Sunteți pe pagina 1din 40

HEMATOPOEZA

Prof. Dr. Ana Maria Vlãdãreanu


Hematologie SUUB
Hematopoeza - Proprietãţi
• Definiţie : proces de formare a celulelor sangvine in
vederea acoperirii tournoverului si a nevoilor
• Caracteristici:
– Proces vital, continuu de-a lungul vieţii
– Începe din VIU
– Parcurge etape distincte
– Proces adaptabil  accelerare în condiţii de stress
 multiple bucle de reglare
– Loc de desfãşurare : Mãduva osoasã
 copil: oase lungi
 adult : oase late
 vârstnic:  ţes. adipos,  cel. hematologice
Hematopoeza - Generalitãţi

• Hematopoeza medularã (MO) – condiţii normale


• Hematopoeza extramedularã (în afara MO) – condiţii
patologice: * thalasemia majorã (compensator)
* boli de celulã STEM

• Start: celula STEM pluripotentã  modelul piramidei

• Organizare pe – orizontalã: mai multe compartimente


– verticalã: seriile medulare
Conceptele hematopoezei
• Conceptul celulei stem
• Compartimentele hematopoezei
• Seriile hematopoetice
• Teoria piramidei
• Teoria micromediului medular
Compatimente medulare (CM)

1. CM al celulelor STEM pluripotente


2. CM al celulelor STEM unipotente
3. CM al celulelor blastice cap de serie
4. CM de diferenţiere şi maturaţie
5. CM al celulelor efectorii/mature
1. CM al celulelor STEM pluripotente
Celule unice in organism cu
• Proprietãţi esenţiale:

1. Autoreplicare/autoreînnoire
– menţine stocul de celule stem
– o celulã stem  2 celule stem identice
– dupa activare: stimul puternic + depopularea MO (ex.: post transplant
medular)
2. Diferenţiere – plasticitate
celula stem  celulã stem mieloidã : seria mieloidã
 celulã stem limfoidã : seria limfoidã
3. Migrare : baza transplant celule stem ( din maduva in sange, dupa
mobilizare) din sange in maduva in aplazii profunde

4. Homing : repopuleazã MO
5. apoptoza
Celula STEM :
*
– nu se identificã morfologic în MO
(asemãnãtoare unui limfocit mic)
– incidenţã redusa.01% din populaţia
celularã MO
– recunoaştere: markeri imunologici
fenotipici- CD 34 stem pluripotentã
– metoda culturilor – in vitro colony
forming units (CFU)
2. CM celule stem unipotente –
 diferenţiere mai limitatã: neutrofile

 Linii mieloide :  granulocitarã: granulocite  eozinofile


 bazofile

 eritrocitarã - eritroblasticã
 monocitarã
 trombocitarã
 Serii limfoide: B, T, NK (non B – non T )

3. CM celule blastice cap de serie:


 mieloblast
 proeritroblast

 megakarioblast

 monoblast * Blaşti: primele celule identificabile morfologic


 limfoblast
4. CM de diferenţiere şi maturaţie:
 cel mai voluminos

 diferenţierea celularã – caractere morfologice specifice

 produs final: celule efectorii /mature

5. CM celule efectorii /mature:


 Segmentatele

 Eritrocite

 Monocite

 Trombocite

 LB, LT, NK

* Celulele mature : în MO şi în SP (frotiu sangvin, HLG)


* Etapa tisularã ( diferenţierea anumitor serii celulare):
 LB în plasmocit secretant de Ig

 monocit  macrofag tisular

 seria limfoidã  ggl. limfatici, timus


Markeri imunologici fenotipici caracteristici de serie:
 s. granulocitarã : CD 13, CD 33

 s. megakariocitarã: CD 61, CD 41, CD 42

 s. monocitarã: CD 14, 11 HLA – DR

 s. eritrocitarã: CD 36, glicoforina, CD71-R

transferina

Markeri caracteristici de etapa de diferentiere:


 CD 34: celula stem – marker de imaturitate;
se pierde pe masurã ce se maturizeazã celula.
 CD133, CD38, CD90,c-kit-receptor stem cell factor

Imunofenotipare: a 2-a metodã fundamentalã pentru


studiul populaţiilor celulare
Hematopoeza intramedularã

Micromediu specific: nisa medularã –


componente:
1. Celularã: - celule fixe: macrofage, adipocite,
fibroblaste, endoteliu capilar
- celule mobile: limfocite, monocite
2. Reteaua fibrilarã: matricea extracelularã:
colagen, PG, fibronectinã
3. Produsi de secretie Factori de creştere, CK:
Factori de creştere, CK:

*  secretaţi de componenta celularã a micromediului + torent sangvin


 asigurã o retea informaţionalã cu bucle de feedback + si –
 multiple categorii de factori de reglare hematopoietici
 acţioneazã la nivelul  celulei stem, progenitori : CK / IL - IL 3, IL 6, IL 1
 seriilor: GMCSF, MGCSF, GCSF
 roluri:  celule imature – diviziune
 celule mature – îmbunãtãţesc funcţionalitatea

 utilitate farmacologicã / hematologicã ( aplazie medularã)


 Neulasta, Neupogen, Filgrastin
 Eritropoietina – specificã pentru seria eritroidã (anemii din insuf. renal
inflamatii cronice, neoplazii hematologice)
 Trombopoietina: factor de creştere pentru seria megakariocitarã
Seria eritrocitarã

 Produs final: ERITROCIT


 Etape: (1) proeritroblast  (2 ) eritroblast bazofil  (3)
policromatofil  (4) acidofil  (5) reticulocit  (6) eritrocit
 Procese de bazã:
 progresia celulei în dimensiuni: proeritroblast 18 - 20 µ; eritrocit 7.2 µ
 modificãri nucleare:  progresivã în dimensiuni (proeritroblast – nucleu
80% din suprafata celularã  eritroblast oxifil – nucleu mic)  se pierde
complet (reticulocite – celule anucleate)
 modificarea tinctorialitãţii: (1), (2) extrem de bazofile – ARN ribozomal,
(3) progresiv acidofil – acumulare Hb, (4) deja incarcat cu Hb, (5) mai
pãstreazã urme de ARNr, neidentificabil cu coloraţii obisnuite (coloraţii
specifice – albastru de briliant crezil )
 modificarea formei: (1) rotund, (6) disc biconcav, 7.2 µ, elastic (formã
absolut necesarã trecerii prin microcirculaţie; capilare ~ 4µ, strãbãtute
datoritã elasticitãţii eritrocitului
Eritropoieza

 Eritropoieza: celula se divide pânã la Eritroblast policromatfil 


maturaţie
 Duratã eritropoiezã: 5 – 7 zile
 Duratã de viaţã eritrocit: 120 zile
 Distrucţie = Hemoliza - fiziologicã:
 intramedularã (10-15% din precursori distruşi intramedular)
 extramedularã (sinusoide splenice - eritrocite senescente)
 Echilibru eritropoiezã / hemolizã – menţine constant indicii
eritrocitari (Hb, Ht, nr. Eritrocite, % reticulocite)
 ! Defect de producţie / distrucţie excesivã rupe echilibrul 
anemie
 eritrocitul asigura aportul de O2 la nivel tisular
 Hg 98% din eritrocit –incarcatura de HG
Reticulocitul
• Celula anucleata
• Stadiu prefinal inainate de eritrocit
• Forma biconcava- supravietuieste 1-2 zile
intramedular
• >eritrocitul
• Se coloreaza cu coloranti vitali
• Coloratie MGG: policromatofil
Granulopoieza

 Celulã cap serie: mieloblast


 Produs final: GRANULOCITE

 Etape: (1) mieloblast  (2) promielocit  (3) mielocit 


(4) metamielocit nesegmentat  (5) metamielocit segmentat

 Modificãri formã & nucleu: (1) 80% nucleu, rotund cu mai multi nucleoli;
(2) nucleu excentric, oval; (3) bob de fasole; (4) covrig (5) nucleu polilobat
 Achiziţia de granule  primare/azurofile – mieloperoxidaza (din etapa 2)
 secundare/specifice (din etapa 3):
s. neutrofile: coloraţie neutrã
s. bazofile: tinctorialitate bazofilã
s. eozinofile: coloranţi acizi
 Duratã granulopoiezã: 10 zile
 Duratã de viaţã granulocite: ~ 8-12
ore in circulatie
 2 compartimente: circulator,
marginal
 MO : raport G/E 3/1 (* anemii
hemolitice - raport inversat)
Seria trombocitarã

 Precursor: megakarioblast Produs final: TROMBOCIT


 Etape: (1) megakarioblast  (2) megakariocit  (3) trombocit
 1 megakariocit  4000 trombocite
 Duratã megakariopoiezã: ~ 10 zile
 Duratã de viaţã trombocit: ~ 7 zile in circulaţie
 Megakarioblast: - suferã progresiv replicare nuclearã cu
endomitoze  se dubleazã materialul nuclear şi citoplasma
 Megakariocit: - celulã gigantã, cu multinucleu (16 - 32 nuclei)
 Trombocit: - celulã maturã anucleatã, dimensiuni ~ 4 µ,
- formare: fragmentarea citoplasmei – “scuturare”
- structurã: membranã cu R glicoproteici I-IX,
citoplasmã cu granule  (serotoninã, factori procoagulanti)
- roluri: hemostaza primara, infl., remaniere plãgi
Seria monocitarã
 Celula cap sere: monoblast Produs final: MONOCIT
 Etape: (1) promonocit  (2) monocit tânãr (3) monocit adult
(nucleu faldat “in steag”)
 Durata de viaţã în circulaţie: ~ 20 – 24 ore
 Apoi se cantoneazã în ţesuturi  macrofag tisular
 Rolurile monocitelor: RI, inflamaţie, procese specifice
 Hematopoieza
 Funcţie fagocitarã: esteraze (coloratii
specifice), lizozim (* lizozim seric/urinar –marker proliferãri)
 Sistemul monocito-macrofagic / tipuri de macrofage:
 MØ ggl limfatici  celule Kupffer
 Celule mezangiale – R  Celule Langerhans (piele)
 Microglia SNC  MØ splenice
 MØ seroase perit., peric., pl.  MØ medulare
 MØ alveolare
Seria limfoidã
 *Celule greu de identificat morfologic.
 Celula cap serie: limfoblast Produs final: LB, LT, NK
 LBRIU  secreţie Ig (Ac): neutralizare, opsonizare, activare C
 5 – 10% din populaţia limfocitarã în sângele periferic
 Ontogeneza seriei LB: majoritar în MO; exprimã Ig pe suprafaţã
 Element final = plasmocit:
 celulã ovalã, nucleu rotund, excentric, cromatinã în “roatã
dintaţã”,citoplasmã intens bazofilã
 localizare: ggl. limfatici, MO
 Markeri imunologici:
 prezenţa Ig pe suprafaţa celularã
 CD 79a: marker timpuriu; leucemii acute
 CD 20: marker de maturitate; dispare pe plasmocit
Seria limfoidã
 LT ~ 60 – 70 % din limfocitele circulante în sângele periferic
 LTh CD 4
 LTcs CD 8
 LT  organ majoritar de limfopoiezã (timus)
 rol în ordonarea şi reglarea rãspunsului imun
 Markeri = Tcell Receptor ancorat pe suprafaţa LT (R tip IG):
 CD 3  de suprafaţã pt. celule mature
 citoplasmatic pt. celule imature
 CD 7, CD 2, CD 5
 CD 4, CD 8 – etapa maturitãţii
 TDT – marker de celulã stem unipotentã limfoidã, de absolutã
imaturitate
Bolile celulei stem
Celula stem  afectarea ei det.
afectarea tuturor seriilor
blocaj total(maturatie+diferentiere):
leucemii acute
 hematopoeza displazicã: sd.
Mielodisplazice
hematopoeza proliferativa cu
pastrarea diferentierii pe serii-
mileproliferari cronice

S-ar putea să vă placă și