Sunteți pe pagina 1din 17

A elaborat:MV

Grupa
Profesor:
 Analiza obiectivelor, politicilor și
strategiilor investiționale a SRL,,Călărași
Divin”
 Evaluarea politicilor investiționale și de
administrare a portofoliului a SRL,,Călărași
Divin”
 Problemă
 Investiţiile constituie alocarea (plasarea)
riscantă a valorilor în obiecte ale activităţii de
antreprenoriat sau ale altor tipuri de activităţi
cu scopul de a obţine profit sau efect social.
 Investiţia reprezintă crearea profitului prin
utilizarea capitalului şi presupune o renunţare
la o satisfacţie imediată şi sigură, în schimbul
unei speranţe, al cărei suport îl constituie
resursele investite.
Obiectele în care se investeşte pot
fi:
 mijloace băneşti,
 fonduri fixe,
 fonduri circulante,
 pământ,
 hârtii de valoare,
 know-how,
 drepturi patrimoniale
Convenţional, piaţa investiţională poate fi
structurată precum urmează:
I. Piaţa de obiecte ale investiţiilor reale:
1) piaţa imobilului:
2) piaţa investiţiilor capitale (directe):
3) piaţa altor obiecte ale investiţiilor reale:
II. Piaţa de obiecte ale investiţiilor
financiare:
piaţa de capital:
piaţa monetară:
III. Piaţa de obiecte ale investiţiilor
inovaţionale:
piaţa investiţiilor cu caracter intelectual:
piaţa inovaţiilor tehnico-ştiinţifice:
Astăzi, întreprinderea Călărași Divin SRLcu o
istorie mai veche de 119 ani, este lider în
producerea băuturilor alcoolice pe teritoriul
Republicii Moldova. Gama de produse,
fabricate de Călărași Divin, cuprinde peste 25
denumiri de divinuri cu vîrsta de la 3 la 40 ani,
cît și brandy, rachiu de vin, băuturi alcoolice
aromatizate tari, vinuri selectate și spumoase.
Calitatea producției Călărași Divin a fost
apreciată înalt la diverse concursuri și degustații
naționale și internaționale, obținînd mai mult de
50 medalii de aur și argint
La fabrica de vinuri și divinuri
Călărași Divin lucrăm într-o
companie cu tradiție de peste 120
ani și suntem mândri de experiența
și reputația noastră. Misiunea
noastră este aceea de a ne încânta
consumatorii în momentele fericite
ale vieții: de a le oferi bucuria,
surprinderea și oportunitatea de a
redescoperi savoarea unică a
îmbinării experienței date
de tradiție cu standardele lumii
contemporane.
 Performanta profesională
Finalizarea la standarde înalte de calitate a fiecărui
proiect, sarcină și obiectiv individual și/sau de echipa.
 Tradiție inclusiv experiența
Cunoașterea, respectarea și promovarea valorii aduse
de către tradiția produselor și a companiei noastre, și
implicit a experienței care derivă din aceasta.
 Orientare către client
Evaluarea fiecărei acțiuni, proiect, inițiativă și obiectiv
din perspectiva impactului asupra clienților și
consumatorilor noștri.
 Spirit de echipă
Capacitatea de a înțelege și de a accepta că fiecare
membru al echipei are anumite competențe si că
numai lucru în echipă poate determina atingerea
obiectivelor.
 DIVIN
 BRENDY
 RACHIU
 VIN
După strategia întreprinderii
– management strategic
operaţional şi decizional, din
timp deja a identificat nişele.
Compania optează să opereze
unele modificări în volumul și
structura producției, evoluția
vînzărilor, efectuează un șir
de prognozări referitoare la
vînzările pe piața internă,
externă, acoperirile
financiare, etc
 Satifacerea nevoilor соnsumаtоrilоr рrin
poziționarea ре рiаlă а unui produs autohton,
соrеsрunzătоаrе standardelor naționale și
internaționale, posibil și să concureze cu
produse similare indogene și exogene;
 Segmentarea pieței autohtone;
 Adaptarea сопtinuă а рrоdusеlоr îпtrерrindеrii
la cerințele pieței;
 Consolidarea poziției ре piața produselor
alcoolice.
 Аtrаgеrеа clienților noi.
 Сrеștеrеа cotei de рiаță și mаjоrаrеа profitului
total.
 Politica de investiţii constituie
ansamblul de reguli, măsuri,
metode, mijloace şi
experimente utilizate în vederea
realizării scopurilor şi
obiectivelor investiţionale.
 Politica de investiţii are valenţe
macro şi microeconomice şi se
integrează ca o componentă
majoră în politica generală
economico-socială
Procesul investiţional presupune luarea deciziei de
către investitor cu privire la hârtiile de valoare, în
care vor fi investiţi banii săi, volumele şi termenele
de investire.
Această procedură prevede cinci etape:
 Alegerea şi elaborarea politicii investiţionale
 Analiza pieţei hârtiilor de valoare
 Formarea portofoliului de valori mobiliare
 Revizuirea portofoliului de valori mobiliare
 Evaluarea eficienţei portofoliului
SRL,,Călărași Divin”ca
producător de Divinuri și
Brandy din Republica
Moldova își
direcționează în mod
tradițional investițiile
către dezvoltarea
întreprinderii.