Sunteți pe pagina 1din 29

POLITICA DE

DIVIDENDE

STUDENT: I. GAIDARJI
PROFESOR: N. BANCILĂ
CONŢINUTUL POLITICII DE DIVIDEND

• Dividendul reprezintă remuneraţia cuvenită


unei acţiuni în decurs de un an şi este singura
formă de participare a acţionarilor la
împărţirea profiturilor societăţii pe acţiuni;
este suma ce remunerează capitalul investit
într-o firmă.
Politica de dividend reprezintă ansamblul deciziilor şi tehnicilor folosite pentru
determinarea nivelului dividendelor ce pot fi distribuite acţionarilor.

Remunereare
Remunerare Creșterea Creșterea
înaltă
inalta interesului valorii firmei

Remunereare
Remunerare Plecarea
Micșorarea
vechilor
joasă
înaltă
inalta valorii firmei
acționari
Pînă la Peste
20% 60%
Politică scazută de Politică puternică de
distribuire a dividendelor distribuire a dividendelor
DIN PUNCT DE VEDERE AL ACŢIONARILOR, POLITICA
DE DIVIDEND PUNE ÎN EVIDENŢĂ DOUĂ ASPECTE:

• a) stabilitatea dividendelor;
• b) credibilitatea politicii de
dividend, în general.
A) STABILITATEA DIVIDENDELOR;

O întreprindere care în cursul unor perioade dificile nu a încetat să distribuie cu


regularitate dividende, va fi favorizată în raport cu o firmă care suspendă distribuirea
dividendelor în anumite perioade.

Diminuare Exprimă Plecarea


dividende slăbiciune investitorilor

Majorare Încredere Mai mulți


dividende în viitor investitori
B) CREDIBILITATEA POLITICII DE DIVIDEND, ÎN GENERAL.

• O politică de dividend trebuie să fie credibilă şi coerentă faţă de


profiturile obţinute de întrepridere. Nici o politică de dividend, chiar
dacă are un caracter regulat, nu poate avea efecte favorabile pe
termen lung, decît dacă este compatibilă cu politica de repartizare a
profitului.
• Politica va consta în a găsi rata de satisfacţie a acţionariatului minimă
necesară pentru menţinerea imaginii şi valorii întreprinderii.
TEORII CU
PRIVIRE LA
POLITICA DE
DIVIDEND:
1)TEORIA IRELEVANŢEI DIVIDENDULUI.

• Această teorie presupune că politica


dividendelor este nerelevantă, ea nu are
nici un efect asupra preţului acţiunilor
firmei sau asupra costului capitalului
acesteia.
• Principalii exponenţi ai acestei teorii
sunt Merton Miller şi Franco Modigliani.
Ei au argumentat că valoarea unei firme
depinde numai de venitul generat de
activele acesteia şi nu de felul în care
acest venit este repartizat între
dividende şi profituri acumulate.
• Această teorie presupune că investitorii preferă
dividendele faţă de câştigul de capital şi că firmele pot
creşte sau cel puţin menţine valoarea de piaţă a acţiunilor
acestora prin alegerea unei politici generoase de plată a
dividendelor. Dividendele reprezintă o formă mai sigură a
venitului decît câştigul echivalent de capital şi ele vor
valora mai mult decât suma echivalentă a câştigului de
2.TEORIA capital nesigur şi riscant.

„VRABIEI DIN
MÂNĂ”.
CÂND O SOCIETATE DECIDE SĂ DISTRIBUIE DIVIDENDE,
PROCEDURA DE PLATĂ A ACESTORA ESTE URMĂTOAREA:

1. la data declarării dividendelor se anunţă acţionarii că urmează să aibă loc o distribuire,


stabilidu-se data plăţii şi data înregistrării;
2. data ex-dividendului este o dată arbitrară stabilită cu patru zile lucrătoare înainte de
data înregistrării şi dă posibilitatea firmei să obţină o determinare corectă a tuturor
acţionarilor. Un cumpărător al unei acţiuni înainte de această dată primeşte dividendul
curent în numerar, pe când cumpărătorul de acţiuni după această dată nu îl va primi.
3. data înregistrării este data la care se închide înregistrarea acţionarilor;
4. data plăţii este data când începe plata dividendelor pentru acţionarii înregistraţi.
Politica de dividend în practică
TIPURILE POLITICII DE DIVIDEND

• 1. Politica ratei constante de plată a dividendelor.

Constant Din Profitul net


2.POLITICA DIVIDENDULUI STABIL

• Varianta 1.
• Conform acestei politici, firma stabileşte ca
obiectiv o anumită rată de creştere a
dividendelor (de exemplu, de la 4% la 6% pe
an), şi încearcă să crească dividendele cu
acest procent, în fiecare an. Însă pentru ca
această politică să fie realizabilă, profiturile
trebuie să crească cu aproximativ aceeaşi
rată; o astfel de politică oferă investitorilor
un venit stabil.
• Varianta 2. Politica sumei constate
Aceasta presupune ca societatea pe acţiuni să acorde drept
dividend o sumă fixă pentru fiecare acţiune deţinută de acţionari.
În acest fel sunt asigurate venituri constante acţionarilor chiar în
cazul nerealizării de către societatea pe acţiuni a unor profituri şi
când este necesară apelarea la surse adiţionale.
3.POLITICA DIVIDENDULUI REZIDUAL.

• Politica reziduală se bazează pe faptul că


investitorii preferă ca firma să reţină şi să
reinvestească profiturile decât să le
plătească acestora ca dividende, dacă rata
rentabilităţii obţinute de firmă pentru
profiturile reinvestite depăşeşte rata
rentabilităţii pe care ar obţine-o
investitorii înşişi, îndreptând dividendele
spre alte investiţii cu acelaşi grad de risc
3.POLITICA DIVIDENDULUI REZIDUAL.

Se bazează pe următoarele patru etape pe care trebuie să le parcurgă firma cînd se decide să
plătească dividende:
1. determinarea bugetului optim pentru investiţii;
2. determinarea sumei de capital propriu necesară finanţării bugetului
3. utilizarea, pe cât posibil, a fondurilor interne ale firmei la asigurarea necesarului de capital
propriu;
4. plata dividendelor numai dacă profitul disponibil este mai mare decât nevoile de acoperire
a bugetului optim pentru investiţii, adică dacă rămâne profit disponibil.
4.POLITICA DIVIDENDULUI OBIŞNUIT
SCĂZUT PLUS UN EXTRADIVIDEND.

• O politică de plată a unui dividend obişnuit scăzut plus, la finele


anului dacă acesta este un an bun, a unui extradividend este un
compromis între un dividend stabil şi o rată constantă de plată.
O astfel de politică dă flexibilitate firmei şi investitorii pot conta
pe primirea cel puţin a unui dividend minim.
Factorii de influenţă
a politicii de dividend
3 CATEGORII DE
FACTORI PRINCIPALI

Situaţia financiară Preferinţele Influenţele


a întreprinderii acţionarilor. pieţei
SITUAŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

• Este foarte important nivelul lichidităţii, nivelul profitului net, rata îndatorării
• Plata dividendelor trebuie făcută, de cele mai multe ori, în numerar, ceea ce poate pune
problema lichidităţii pentru firmele cu probleme în acest domeniu. Astfel, este posibil ca o
firmă să fie profitabilă, dar să nu aibă mijloace pentru a efectua plata în numerar a
dividendelor din cauza problemelor de lichiditate.

1
Obligațiile 2
față de Dividende
debitori
2.PREFERINŢELE ACŢIONARILOR.

• Unii acţionari cu potenţă financiară preferă reţinerea profiturilor, deci neplata de


dividende şi reinvestirea sumelor respective de către firmă, precum şi câştigul de capital,
obţinut din vânzarea acţiunilor. Alţi acţionari, care au o rată de impozitare marginală
scăzută a veniturilor sau cei care depind de dividende ca sursă curentă de venit, preferă o
rată ridicată de plată a dividendelor.
3.INFLUENŢELE PIEŢEI:

• rata dobânzii,
• cererea la produsele oferite de întreprindere,
• preţul factorilor de producţie.
În afară de cele spuse mai sus, politica de dividend poate fi
influenţată şi de următorii factori:
• Restricţiile impuse de lege.
• Constrângerile fiscale. Dacă restricţiile impuse de lege tind să încurajeze firmele să-şi reţină
propriile profituri, fiscaliatatea poate avea un efect opus.
• Acordurile restrictive. Aceste restricţii limitează, în special, suma totală a dividendelor pe care o
poate plăti firma. Uneori ele pot stabili că dividendele nu pot fi plătite până ce profiturile totale ale
firmei nu au atins un anumit nivel
• Protecţia împotriva diluării capitalului. Dacă o firmă adoptă o politică de plată a unei mari părţi
din profiturile sale anuale ca dividende, ea poate să fie nevoită să vândă din când în când noi acţiuni
pentru creşterea capitalului propriu necesar finanţării unor proiecte potenţial profitabile. Dacă
acţionarii existenţi nu vor sau nu pot cumpăra partea proporţională ce le revine din noua emisiune,
interesul controlului în firmă este diluat. Pentru a contracara riscul diluării, anumite firme aleg varianta
reţinerii majorităţii profiturilor şi plata unor dividende mici.
FORME DE PLATĂ A DIVIDENDELOR

În bani În acțiuni În natura


TIPURI DE ACTIUNI

1. Ordinare - dividendul se determină procentual şi se aplică asupra valorii nominale a


unei acţiuni, obţinîndu-se suma totală cuvenită unui acţionar în funcţie de numărul acţiunilor
emise.

2. Privilegiate - distribuirea dividendelor se face în mod diferenţiat. Acţiunile privilegiate


sunt remunerate primele, iar din profitul rămas se alocă dividende celorlalte categorii de
acţiuni, care n-au privilegiu.
POLITICA DE DIVIDENDE IN REPUBLICA
MOLDOVA:

In Republica Moldova, politica de dividende este reglementată prin:


1. Codul Fiscal, Titlul II, Capitolul XII, art.80,art.81.
2. MINISTERUL FINANŢELOR, INSTRUCŢIUNE Nr. 1508 din 15.08.1994, cu
privire la modul de plată a dividendelor pe acţiuni şi a procentelor pe obligaţiile
societăţilor pe acţiuni din Republica Moldova.
Lista valorilor mobiliare admise spre tranzacţionare pe piața reglementată (Bursa de Valori a Moldovei) la 14 Noiembrie 2018

ISIN Denumirea SA Volumul emisiunii, un. Valoarea Nominala a unei valori mobiliare, lei Menţiuni
MD14AGIB1008 BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. 1,037,634 200.00

MD14AING1004 S.A. "ALLIANCE INVESTMENTS GROUP" 21,500,000 f/n

MD14ARGO1002 Societăţii de Asigurări-Reasigurări "MOLDCARGO" S.A. 100 300,000.00

MD14BANK1005 BC " COMERTBANK" S.A. 294,000 500.00

MD14BFCM1001 SA "BANCA DE FINANTE SI COMERT" 1,315,442 100.00

MD14DRUM1003 S.A. "Drum Bun" 203,568 1.00

MD14ELIR1009 Institutul de cercetări ştiinţifice "ELIRI" S.A. 666,288 10.00

MD14ENER1001 BC"ENERGBANK"SA 2,000,000 50.00

MD14EURB1005 BC "EUROCREDITBANK" S.A. 13,800,000 10.00

MD14FLAU1001 S.A. "FLOAREA SOARELUI" 740,794 20.00

MD14MBIS1000 BC "MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale" S.A. 10,000,000 10.00

MD14MICB1008 BC "MOLDINDCONBANK" S.A. 4,967,794 100.00

MD14MOSI1005 S.A. "MOLDASIG" 600,000 100.00

MD14NUNU1005 S.A. "NUFĂRUL" 79 016 10.00

MD14OSTE1002 S.A. "INTREPRINDEREA PISCICOLA "COSTESTI" 82,165 10.00

MD14ASDI1002 Compania Internațională de Asigurări "ASITO DIRECT" S.A. 4,651,534 10.00

MD14PETE1007 S.A. "PEŞTE" 4 180 10.00

MD14VCTB1004 BC "VICTORIABANK" S.A. 25,000,091 10.00


MD24FLAU1009 SA "FLOAREA SOARELUI" 4,184 20.00
MULȚUMESC
PENTRU
ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și