Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


Departamentul de Psihologie

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI
(PAGINILE 304-313, 380-382)

Dimoftei Dragoș-Alexandru Petre Alexandra


Dudu Alexandra Pălădoiu Cristina

Vasilache Iuliana
Grupa 5, Seria I
1. PROCESELE COGNITIVE AU RELA ȚIE CU:
1.1. CONDIȚIONAREA CLASICĂ
1.2. CONDIȚIONAREA OPERANTĂ

- ANIMALUL POATE ÎNVĂ ȚA PREVIZIBILITATEA


( F E N O M E N D E Î N V Ă Ț A R E E X P E C TAT I VA )

- FOCUSUL C ADE PE RECOMPENSĂ DAR ŞI PE


LIMITELE ACESTEIA

APLIC ABILITATE:
L A L OCUL DE MUNCĂ - Î N T Ă R I R E A P O Z I T I V Ă , P R I N VA L I DA R E
V E R B A L Ă S AU M Ă R I R I D E S A L A R I U ; L U C RU L Î N E C H I P Ă
2. ÎNVĂȚAREA DIN PRIMII ANI DE VIATĂ
- O B S E RVA R E A Ș I I M I TA R E A A LTO R A

ALBERT B ANDURA: COPII CU EXPUNERE LA


EVENIMENTELE AGRESIVE DEVIN SI EI AGRESIVI

NEURONII OGLINDĂ
- O F E R Ă O B A Z Ă N E U RO N A L Ă P E N T RU I M I TA R E A D E Z I C U Z I Ş I
Î N V Ă Ț A R E A P R I N O B S E RVA Ț I E

APLIC ABILITATE
Î N DOME NI UL T E R AP I E I - A N A L I Z A I S TO R I C U L U I U N U I PAC I E N T
P E N T RU A A F L A C E A N U M E I - A D E C L A N Ș AT U N A N U M I T
C O M P O RTA M E N T S I E X P U N E R E A L A M O D E L E
3. RĂSPUNSUL CREIERULUI UMAN LA REACȚIA
OAMENILOR DECLANȘEAZĂ ANUMITE
COMPORTAMENTE
ÎNVĂȚAREA OPERAȚIONALĂ
- E F E C T E P RO S O C I A L E
-EFECTE ANTISOCIALE

APLIC ABILITATE:
M A R K ETING Ș I R E C L A ME - P RO M OVA R E A U N O R P RO D U S E P R I N
A F I Ș A R E A U N O R C O M P O RTA M E N T E D E Z I R A B I L E

O R G A NIZA ȚII - P E R F E C Ț I O N A R E A A B I L I T Ă Ț I L O R D E C O M U N I C A R E

M A SS - MEDIA - F O L O S I R E A P U T E R I I E X E M P L U L U I P R I N A F I Ș A R E A
U N O R M O D E L E C O M P O RTA M E N TA L E U M A N E
4. CULTURA ȘI CULORILE
- C U V I N T E L E I N F L U E N Ț E A Z Ă G Â N D I R E A N OA S T R Ă D E S P R E C U L O R I
( B O RO D I T S K Y, 2 0 1 1 )

4.1. LIMB A ȘI PERCEPȚIA


-EXTINDEREA LIMBII ÎNSEAMNĂ EXTINDEREA ABILITĂȚII DE A
G Â N D I ( G O P N I K & M E LT Z O F F, 1 9 8 6 )

APLIC ABILITATE:
TERAPIE - Î N Ț E L E G E R E A F O N D U L U I C U LT U R A L A L PAC I E N T U L U I
5. LIMB AJUL ŞI GÂNDIREA
-LIMBAJUL INFLUENȚEAZĂ GÂNDIREA.
- DAC Ă G Â N D I R E A N U A F E C T E A Z Ă Ș I E A L I M B A J U L , AT U N C I N U S - A R
PUTEA CREA CUVINTE NOI

PRACTIC A MENTALĂ
- F O L O S E Ș T E I M AG I N I V I Z U A L E
P E N T RU R E P E T Ă R I M E N TA L E A L E
V I I TOA R E L O R C O M P O RTA M E N T E

APLIC ABILITATE:
T E R API E - P E N T RU P E R S OA N E L E C A R E A U D I F I C U LT Ă Ț I D E
C O N C E N T R A R E S A U C E L E C A R E S E P R E G Ă T E S C P E N T RU U N E V E N I M E N T
V I I TO R ; A N T R E N A R E A C R E I E RU L U I I N A R E S P I N G E D I N C E Î N C E M A I
U Ș O R FAC TO R I I P E RT U R B ATO R I