Sunteți pe pagina 1din 31

Educaţia interculturală

şi
anti-discriminare
Educaţia inclusivă
• Educaţia inclusivă este o orientare care
presupune o schimbare a modalităţilor de
tratare a problemelor educaţionale, bazată pe
considerentul că modificările în metodologie şi
organizare, aduse pentru a răspunde elevilor
cu dificultăţi de învăţare, sunt benefice pentru
toţi copiii (Ainscow, 1995).
Educaţia inclusivă

• Educaţia inclusivă încearcă să adreseze


nevoile de învăţare ale tuturor copiilor,
tinerilor şi adulţilor, concentrându-se în
special asupra nevoilor celor vulnerabili
la marginalizare şi excludere.
Educaţia inclusivă
“…şcolile trebuie să
primească toţi copiii, fără nici o
deosebire privind condiţiile lor fizice,
intelectuale, sociale, emoţionale, (Declaraţia de la Salamanca şi
lingvistice sau de altă natură. Cadrul General de Acţiune al
Acestea se referă şi la copiii cu Nevoilor Speciale în Educaţie,
dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii paragraful 3).
şi copiii care muncesc, copii din
populaţii îndepărtate sau nomade,
copiii aparţinând minorităţilor
lingvistice, etnice sau culturale şi
copiilor din alte zone sau grupuri
dezavantajate sau marginalizate.
Integrarea pune accent pe:

• Nevoile “elevilor cu nevoi speciale”


• Schimbarea, remedierea elevului vizat
• Profesionişti, expertiză specializată şi
sprijin formal
Incluziunea pune accent pe:

• Schimbările din şcoală


• Beneficii aduse elevilor prin faptul că îi
include pe toţi
• Sprijin informal şi expertiza şcolilor
normale
• Un bun act al predării pentru toţi elevii
Aspecte-cheie ale educaţiei inclusive
• Bazată pe comunitate – şcoala reflectă comunitatea ca întreg.

• Fără bariere – este accesibilă tuturor, atât sub aspectul fizic,


cât şi sub cel curricular, prin sisteme de sprijin şi metode de
comunicare.

• Promovează colaborarea – prin care se înţelege că o şcoală


inclusivă lucrează cu alte şcoli, mai degrabă decât competitiv,
împotriva altor şcoli

• Promovează egalitatea – o şcoală inclusivă are un caracter


democratic, toţi membrii având drepturi şi responsabilităţi
Principiile
unei
şcoli inclusive de succes

• O viziune a egalităţii şi incluziunii public


afirmată
• Sisteme de cooperare
• Roluri şi responsabilităţi flexibile
• Parteneriat cu părinţii, care se implică în
activităţile de planificare şi implementare a
strategiilor unei şcoli inclusive
EVOLUŢIA PRACTICILOR DE INTEGRARE
• Predarea este planificată ţinându-se cont de necesităţile de
învăţare ale întregului personal
• Profesorii alcătuiesc planul, predau şi revizuiesc în parteneriat
• Disciplina în clasă se bazează pe respectul reciproc
• Lecţiile trebuie să încurajeze participarea tuturor elevilor
• Lecţii pentru dezvoltarea şi înţelegerea diferenţelor
• Elevii sunt implicaţi activ în propriul proces de învăţare
• Elevii învaţă prin colaborare
• Evaluarea contribuie la performanţele tuturor elevilor
• Asistenţii sprijină procesul de învăţare şi participare a tuturor
elevilor
• Tema pentru acasă contribuie ca toate categoriile de elevi să poată
asimila lucrurile ce trebuie învăţate
• Toţi elevii iau parte la activităţile care se desfăşoară în afara clasei
RESURSE PENTRU MOBILIZARE
• Diferenţele dintre elevi sunt folosite ca
resurse în procesul de predare şi învăţare
• Experienţa personalului este folosită în întregime
• Personalul dezvoltă resurse pentru a sprijini
procesul învăţării şi nivelul participării
• Resursele comunităţii sunt cunoscute şi folosite
• Sunt distribuite resursele şcolare în mod egal
astfel încât să sprijine procesul de integrare
CREAREA UNEI
CULTURI DE INCLUZIUNE
A.1. Construcţia comunitară
A.1.1. Fiecare elev este încurajat să se simtă binevenit
A.1.2. Elevii îşi acordă reciproc ajutor
A.1.3. Personalul didactic colaborează
A.1.4. Personalul didactic şi elevii se respectă reciproc
A.1.5. Se formează un parteneriat între personalul
didactic şi părinţi/ tutorii
A.1.6. Personalul didactic şi directorii cooperează în
condiţii bune
A.1.7. Toate comunităţile locale sunt implicate în
activitatea şcolară.
A.2. Stabilirea unor valori de incluziune
A.2.1 Există aşteptări mari faţă de toţi elevii
A.2.2. Personalul didactic, directori, studenţii şi
părinţii/ tutorii împărtăşesc filosofia integrării
A.2.3. Elevii sunt apreciaţi în mod egal
A.2.4. Elevii şi personalul didactic se tratează
reciproc ca fiinţe umane dar şi ca ocupanţi ai unui
„rol”
A.2.5. Personalul didactic caută să elimine barierele
din calea învăţării şi participării în privinţa tuturor
aspectelor şcolii
A.2.5. Şcoala se străduieşte să reducă pe cât posibil
toate formele de discriminare.
Producerea
unor
politici de incluziune
B.1. Dezvoltarea unei şcoli a tuturor
• B.1.1 Numirile în rândul personalului didactic şi
promovările sunt imparţiale
• B.1.2 Toţi noii membri ai personalului didactic sunt
ajutaţi să se familiarizeze cu şcoala
• B.1.3 Şcoala caută să admită toţi elevii care există
în localitate
• B.1.4 Şcoala face ca toate clădirile să fie fizic
accesibile tuturor oamenilor
• B.1.5 Toţi studenţii noi sunt ajutaţi să se
familiarizeze cu şcoala
• B.1.6 Şcoala formează grupuri de predare astfel
încât toţi studenţii să fie apreciaţi
B.2 Organizarea sprijinului pentru
diversitate
• B.2.1 Toate formele de sprijinire sunt coordonate
• B.2.2 Activităţile de dezvoltare a aptitudinilor destinate personalului
didactic sunt concepute astfel încât să răspundă cerinţelor legate de
diversitatea elevilor
• B.2.3 Politicile destinate „nevoilor speciale de educaţie” sunt politici de
integrare
• B.2.4 Codul de practici privind nevoile speciale de educare* este folosit cu
scopul de a reduce barierele legate de învăţare şi participare pentru toţi
studenţii
• B.2.5 Sprijinul pentru elevii care învaţă Romana ca limbă secundară va fi
coordonat cu sprijinul acordat pentru educare
• B.2.6 Politicile de sprijin religios şi comportamental vor fi integrate cu cele
de dezvoltare a programei şi cu politicile de sprijinire a învăţării
• B.2.7 Se reduc presiunile în privinţa excluderii disciplinare
• B.2.8 Se reduc barierele care exista pentru participare
• B.2.9Se reduc ameninţările
Dezvoltarea şcolarã este structuratã pe trei
dimensiuni:

• Crearea unei culturi incluzive,


- Dezvoltarea comunitãţii
- Stabilirea valorilor incluzive
• Elaborarea unor politici incluzive
- Dezvoltarea şcolii pentru toţi
- Organizarea sprijinului pentru diversitate
• Dezvoltarea unor practici incluzive.
•Proiectarea învãţãrii
•- Mobilizarea resurselor
Obiective de învăţare
• Examinarea propriilor
atitudini faţă de alte grupuri
etnoculturale.
• Însuşirea şi înţelegerea • STEREOTIP
terminologiei specifice.
• PREJUDECATĂ
• Identificarea stereotipurilor
şi prejudecăţilor. • RASISM
• Conştientizarea efectelor • XENOFOBIE
acestora în viaţa cotidiană. • DISCIMINARE
• Explicarea modului în care
rasismul şi discriminarea se
manifestă în societate.
DISCRIMINAREA
XENOFOBIA
INTOLERANŢA
ANTI-SEMITISMUL
RASISMUL
ECHITATE ŞI INECHITATE
• Adaptarea practicilor de la clasă pentru a
valorifica resursele culturale cu care vin copiii
la şcoală
• Dezvoltarea strategiilor practice pentru
prevenirea şi combaterea discriminării şi
rasismului din clasă
• Promovarea şi dezvoltarea identităţii
individuale, de grup, comunitate, etc.
AFIRMAREA IDENTITĂŢII
• Crearea propriei • Cum v-aţi simţit în
poezii „SUNT” momentul citirii
poeziei?
• Fiecare vers trebuie
• A recunoscut cineva o
să înceapă cu altă persoană prin
„Sunt.....” intermediul poeziilor?
• Au existat aspecte
comune în poezii?
Cele mai importante lucruri prin care vă
recunoaşteţi identitatea
Dezvoltarea de strategii practice pentru
înlăturarea
prejudecăţilor şi rasismului în clasă

• Depăşirea conflictelor în • JOC DE ROL sau SCENETĂ


mod constructiv şi cu prezentarea unei situaţii
sprijinirea reciprocă. în care aţi fost martorii
unei atitudini rasiste sau
• Dezvoltarea abilităţilor prejudecăţi faţă de un
copiilor de a depăşi copil sau tânăr, în şcoală
situaţii lipsite de sau comunitate.
justeţe.
STRATEGII PENTRU DIVERSITATE

• MULTICULTURALĂ
• INTERCULTURALĂ
• ANTI-DISCRIMINARE
STRATEGII ANTI-DISCRIMINARE
• Dezvoltarea la fiecare copil a identităţii personale şi
de grup şi a încrederii de sine.
• Promovarea unui mod de relaţionare empatic şi
plăcut, între copil şi persoane din medii diferite