Sunteți pe pagina 1din 13

EDUCAŢIE

INTERCULTURALĂ

Curriculum la decizia şcolii


ARGUMENT

 În România se regăsesc două tipuri de minorităţi


etnice: minorităţile istorice sau minorităţile
naţionale şi imigranţii
 Între grupurile minoritare există 20 de grupuri
etnice care au statut de minorităţi naţionale:
albanezi, armeni, bulgari, cehi, croaţi, eleni,
evrei, germani, italieni, macedoneni, maghiari,
polonezi, ruşi-lipoveni, rommi, ruteni, sârbi,
slovaci, tătari, turci, ucraineni
 Pe teritoriul României se regăsesc imigranţi, în
special de origine chineză şi arabă
 Programa conţine informaţii generale despre
curs, obiectivele acestuia, sugestii pentru
predare şi evaluare
 Cursul de educaţie interculturală este gândit ca
un curs opţional, interdisciplinar, care poate fi
predat în orice şcoală în cadrul curiculumului la
decizia şcolii
 Este recomandat în mod special pentru şcolile în
care populaţia elevilor se caracterizează prin
diversitate etnică.
Motive pentru care o şcoalã poate decide sã
includã acest curs în curriculumul claselor
primare:

 România este o ţară multiculturală;


 Oamenii sunt diferiţi, dar au şi trăsături
similare;
 Intervenţia educativă timpurie este mai
eficientă;
 Opţionalul este interdisciplinar;
 Este însoţit de auxiliare didactice: ghidul
învãţãtorului, caietul elevului.
 Cel mai important motiv pentru care acest curs
poate fi inclus în curriculumul la decizia şcolii
constă în faptul că diversitatea înseamnă
bogăţie
CURRICULUM

Cunoştinţe:
 asimilarea de cunoştinţe despre grupurile
etnice de pe teritoriul României;
 enumerarea unor trăsături specifice pentru
grupurile etnice de pe teritoriul României;
 explicarea asemănărilor şi deosebirilor dintre
oameni.
Capacităţi:
 capacitatea de a învăţa prin cooperare;
 capacitatea de analizã, sintezã, comparaţie;
 comunicare eficientă.
Valori şi atitudini:
• cooperare;
• respect reciproc;
• empatie;
• sentimentul identităţii şi al apartenenţei;
• acceptarea diversităţii.
Abilităţi:
 abilitatea de a învăţa prin cooperare;
 abilităţile de gândire de ordin superior (critică,
creativă, orientată către celălalt)
 abilităţi de analiză, comparaţie şi sinteză;
 abilitatea de a comunica eficient.
Structura

 Prima parte prezintă fiecare grup etnic de pe


teritoriul României - teme multiculturale
 Partea a doua prezintă teme interculturale
care abordează integrat problematica
diversitãţii etnice
 Temele multiculturale - conştientizarea
bogăţiei şi diversităţii culturale de pe teritoriul
României
 Temele interculturale - sintetizarea
informaţiilor din prima parte în jurul unor
concepte -cheie, importante pentru orice etnie:
familia, religia, locuinţa, comunitatea,
prietenia, bãieţi şi fete, bucătăria, percepţiile
asupra realităţii şi colegii
Metodele de predare
au rolul de a contribui la realizarea obiectivelor
de învăţare
 Învăţarea prin cooperare, comunicarea şi
gândirea de ordin superior sunt trei dintre
cele mai importante competenţe care sunt
dezvoltate elevilor prin predarea acestui curs
 Gândirea de ordin superior include gândirea
critică, gândirea creativă şi gândirea orientată
către celălalt
 Metodele de predare sunt active şi interactive
 Conversaţia euristică (ajută elevii să
formuleze întrebări);
 Explicaţia (ajută elevii să înţeleagă anumite
conţinuturi);
 Dezbaterea (ajută elevii să-şi formeze opinii);
 Linia valorilor (ajută elevii sã-şi formeze
opinii);
 Lectura predictivã (ajută elevii să-şi dezvolte
gândirea critică);
 Lectura în perechi (ajută elevii să comunice
unul cu altul)
 Mozaicul (ajută elevii să comunice şi să-şi
dezvolte sentimentul de responsabilitate);
 Brainstormingul (ajutã elevii sã-şi dezvolte
creativitatea);
 Studiul de caz (ajutã elevii sã-şi dezvolte
capacitatea de analizã);
 Jocul de rol (ajutã elevii sã devinã empatici);
 Metoda proiectelor (ajutã elevii sã
investigheze în profunzime un subiect şi sã
colaboreze).
 Metodele de predare prezentate au şi caracter
ilustrativ, pentru a sugera categoria de
metodologie adecvată cursului.
 Profesorii vor putea combina metodele acestea
cu altele, pentru a crea strategiile didactice
cele mai potrivite pentru fiecare temă şi clasă
în parte.
 Programa prevede şi o serie de activităţi
antrenante care pot fi realizate cu
participarea întregii clase.
 Câteva exemple de jocuri, activităţi distractive
şi scenarii didactice sunt oferite pentru
ambele categorii de teme: multiculturale şi
interculturale.
 Strategiile de evaluare potrivite pentru acest
curs sunt cele de tip formativ, datorită
accentului crescut pe abilităţi şi valori pe care
opţionalul îl are: chestionarea orală, analiza
produselor elevilor, fişe de lucru
 Evaluarea formativă este completată de o
evaluare sumativă care se realizează doar
pentru cunoştinţe şi abilităţi
 Ca metodă de evaluare finală, portofoliul este
foarte potrivit pentru cursul de „Educaţie
interculturală”. Se poate realiza câte un
portofoliu în fiecare semestru.