Sunteți pe pagina 1din 16

COLEGIUL POLITEHNIC DIN MUN.

CHIȘINĂU

Cadrul ERRE de planificare și desfășurare a


activităților didactice

ION BODEAN RODICA OLTEANU


DE ce ERRE?
Pentru asigurarea calităţii procesului educaţional prin:
Aplicarea strategiilor educaţionale centrate pe elev;
Motivarea elevilor pentru învăţare prin implicarea lor activă
în procesul educaţional;
Secvenţele educaţionale individualizate , diferenţiate, axate
pe capacităţi şi interese, orientate atât pe activităţi
individuale cât şi pe cooperare (e-e; e-p);
Identificarea şi valorificarea stilurilor de învăţare ale elevilor,
tipurilor de inteligenţă, temperaent, etc.
Utilizarea instrumentelor de evaluare axate preponderent pe
evaluarea procesului;
Obiectivitatea evaluării în baza aplicării marticilor de
evaluare , principiilor comune pentru toţi elevii;
Comunicarea cu elevii reieşind din particularităţile de vârstă,
sex, tip de caracter, temperament, intelect, atitudine.
Aranjați acțiunile procesului educațional în ordinea
convenabilă... ARGUMENTAȚI!
Atenție

Evocarea-
Imaginație noţiunea centrală în
gestiunea mentală; Memorie
creatoare proces conştient prin
care facem să existe
mental informaţiile
furnizate de cele 5
simţuri.

Reflecție Înțelegere

Cadrul ERRE crează condiţii optime pentru ca cele 5 gesturi mentale (acte de
cunoaşere) să fie totdeauna într-o interacţiune continuă prin care să se
garanteze progresarea intelectuală a individului
Atenția
este o modalitate deosebită de organizare a
activității psihice. Ea se exprimă în
orientarea și concentrarea activității psihice
asupra obiectelor și fenomenelor ce ne
înconjoară.

Care sunt acțiunile Dv-stră, pe parcursul activităților


educaționale în a crea imagini atractive pentru elevi...
Memoria
este un proces psihic care constă în
întipărirea, recunoașterea și
reproducerea senzațiilor,
sentimentelor, mișcărilor,
cunoștințelor, etc. din trecut. Memoria
definește dimensiunea temporală a
organizării noastre psihice, integrarea
ei pe cele trei segmente ale orizontului
temporal – trecut, prezent, viitor.
Reflecţia...
Proces de examinare profundă a unei idei,situații sau
probleme; cugetare adâncă, meditație
 Reamintirea, reactualizarea cunoştinţelor,
imaginilor, abilităţilor într-un anumit
domeniu (domenii, discipline) , exprimare
de atitudine formată anterior;

 Evaluarea informală (neoficială) a


cunoştinţelor (abilităţilor, competenţelor)
elevilor dintr-un domeniu (domenii,
discipline) inclusiv şi a concepţiilor,
deprinderilor greşite;
 Stabilirea obiectivelor de învăţare la
activitatea concretă (ce se tinde a fi
înfăptuit?);
 Axarea atenţiei elevilor (pe tot parcursul
activităţii) la tema dată pentru atingerea
unui randament maxim în activitate;

 Asigurarea condiţiilor optime pentru


înţelegerea şi însuşirea ideilor noi.
În urma contactului cu informaţiile, ideile noi
despre..., se menţine implicarea şi interesul
faţă de... CUM?
 Se compară aşteptările cu desfăşurarea
evenimentelor pe parcurs;
 Se revizuiesc unele aşteptări, păreri, concepţii; se modifică
sau crează altele noi;
 Se identifică punctele de referinţă principale în formarea
unui sistem de cunoştinţe;

 Se dirijează, direcţionează gândirea;


 Se deduce, se fac concluzii în baza noilor informaţii, cunoştinţe;
 Se determină conexiuni personale referitor la activitatea
curentă;
 Se determină valoarea activităţii date pentru formarea propriei
personalităţi.
Este etapa de consolidare a cunoştinţelor noi, de restructurare şi
stabilizare a unor concepte, scheme, cunoştinţe, imagini...etc.,
 Exprimare liberă referitor la cunoştinţele asimilate,
idei, abilităţi;
 Formarea capacităţilor de activitate în echipă; schimb
liber de opţiuni, păreri, idei, concepţii... referitor la...
Prin care se îmbogăţeşte vocabularul, se face cunoştinţă
cu diferite viziuni asupra..., modele de gândire,
argumente;
 Formarea unor concepte, scheme,
atitudini, sisteme logice armonioase
necesare pentru dezvotarea
ulterioară.
 Interpretarea ideilor, conceptelor;
 Autoevaluarea cantitativă şi
calitativă a învăţării pe parcursul
activităţii.
Presupune definitivarea ciclului
în formarea competenţelor prin
capacitatea de a le aplica în mod
practic în situaţii concrete.
 Realizarea cunoştinţelor
teoretice în aplicaţii de tip practic:
a. Studiu de caz....
b. Implicare în proiect;
c. Implimentare practică;
d. Planificare în activităţi.
Întrebarea
Cadrul Aspecte cognitive și
fundamentală pentru
învățării metacognitive
profesor
 Amintirea cunoştinţelor anterioare Cum îi voi face pe elevi să
 Compararea cunoştinţelor proprii cu cele formuleze întrebări şi să
Evocarea ale colegilor stabilească scopuri pentru
 Reorganizarea cunoştinţelor anterioare învăţare?
într-o schemă nouă
 Contactul cu noile informaţii şi experienţe Cum va fi explorat de elevi
Realizarea  Înţelegerea informaţiilor conţinutul predat pentru a fi
sensului  Monitorizarea propriei înţelegeri înţeles cât mai adecvat?

 Reformularea cunoştinţelor Ce concluzii pot fi trase din


 Exprimarea noilor cunoştinţe cu propriile această lecţie?
Reflecţie cuvinte Spre ce alte cunoştinţe
conduce această lecţie?
 Definitivarea ciclului de cunoştinţe, În ce măsură elevii sunt gata
capacitatea de aplicare în condiţii noi, pentru aplicarea cu succes a
Extindere aplicaţii practice competenţelor formate?
 Sistemul ERRE facilitează procesul
educaţional prin centrarea progresivă pe
opţiunile şi capacităţile elevului;
 Motivarea eficientă a elevilor pentru
implicare activă în procesul educaţional;
 Stimularea elevilor la performanţe
prin prognoze favorabile referitor la
viitor;
 Pentru atingerea unui efect maxim e
necesară implicarea întregii societăţi de
la crearea condiţiilor optime pentru
studiu, la crearea condiţiilor necesare
pentru realizare.
1. Mircea Bețiu, Veronica Crețu, Nicolae Crețu ș.a. Ghidul profesorului
pentru cursul opțional “Decizii pentru un mod sănătos de viață"
2. www. prodidactica.md
3. A. de La Garanderie ,, Critique de la rasion pedagogique”
4. www.inforef.be/.../conaisens/folder_fr_ro.p..
5. www.inforef.be/projets/conaisens/module/geste_imagination_ro.pps;
6. DEX;
7. www.reflectii.com ;
8. www quantumg.net;
9. www. renne.ro;
10. www. evz.ro;
11. www. uthanda.com;