Sunteți pe pagina 1din 7

Metode de evaluare

didactică
Modulul 5
Componentele constitutive ale procesului
evaluativ
Strategiile de evaluare
• încorporează întregul sistem de:
– metode,
– tehnici şi
– mijloace evaluative,

• selectate şi îmbinate pertinent şi creativ de către


cadrul didactic

• scopul
– reglării,
– ameliorării şi
– optimizării activităţii educaţionale, atât a cadrului
didactic, cât şi a elevilor.
Modalităţi de evaluare
• metode de evaluare tradiţionale:
– evaluarea orală
– evaluarea scrisă
– evaluarea practică
– evaluarea cu ajutorul simulatoarelor, maşinilor şi a
dispozitivelor
• metode de evaluare alternative/complementare:
– autoevaluarea
– observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului
copiilor la clasă
– investigaţia
– proiectul
– portofoliul.
Metode de evaluare utilizate
în învaţământul de tip incluziv
• Fişa de caracterizare psihopedagogică
– oferă o imagine amplă asupra performanţelor copilului.
– pentru realizarea şi completarea acestuia este nevoie de colaborarea foarte
strânsă între memebrii echipei multidisciplinare (cadrele didactice, psiholog,
logoped, consilier şcolar, etc) în baza unui proces de evaluare dinamic şi
complex

• Fişa de evaluare (calitativă)


– este un instrument de evaluare utilizat de către cadrul didactic pentru a înregistra
o serie de date factuale referitoare activitatea elevilor la clasă.
– Datele obţinute pot fi introduse în cadrul fişei psihopedagogie sau a fişei de
cunoaştere psihopedagogică şi socială,
– oferă informaţii valoroase asupra evoluţiei copilului pe parcursul formării sale.
– face referite la:
• diverse aspecte ale activităţii elevilor;
• activităţile educaţionale de diverse complexităţi
• comportamentul elevilor în diverse situaţii de învăţare.

• lista de control/verificare (check-list)


– Este un instrument de evaluare util în scopul analizei atitudinilor şi
comportamentelor elevilor faţă de o activitate de învăţare sau sarcină de lucru.
– se constată prezenţa sau absenţa acestor comportamente sau atitudini
Studiu individual

• Concepeţi 3 fişe de evaluare calitativă


pentru evalua:
– Atitudinile elevilor în şcoală şi faţă de
obligaţiile şcolare
– Atitudinea elevilor faţă de o disciplină de
studiu
– Stilul de învăţare al elevilor