Sunteți pe pagina 1din 19

PNDR 2014 - 2020

Oportunități de finanțare prin PNDR


DEPARTAMENTUL PNDR
CONSULTANȚĂ ÎN FONDURI EUROPENE FEADR - PNDR
GLOBAL dispune de consultanţi specializați în întocmirea proiectelor de dezvoltare a unor afaceri în domeniul agricol;
GLOBAL este firma de consultanţă care ajută la începerea sau dezvoltarea afacerii pe orice submăsură a noului PNDR;
GLOBAL este garanţia unor proiecte viabile, complete, coerente și credibile;
GLOBAL este partenerul tău pe întreg procesul de iniţiere-pregătire-finanţare-implementare al afacerii tale.

DEPARTAMENTUL PNDR
• Analizează oportunitatea începerii şi dezvoltării afacerii tale;
• Realizează evaluarea criteriilor de eligibilitate din punct de vedere juridic şi economic;
• Elaborează studiul de oportunitate ca prim pas în stabilirea temei de proiect.
• Elaborează documentaţia de finanţare prin:
- Efectuarea Studiului de prefezabilitate; - Întocmirea Cererii de Finanţare;
- Elaborarea şi redactarea Studiului de Fezabilitate; - Elaborarea şi redactarea Planului de Afaceri;
- Elaborarea si redactarea Proiectului Tehnic; - Elaborarea si intocmirea Dosarelor de achizitii;
- Elaborarea si intocmirea Cererilor de plata.

MISIUNEA NOASTRĂ
• menţinem permanent contactul cu clienţii noştri;
• unicitatea serviciilor oferite de noi constă în flexibilitatea de care dispunem;
• onorariile de consultanţă sunt adaptate in functie de valoarea proiectelor;
• am înţeles că trebuie să respectăm noţiunea şi filosofia „Calităţii”
DEPARTAMENTUL PNDR

Sub-masuri PNDR 2014-2020


• Sub-masura 1.1. – Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de
competente
• Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole
• SubMăsura 4.1. a - Investiții în exploatații pomicole
• Submăsura 4.2.a -Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
• Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse
agricole
• Submăsura 4.2 GBER - Sprijin pentru realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor
agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
• Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
• Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
• Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
• Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
• Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
• Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri
• Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica
• Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
• Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
• Măsura 9 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol
• Submăsura 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de
aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol
• Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
DEPARTAMENTUL PNDR
M 01 Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare
SM 1.1 -Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente
Apel de propuneri de proiecte nr. 2/2016 - Formare profesională pentru tineri fermieri, fermieri-persoane fizice
care activează în ferme mici și beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3

Domenii de formare profesională:


-Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii
agricole și inovative: max. 35 ore; Grup țintă:
-Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei: max. 24 -Fermieri, persoane fizice, beneficiari
ore; de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.
-Diversificarea activităților în exploatațiile agricole: max. 24 ore;
-Managementul general al fermei: max. 40 ore. Valoarea eligibilă a proiectului:
Proiectul se va adresa instruirii unui
Cheltuieli eligibile: număr minim de 500 de persoane din
- Cheltuielile cu onorariile expertilor solicitantului/solicitantului și partenerilor; grupul țintă cu încadrarea în valoarea
- Cheltuielile pentru derularea acţiunilor: cazare, masă şi transport participanţi, după maximă de 195.000 euro, cu o durată
caz; materiale didactice şi consumabile; închirierea de echipamente necesare; de maxim 18 luni.
închirierea de spaţii pentru susţinerea acţiunilor de formare; alte cheltuieli pentru
derularea proiectului.
SCORING
1.Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului, experiența
Beneficiari eligibili: și/sau calificarea trainerilor: 10-35 p;
Entități publice sau private care activează în 2.Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului: 5-10 p;
domeniul formării profesionale a adulților, care 3.Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și
aplică individual sau în parteneriat cu entități instituții de învățământ și/sau instituții de cercetare dezvoltare: 10-15 p;
publice sau private ca de exemplu: instituții de 4.Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea
învățământ, asociații profesionale, institute de tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în
cercetare, institute și stațiuni de cercetare funcție de aria de cuprindere zonală a proiectului: 10 p;
etc. 5.Principiul eficienței utilizării fondurilor: max. 30 p.
DEPARTAMENTUL PNDR
M 4 -Investiții în active fizice
SM 4.1 -Investiții în exploatatii agricole

Investiții pentru producția agricolă primară: Maxim 2.000.000 euro/ proiect, în


• construirea, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor/construcțiilor destinate funcție de:
activității productive, inclusiv capacitati de stocare la nivelul fermei si căi de acces în - dimensiunea exploatației
fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități; - forma de organizare a solicitantului
• achiziționarea de mașini, utilaje și echipamente agricole noi - investițiile vizate prin proiect
• înființarea/ înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă
Investiții pentru activitatea de procesare la nivelul exploatației agricole Intensitatea sprijinului:
• construirea/modernizarea spațiilor aferente activității de procesare a producției minim 30%
agricole obținute în exploatație și dotarea cu utilaje maxim 90%!
Investiții pentru activitatea de comercializare la nivelul exploatației pentru productie;
• amenajarea și dotarea spațiilor de comercializare la „poarta” fermei; (+20% sprijin in cazul investitiilor
• achiziționarea de mijloace de transport specializate în scopul comercializării legate de operatiuni de Agromediu
produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat si Agricultura ecologica)
• înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii, minim 40%
achizitionarea/ dezvoltarea de software, achiziționarea de brevete maxim 50%
pentru procesare si comercializare;
Solicitantul SCORING
- PFA, II, SRL, Forme asociative, etc. 1. Dimensiunea economica a fermelor intre 12.000-250.000 S.O – 11-15 p
- a avut profit din exploatare in anul anterior 2. Sectoare prioritare (legumicultura in spatiu protejat, plante oleaginoase si
- dovedește capacitatea de cofinanțare (dupa proteice, cereale; suine, bovine, pasari) – 10-15 p
selectie) 3. Lant alimentar integrat propriu sau prin OIPA: -14-20 p
Exploatatia are dimensiunea economica de 4. Forme asociative (componenta) -16-20 p
minim 8.000 SO 5. Potential agricol (mediu/ridicat) 9-10 p
Investiția majoritara - in sectorul productiei 6. Calificarea administratorului/managerului exploatatiei (studii in domeniu) -6-
agricole primare 10 p
7. Modernizare sistem irigatii- 3-5 p
8. Soiuri/rase autohtone- 5-10 p (%)
DEPARTAMENTUL PNDR
M 4. - Investiții în active fizice
SM 4.1 a – Investiții în exploatații pomicole
- reconversia plantațiilor existente Maxim 1.050.000
- înființarea de plantații pomicole euro/ proiect, în
- înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer funcție de:
- înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul -dimensiunea
exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile
exploatației,
- achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, echipamente de, remorci agricole/tehnologice, autoizoterme
-forma de
(cu frig sau fără), rulote și autorulote alimentare
- amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare organizare
(automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol); -tipul investițiilor
- investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu
- împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare (în cadrul fermei) Intensitatea
- completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare); sprijinului:
- conformarea cu standardele Uniunii Europene minim 50%
- achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe maxim 90%
- consultanta, proiectare, taxe, autorizatii, etc.

Solicitantul SCORING
- PFA, SRL, Institut de Cercetare, forma asociativa, etc 1. Specia pomicola prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș, mar)-
- capacitatea de cofinanțare (dupa selectie) 4-10
- cu profit din exploatare in anul anterior 2. Ferme mici (8.000-11.999 S.O.)- 5 p
Investiția 3. Sistemul de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, în spaţii
- realizată doar în UAT-urile cu potential pomicol protejate)- max. 15 p (%)
Specii eligibile: cais, piersic, nectarin, măr, păr, cireș, gutui, 4. Lant alimentar integrat
vișin, prun, nuc, migdal, alun, castan, coacăz, agriș, zmeur, (producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și
afin, mur, măceș, soc, trandafir pentru petale, lonicera, corn, comercializare in ferma sau prin OIPA)- 10-15 p
cătină, aronia, iar capsunul este eligibil si in spatii protejate. 5. Investiţia este realizată de un grup de producători, membrii lor sau de o
Dimensiune exploatatie post-implementatere: min. 8.000 cooperativă- 10-20 p
S.O 6. Deţinerea în proprietate a minim 50% din teren – 10 p
Suprafata minima înființată/replantată prin proiect: 7. Calificarea in domeniu a administratorului: 3-5 p
-7.000 SO – cultura de capșuni 8. Fermier sub 40 de ani – 5 p
- 6.000 SO - pepiniere (cca. 0.9 ha); 9. Reconversie plantatii pomicole (>50% din investitie) – max. 10 p (%)
- 3.000 SO - celelalte specii; > 50% din suprafata – o specie 10. Modernizarea sistemelor de irigații (>20 economii de apa)- 5 p
DEPARTAMENTUL PNDR
M4 - Investiții în active fizice
SM 4.2 Sprijin pentru investiții în procesare/ marketingul produselor agricole

- Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; Maxim 2.500.000 euro/proiect, în functie
- Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic [colectare-depozitare de:
(materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare]; - investițiile vizate
- Construcţii destinate protecţiei mediului - tipul solicitantului
- Infrastructură internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri;
- Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport Intensitatea sprijinului:
specializate - Achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii 50% - IMM
descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a 40% - întreprinderi mari
emisiilor GES.
- Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute
- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară (în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului);
- Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului;
- Cheltuieli consultanta, proiectare, avize, acorduri, taxe, etc

Solicitantul
- este organizat ca PFA, II, SRL, forme 1. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat (colectare, procesare și
asociative, etc. comercializare) – 24-35 p
- dovedeste capacitatea de cofinanțare 2. Produse cu inalta valoare adaugata (exclusiv ecologice; IGP, DOP, STG, produs
(dupa selectie) montan҆҅; traditionale; dupa o reteta consacrata romaneasca) – 12-30 p
- a avut profit din exploatare in anul 3. Solicitant forma asociativa – 15 p
anterior, daca este cazul 4. Potentialul agricol al zonei (referitor la ponderea capacitatii existente de prelucrare,
depozitare, abatorizare, etc. ) – 10-20 p
DEPARTAMENTUL PNDR
M 4. - Investiții în active fizice
SM 4.2 a – Sprijin pentru investiții în procesarea si comercializarea produselor din sectorul
pomicol
- Construcţia, extinderea, modernizarea unitatilor ce colecteaza, condiționează şi/ Maxim 1.500.000
procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice. euro/proiect, în
Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în functie de:
definiția microîntreprinderilor și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).; - investițiile vizate
- tipul solicitantului
- Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic [colectare-depozitare (materie
primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare]; Intensitatea
- Infrastructură internă şi utilităţi, branşamente şi racorduri; sprijinului:
- Unitati mobile de procesare; •50% - IMM
- Achiziţionarea de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate - Achiziționarea •40% - întreprinderi
utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru mari
scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.
- Utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare;
-Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul
comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte;
- Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute
- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară (în legătură
cu investiţiile corporale ale proiectului);
- Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
- Cheltuieli consultanta, proiectare, avize, acorduri, taxe etc.
Solicitantul 1. Produse cu valoare adaugata mare (ecologice, provenite din zone HNV,
- este organizat ca PFA, II, SRL, forme asociative etc. scheme de calitate, traditionale; dupa o reteta consacrata romaneasca) –
- dovedeste capacitatea de cofinanțare (dupa selectie) 10-40 p
- a avut profit din exploatare in anul anterior, daca este cazul 2. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat (colectare,
depozitare, conditionare, procesare și comercializare) – 15-40 p
3. Investitia este realizata de un grup de producatori sau de o
cooperativa – 20 p
DEPARTAMENTUL PNDR
Schema de ajutor de stat GBER si Schema de minimis aferente subM. 4.2
Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul
produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
- Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare; Maxim 2.500.000 euro/proiect, Schema
- Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic [colectare-depozitare de ajutor de stat GBER, în functie de:
(materie primă/produse)-sortare-condiționare-procesare-comercializare]; - investițiile vizate
- Construirea spațiilor destinate personalului de producție; - tipul solicitantului
- Achiziţionarea, in leasing financiar, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace
de transport specializate; Intensitatea sprijinului intre:
- Cheltuieli aferente marketingului produselor neagricole obținute; 50% - IMM
- Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă 40% - întreprinderi mari
alimentară (în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului); 15% - municipiul București
- Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea
implementării proiectului; Maxim 200.000 euro/ proiect, Schema de
- Cheltuieli consultanta, proiectare, avize, acorduri, taxe, monitorizare si management, minimis.
asistență pe perioada implementării proiectului – conform Schemei de minimis.

Solicitantul
- este organizat ca PFA, II, SRL, forme 1. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat (colectare, procesare și
asociative etc. comercializare): 15-25 p
- dovedeste capacitatea de cofinanțare 2. Produse cu inalta valoare adaugata (exclusiv ecologice; IGP, DOP, STG, produs
(dupa selectie) montan҆҅; traditionale; dupa o reteta consacrata romaneasca): 15-35 p
- a avut profit din exploatare in anul 3. Solicitant forma asociativa – 15 p
anterior, daca este cazul. 4. Potentialul agricol al zonei (referitor la ponderea capacitatii existente de prelucrare,
depozitare, abatorizare, etc. ): 15-25 p
DEPARTAMENTUL PNDR
M 4. - Investiții în active fizice
SM 4.3. Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și
silvice
Componenta a) Irigații Componenta b) Infrastructură de Componenta c) Infrastructura de
Scop: sprijin pentru modernizarea acces agricolă acces silvică
infrastructurii secundare de irigaţii,
cladirilor aferente staţiilor de pompare şi/ Scop: investiţii în construcţia, Scop: investiții în modernizarea și
sau racordarea la utilităţi, inclusiv extinderea și/sau modernizarea înființarea de drumuri pentru
construcţia/ modernizarea bazinelor de drumurilor de acces agricole către ferme accesibilizarea pădurilor.
colectare şi stocare a apei de irigat. (căi de acces din afara exploataţiilor
Beneficiari eligibili: Organizaţii/ agricole). Beneficiari eligibili:
Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de • Persoane juridice de drept privat/alte
Apă pentru Irigaţii, constituite din Beneficiari eligibili: forme de organizare, proprietari de
proprietari/ utilizatori de terenuri agricole Unităţi administrativ teritoriale şi/sau pădure şi/sau asociaţiile acestora,
conform legislaţiei în vigoare. asociaţii ale acestora, constituite constituite conform legislaţiei în vigoare;
Rata sprijinului public nerambursabil conform legislației naționale în vigoare. • Unităti administrativ teritoriale şi/sau
va fi de 100% din totalul cheltuielilor asociaţii ale acestora, proprietari de
eligibile, şi nu va depăşi: Rata sprijinului public nerambursabil pădure, constituite conform legislaţiei în
• 1.000.000 Euro/proiect pentru va fi de 100% din totalul cheltuielilor vigoare;
sistemele de irigații aferente stațiilor de eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 • Administratorul fondului forestier
punere sub presiune (SPP); Euro/proiect pentru drumurile agricole de proprietate publică a statului, constituit
• 1.500.000 Euro/proiect pentru acces. conform legislaţiei în vigoare.
amenajarea sistemelor de irigații
aferente stațiilor de pompare și Rata sprijinului public nerambursabil
repompare (SPA, SRP). va fi de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile, şi nu va depăşi 1.500.000
Euro/proiect pentru amenajarea
drumurilor forestiere.
DEPARTAMENTUL PNDR
M6 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
SM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Sprijinul se acorda pentru: Sumă forfetară:
• Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si • 40.000 sau 50.000 euro
activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri, platită în 2 tranșe:
care pot fi eligibile, indiferent de natura acestora • 75% la semnarea contractului de finantare
• In cazul exploatatiilor agricole existente • 25% în maxim 3 ani (5 ani pentru pomicultura)

SOLICITANTUL: SCORING
-are vârsta pană la 40 ani și se stabilește pentru prima dată ca Principiul sectorului prioritar
unic șef al exploatației agricole Sector vegetal
-este organizat ca PFA, II, etc. sau este administrator și a). Legumicultură (inclusiv producere de material săditor de legume)–30 p
asociat unic/majoritar (50%+1) al unui SRL b). Producere de sămânță și material săditor, altele decat de legume– 25 p
-este înregistrat la ORC cu maxim 24 luni înaintea depunerii c). Pomicultură, exceptand pepinierele pomicole – 20 p
CF Sector zootehnic
-este microintreprindere sau întreprindere mică a). Bovine, inclusiv bubaline– 30 p
-iși stabilește sediul/domiciliul în UAT-ul în care este b). Apicultură – 25 p
înregistrată exploatația c). Ovine și caprine – 20 p
EXPLOATAȚIA: Principiul comasării exploatațiilor
-are dimensiunea între 12.000 – 50.000 euro SO; 2.1 preluare integrală a minim 3 exploatații agricole – 15 p
-este înregistrată în RUI – APIA, Registrul agricol și/ sau în 2.2. preluare integrală a minim 2 exploatații agricole – 10 p
Registrul exploatațiilor – ANSVSA; 2.3. preluare integrală a minim 1 exploatație agricolă – 5 p
Notă! 3. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol
-Înaintea solicitării tranșei de plata 2, beneficiarul face dovada a). studii superioare în domeniul agricol – 25 p
comercializării producției proprii în procent de minim 20% din b). studii postliceale și liceale în domeniul agricol – 20 p
valoarea primei tranșe de plată. c). curs de calificare în domeniul agricol (minim nivel I-360 h) – 10 p
-Pentru înființarea/reconversia plantațiilor pomicole se vor 4. Principiul potențialului agricol
avea în vedere doar speciile eligibile și suprafețele incluse în a). zonă cu potențial ridicat – 25 p
Anexa II din Subprogramul Tematic Pomicol (excepție cultura b). zonă cu potențial mediu – 20 p
de căpșuni în sere și solarii). Se aplică nota de favorabilitate 5. Principiul raselor/ soiurilor autohtone– 5 p (proportional)
potentata, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei II
din STP.
DEPARTAMENTUL PNDR
M6 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
SM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
Sprijinul se acorda pentru: Prima in valoare de:
Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de • 50.000 de euro/ proiect
lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a • 70.000 euro/ proiect – productie/ servicii medicale/
planului de afaceri, care pot fi eligibile, indiferent de natura sanitar-veterinare/ agroturism
acestora In doua tranșe:
- 70% la semnarea Contractului de finantare
- 30% in termen de 5 ani
Solicitanti: SCORING
- Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, autorizaţi 1. Principiul diversificarii activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
cu statut minim de PFA care îşi diversifică activitatea prin agricole către activități neagricole
1.1.Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în
înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată în
principal activitate în domeniul agricol (min. 12 luni) și intenționează să-și diversifice
spaţiul rural;
activitatea în sectorul non-agricol – 15 p
- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din 1.2.Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al gospodăriei agricole care a
spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole pe care nu activat în agricultură minimum 12 luni (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul
le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; ANSVSA/Registrul Agricol) – 12 p
- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în 2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie,
anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în
max. 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural)
(start-ups). 2.1.Vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere – 40 p
2.2.Vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere – 35 p
Investiții:
3. Principiul stimulării activităților turistice
- Realizate în mediul rural
3.1.Proiecte ce vizează investiții în agroturism în zonele cu potențial turistic ridicat –
-Vizează exclusiv activitățile corespunzatoare codurilor CAEN max.10 p
eligibile - anexă la Ghid 3.2.Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în
Notă! zonele cu destinații ecoturistice – 5 p
Înaintea solicitării transei II, beneficiarul face dovada 3.3.Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in
comercializării producției proprii/ prestarii serviciilor în procent zone cu arii naturale protejate – 5 p
de minim 30% din valoarea transei I. 4. Principiul nivelului ridicat de calitate al planului de afaceri (producția
comercializată/ activitățile prestate 35 – 40% din valoarea tranșei I de plată) – 10-25 p
DEPARTAMENTUL PNDR
M6 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
SM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Sprijinul se acorda pentru: Sumă forfetară:
• Cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si • 15.000 euro
activitatile relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri, platită în 2 tranșe:
care pot fi eligibile, indiferent de natura acestora; • 75% la semnarea contractului de finantare
• In cazul exploatatiilor agricole existente de cel puțin 2 ani. • 25% în maxim 3 ani (5 ani pentru pomicultura)

SOLICITANTUL: SCORING
-este organizat ca PFA, II, etc. sau este administrator și
asociat unic/majoritar (50%+1) al unui SRL 1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol: 5-20 p
-este înregistrat la ORC cu maxim 24 luni înaintea depunerii 2. Principiul sectorului prioritar
CF Sector vegetal
-este microintreprindere sau întreprindere mică a). Legumicultură (inclusiv producere de material săditor de legume)–15 p
-iși stabilește sediul/domiciliul în UAT-ul în care este b). Producere de sămânță și material săditor, altele decat de legume– 12 p
înregistrată exploatația c). Pomicultură, exceptand pepinierele pomicole – 10 p
EXPLOATAȚIA: Sector zootehnic
-are dimensiunea între 8.000 – 11.999 euro SO; a). Bovine, inclusiv bubaline– 15 p
-este înregistrată în RUI – APIA, Registrul agricol și/ sau în b). Apicultură – 12 p
Registrul exploatațiilor – ANSVSA; c). Ovine și caprine – 10 p
Notă! 3. Principiul potențialului agricol
-Înaintea solicitării tranșei de plata 2, beneficiarul face dovada a). zonă cu potențial ridicat – 30 p
comercializării producției proprii în procent de minim 20% din b). zonă cu potențial mediu – 25 p
valoarea primei tranșe de plată. 4. Principiul fermelor de familie – 30 p
-Pentru înființarea/reconversia plantațiilor pomicole se vor 5. Principiul raselor/ soiurilor autohtone– 5 p (proportional)
avea în vedere doar speciile eligibile și suprafețele incluse în
Anexa II din Subprogramul Tematic Pomicol (excepție cultura
de căpșuni în sere și solarii). Se aplică nota de favorabilitate
potentata, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei II
din STP.
DEPARTAMENTUL PNDR
M6 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
SM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Sprijin pentru: Maxim 200.000 euro/beneficiar
‐ construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
‐ achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, Intensitate sprijin:
instalaţii şi echipamente noi; 90%pentru:-producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare,
‐ investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
agroturism;
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
‐ fermieri care își diversifică activitatea de bază agricolă prin
dezvoltarea unor activităţi neagricole
70% pentru alte activități neagricole
Solicitantul: SCORING
- Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici din spaţiul 1. Proiecte inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal
rural; activitate în domeniul agricol (min. 12 luni neintrerupt) și intenționează să‐și
- Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifice activitatea în sectorul non‐agricol – 30 p
2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie,
diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei
Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în
activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural)
existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi 2.1.Vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere – 40 p
mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate 2.2.Vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere – 30 p
- Medicul veterinar în cadrul unui cabinet medical veterinar 3. Principiul stimulării activităților turistice
individual (Lg 160/1998) 3.1.Proiecte ce vizează investiții în agroturism în zonele cu potențial turistic ridicat –
- Medicul uman în cadrul unui cabinet medical individual (OG max.10 p
124/1998) 3.2.Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în
Investiția: zonele cu destinații ecoturistice – 5 p
3.3.Proiecte care includ activitati turistice de agrement ce vor fi desfasurate in
- Realizată obligatoriu în mediul rural – UAT – comună
zone cu arii naturale protejate – 5 p
- Vizează exclusiv activitățile corespunzatoare codurilor CAEN
4. Principiul derulării activităților anterioare
eligibile - anexa la GS. 4.1. întreprindere activă fară întrerupere cel puțin 3 ani și profit operațional în ultimii 2
ani – 25 p
4.2. întreprindere activă fară întrerupere cel puțin 2 ani și profit operațional în ultimul
an – 15 p
5. Principiul localizării întregii activității a solicitantului în spațiul rural – 15 p
DEPARTAMENTUL PNDR
M7 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
SM 7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
Sprijinul se acorda pentru investițiile de înființare, extindere și îmbunătățire a Solicitanți eligibili:
infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții de înființare, extindere şi Comunele și asociațiile acestora;
îmbunătățire a infrastructurii de apă / apă uzată în localitățile rurale din aglomerările ONG‐uri‐ pentru investiții în infrastructura
umane între 2.000 ‐ 10 000 l.e., investiții în infrastructura educațională și socială, va educațională (grădinițe) și
contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea socială (creşe şi infrastructură tip
fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural‐urban. after‐school).

INVESTIȚII ELIGIBILE VALOARE SPRIJIN NERAMBURSABIL


Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de
infrastructura de apă / apă uzată: autoritățile publice locale și ONG‐uri care sunt negeneratoare de
• construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de venit, de până la 100% în cazul proiectelor de apă / apă uzată și
apă în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între nu va depăși :
2.000 ‐ 10.000 l.e.; 1.000.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip
• construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane 2.500.000 Euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea
între 2.000 ‐ 10.000 l.e.; infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru
• construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei de drumuri de extinderea acestei infrastructuri;
interes local. 500.000 Euro, pentru proiectele de
Pentru proiectele de infrastructură educațională / socială: infrastructură educațională/socială;
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte
celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în exclusive comune, proiecte care vizează mai multe comune)
cazul în care expertiza tehnică o recomandă; fără a depăși valoarea maximă / comună / tip de sprijin.
• extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele
învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse generatoare de venit aplicate de ONG‐uri şi care
naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul vizează infrastructura educațională (grădinițe) și
agricol; socială (creșe și infrastructura de tip after‐school) și nu va depăși
• înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a 100.000 euro.
infrastructurii de tip after‐school.
DEPARTAMENTUL PNDR
M7 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
SM 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Sprijinul se acorda pentru protejarea, prin întreţinere, Solicitanți eligibili:
restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu • Comunele;
cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a • ONG‐uri;
așezămintelor culturale ‐ cămine culturale. • Unități de cult;
Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare
obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.
INVESTIȚII ELIGIBILE PRESCORING
• restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ Pentru investițiile de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local,
monumentelor din patrimoniul cultural imobil de clasa B
interes local de clasă B;
Principiul potențialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale cu
• restaurarea, conservarea și/ sau dotarea
potențial de dezvoltare turistic
așezămintelor monahale ce au în
componenţă monumente istorice de clasă B şi
Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat – max.70 puncte
construcția, extinderea și / sau modernizarea Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐ culturale desfășurate –
drumurilor de acces ale așezămintelor monahale max 30 puncte
de clasă B;
• modernizarea, renovarea și/ sau dotarea Pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale
căminelor culturale. Principiul gradului de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității rurale
VALOARE SPRIJIN NERAMBURSABIL Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare– max 40 puncte
• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat – max 40 puncte
proiectele de utilitate publică, negeneratoare de Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐ culturale desfășurate –
venit și nu va depăși 500.000 euro; max 20 puncte
• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele generatoare de venit și nu va depăși
200.000 euro.
DEPARTAMENTUL PNDR
M 16 - Cooperare
SM 16.4 și 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul
de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol

Obiectivul acestor sub-măsuri este Beneficiari eligibili: Principii de selecție:


acela de a promova cooperarea între • Fermieri;
actorii locali, în scopul comercializării • Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 1.Principiul reprezentativității cooperării,
produselor agoalimentare prin • Organizații neguvernamentale; respectiv numărul de parteneri implicați:
intermediul lanțurilor scurte de 8-10p;
• Consilii locale;
aprovizionare. 2.Principiul structurii adecvate de
•Unități școlare, sanitare, de agrement și parteneriat, pe baza obiectivului
Sub-măsura nu presupune numai de alimentație publică. proiectului: 5-30 p;
cooperarea dintre fermieri, procesatori, Parteneriatul poate fi constituit și din 3.Principiul valorii adăugate: 10-30 p;
comercianţi alimentari cu amănuntul, persoane fizice, cu condiția ca liderul de 4.Principiul “piețelor locale” : 5-25 p.
restaurante, hoteluri şi alte forme de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF, SRL,
cazare în mediul rural, ci şi realizarea de alte forme juridice de asociere.
parteneriate cu organizații
neguvernamentale şi autorităţi publice.
Cheltuieli eligibile:
Sprijinul nerambursabil este de 100%. -Studii / planuri (marketing și
Valoarea maximă este de 100.000 Euro/ consultanță);
proiect. -Costuri de funcționare a cooperării;
-Costuri directe ale proiectelor specifice,
inclusiv costurile de promovare.
DEPARTAMENTUL PNDR
M 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER – DLRC (Dezvoltare
Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității)
SM 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
Obiective: Beneficiari eligibili: Sprijinul nerambursabil va fi de până la
100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/
Stimularea inovării; Entități juridice private/publice, proiect.
Consolidarea identității locale și a stabilite prin fișa măsurii din Strategia
Pentru operațiunile specifice FEADR,
profilului local; de Dezvoltare Locala, cu respectarea
GAL va stabili intensitatea sprijinului în
Îmbunătățirea calității vieții și a prevederilor din Regulamentului
limita maxima prevăzută în
atractivității zonei locale; Uniunii Europene 1305/2013; Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
Soluționarea problemelor În cazul în care în Strategia de
demografice; Dezvoltare Locala s-a identificat Intensitatea sprijinului pentru operațiunile
Crearea și păstrarea locurilor de oportunitatea dezvoltării unor care ies din sfera Regulamentului va fi
muncă în zonele LEADER; operațiuni de interes public pentru stabilită de GAL-uri astfel:
Îmbunătățirea egalității de șanse comunitate și teritoriul respectiv, pentru operațiunile generatoare de venit:
pentru tineri, femei, persoane în pentru care niciun alt solicitant nu-și maximum 90%;
vârstă, persoane cu dizabilități și manifestă interesul, GAL poate pentru operațiunile negeneratoare de
membrii minorităților; fi beneficiar cu condiția aplicării venit: maximum 100%.
Creșterea competitivității la nivel măsurilor de evitare a conflictului de
local; interese.
Conservarea resurselor și protecția
mediului natural;
Aplicarea unei abordări integrate și
multisectoriale.
Vă mulţumesc!

Date de contact:
Str. Clucerului, Nr. 55, Et. 3, Ap. 7, Sector 1, 011364,
București, ROMÂNIA
Telefon: +40 31 805 24 00
Fax: +40 31 805 24 01
info@globalcommercium.ro
www.globalcommercium.ro

Persoană de contact:
Razvan GHEȚU
0732.650.892
rghetu@globalcommercium.ro