Sunteți pe pagina 1din 18

Serviciul Fiscal de Stat

Regimul fiscal al persoanelor


fizice ce desfășoară activitate
independentă

1
Serviciul Fiscal de Stat

Obiective:

Dispoziții generale;
Determinarea impozitului pe venit;
Modul de declarare a impozitului pe venit;

2
Serviciul Fiscal de Stat

Activitate independentă

– activitate de comerț desfășurată de către o persoană

fizică rezidentă doar în mod individual, fără a constitui o


formă organizatorico-juridică, în urma desfășurării căreia se
obține venit (art. 5 pct.361 CF).

3
Serviciul Fiscal de Stat

C a r a c t e r i s t i c i:

• desfăşurare comerţului cu amănuntul în sumă ce nu


depășește 600 000 lei într-o perioadă fiscală, (cu
excepţia mărfurilor supuse accizelor) (art.696 CF);

• utilizazea în mod obligatoriu a mașinilor de casă și


control;

4
Serviciul Fiscal de Stat

Comerț cu amănuntul - activitate desfășurată de comercianții care vând produse


direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora (consumul final).

Se desfășoară prin:

• unităţilor comerciale staţionare (magazine),


• staţionare provizorii (pavilioane, gherete (chioşcuri)),
• unităţilor mobile,
• alte modalităţi prevăzute de legislaţie.

Legea nr.231 din 23 sptembrie 2010 cu privire la comerțul interior

5
Serviciul Fiscal de Stat

Obiectul impunerii
Obiect al impunerii este venitul din activități independente
obținut în perioada fiscală de declarare.

Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul


impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei(art. 6911 CF)

6
Serviciul Fiscal de Stat

Achitarea impozitului se va efectua în rate, trimestrial, până la data de :

- 25 aprilie

- 25 iulie

- 25 octombrie

- 25 ianuarie

Achitarea se va efectua la Codul IBAN indicat în confirmare

7
Serviciul Fiscal de Stat

Cota de impozit
• Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu
mai puţin de 3000 de lei.

• În prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze


suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate
pentru procurarea (achiziţionarea) MCC utilizate în activitate.

• Pentru contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei


fiscale, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii,
dar nu mai puţin de 250 de lei pentru fiecare lună în care a desfăşurat
activitate.

Articolul 6911 CF
8
Serviciul Fiscal de Stat

contribuabilul este obligat:


• să țină evidența vânzărilor și procurărilor conform modului stabilit de
Indicații metodice privind particularitățile ținerii evidenței vânzărilor și
procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară
activități independente;
• să întocmească și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dările de seamă
fiscale prevăzute de legislație;
• să asigure integritatea documentelor de evidență contabilă în conformitate
cu cerințele legislației, să efectueze încasările bănești în numerar prin
intermediul dispozitivelor și sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor
cu numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern;
• să achite la buget, la timp şi integral, sumele calculate ale impozitelor şi
taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale
prezentate.
• să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de
Ministerul Finanțelor.
9
Serviciul Fiscal de Stat

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente înregistrează vânzările şi


procurările în Registrul-jurnal de vînzări şi procurări,unde sunt respectate
următoarele cerinţe:
•Registrul-jurnal se întocmeşte într-un exemplar pe suport de hîrtie pentru fiecare perioadă fiscală de gestiune
•filele Registrului-jurnal pe suport de hîrtie se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a
Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura persoanei fizice ce desfăşoară activităţi
independente;
•înregistrările se efectuează în ordine cronologică în baza documentelor justificative;
•vînzările şi procurările în valută străină se reflectă în Registrul-jurnal în monedă naţională conform cursului oficial
al Băncii Naţionale a Moldovei la data încasării veniturilor sau efectuării cheltuielilor (plăţilor);
•în Registrul-jurnal se înregistrează doar vînzările şi procurările legate de activitatea independentă;
•sumele veniturilor şi cheltuielilor se totalizează la finele perioadei fiscale de gestiune sau, după caz, pe fiecare lună
(trimestru) cu total cumulativ de la începutul perioadei fiscale de gestiune;
•dacă la sfîrşitul perioadei fiscale de gestiune în Registrul-jurnal a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru
poate fi folosit pentru înregistrarea vînzărilor şi procurărilor anului de gestiune imediat următor.
•Persoana fizică ce desfăşoară activităţi independente este obligată să păstreze Registrele-jurnal, Registrele MCC,
copia borderoului şi documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 4 ani.

10
Serviciul Fiscal de Stat

persoanele fizice care desfășoară activitate independentă are obligația


de a prezenta următoarele dările de seamă:
n/ Obligații fiscale Tipuri dărilor de seamă Termenul de Mențiune
o (forma dării de prezentare
seamă)

1. AI17 Declarația cu privire la impozitul pe venit a 25 martie a


persoanei fizice care desfășoară activitate anului următor
independentă (Formularul AI17) perioadei
fiscale de
declarare.

2. CAS18 Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de 15 ianuariea


asigurări sociale de stat obligatorii și evidența anului următor
nominal a asiguraților în sistemul public de perioadei
asigurări sociale. fiscale de
declarare.

3. TL13 Darea de seamă pe taxele locale 25 a lunii *


imediat
următoare
trimestrului
gestionar.

* Persoanele fizice care, în conformitate cu prevederile Capitolului 10 2 din titlul II al Codului fiscal, desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul
(cu excepția mărfurilor supuse accizelor) în afara piețelor autorizate, începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2018, au obligația de a calcula, achita și prezenta Darea de
seamă pe taxele locale (Forma TL 13) la: taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii,
conform prevederilor titlului VII al Codului fiscal.

11
Serviciul Fiscal de Stat

Completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a persoanei


fizice care desfăşoară activitate independentă

Tipul veniturilor Suma


1. Venituri din desfășurarea activității independente se indică suma venitului obţinut din desfăşurarea activităţii
independente în perioada fiscală de declarare. Suma venitului se va
diminua cu valoarea de returnare/ restituire a mărfii sau valoarea
discontului (reducerii) efectuată în perioada fiscală de gestiune, inclusiv
în cazul în care vînzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele
fiscale precedente.

2. Cota impozitului pe venit (%) 1%

3. Impozitul pe venit conform cotei în vigoare (rînd.1 x rînd.2)

4. Impozitul pe venit stabilit în sumă fixă conform art.69 11 din Codul fiscal 3000 lei

5. Impozitul pe venit determinat pînă la deducerea din acesta a cheltuielilor se indică suma mai mare dintre rînd.3 și rînd.4
suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă și de control
utilizate în activitate
6. Deducerea cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii
de casă și control utilizate în activitate, în limita sumei impozitului pe venit Se completează doar în perioada fiscala cind persoana inițiază
calculat. activitatea
7. Suma totală a impozitului pe venit achitat în rate în perioada fiscală de suma totală a impozitului pe venit achitat în rate în perioada fiscală de
gestiune gestiune
8. Suma impozitului pe venit spre plată (rînd.5 - rînd.6 - rînd.7) se completează în cazul în care rezultatul diferenței este pozitiv
9. Suma impozitului pe venit achitată în plus (rînd.5 - rînd.6 - rînd.7) se completează în cazul în care rezultatul diferenței este negativ fără
indicarea semnului
Serviciul Fiscal de Stat

În cazul achiziţiei produselor de la persoanele fizice-cetăţeni care


nu practică activitate de întreprinzător, persoana fizică ce desfăşoară
activităţi independente este obligată să întocmească Borderoul de
achiziţie al persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente
(Anexa nr. 4) și care se prezintă la subdiviziunea SFS împreună cu
Formularul AI17.

13
Serviciul Fiscal de Stat

14
Serviciul Fiscal de Stat

Anexa nr.5
______________________________
(numele, prenumele persoanei fizice ce desfăşoară activităţi independente, c/f ( IDNP))

Registrul-jurnal de vînzări şi procurări pentru anul 20____

Înregistrarea Denumirea, numărul şi data Conţinutul


Venituri, lei Cheltuieli, lei
documentului operaţiunii

Nr. data
1 2 3 4 5 6

15
Serviciul Fiscal de Stat

Obligații taxe locale

1. Persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în cadrul pieţelor


create în condiţiile art.12 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior,
sunt scutiți de taxa pentru amenajarea teritoriului şi taxa pentru unităţile
comerciale şi/sau de prestări servicii (art.295 lit. g 1) CF).

2. Persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă în afara piețelor


autorizate, au obligația de a prezenta Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL
13) la: taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, conform
prevederilor titlului VII al Codului fiscal.

16
Serviciul Fiscal de Stat

”Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru


posibilitatea de a trăi într-o societate civilizată” „
(Oliver Wendell Holmes,Jr).

Pentru informații suplimentare


0 8000 1525 www.sfs.md

17
Serviciul Fiscal de Stat

Vă multumesc pentru
atenția acordată

18