Sunteți pe pagina 1din 12

METALE

Tipuri de fonte
Fontele sunt aliaje ale fierului cu carbonul (cel puţin 3%), dar care mai
cuprind şi alte elemente de aliere (siliciu, aluminiu, mangan, crom
etc.).
În funcţie de procentul de elemente de aliere fontele pot fi:

1. fonte nealiate - la care aliajul fier-carbon mai cuprinde: Si < 4 % ; P


< 0,03 % ; S < 0,1 %
2. fonte aliate – care conţin şi elemente obişnuite fontelor nealiate, dar
în procente mai mari şi în plus Mn, Cr, V, Ni, Ti etc.

A. Fontele nealiate după modul de prezentare a carbonului şi a


celorlalte elemente de aliere, pot fi:
a. fonte cenuşii sau de turnătorie (au această culoare datorită
carbonului sub formă de grafit) şi servesc la realizarea şi a
materialelor de construcţii din fontă. Are duritate mică şi se poate
prelucra prin aşchiere;
b. fonte albe folosite pentru fabricarea oţelurilor. În spărtură are
aspect alb-argintiu, este dură, casantă şi nu poate fi prelucrată prin
aşchiere;
METALE
3. fonte pestriţe - au în structură porţiuni cu aspect alb dat de
prezenţa cementitei şi porţiuni cu aspect cenuşiu dat de
prezenţa grafitului, deci în spărtură are aspect pestriţ. Este
utilizată în turnătorie.

B. Fontele aliate (speciale) sunt aliaje fier-carbon care conţin în


compoziţie unul sau mai multe metale sau nemetale:

 fonta manganoasă – care conţine 12-20 % Mn


 fonta silicioasă – care conţine 12-14 % Si
 fonta fosforoasă – care conţine 1,5-2,2 % P
Primele două tipuri se folosesc la elaborarea oţelului, ultima
pentru obţinerea oţelului în convertizoare.

Fontele se caracterizează prin rezistenţa mare la compresiune şi


la acţiunea distructivă a agenţilor atmosferici (grafitul
asigurând fluiditatea fontei topite, dar acţionând şi ca inhibitor
de coroziune), fiind însă casante, cu rezistenţe mici la şoc,
greu de prelucrat.
METALE

Produse din fontă pentru construcţii


Produsele din fontă pentru construcţii se obţin prin turnare şi prin prelucrări
mecanice - aşchiere; produsele pot fi brute sau acoperite - protejate.
În trecut, produsele din fontă s-au utilizat la realizarea elementelor structurale
(stâlpi, arce, grinzi cu zăbrele etc.) sau lucrări de decoraţii (parapete pentru
balcoane şi scări, garduri, stâlpi pentru felinare etc.), iar astăzi produsele din
fontă se întrebuinţează în special în lucrările de instalaţii şi construcţii de
maşini.

Produse din fontă pentru lucrări de instalaţii


Printre produsele de uz curent în domeniul instalaţiilor realizate din fontă se pot
enumera următoarele:
- radiatoare pentru instalaţii de încălzire - se fabrică sub formă de elemente
ce se pot asambla; se protejează prin vopsire;
- căzi de baie şi spălătoare, scaune de WC - se livrează protejate prin
smălţuire pe faţa văzută;
- ţevi de scurgere (îmbinate cu mufă sau cu flanşe) drepte sau ramificaţii şi
sifoane de pardoseală;
- grătare pentru scurgeri stradale şi capace cu ramă pentru cămine de
vizitare în lucrările de aducţiune de apă şi canalizare;
- uşi şi grătare pentru sobe din teracotă; plite pentru maşini de gătit.
METALE
Producerea oţelurilor
Pentru obţinerea oţelurilor se folosesc fontele albe, fontele speciale (aliate) şi
fier vechi ce are în principal rol de reducător al conţinutului de carbon sau
alte elemente de aliere din fonte.
Oxigenul va oxida carbonul şi fierul din fontă, oxidul de fier rezultat reacţionând
cu elementele din fontă ce trebuiesc eliminate:
C + O2 → CO2
2Fe + O2 → 2FeO
2FeO + Si → 2Fe + SiO2
FeO + Mn → 2Fe +MnO
Dioxidul de carbon se degajă, în timp ce oxizii elementelor impurificatoare se
separă în zgură.
Oţelul ruginit introdus în fonta topită are rol de reactant, dar şi de reducere a
conţinutului de carbon.

Când conţinutul de oxid de fier este mai mare decât cel necesar reacţiilor
menţionate, la turnarea în lingotiere oţelul va prezenta fenomenul de
“fierbere”, ceea ce face ca în lingou să apară incluziuni gazoase (sufluri)
ca defecte de structură.
Pentru a preveni apariţia fenomenului de “fierbere”, oţelul se dezoxidează prin
introducerea de fero-aliaje, care după ce participă la reducerea oxizilor de
fier din oţel, vor rămâne ca elemente de aliere în acesta.
METALE
Dezoxidarea oţelului prin adiţionare de fero-aliaje poartă denumirea de operaţie
de calmare şi în funcţie de condiţiile de tratare în acest sens, oţelurile pot fi:
- calmate (simbolizat cu k),
- semicalmate(simbolizat cu s)
- necalmate(simbolizat cu n).

Tipuri de oţeluri
Oţelurile sunt aliaje ale fierului cu carbonul (în mod obişnuit până la 1,7%) şi
alte elemente de aliere.
Oţelurile se obţin deci din fonte (prin reducerea elementelor de aliere) şi prin
reciclarea oţelurilor vechi.
Din fabricaţie pentru oţel se pot garanta o serie de caracteristici, în funcţie de
care sunt patru clase de calitate, simbolizate prin cifre:

 1, când se garantează caracteristicile mecanice;


 2, când se garantează compoziţia chimică;
 3, când se garantează caracteristicile mecanice şi compoziţia chimică;
 4, când se garantează caracteristicile de la clasa 3 şi conţinutul de
impurităţi.

În funcţie de compoziţie acestea se împart în trei clase:


METALE
1. oţel-carbon, dacă în afară de carbon mai conţine şi alte
elemente de aliere în cantităţi nesemnificative; simbolizarea
acestui tip de oţel se face literar (OT sau OL), urmat de
rezistenţa la întindere, în daN/mm2, de o cifră de la 1 la 4 ce
indică clasa de calitate şi de una din literele k, s, n, care indică
dacă oţelul este calmat (ex. OL37-1k);

2. oţel slab aliat, când conţine şi alte elemente de aliere în


cantităţi mici; are simbolizare asemănătoare cu oţelul-carbon;

3. oţel aliat, când elementele de aliere sunt în cantităţi suficient


de mari pentru a-şi putea pune amprenta pe caracteristicile
oţelului; pentru simbolizarea acestui tip de oţel se începe cu un
număr ce reprezintă conţinutul de carbon în sutimi de procent,
urmează un grup de litere care indică elementele de aliere
prezente în notaţiile tehnice, un al doilea număr va exprima
conţinutul în zecimi de procent al principalului element de aliere
(ex. 23SM15 – indică un oţel aliat cu 0,23% carbon, aliat cu
1,5% mangan, dar şi cu siliciu în compoziţie).
METALE

Faţă de fonte, oţelurile au o bună rezistenţă la întindere, sunt


ductile (permit prelucrări la rece), iar prin elementele de aliere
se îmbunătăţesc unele caracteristici:

1. nichelul şi cromul măreşte rezistenţa la coroziune (INOX) sau


constanţa de volum la variaţii de temperatură (INVAR).

2. manganul din compoziţia fero-manganului se foloseşte ca


dezoxidant al oţelului (max. 0,8%), în corelaţie cu conţinutul
său de carbon.
Acesta conferă oţelului duritate şi rezistenţe mecanice mari,
rezistenţă la uzură, dar şi fragilitate a oţelului.

3. siliciul din compoziţia fero-siliciului se foloseşte ca dezoxidant


al oţelului.
În funcţie de proporţia sa, poate îmbunătăţi rezistenţa la oboseală
şi elasticitatea oţelului, rezistivitatea electrică, rezistenţa la
coroziune în anumite medii corosive.
METALE

Dacă unele din caracteristicile oţelurilor care ne interesează trebuiesc


modificate se poate apela la tratamente de diverse tipuri ale acestora:

1. tratamente mecanice – presupun aplicarea unor operaţii de deformare


plastică în vederea obţinerii produsului finit.
Se realizează prin: forjare, laminare, matriţare şi ambutisare, trefilare,
extruziune;

2. tratamente termice – presupune realizarea unor tratamente termice în


regim standardizat, ce are ca rezultat modificări ale structurii şi
caracteristicilor oţelului în sensul dorit.
În funcţie de modul de conducere al procesului termic, procedeele de tratare
ale oţelului sunt: recoacere, normalizare, călire, revenire;

3. tratamente termochimice – presupun alierea superficială a oţelului în


vederea modificării caracteristicilor de suprafaţă şi se realizează prin
introducerea pieselor încălzite din oţel într-o soluţie de aliere, în care se
produce difuzia substanţei de aliere în stratul superficial de oţel sau reacţia
chimică a acesteia cu fierul.
Din categoria acestor tratamente fac parte: cementarea, nitrurarea,
cianizarea, alitarea etc.
METALE
Produse laminate din oţel
Produsele laminate din oţel se caracterizează printr-o secţiune
constantă şi o lungime mare şi se obţin prin prelucrare la cald.
Table din oţel - se caracterizează prin grosime mică în
comparaţie cu lăţimea şi lungimea şi pot fi: table subţiri (se pot
livra în rulouri sau îndoite) şi table groase; pot avea
suprafeţele netede - neprotejate (tablă neagră), protejate
(tablă zincată, cuprată etc.) sau care prezintă pe o suprafaţă
nervuri ce se întretaie sub formă de romburi sau proeminenţe
de formă ovală - table striate.
Tablele subţiri se întrebuinţează pentru lucrări de învelitori,
izolaţii, tubulaturi, pentru transportul aerului.
Tablele groase intră în structura de rezistenţă a unor construcţii
(rezervoare, elemente de construcţii etc.).

Tablele striate alcătuiesc suprafaţa de circulaţie la pasarele. Din


table se pot realiza şi alte produse prin îndoire la rece sau prin
matriţare.
METALE
Bandă din oţel, oţel lat, platbandă - laminate cu secţiunea
dreptunghiulară cu lăţimea maximă 800mm şi grosimea de la
(2...40)mm. Se folosesc pentru realizarea tâmplăriilor metalice,
paratrăsnetelor şi a împământărilor la instalaţiilor electrice,
elemente de construcţii etc.

Oţel pătrat - laminat cu secţiunea pătrată şi muchii rotunjite;


serveşte ca şină de rulare;

Oţel rotund - laminat plin cu secţiunea circulară; serveşte pentru


realizarea buloanelor de înaltă rezistenţă şi a şaibelor;

Profile laminate - laminate de diverse forme cu muchii vii şi


rotunjite purtând diferite denumiri tehnice (corniere cu aripi
egale şi inegale, profile dublu T, profile U etc. ) şi care se
folosesc pentru realizarea elementelor de construcţii (stâlpi,
grinzi cu zăbrele etc. ), elemente de rigidizare, elemente de
acoperiş (pane) etc.
METALE

Ţevi din oţel pentru construcţii - sunt corpuri cilindrice, negre (neprotejate) cu
secţiune inelară, tăiate la capete prin aşchiere, cu sau fără sudură
longitudinală. Se utilizează la executarea conductelor (îmbinate prin sudură)
şi a construcţiilor metalice.

Ţevi pentru instalaţii - se produc din benzi laminate la cald prin îndoire
(roluite) şi sudate longitudinal (cu diametrul până la 100 mm), sau elicoidal
(cu diametrul între 400 şi 1600 mm). Ţevile cu sudura longitudinală pot fi
negre (neprotejate) sau protejate (zincate); cu filet (îmbinare cu mufă
independentă) sau nefiletate (netede). Se folosesc la alimentări cu apă.

Ţevi de presiune - se fabrică prin laminare şi servesc pentru transportul apei


sub presiune - aducţiuni, instalaţii de încălzire etc.

Produse din oţel obţinute prin îndoire la rece


Se obţin din table negre prin profilare la rece şi eventual sudură prin puncte (cu
rol de solidarizare nu şi de etanşare) realizându-se profile pereţi subţiri,
închise sau deschise.

Table ondulate şi table cutate - se folosesc pentru lucrări de învelitori şi


închideri exterioare.
METALE
Produse din tablă de oţel formate la rece )- asemănătoare profilelor laminate
(dar cu muchii rotunjite) dar şi alte forme, sau sub formă de ţevi cu secţiunea
pătrată sau dreptunghiulară. Servesc la realizarea construcţiilor metalice
uşoare (pereţi, acoperişuri, elemente de închidere), tâmplării metalice,
parapeţi etc.

Produse matriţate din oţel - se obţin din oţel dur prin presare în tipare, la rece
sau la cald, a unor foi din tablă moale sau a sârmelor şi a oţelului rotund.

Produse pentru îmbinări, continuizări, solidarizări - se realizează sub formă


de:cuie, şuruburi, nituri.

Produse din oţel pentru beton armat


Sârme trase şi produse din sârmă trasă

Oţel beton laminat la cald (PC52, PC60,PC90)

Sârme din oţel şi produse din sârmă pentru beton precomprimat

Produse din oţel sub formă de împletituri - plase