Sunteți pe pagina 1din 15

Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanța

Faculatea de Navigație și Management Naval


Specializarea: Inginerie și Management Naval și Portuar

Studenti:Solomon Monica-Nicoleta
Toma Andra-Simona
Profesor indrumator: Nicolae Florin
Cuprins

Problema de alocare a
① Introducere spatiului de stocare a
⑤ contaienrelor

Sisteme de depozitare Proiectarea aspectului


② a cotainerelor ⑥ optim al santierului

Container logistic de
Tehnici de modelare ⑦
③ stivuire

Prezentarea generala
a operatiunilor Concluzii
④ ⑧
terminalului de
containere
Introducere
Descrierea succintă a terminalelor
pentru containere
Sisteme de depozitare a
containerelor

• Spațiul de depozitare funcționează ca o


zonă tampon pentru stocarea diferitelor
tipuri de containere. Curtea este
împărțită în mai multe blocuri și fiecare
bloc este împărțit în rânduri, golfuri și
niveluri. Containerele sunt stocate în
stive în curte
Există câteva studii în domeniul designului șantierului, care
iau în considerare factori precum echipamente de manipulare a
containerelor și o varietate de costuri.

MURTY

Efectul lungimii blocului de


Murty (2007) oferă o Autorul menționează că
curte asupra ritmului mediu
scurtă discuție despre mărimea blocului în
al cheiului este studiat prin
proiectarea și aspectul proiectarea unui terminal
simulare , unde autorii
unei curți de containere, ar putea afecta eficiența
constată că rata brută a
dar nu efectuează niciun generală a terminalului
macaralei de cheu este
fel de teste numerice. de containere.
concavă în ceea ce privește
lungimea blocului.
Petering

Petering (2009) este primul


din literatura de specialitate Această lucrare
care investighează efectul investighează curtea cu
lățimii blocului asupra un plan paralel.
operațiunilor terminalului.

Prin asumarea capacității de


depozitare a șantierului și a
numărului de echipamente Experimentele numerice sunt
ale curții care sunt efectuate bazat pe un model
constante, iar rata de simulare a evenimentului
macaralei de cheu fiind complet integrat, discret.
concavă în raport cu lățimea
blocului.
Kim si altii

. În această lucrare, macaralele de transfer sunt utilizate pentru


stivuirea containerelor în curte, iar camioanele de curte sunt
utilizate pentru livrare containere între cheu și partea curții.
Totuși, acest studiu Rezultatele arată, de
presupune că curtea asemenea, că, atunci
este dreptunghiulară, când creșteți viteza
Ambele tipuri de
iar poarta este situată căruciorului și a
machete sunt luate în
în mijlocul curții, ceea portbagajului,
considerare
ce este o ipoteză numărul optim de
ideală și poate fi rânduri și galerii va fi
diferită în practică. crescut separat.
Tehnici de modelare
Prezentare generală a operațiunilor
terminalului de containere
Operațiunile terminalului de containere se dezvoltă rapid
într-o zonă de cercetare favorizată atât de academicieni,
cât și de practicieni.

Noile tendințe și subiecte în operațiunile cu containere


sunt discutate de Vacca si alții (2007), în care autorii
subliniază combinarea și integrarea problemelor care ar
putea fi investigate în viitor.

Depozitarea containerelor a devenit un


domeniu de o importanță tot mai mare,
deoarece tot mai multe containere
trebuie stocate în porturi din cauza
creșterii continue a traficului de
containere
Prin urmare, eficiența
containerelor de depozitare și de
stivuire este unul dintre cei mai
importanți factori pentru un
terminal de containere
Problema de alocare a spațiului
de stocare a containerelor
• Deplasarea în locația depozitului este o problemă importantă în gestionarea
depozitului (Jane, 2000) și este, de asemenea, o parte esențială a
operațiunilor curții de containere

• În practică, în plus față de blocurile


care sunt utilizate pentru a stoca
recipientele normale de export și
de import, blocuri speciale sunt de
obicei rezervate pentru
recipientele frigorifice și
containerele goale.

• Lee și alții (2008) abordează o MIP pentru integrarea operațiunilor în șantier


cu camioane și problema alocării depozitului de containere. Obiectivul este de
a minimiza durata de funcționare a operațiunilor.
Problemele de stocare și de stivuire a
containerelor
Proiectarea aspectului optim al
șantierului
În literatura științifică,
Container logistic problemele de stivuire
pot fi tratate în
de stivuire două moduri:
calcule analitice,
simplificate sau studii
detaliate de simulare
Obiectivele unei strategii de
stivuire sunt utilizarea eficientă
a spațiului de stocare și
minimizarea numărului de
remaniere a containerelor

Se poate trage concluzia că


stivuirea mai mare a Impactul acestor mișcări ar putea fi
containerelor în șantier ar duce redus prin îmbunătățirea simultană
la creșterea numărului de a tuturor celorlalte condiții
relevante, cum ar fi o bună calitate
mișcări neproductive a informațiilor din container
primite, prin strategiile de stocare
îmbunătățite și așa mai departe,
reducând astfel costul operațional și
sporind eficiența terminalelor.
Concluzie
Procesul de determinare a locațiilor de
Spațiul de depozitare este o
depozitare constă de obicei în trei
resursă importantă, a cărei
etape: alocarea spațiului de stocare
utilizare determină performanța
pentru un set de containere, selectarea
generală a terminalului de
sloturilor individuale de stocare și
containere.
stocarea containerelor remaniate.

Deoarece remanierea containerelor


În general, problemele de luare a
durează o perioadă semnificativă de
deciziilor pentru localizarea și
timp, cea mai dificilă problemă este
remanierea containerelor sunt
estimarea numărului de remaniere la
principalele provocări în acest
recuperarea containerelor și
domeniu.
reducerea numărului de remaniere.

De asemenea, este interesant să


constatăm că există unele lucrări
recente care folosesc teoria
jocurilor și politica de prețuri
pentru rezolvarea problemelor cu
containerele terminale
Deoarece operațiunile
Programarea integrată a
în container terminalele
echipamentului de
rulează sincron,
manipulare a
optimizarea unui aspect
containerelor și a
particular al sistemului
depozitării
nu poate garanta
containerelor este, prin
îmbunătățirea
urmare, esențială
productivității globale a
pentru îmbunătățirea
operațiunilor
eficienței terminalelor
terminalului de
pentru containere.
containere

Tehnologia informației a fost


introdusă în terminalele de
containere în ultimii ani și
devine un element esențial
în transferul rapid al
volumului mare de date.