Sunteți pe pagina 1din 29

m 

M 
c O ÎNTREBARE
c O IDEE DESPRINSĂ DIN LITERATURĂ
c O OBSERVAŢIE DIN ATITUDINEA CLINICĂ SAU
EXPERIENŢĂ
c O ATITUDINE CRITICĂ FAŢĂ DE PRACTICILE
ADMISE (poate fi generatoare de întrebări
interesante)
 
c FORMULAREA TEMEI DE CERCETARE
c JUSTIFICAREA TEMEI DE CERCETARE
c CONVINGEREA ANTURAJULUI , POTENŢIALII
COLABORATORI I FINANŢATORI că proiectul
merită să fie realizat
c VALORIFICAREA REZULTATELOR
c IMPORTANŢA PRACTICĂ I ECONOMICĂ
MMM
MM M

c Sa fie NOUA sau să confirme sau să infirme un studiu
anterior
c Să fie INTERESANTĂ sau de interes pentru cercetător
c Să fie PERTINENTĂ :
-pentru ètiinţă èi cunoaètere
-pentru atitudine clinică èi politică de
sănatate
-pentru direcţii de cercetare viitoare
c Să fie ETICĂ
MMM
MM M

c Să fie REALIZABILĂ: autorul să estimeze chiar din faza
de concepere etapele de dezvoltare a studiului èi
èansele de succes
- metodologia
-constrângeri de ordin material
-tehnici extrem de noi(treining)
-specialièti
-rezultatele studiului sa poată fi aplicate
èi să aiba o implicare economică
   
c Există două mari tipuri de teme de cercetare care
corespund la două mari tipuri de studii:

c STUDIU DESCRIPTIV: obiectul studiului este de a


descrie caracteristicile unei populaţii sau a
fenomenului (nu există ipoteză)
c STUDIU r rITIC: intenţia este de a emite o
judecată asupra unei posibile relaţii între diferiţi
factori studiaţi (problema de cercetat este
fundamentată pe o ipoteză)
 MM MM
c Raportează un fenomen de sănătate, frecvenţa, distribuţia
èi evoluţia sa în interiorul unui grup
c Aduc date cantitative asupra repartiţiei unei boli sau a
unui factor de risc
c Sunt reprezentate prin studii transversale sau studii de
prevalenţă prin care o singură măsurare este făcută la un
moment dat pe un eèantion dat
DEZAVANTAJ: pun probleme de interpretare datorită lipsei
datelor de cronologie a evenimentelor èi a metodelor de
selecţie a eèantionului
AVANTAJ: sunt usor de efectuat èi permit formularea de
ipoteze ce pot fi testate în studii analitice
 MM
MM
c DE OBSERVrIE
- STUDII DE COHORTĂ
- STUDII CAZ- MARTOR
c EXPERIME TrE
- STUDII COMPARATIVE
- CU LOT MARTOR (randomizate)
- fără reprezentare aleatorie
- cu reprezentare aleatorie
- simplu orb
- dublu orb
- FĂRĂ LOT MARTOR
- FĂRĂ COMPARAŢIE (studiu liber)
 MM M
c Studiile caz-martor:
se selecţionează cazurile după statutul lor iar factorii
care acţionează sau factorii de risc studiaţi sunt
cercetaţi în trecut
c Studiile de cohortă:
sunt studii de observaţie; se face selecţia în funcţie de
un criteriu de expunere sau factor de risc èi se
urmaresc mai mult timp pentru a se vedea
consecinţele (criteriu de raţionament)
 
c Subiecţi care Ú boala
c Subiecti care Ú boala
-se determina nivelul expunerii sau a
factorului de risc
-se face comparaţie
Expunerea factorului de risc
da daca boala este prezenta
nu dacă boala este prezenta
(cancer pulmonar - tabagism)
Studiul este retrospectiv
  
c Un eèantion de populaţie indemnă este studiată d.p.d.v
al expunerii cotidiene la alcool la cantităţi diferite:
m ml,1 ml,5 ml,fără alcool
c Se urmăreète în timp procentul celor care dezvoltă
cardiopatie ischemică în raport cu factorul de
expunere.
studiul este prospectiv
   
c identificarea publicaţiilor care se referă la temă
- elaborarea cuvintelor cheie
- materia studiata (despre ce se vorbeète?)
- întrebarea pusă (ce vrea să spună?)
- instrumente de lucru: M 
  (Medline)
Excerpta Medica(Embase),Biological Abstracts
(Biosis)
c lectura critică activă a publicaţiilor selectate
c Metaanaliza (combinarea datelor din mai multe studii
pentru ènlesnirea unor concluzii semnificative
Cerc etarea bibliografică nu înseamnă nimic fără
accesul la documente (la cele mai noi )
  

c Validitatea internă : care este credibilitatea


publicaţiilor?(sunt reale?, concluziile sunt bune
pentru studiu?)
c Validitatea externă: dacă concluziile considerate
valabile din literatură sunt èi aplicabile in cercetare sau
în viitorul proiect.

DESCRIEREA METODEI de concepere a unui protocol:


Se face prin r criterii de evaluare.
  
  
c 1. Care este obiectivul?
c m. Care este planul de studiu?
c 3. Care este factorul studiat?
c 4. Care este criteriul de raţionare(sau factorul
rezultat)?
c 5. Care este populaţia studiată èi despre ce eèantion
este vorba?
c 6. Există bieuri èi factori de confuzie?
c 7. Care sunt rezultatele?
c 8. Sinteza lecturii critice.
 

OBIECTIVUL .
- aspectul, descrierea, evoluţia ,prognosticul
- verif. unui nou test sau metodă de diagnostic
- impactul unei noi intervenţii,tratament
- determinarea unei cauzalităţi
BIE: factor de eroare sistematică care modifică rezultatele
REZULTATELE :trebuie să fie statistic semnificative èi corecte
PREZENTAREA DATELOR:
- se face grafic, cu acurateţe, pe etape
- concluziile sunt clare , scurte èi cuprind esenţa
(obiectivul, metoda folosită, discuţiile èi rezultatele cele mai
pertinente iar rezultatele originale se subliniază)
 
   
 
1. Să fie specifică (metoda explorează un parametru
bine definit èi că nu este perturbată de variaţia unui
alt parametru cunoscut)
m. Să fie suficient de sensibilă(sensibilitatea sau ¦
 reprezintă cea mai mică variaţie
detectabilă a unui parametru determinat)Depinde de
nivelul dzzgomotului de fondǷ adică variaţia
semnalului în absenţa modificării studiate Ȃdacă un
pacient are o TA cu mari variaţii la măsurători
repetate, efectul hipotensor al medicamentului
studiat va fi foarte greu de apreciat.
 
   
 
3. Să fie reproductibilă (reproductibilitatatea
desemnează variaţia rezultatelor obţinute prin
măsurarea de mai multe ori a aceleiaèi mărimi)
4.Să prezinte o precizie suficientă (precizia unei
metode desemnează intervalul dintre valoarea
măsurată èi valoarea reală)

Aceste criterii pot fi aplicabile la testările clinice cât èi la


cele experimentale (Alain 16)
  
 
  
c Studiul M se realizează pe un număr mai mic sau mai
mare de indivizi repartizaţi pe loturi, urmărindu-se
influenţa medicamentului asupra unuia sau mai
multor parametrii bine stabiliţi
c Studii necomparative(necontrolate)
ex.TBC/izoniazida
c Studii comparative
- cu un grup placebo
- cu un grup tratat cu un medicament de
referinţă
 
 
 
c PLACEBO este o formă medicamentoasă fără principiu activ dar
identică prin aspect cu medicamentul activ
c Administrarea sa nu ar trebui să producă nici un efect dar
paradoxal duce la ameliorarea simptomatologiei
c Efectul placebo depinde foarte mult de condiţiile în care este
prescris
c În studiile clinice , când se testează un medicament se elimină
efectul placebo ca să se poată evalua obiectiv proprietăţile
medicamentului în terapeutică
c In practică efectul este util, participând la ameliorarea stării
pacientului

Medicamnetele noi se compară întotdeauna cu medicamente


cunoscute cu efect terapeutic.
  

c Studii randomizate(repartiţia subiecţilor în loturile


martor este întâmplătoare Ȃprin tragere la sorţi)
c Studiuldzdeschisdz(M . administrat este cunoscut atât de
pacient cât èi de medic)
c Studiul dzorbdz
- dzsimplu orbdz-numai pacientul nu ètie dacă
primeète M. testat, placebo sau M. de referinţă
-dzdublu orbdz-nici pacientul nici medicul nu ètiu ce
administrează. Produsele administrate au un cod a căriu
semnificaţie este dezvăluită abia la terminarea testului.
c Studii secvenţiale sau în paralel- primul grup primeète
întâi tratamentul A èi apoi B iar în paralel celălalt grup
primeète întâi tratamentul B èi apoi A
c Studii mono èi multicentrice
 M
c Articolul original
c Lucrarea de licenţă
c Disertaţia de master
c Doctoratul
Reprezintă dări de seamă pentru o muncă de cercetare
Structura :IMRAD
- I(introducere) : pentru ce a fost făcută
cercetarea?
- M(metode): cum a fost făcută?
- R(rezultate): ce s-a observat?
- AND(discuţii): ce cred eu despre munca mea?
Se mai includ referinţe, figuri, tabele sintetice
 M
c EDITORIALUL: este cerut de comitetul de redacţie al
unei reviste iar autorul îèi exprimă liber opinia
(analizează, emite ipoteze, propune proiecte de
cercetare)
c CAZUL CLINIC: are ca scop raportarea unei observaţii
èi comentarea ei pe scurt în concordanţă cu discuţia
anatomo- clinică. Se păstrează structura IMRAD
c ARTICOLUL DIDACTIC: are ca scop să înveţe cititorii
prin diseminarea cunoètiinţelor.Corespunde unui
procesa didactic bine realizat
M MM
MM
c PRECIZIA
Metoda experimentală trebuie să fie precis descrisă pentru a putea
fi reproductibilă(ex: pacientul scade în greutate 5kg,dar se va
specifica èi greutatea pacientului pentru a se putea interpreta
corect èi aprecia importanţa èi consecinţele scăderii în greutate)
c CLARITATEA
Implică o exprimare simplă,o sintaxa corectă.Logica ètiinţifică
impune pentru verbe timpul trecut, prezentul se utilizează
numai în situaţii bine stabilite iar viitorul nu se foloseète în
redactarea medicală
c CONCIZIA
Substantivele,adjectivele èi cuvintele fără valoare trebuie eliminate.
Se va evita repetarea cuvintelor sau frazelor de asemenea excesul
de concizie
   
c TITLUL
- anunţă conţinutul cu maxim de precizie
- atrage atenţia cititorului
- trebuie să fie scurt iar cuvintele informative se pun la început
c AUTORII
- autorul este cel care a redactat articolul,cartea .
- primul autor este redactorul articolului èi cel care a realizat cea mai
mare parte a lucrării sau a coordonat-o.
- condiţiile impuse de grupul de la Vancouver(grupul de
redactori de jurnale biomedicale):
1. să fi conceput èi organizat lucrarea, să fi interpretat
rezultatele sau să fi participat la ambele etape
m. să fi participatla redactarea versiunilor succesive ale
manuscrisului
3. să fi aprobat versiunea finală
  
c Prezintă într-un spaţiu redus, substanţa
informaţională a articolului
c Este partea cea mai citită din articol
c Trebuie să fie informativ dar să èi incite cititorul
c Mărimea sa este indicată de instrucţiunile către autor
(m5 -3 de cuvinte)
c Construcţia reproduce structura IMRAD èi trebuie să
răspundă la patru întrebări: de ce?,cum a fost făcută
această lucrare?,care au fost rezultatele?,ce concluzii
sau generalizări putem trage de aici?
 
c Reprezintă finalitatea cercetării descrise în introducere èi
metode
c Toate rezultatele se descriu strict în acest capitol (este o
greèeală să se prezinte rezultate èi la discuţii)
c Există riscul de a se repeta în cursul editării de aceea pentru
a le evita se prezintă acum rezultatele sub formă de grafice
èi tabele iar la discuţii se foloseète textul
c Verbele se folosesc la timpul trecut
c Rezutatele se expun clar într-o ordine raţională:
- imediate ǥǥǥ tardive
- simple ǥǥǥǥ.complicate
- normale ǥǥǥ.anormale
M M M 
c Termenul detabel èi figură nu sunt sinonime
c Tabelul se realizează în caractere tipografice. Este foarte precis èi
oferă date statistice valoroase
c •igura se efectuează din toate materialele care nu pot fi înscrise
în caractere tipografice. Transmite mai uèor un mesaj dar poate
ănèela de aceea este foarte important să identificăm bine scalele
de lucru
c Ilustraţia reprezintă o fotografie reprodusă care întăreète vizual
mesajul sau datele ètiinţifice.
c Toate se regăsesc în text èi numerotate în ordinea apriţiei lor
c Reproducerea unui tabel sau a unei figuri preluat dintr-o altă
publicaţie se face numai cu citarea autorului sau cu precizarea:
dzreprodus cu autorizaţiadzǥǥǥaltfel se numeète PLAGIAT
M MM
c Calitatea discuţiilor reflectă cultura ţtiinţifică èi
inteligenţa autorilor
c Primul obiectiv este de a comunica  Ú¦
  
c Al doilea obiectiv este Ú  ¦ ¦ 
prin discutarea critică èi obiectivă a fiecărui capitol
c Al treilea obiectiv este Ú rezultatele
obţinute cu cele ale altor autori

 MM
c Reprezinta cele mai importante idei si rezultate ce au
reieèit din studiul întreprins.
c Numărul lor trebuie să fie mic să fie concise èi precise
c Scot în evidenţă originalitatea celor studiate èi
aprecieri legate de metodele folosite
c Se vor sublinia rezultatele deosebite èi mai ales cele
care au sau vor avea un impact deosebit în practică sau
economie.
c Reprezintă baza de plecare a altor studii