Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI


ADMINISTRAREA AFACERILOR
PROGRAMUL DE STUDII MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENȚĂ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: AUTOR:


PROF. UNIV. DR. FORIS TIBERIU APAFI MIHAI – FLORIN

BRASOV
2018
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
PROGRAMUL DE STUDII MANAGEMENT

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

TEMA: STUDIU DE CAZ EFECTUAT LA S.C MIALFLOR S.R.L


CUPRINS
CAPITOLUL 1 : Analiza Pieței
CAPITOLUL 2 : Programul Operational Regional
CAPITOLUL 3 : Programul de finanțare pentru
Microintreprinderi
CAPITOLUL 4 : Studiu de Caz S.C MIALFLOR
SRL
CAPITOLUL 5 : Documentația de Finanțare
Concluzii și recomandări
Bibliografie
INTRODUCERE

Fondurile europene sunt instrumente financiare administrate


de Comisia Europeană, al căror scop este dezvoltarea anumitor
domenii sau zone pentru atingerea unor standarde înalte de
dezvoltare economică, dar şi socială sau culturală.
Motivul alegerii acestei teme îl constituie tocmai existenţa
acestor fonduri şi transparența accesării acestora. Pe viitor mi-aş
dori să am propria afacere pe care să o dezvolt ulterior prin
intermediul accesării acestor fonduri. Sunt sigur că am toate
şansele să reuşesc deoarece realizând această lucrare am înţeles
ce paşi trebuie urmaţi pentru a avea succes în atragerea
fondurilor.
Prezenta lucrare abordează subiectul accesării fondurilor
europene nerambursabile în vederea modernizării fluxului
tehnologic actual al firmei SC MIALFLOR SRL.
Am optat pentru alegerea acestei firme deoarece reprezintă
afacerea familiei mele, evoluează anual, iar accesarea unor
fonduri europene reprezintă cea mai mare oportunitate pentru
aceasta.
Primul capitol cuprinde o analiză a pieţei industriei
româneşti de panificație. De asemenea, sunt prezentate
micro şi macromediul firmei SC MIALFLOR SRL printr-o serie
de analize (STEEP, Porter, Lanţul valorii, SWOT).
Cel de-al doilea capitol al lucrării tratează aspecte privind
POR: ce reprezintă acest program, ce obiective are, care
sunt axele prioritare. Accentul a fost pus pe Axa Prioritară 4 .
Prezentarea acesteia cuprinde informaţii privind beneficiarii
fondurilor europene nerambursabile, cheltuielile eligibile şi
neeligibile, criteriile de selecţie ale proiectelor.
Capitolul trei cuprinde o analiză diagnostic a firmei SC
MIALFLOR SRL pentru determinarea situaţiei actuale a firmei.
Penultimul capitol cuprinde cererea de finanţare. Aici sunt
precizate toate informaţiile necesare privind solicitantul,
proiectul, concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională,
bugetul proiectului, sursele de finanţare. Cererea este
completată după conţinutul cadru pentru accesarea de
fonduri nerambursabile, modelul găsindu-se pe site-ul
www.fonduri-structurale.ro.
Ultimul capitol al lucrării de licenţă reprezintă exprimarea
unor păreri proprii şi a unor concluzii.
Analiza industriei româneşti de panificație

In țara noastră industria de panificație este semnalată spre


sfarsitul secolului al XIX- lea, fiind preponderenta productia industriala
a painii.
Primele brutarii de mare capacitate au fost construite in cadrul
armatei (mai precis, in anul 1891, cand este mentionata prima
constructie de acest gen in Bucuresti), acestea dispunand de
echipamente tehnologice destul de performante pentru acea perioada.
Importanţa produselor de panificaţie în
alimentaţia omului
Panificaţia, reprezintă domeniul legat de obţinerea pâinii şi a
produselor de panificaţie, a reprezentat una dintre cele mai vechi
ocupaţii în ţara noastră , constituind una din componentele majore ale
producţiei alimentare.
Cerealele reprezintă cel mai important produs alimentar pentru
alimentaţia fiecărei persoane, conţinând circa 55 % din consumul total
de proteine , 15 % din consumul total de lipide şi 70 % din consumul
total de glucide, în total 50 – 55 % din caloriile consumate provin din
cereale. Aceste alimente asigură organismului carbohidraţi complecşi ,
care sunt o importantă sursă de energie , în special pentru dietele
reduse în grăsimi.
Prezentarea firmei SC MIALFLOR SRL

Societatea MIALFLOR SRL este înfiinţată în anul 1996 şi este


specializată în fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie.
Sediul social este Str. Pășunii nr   796   Prejmer, județul Brașov.
Născută în respectul tradiţiei, dar cu o perspectivă modernă
asupra acestui domeniu, atât de vechi şi totuşi atât de puţin
exploatat, societatea s-a dezvoltat şi şi-a diversificat activitatea
oferind pieţei atât produse tradiționale, cât şi produse noi, de care
piaţa românească avea nevoie.
SC MIALFLOR SRL plasează în centrul preocupărilor sale
satisfacţia deplină a clientului, un client care se reîntoarce de
fiecare dată la un produs de calitate, conceput şi oferit cu
profesionalism, astfel încât să răspundă tuturor exigenţelor şi
aspirațiilor acestuia

Produsele oferite :
- pâine neagră (integrală);
- pâine albă cu cartofi;
- produse de franzelărie simple;
- cozonaci
Analiza mediu intern-mediu extern-analiza swot
Analiza SWOT presupune că organizaţia va aborda o
strategie prin care să se “alinieze” aspectele esenţiale ale mediului
intern şi mediului înconjurător.

Punctele tari:
-experienţa de peste 15 ani în industria panificației;
-gama variată şi calitatea excepţională a produselor
realizate de SC MIALFLOR SRL;
-calitatea superioară a materiilor prime folosite în procesul
de producție;
- respectarea condițiilor de igienă;
-existenţa unor relaţii stabile de parteneriat şi cooperare
cu furnizori de materii prime, ceea ce permite aprovizionarea
directă de la aceştia şi evitarea unor costuri legate de utilizarea
intermediarilor;
-utilizarea unor tehnologii moderne de fabricare a
produselor;
Punctele slabe :
-dependenţa de furnizorii de materii prime pentru
realizarea activităţii;
-sistem de distribuţie insuficient dezvoltat;
-promovarea insuficientă a produselor;
Oportunități:
-dezvoltarea unei rețele proprii de magazine;
-comercializarea produselor în marile lanțuri de magazine din
Brașov;
-cadrul legislativ din România privind domeniul industriei de
panificație;
-percepţia consumatorilor finali de a considera produsele de
panificație ca produse absolut necesare;
-dezvoltarea întreprinderii prin atragerea de fonduri
europene nerambursabile;

Amenințări :
-slaba informare a potenţialilor clienţi cu privire la calitatea
produselor;
-industria panificației din România a atins pragul de
maturitate, fapt care duce la stimularea apariţiei unor puternici
competitori pentru SC MIALFLOR SRL;
-existenţa pe piaţă a unor produse de panificație de o slabă
calitate şi cu un preţ scăzut;
-creşterea numărului de producători în domeniul panificației
care se în direcţia producţiei şi comercializării produselor de
panificație, prin aceasta urmărind deţinerea controlului tuturor
operaţiunilor aferente fluxului de producţie, de la materia primă până
Resurse umane implicate:

În cadrul SC MIALFLOR SRL există două componente structurale:


structura de conducere şi structura de producţie.
Structura organizaţională este constituită din compartimente
operaţionale şi funcţionale cu titulari de posturi de execuţie şi
conducere, care primesc dispoziţii şi răspund faţă de conducătorul
ierarhic nemijlocit.
În acelaşi timp, prin existenţa compartimentelor funcţionale se
asigură posibilitatea asistenţei de specialitate compartimentelor
operaţionale, stabilindu-se unitatea de decizie, dispoziţie şi acţiune
necesară desfăşurării unei activităţi economice eficiente.
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

Obiectivul general al Programului Operațional Regional constă în


sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și
durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor și
resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creștere, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale
mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special
cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita,
a investi și a munci.
PROGRAMUL DE FINANȚARE PENTRU
MICROÎNTREPRINDERI
În contextul strategiei revizuite de la Lisabona este necesar să
se investească în modernizarea sectoarelor productive locale şi
regionale, prin sprijinirea mediului antreprenorial, în special a
microîntreprinderilor. Acestea vor juca un rol important în
dezvoltarea economică locală şi regională şi în crearea de noi locuri
de muncă.

OBIECTIV :
Sprijinirea microîntreprinderilor din mediul urban pentru
creşterea competitivităţii, valorificarea resurselor materiale şi a
forţei de muncă locale.
Activități eligibile :
Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru
activităţi de producţie, servicii, construcţii;
Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi software);
Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie şi
de prestări servicii ale microîntreprinderilor;
Categorii de cheltuieli eligibile :
Cheltuieli pentru investiţia de bază;
Cheltuieli pentru consultanţă şi asistenţă tehnică pentru
obiectivele de investiţii;
Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
Dimensiunea finanțării acordate :

Categorii de beneficiari eligibili :

Microîntreprinderi care dezvoltă activităţi în mediul urban, în


domeniul producţiei şi/sau Serviciilor şi/sau construcţiilor.
Sunt finanţate microîntreprinderile care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul producţiei şi/sau serviciilor şi/sau
construcţiilor,şi îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul
CE nr. 1998/2006 privind ajutorul de minimis.
ANALIZA SC MIALFLOR SRL

Actul de constituire şi forma juridică


Societatea comercială SC MIALFLOR SRL a fost înfiinţată în
13.03.1996, are numărul J08 /277 /1996 de înmatriculare la
Registrul Comerţului şi este specializată în fabricarea prajiturilor
si a produselor proaspete de patiserie.
Societatea are forma juridică de societate cu răspundere
limitată.
Statutul societăţii
În conformitate cu actul de înfiinţare al societăţii, SC
MIALFLOR SRL are un capital social subscris vărsat de 210 lei.
Evidenţa contabilă se ţine în conformitate cu legea şi cu
normele metodologice şi instrucţiunile elaborate de Ministerul
Finanţelor, societatea întocmeşte bilanţ contabil şi cont de profit
şi pierderi.
Terenul
Societatea comercială SC MIALFLOR SRL are în folosinţă o
suprafaţă de teren de 126 mp. Terenul este intravilan.
Situaţia ocupărilor definitive de teren este următoarea:
a)suprafaţă construită=90,63 mp
b)suprafaţă căi de acces=14,16 mp
c)suprafaţă liberă= 22,21 mp
Analiza produselor
Conform statutului său, SC MIALFLOR SRL este specializată în
fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patisserie.

Aprovizionarea cu materii prime se face de la următorii


furnizori:
-SC 7 spice SRL- faina
-SC HORA SRL- faina
-SC NET DISTRIBUTION SRL –sare si drojdie

Marketing
Strategia de marketing a SC MIALFLOR SRL constă în
promovarea continuă şi impunerea pe piaţă a unei imagini
puternice, dar şi stabilirea unor relaţii pe termen lung cu furnizorii
şi fidelizarea clienţilor, prin îmbunătăţirea şi respectarea continuă a
calităţii produselor, respectarea cu rigurozitate a condițiilor de
igienă şi oferirea unor servicii adiţionale la standarde calitative
înalte.
SC MIALFLOR SRL distribuie producţia realizată în totalitate
către piața locală de consumatori din Brașov.

Analiza organizării managementului şi resurselor umane


CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
În urma unei analize economico-financiară efectuată la firma SC
MIALFLOR SRL, putem concluziona că o investiţie în acest domeniu
este una profitabilă, atât pentru firmă, cât şi pentru zona în care se
află firma.
O astfel de investiţie implică timp şi efort financiar mare, de pe
urma cărora rezultă crearea unor noi locuri de muncă, realizarea
unor produse cu caracteristici noi, intrarea pe o nouă piaţă.
Aşadar, prin intermediul acestei lucrări am învăţat care sunt
paşii ce trebuie urmaţi pentru accesarea fondurilor europene
nerambursabile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un proiect de investiţie.
Obţinerea unei astfel de investiţii este rezultatul studierii în
detaliu şi al înţelegerii semnificaţiei Programului Operaţional
Regional, respectiv înţelegerea modului în care funcţionează Axa
prioritară 4. Trebuie ţinut cont de faptul că nu toate cheltuielile din
cadrul unui astfel de proiect sunt eligibile şi uneori e nevoie şi de o
contribuţie proprie.
Studiul de caz a fost realizat în cadrul acestei firme deoarece ar
putea să atragă astfel de fonduri europene nerambursabile cu
ajutorul unei echipe de proiect formată din oameni calificaţi,
responsabili.
Firma SC MIALFLOR SRL prin implementarea acestui proiect,
PRODUSELE OFERITE
VĂ MULȚUMESC !!!