Sunteți pe pagina 1din 62

Angajarea în câmpul muncii a

persoanelor cu dizabilități:
curs+Exproiect MGM
CULEA C M
• Conform noilor prevederi din 16 martie 2017 ale Codului
Contravențional, articolul 561, angajatorii pot fi amendați
pentru refuzul de a angaja persoane cu dizabilități sau pentru
ne rezervarea locurilor de muncă pentru aceste persoane.
Amenzile respective se bazează pe prevederile Legii 60
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități,
art. 34, angajatorii care au mai mult de 20 de angajați, ar
trebui să rezerveze și să acorde 5% din numărul locurilor de
muncă pentru persoane cu dizabilități.
• În ce mod poate fi susținut angajatorul pentru a integra în
câmpul muncii persoanele cu dizabilități-În multe țări
dezvoltate există prevederi legislative care obligă angajatorii
să asigure locuri de muncă și să angajeze persoane cu
diferite tipuri de dizabilități. Dar, în aceste țări există și
scheme de susținere a angajatorilor, care creează aceste
locuri de muncă.
DiscRiminArea Persoanelor Cu
Handicap Pe Piata Fortei de Munca
• Persoanele cu handicap reprezintă aproape a şasea parte din totalul
populaţieieuropene cu vârstă de muncă. Totuşi, rata de ocupare în
rândul acestora este, princomparaţie, foarte scăzută. Din acest
motiv, şomajul în rândul persoanelor cuhandicap este dublu faţă
de şomajul înregistrat în rândul celorlalte categorii ale populaţiei
active. Dacă ar beneficia de mai mult sprijin, milioane de europeni
cuhandicap s-ar putea integra sau reintegra pe piaţa muncii.
• Strategia de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de
muncă îşi propunesă îmbunătăţească nivelul scăzut al participării
persoanelor cu handicap la piaţamuncii.
• Pornind de la orientările oferite de Strategia europeană pentru
ocuparea forţeide muncă, statele membre îşi elaborează propriile
politici în domeniu. Ele transmit Comisiei Europene rapoarte anuale
privind iniţiativele naţionale în domeniul ocupăriiforţei de muncă,
inclusiv iniţiativele destinate persoanelor cu handicap.
Discriminarea Persoanelor Cu
Handicap Pe Piața Forței de Muncă
• Politicile UE în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale
sprijină statelemembre în elaborarea politicilor în
materie de incluziune socială, asistenţă medicală
şiservicii sociale, oferindu-le persoanelor cu handicap
mai multe şanse de a-şi găsi şi păstra un loc de
muncă.
• Proiectul este foarte important pentru cei tinerii –
beneficiarii direcţi – deoareceîşi propune atât
integrarea lor socială prin organizarea unor
spectacole, a zilelor onomastice şi a aniversărilor, cât
şi integrarea profesională prin intermediul cursurilor de
engleză, informatică şi cele de arte şi meserii.
Proiectul va ajuta la creştereaîncrederii în sine şi la o
mai bună socializare din partea tinerilor cu deficienţe.
Populaţia şi grupurile ţintă
• Acest proiect are 2 tipuri de beneficiari:-
– beneficiari indirecţi
• angajatorii, întreaga comunitate a orasului
P....., prietenii tinerilor, familiile lărgite ale acestora,
precum şi alţi tineri cu deficienţe .
– beneficiari direcţi
• tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani cu
handicapObiectivele sunt valabile atât pentru
beneficiarii direcţi, cât şi pentru ceiindirecţi ( familie
lărgită, prieteni ), dar şi pentru celelalte persoane
care au un anumithandicap.
Criteriile DE ELECȚIE
• Criteriile care au stat la baza alegerii
tinerilor au fost :
– vârsta beneficiarilor să fie între 18 şi 25 de ani
;
– să aibă handicap uşor sau moderat;
– să nu fie integraţi profesional ;
– să dorească să participe la activităţi ;
– să prezinte interes în vederea atingerii
obiectivelor propuse.
• Motivul care au stat la baza alegerii
grupului ţintă este urmatorul:
– vârsta beneficiarilor ;
Definiţia discriminării
• Discriminarea reprezintă tratamentul
diferenţiat aplicat unei persoane în
virtuteaapartenenţei, reale sau presupuse,
a acesteia la un anumit grup social.
Discriminareaeste o acţiune individuală,
dar dacă membrii aceluiaşi grup sunt
trataţi sistematic înmod similar, aceasta
constituie şi un patern social
de comportament agregat (MichaelBanton,
1998).
Discriminarea directă
• Discriminarea este directă atunci când o persoană
este tratată mai puţin favorabil decâtaltă persoană
într-o situaţie comparabilă datorită rasei
sau originii sale etnice, religiesau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală.
• Un exemplu de discriminare directă este o ofertă
de lucru care menţionează că "persoanele cu
handicap nu trebuiesă aplice".
• Însă, în realitate discriminarea îmbracă cele mai
subtile forme. De aceea discriminarea indirectă
este de asemenea acoperită.
Discriminarea indirectă
• Discriminarea este indirectă atunci când o
prevedere aparent neutră, un criteriu sau
o practică dezavantajează persoanele pe baza
rasei sau originii etnice, religiei sauconvingerilor,
handicapului, vârstei sau orientării sexuale cu
condiţia ca această practică să fie justificată
în mod obiectiv printr-un scop legitim.
• Un exemplu de discriminare indirectă este să se
solicite unei persoane care aplică pentru un post
sădea un test într-o anumită limbă, chiar dacă
acea limbă nu este necesară pentru acel post.
Testul ar putea exclude mai multe persoane care
au o altă limbă maternă.
Rezumat
• Scopul acestui proiect îl reprezintă integrarea
socială şi profesională a tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 18 şi 25 de ani cu handicap din
orasul P…., județul A….
• În cadrul acestui proiect, beneficiarii vor
participa la cursuri de informatică, de engleză
şi la cursuri de arte şi meserii, iar în urma
absolvirii acestor cursuri, tinerii vor putea fi
integraţi mult mai uşor pe piaţa muncii, având
în acest fel o calificare profesională.
• Consider că această vârstă este una foarte dificilă,
în această perioadă tinerii aunevoie de ajutor
profesional şi îndrumare spre obţinerea unui loc
de muncă prezenţahandicapului fizic uşor sau
moderat - din cauza deficienţei cu care se
confruntă, aceştitineri au mari dificultăţi în a se
integra social şi profesional.
• Persoanele cu handicap sunt etichetate,
discriminate şi izolate; sunt lipsite deafecţiune şi
sprijin; această categorie de persoane dispune de
puţine programe privindintegrarea socio-
profesională, acest lucru reprezentând un obstacol
în găsirea unui locde muncă.
• Proiectul pune la dispoziţia beneficiarilor o
echipă interdisciplinară, tehnici şi
metode pentru o mai bună reinserţie
socială şi pentru a obţine o calificare
profesională.
• Neaplicarea proiectului consider că ar
determina creşterea numărului tinerilor cu
handicap neîncadraţi pe piaţa muncii.
• Situaţia grupului ţintă se va îmbunătăţi prin :
– integrarea în comunitate a tinerilor cu handicap ;
– integrarea pe piaţa muncii a beneficiarilor cu deficienţe;
– sensibilizarea comunităţii locale cu privire la obstacolele
pe care o întâmpină persoanele cu handicap în privinţa
integrării sociale şi profesionale;
– tinerii îşi îmbunătăţesc capacităţile de socializare;
– beneficiarii direcţi dobândesc cunoştinţe în domeniul
informaticii, a limbiiengleze şi abilităţi de arte şi meserii;
– construirea rampelor de acces necesare pentru facilitarea
accesului celor cudeficienţe în instituţiile statului.
• Proiectul va spori abilităţile manageriale şi/sau tehnice
ale grupului ţintă (tineri cu handicap ).
• În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii indirecţi, aceştia îşi vor
dezvolta abilităţilede relaţionare, socializare, creativitatea
prin organizarea spectacolelor, prin utilizarea calculatorului şi
prin realizarea diferitelor obiecte de artizanat.
• Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului conduc la sporirea
abilităţilor manageriale şi/sau tehnice ale tinerilor
cu handicap :
– organizarea unor excursii ;
– vizitarea unor obiective istorice ;
– participarea la cursurile de arte şi meserii ;
– participarea la cursurile de engleză ;
– participarea la cursurile de informatică ;
– participarea la spectacole.
Locul de desfăşurare
• Oraş P…., județul A….
Obiectivele proiectului sunt :
• 1. Sensibilizarea populaţiei din P….. prin realizarea unei
campanii media pe parcursul a două luni de la derularea
proiectului.
• 2.Integrarea socială a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi
25 de ani cu handicapcare provin din centrele de plasament
din P…….. prin desfăşurarea unor activităţi pe parcursul
derulării proiectului.
• 3. Încurajarea patronilor din P…… de a angaja tineri cu
handicap, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, care provin
din centrele de plasament prin realizareaunei campanii de
informare şi a unor seminarii bilunare pe parcursul unei luni
de laînceputul desfăşurării proiectului
• 4. Contactarea unor firme de stat în vederea angajării
persoanelor cu dizabilităţi cuvârsta cuprinsă între 18 şi 25 de
ani din P…….. pe parcursul desfăşurării proiectului.
• În vederea atingerii obiectivelor sunt desfăşurate următoarele
activităţi:
• semnarea unor contracte de colaborare cu Primăria P……., Primăria
A……., AJOFM Iaşi, DGASPC A…… - Departamentul de Asistenţă
Socială şi Politici Familiale,Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială,
Prefectura Judeţului A……, Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor A…… şi Inspectoratul Teritorial de
Muncă A…..;
– editarea şi distribuirea unor pliante cu privire la activitate
– selecţia şi recrutarea voluntarilor;
– training-uri pentru voluntari.
– organizarea unor seminarii
– organizarea unor expoziţii cu lucrările şi obiectele artizanale realizate de
către persoanele cu handicap.
– semnarea unui contract cu o tipografie
– mediatizarea drepturilor persoanelor cu handicap în mass-media locală
Cauzele care au dus la apariţia
problemei
• Conceptul de persoanǎ cu handicap acoperã o foarte mare diversitate
de situaţii personale, de la cele care par a prezenta o bunǎ integrare
socialǎ, la cele a cǎror integrare, chiar foarte limitatǎ, este dificil de realizat.
Starea de handicap esterezultatul unei deficienţe sau a unei incapacităţi
datorită căreia persoana în cauzăîntâmpină greutăţi în viaţa socială,
neputându-se bucura de şanse egale în ceea ce priveşte integrarea socio-
profesională. Studiile apreciază că unul din zece cetăţeni ai U.E. suferă de
un handicap. În cadrul programului « Helios II » s-a încurajat dezvoltarea
«ONG-urilor, care au ca scop schimburile de informaţii privind
integrareaeconomică şi socială, oportunităţi egale şi condiţii de viaţă
independente prin diferitemijloace specifice ». ( Şirjiţă, 2006, p. 22).
• Termenul de handicap a fost folosit de multe ori pentru a indica
aspectelelezionale, funcţionale şi sociale ale deosebirilor dintre indivizii
consideraţi diferiţi faţăde normalitate.
• Integrarea socială reprezintă « procesualitatea interacţiunilor dintre individ
saugrup şi mediul social specific sau integral, prin intermediul căreia se
realizează un echilibru funcţional al părţilor » ( Zamfir, 1993, p.304)
Cauzele care au dus la apariţia
problemei
• Persoanele cu dizabilităţi sunt percepute din cel puţin
trei perspective :
– a) În societăţile tradiţionale, unde se punea accent pe
religie şi cultură, handicapulfizic era conceput ca o
pedeapsă la păcatele săvârşite; în societăţile moderne,
care promovează succesul individual, handicapul este
văzut ca o tragedie personală.
– b) Economia reprezintă unul dintre cei mai importanţi
factori; astfel, persoanele cuhandicap fizic nu pot face faţă
productivităţii muncii şi nici nu pot aloca mult timp acesteia,
neputându-şi îndeplini norma de muncă.
– c) Societatea modernă este o societate în continuă
schimbare. În aceste condiţii, persoanele care sunt
sănătoase pot avansa ierarhic, pe când cele cu handicap
fizic stagnează
Cauzele care au dus la apariţia
problemei
• Cauzele care au dus la imposibilitatea integrării în câmpul muncii şi în
societatea persoanelor cu handicap sunt numeroase.
• Una dintre cauze este chiar faptul că aceşiindivizi s-au născut cu o anumită
deficienţă, lucru care poate duce la marginalizareasau chiar auto-
marginalizarea acestora.
• Mentalitatea societăţii reprezintă un alt factor perturbator în viaţa celor cu
dizabilităţi.
• Persoanele care le pot angaja « fug » de această responsabilitate din
diverse motive.
• Un alt impediment în ceea ce priveşte integrarea socio-profesională a
persoanelor cu handicap este reprezentat de faptul că acestea sunt
etichetate; societatea nu pare dispusă să le acorde nici o şansă. Îi
marginalizează.
• ( marginalitate = « poziţie socială periferică, de izolare a indivizilor sau
grupurilor, cuacces drastic limitat la resursele economice, politice,
educaţionale etc. »( Zamfir, 1993, p. 338) ), îi izolează, determinându-i
astfel pe cei care au anumite dizabilităţi să renunţe la orice încercare de a
se mai integra, ajungându-se astfel la automarginalizare. Aceasta din urmă
poate genera consecinţe mult mai grave asupra persoanelor în cauză. Ele
devin interiorizate, se izolează până şi de familie ; se poateajunge chiar şi la
sinucidere.
Conditii în care o persoană cu handicap poate
să beneficieze de orientare professională
• Orice persoană cu handicap care dorește să se integreze
sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare
și orientare profesionalaă, indiferent de vârsta, tipul și
gradul de handicap.
• Poate beneficia de orientare profesională, după caz,
persoana cu handicap care este școlarizată și are vârsta
corespunzătoare în vederea integrării profesionale,
persoana care nu are un loc de muncă, cea care nu are
experiența profesională sau cea care, deși încadrată în
muncă, dorește reconversie profesională.
• Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate
condițiile pentru a-și alege și exercita profesia, meseria sau
ocupațtia, pentru a dobândi și menține un loc de muncă,
precum și pentru a promova profesional.
Drepturile persoanelor cu handicap aflate în căutarea
unui loc de muncă sau care sunt deja încadrate în
muncă
• Persoanele cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă sau
încadrate în muncă, beneficiază de următoarele drepturi:
– cursuri de formare profesională;
– adaptare rezonabilă la locul de muncă;
– consiliere în perioada prealabilă angajării și pe parcursul angajării,
precum și în perioada de probă, din partea unui consilier specializat în
medierea muncii;
– o perioadă de probă la angajare, plătită, de cel puțin 45 de zile
lucrătoare;
– un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat
la desfacerea contractului individual de muncă, din inițiativa
angajatorului pentru motive neimputabile acestuia;
– posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, în condițiile legii, în
cazul în care beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare în
acest sens;
– scutirea de plată a impozitului pe salariu.
Condiţii în care pot munci persoanele
cu handicap
• Persoanele cu handicap au dreptul de a munci și
de a realiza venituri în conformitate cu
prevederile legislației muncii, precum și cu
dispozițiile speciale din legea privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
• Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă
conform pregătirii lor profesionale și capacității
de muncă, atestate prin certificatul de încadrare
în grad de handicap, emis de comisiile de
evaluare de la nivel județean sau al
sectoarelor municipiului București.
Forme în care se pot angaja
persoanele cu handicap
• Angajarea persoanei cu handicap în muncă se
realizează în următoarele forme:
– pe piața liberă a muncii;
– la domiciliu;
– în forme protejate.
Formele protejate de angajare în
muncă sunt:
• loc de muncă protejat;
• unitate protejată autorizată.
Unităţile obligate să angajeze
persoane cu handicap
• Autoritățile și instituțiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care au cel puțin
50 de angajați, au obligația de a
angaja persoane cu handicap într-un procent
de cel puțin 4% din numărul total de angajați.
Unităţile obligate să angajeze
persoane cu handicap
• Autoritățile și instituțiile publice, persoanele
juridice, publice sau private, care nu angajează
persoane cu handicap în condițiile prevăzute mai
sus, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre
următoarele obligații:
– să plătească lunar către bugetul de stat o
sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim
brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în
care nu au angajat persoane cu handicap;
– să achiziționeze produse sau servicii de la unități
protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă
echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.
Beneficii de care dispun angajatorii în urma
angajării unei persoane cu handicap
• Unitățile protejate autorizate beneficiază de
următoarele drepturi:
– scutire de plata taxelor de autorizare la înființare și
de reautorizare;
– scutire de plată a impozitului pe profit, cu condiția ca un
minim de cel puțin 75% din fondul obținut prin scutire să
fie reinvestit pentru restructurare sau pentru
achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje,
instalații de lucru și/sau amenajarea locurilor de muncă
protejate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu
modificările și completările ulterioare;
– alte drepturi acordate de autoritățile administrației publice
locale finanțate din fondurile proprii.
Beneficii de care dispun angajatorii în urma
angajării unei persoane cu handicap
• Angajatorii persoanelor cu handicap, alții decât unitățile
protejate, beneficiază de următoarele drepturi:
– deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptării
locurilor de muncă protejate și achiziționării utilajelor și
echipamentelor utilizate în procesul de producție de către persoana cu
handicap;
– deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu
transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de muncă, precum
și a cheltuielilor cu transportul materiilor prime și al produselor finite la și
de la domiciliul persoanei cu handicap, angajată pentru munca la domiciliu;
– Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor specifice
de pregătire, formare și orientare profesională și de încadrare în muncă
a persoanelor cu handicap;
– o subvenție de la stat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu
modificările și completările ulterioare.
DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
• Obiectivul 1: Sensibilizarea populaţiei din orasul P..... prin
realizareaunei campanii media pe parcursul a două luni de la
derularea proiectului.
– A 1.1:Realizarea unor emisiuni radio-TV cu invitaţi din
cadrul ANPH A..... Şi AJOFM A....., cu dezbateri pe tema
discriminării persoanelor cu handicap pe piaţaforţei de muncă.
– A 1.2 : Distribuirea unor pliante informative despre discriminarea
persoanelor cuhandicap pe piaţa forţei de muncă.
– A 1.3 : Publicarea în ziarul local a unor articole privind avantajele
angajări persoanelor cu handicap.
– A 1.4: Semnarea unor contracte de colaborare cu Primăria P.....,
AJOFM A.....,DGASPC A.....- Departamentul de Asistenta
Sociala și Politici Familiale, Directia deMunca și Protectie
Sociala, Prefectura Judetului A....., Consiliul National de Formare
Profesionala a Adultilor A..... și Inspectoratul Teritorial de
Muncă A.....;
• Obiectivul 2. Integrarea socială a tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 25 de ani cuhandicap din orasul P..... prin
desfăşurarea unor activităţi pe parcursulderulării proiectului.
– A.2.1: Integrarea socială a tinerilor printr-o serie de activităţi
desfăşurate bilunar (piese de teatru, concerte).
– A.2.2: Organizarea unor seminarii prin care patronii vor fi
informaţi despreavantajele angajării tinerilor cu handicap
– A.2.3: Organizarea unor expoziţii cu lucrările şi obiectele
artizanale realizate de către persoanele cu handicap
– A.2.4: Acţiunea “ Porţile deschise”
– A.2.5: Spectacole de Paşti şi Crăciun prin care persoane cu
handicap prezintăanumite piese de teatru despre discriminarea
şi marginalizarea lor.
– A2.6: Organizarea unui spectacol şi a unui seminar pe 3 Decembrie
– A2.7: Training-uri pentru tinerii cu handicap
• Obiectivul 3. Încurajarea patronilor din orasul P..... de a
angaja tineri cuhandicap, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de
ani, care provin din centrele de plasament prin realizarea unei
campanii de informare şi a unor seminarii bilunare
pe parcursul unei luni de la începutul desfăşurării proiectului.
– A3.1: Organizarea unor seminarii bilunare prin care patronilor
li se vor prezentaavantajele angajării tinerilor cu handicap
– A3.2: Semnarea unui contract cu o tipografieÎn urma semnării
contractului cu tipografia, se vor edita pliante privind
avantajeleangajării tinerilor cu handicap, abilităţile acestora,
precum şi activităţile care se vor desfăşura.
– A3.3: Recrutarea şi integrarea unor voluntari în urma unor
anunţuri publicate înziarul local.
– A3.4: Mediatizarea drepturilor persoanelor cu handicap în mass-
media locală
– A3.5: Training-uri pentru voluntari.
• Obiectivul 4. Contactarea unor firme de
stat în vederea angajării persoanelor
cudizabilităţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi
25 de ani, din orasul P.....,pe parcursul
desfăşurării proiectului.
– A 4.1: Prezentarea patronilor despre
avantajele angajării persoanelor cu dizabilităţi
– A 4.2: Încheierea unor contracte cu firmele de
stat în vederea angajării persoanelor cu
handicap.
Parteneri
• Partenerii acestui proiect au fost aleşi pe baza compatibilităţii
obiectivelor şi sunt :
– Primăria oraşul P.....;
– Primăria Iaşi;
– AJOFM A.....;
– DGASPC A.....
– Departamentul de Asistenta Sociala și Politici Familiale, Directia
deMunca și Protectie Sociala;
– Prefectura Judetului A.....;
– Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor A..... și
InspectoratulTeritorial de Munca A.....;
– M.E.C.;
– parteneri media (ziarul local Ziarul de A....., Evenimentul de A....., 7
Est, OpiniaStudenteasca, postul de radio local Radio A..... și postul de
televiziune local TVR A.....).
Parteneri
• Primăria oraşul P..... a fost aleasă ca partener deoarece a putut pune
ladispoziţie clădirea în cadrul căreia se desfăşoară trainning-urile şi
activităţile dincadrul proiectului. De asemenea este instituţia cu cea mai
mare influenţă pe plan local.
• DGASPC A..... a fost ales ca şi partener deoarece a pus la dispoziţie un
microbuzspecial adaptat nevoilor persoanelor cu handicap.
• Partenerul AJOFM A..... este cel care asigură cursurile de
specializare profesională şi care, după încheierea acestora le poate asigura
beneficiarilor indirecţiai proiectului un loc pe piaţa muncii.
• M.E.C. va asigura recunoaşterea diplomelor obţinute în
urma finalizăriicursurilor de engleză, informatică şi a celui de arte şi meserii.
De asemenea, împreunăcu AJOFM asigură o parte din salariile celor 3
profesori.
• Partenerii media (ziarul local Ziarul de A....., Evenimentul de A....., 7 Est,
OpiniaStudenteasca, postul de radio local Radio A..... și postul de
televiziune local TVR A.....)vor asigura publicitatea necesară proiectului; vor
face publicitatea activităţilor şievenimentelor desfăşurate.
Parteneri
• Modalităţile de atragere a partenerilor sunt multiple.
• O primă etapă a constat într-o întrevedere în cadrul
căreia au fost prezentate sumar obiectivele şi
activităţile cevor fi întreprinse în vederea atingerii
acestora.
• Un alt factor important este publicitatea reciprocă.
Numele partenerilor vaapărea de fiecare dată când se
va vorbi despre proiect, iar aceştia, la rândul lor,
vor menţiona activităţile desfăşurate de câte ori
situaţia o va cere.
• Nu în cele din urmă, după încheierea parteneriatelor
se va dobândi o experienţăde ambele părţi, iar relaţiile
închegate vor fi utile şi pe viitor.
Voluntari
• Modul de organizare a structurii voluntarilor:
– Planul de acţiune sa va realiza cu ajutorul unei
echipe alcatuite din 10 voluntari, organizaţi în
echipe de câte 2.
– Asociaţia va beneficia zilnic de serviciile a 2
voluntari, care vor participa la activitǎţi împreuna
cu tinerii cu deficienţe fizice.
Drepturile şi obligaţiile voluntarului
• Drepturi:
– de a fi tratat egal de către comunitate
– de a avea acces la informaţiile necesare optime
desfăşurării activităţii;
– de a participa activ la elaborarea şi derularea
programului la care urmează să participe;
– de a participa la tranning-uri;
– de a-şi desfăşura activitatea în concordanţă cu
preferinţele personale;
– de a i se elibera, la sfârşitul proiectului, un
certificat care să ateste calitatea sa devoluntar.
Drepturile şi obligaţiile voluntarului
• Obligaţii:
– de a îndeplini la timp sarcinile;
– de a păstra confidenţialitatea informaţiilor cu
care intră în contact;
– de a anunţa dacă nu poate ajunge la activităţi
în intervalul orar stabilit iniţial;
– de a oferi servicii de calitate;de a trata cu
respect atât grupul ţintă, cât şi persoanele din
comunitate
Efectele nerezolvării problemei asupra grupului
ţintă, asupra comunităţii, asupra societăţii
• Conform Ordonanţei de Urgenţă numărul 102/1999, protecţia
socială cuprindetotalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în
vederea exercitării dreptului persoanelor cu dizabilităţi la un
regim special de prevenire, tratament, instruire, învăţământ
şiintegrare socială.
• Unul din efectele negative ce se răsfrâng asupra persoanelor
cu handicap estestarea de dependenţă care se creează între
acestea şi familie. Cei cu deficienţe depindîn permanenţă de
ajutorul unui membru al familiei pentru a-şi satisface până şi
nevoilede bază.
• Tinerii cu handicap simt nevoia să fie sprijiniţi şi acceptaţi de
către cei din jur.În condiţiile în care aceste lucruri nu sunt
îndeplinite, ce cu handicap seautomarginalizează sau
pot ajunge chiar la consumul de droguri şi băuturi alcoolice
;se poate ajunge chiar şi la violenţă.
Efectele nerezolvării problemei asupra grupului
ţintă, asupra comunităţii, asupra societăţii
• La nivel comunitar se observă lipsa măsurilor de
integrare socio-profesională a persoanelor cu
handicap.
• In ceea ce priveşte societatea, ar scădea banii alocaţi
lunar taxelor şi impozitelor dacă persoanele cu
handicap ar lucra şi ele. Nu ar mai fi nevoite să meţină
o relaţie dedependenţă faţă de cineva pentru că în
cazul unei angajări ar deveni independente, maiales
din punct de vedere financiar.
• Un alt efect negativ al neintegrării indivizilor
cudeficienţe în viaţa socio-profesională este faptul
că ei sporesc imaginea negativă asocietăţii.
Posibile soluţii pentru rezolvarea
problemei
• Printre posibilele soluţii în vederea rezolvării
problemei, menţionez:
– modificarea mijloacelor de transport în comun;
– instruirea profesională adecvată
– organizarea unor activităţi de petrecere a timpului liber;
– oferirea unor servicii sociale tinerilor cu dizabilităţi;
– dezvoltarea unor centre, asociaţii adaptate special celor
cu handicap şi nevoilor acestora;
– sporirea gradului de independenţă a persoanelor cu
dizabilităţi;
– înscrierea lor în cadrul AJOFM A.....;
– informarea tinerilor cu handicap cu privire la drepturile
pe care le au.
Argumente pentru necesitatea
intervenţiei
• Necesitatea înfiinţării unei asociaţii special amenajate pentru
nevoile persoanelor cu handicap fizic ( locomotor ) este
importantă deoarece ar avea atât beneficiari direcţi (
persoanele cu handicap), cât şi indirecţi ( societatea ).
Beneficiariidirecţi ar avea un loc special creat pentru ei unde
ar putea să lucreze, să îşi dezvolteaptitudinile şi abilităţile în
diferite domenii; ar avea un venit lunar, ceea ce ar duce
lasporirea gradului de independenţă şi implicit la o
îmbunătăţire a calităţii vieţii; potînvăţa să socializeze mult mai
uşor.
• Pe de altă parte, societatea ar putea observa că şi cei cu
handicap pot lucra înacelaşi loc ca şi cei consideraţi
„ normali”, că au abilităţi în diferite domenii şi că nu enevoie
ca persoanele aflate într-un scaun cu rotile să fie etichetate şi
marginalizate.
Tipuri de intervenţie recomandate
pentru rezolvarea problemei
• O soluţie este scutirea angajatorilor de plata unor taxe şi impozite. O
altămodalitate o constituie implicarea mass-mediei şi a persoanelor
autorizate în diferitecampanii de informare cu privire la
egalitatea şanselor în obţinerea unui loc de muncă pentru
persoanele cu handicap.
• Un alt mod de intervenţie este reprezentat de ajutorul, susţinerea şi
sprijinulmoral acordat de familie sau chiar de prieteni şi vecini.
• Prin intermediul activităţilor grupurilor de suport, tinerii cu dizabilităţi
suntsusţinuţi şi încurajaţi sa îşi susţină opiniile.
• Desfăşurarea unor activităţi prin intermediul cărora persoanele cu
dizabilităţi săse poată integra mult mai uşor în societate.
• Ajutorul venit din partea unor specialişti ( medici, psihologi, asistenti
sociali) i-ar ajuta pe tinerii cu handicap să se integreze mai uşor
socio-profesional
Metodele folosite pentru măsurarea
gradului de atingere a obiectivelor propuse
• Pentru a măsura gradul de atingere a
obiectivelor, echipa multidisciplinară a
folosit:
– interviul,
– observaţia directă şi
– chestionarul.
Motivele care au stat la baza alegerii
metodologiei propuse
• S-au folosit aceste metode deoarece ele au mai fost utilizate,
demonstrându-seastfel eficienţa lor; permit obţinerea facilă a unor
informaţii cu privire la gradul deatingere a obiectivelor.
• Prin intermediul interviului se pot obţine informaţii concludente direct
de la beneficiari cu privire la posibilitatea integrării sociale
şi profesionale.
• Observaţia directă conduce evaluatorii la aflarea unor informaţii prin
contactuldirect cu tinerii.
• Chestionarul este folosit pentru a afla opiniile beneficiarilor direcţi şi
indirecţi.Prin elaborarea acestui proiect am învăţat regulile, etapele
elaborării, precum şi principiile care stau la baza întocmirii
proiectelor de intervenţie.
• De asemenea, proiectul ne va ajuta la dezvoltarea capacităţilor
manageriale şi ladezvoltarea spiritului de echipă, toate acestea
conducând la dobândirea unor cunoştinţe importante în domeniul
managementului şi la un progres pe plan profesional.
Ghid de interviu
Angajator
• 1.Cate persoane cu dizabilitati aveti angajate în firma?
• 2.Care a fost modul de angajare ?Au depus cv-uri personal sau au
fost recrutatein cadrul bursei de locuri de munca?
• 3.Ce posturi ocupa persoanele respective?
• 4.De cat timp aveti aceste persoane angajate?
• 5.Ce handicap au aceste persoane?(tipul și gradul)
• 6.Cunoasteti avantajele financiare, ca angajator ,de a avea în
subordine persoanecu handicap?
• 7.Care credeti ca sunt particularitaile angajatilor cu handicap?
• 8.Credeti ca în societate persoanele cu handicap sunt discriminate?
• 9.Cu ce considerati ca sunt ajutate persoanele cu handicap în
momentulangajarii?
• 10.Care sunt relatiile dintre persoanele cu handicap și restul
angajatilor?
Ghid de interviu
Angajator
• 11.Au existat conflicte intre aceste 2 tipuri de angajati?
• 12.Cum credeti ca sunt discriminate?
• 13.Cunoasteti vreo campanie antidiscriminatorie?
• 14.A-ti fost implicat în mod direct în vreun proiect ?
• 15. Cunoasteti situatia persoanelor cu handicap pe
piata fortei de munca?
• 16.Ce parere aveti de statisticile cu privire la numarul
scazut de persoane cuhandicap angajate?
Ghid de interviu
Persoana cu handicap(angajat)
• 1.Ce handicap aveti?(tipul și gradul)
• 2.Ce varsta aveti?
• 3.De cat timp aveti acest handicap?
• 4.Momentan sunteti angajat în vreo firma?
• 5. Cum a-ti fost angajat?A-ti depus direct cv-ul la
firma sau cu ajutorul bursei delocuri de munca?
• 6.A-ti mai incercat și la alte firme sa va angajati?
• 7.Daca da: de ce nu v-au angajat?
Ghid de interviu
Persoana cu handicap(angajat)
• 8.A-ti fost discriminat în mod direct la vreun
interviu pentru angajare ?
• 9.De cat timp sunteti angajat?
• 10.Ce post ocupati?
• 11.Care este salariul dumneavostra?
• 12.Care sunt relatiile cu seful și cu ceilalti colegi?
• 13.In firma în care sunteti angajat, mai sunt și alte
persoane cu handicap angajate?
Ghid de interviu
Persoana cu handicap (fara loc de munca)
• 1.Ce handicap aveti?(tipul și gradul)
• 2.Ce varsta aveti?
• 3.De cat timp aveti acest handicap?
• 4.Momentan sunteti angajat în vreo firma?
• 5.A-ti incercat sa va angajati?
• 6.De ce nu ati reusit sa va angajati pana acum?
• 7.Ce vi s-a spus în momentul în care a-ti dorit sa
va angajati?
• 8.V-ati simtit vreodata discriminat ?
• 9.Ce studii aveti?
Ghid de interviu
Persoana cu handicap (fara loc de munca)
• 10.Considerati ca avand aceste studii o persoana
fara handicap ar obtine mult maiusor un loc de
munca?
• 11.Doriti sa ocupati un post pe care sunteti
specializat ?
• 12.De ce credeti ca angajatorii sunt reticenti în
ceea ce privete angajarea unei persoane cu
handicap?
• 13.A-ti auzit de campanii antidisciminatorii?
• 14.Credeti ca au vreun rezultat?
BUGETUL
• Cheltuieli pentru transport
– De la începutul derulării proiectului,DGASPC
A..... va pune la dispoziţia centruluiun microbuz
pentru deplasările ce vor fi făcute:
• deplasări ale tinerilor cu dizabilităţi fizice (excursii);
• deplasări în vederea stabilirii relaţiilor de parteneriat;
• deplasările realizate pentru înfiinţarea programului;
– Cheltuielile pentru motorină sunt estimate la
aproximativ 250 E/lună
– Cheltuielile pentru diversele deplasări sunt
estimate la aproximativ 50 E/ lună
BUGETUL
• Echipamente şi accesorii
– Achiziţionarea/închirierea de autovehicule
– Microbuz
• Microbuz = 4375 E/ an ( din care
1875/an reprezintă contribuţia în natură a
SPASA.....)
BUGETUL
• Mobilier, calculatoare
– Mobilierul este necesar amenajării încăperii în
care se vor desfăşurării activităţilor,acesta având:
1 birou, o sală de informatică, o sală necesară
desfăşurării cursurilor dearte şi meserii, precum şi
o baie.
• Birou - 4 bucăţi
• Birou pentru calculator - 6 bucăţi
• Scaune - 50 bucăţi
• Dulap - 4 bucăţi
• Imprimantă - 2 bucăţi
• Tuş imprimantă - 15 bucăţi
• Telefon fix - 1 bucată
BUGETUL
• Altele
– Cameră foto digitală - 1 buc
– Jaluzele - 17 metri pătraţi
– Mochetă - 50 metri pătraţi
– Masă pentru sala de arte şi meserii
– Aspirator – 1 bucată
– Chiuvetă - 2 buc
– Coş de gunoi - 6 buc
BUGETUL
• Consumabile – accesorii pentru birou
– Markere - 30 buc
– Pixuri - 30 buc
– Dosare plastic -120 buc
– Folii plastic - 200 buc
– Coli xerox - 3 topuri
– Coli scris - 3 topuri
– Capsator - 2 buc
– Perforator - 2 buc
– Capse - 10 cutii
– Plicuri - 10 seturi
– Agende - 7 buc
BUGETUL
• Costuri pentru conferinţe / seminarii
• Trainning-uri pentru voluntari
• Trainning-uri pentru tinerii cu deficienţe
• Costuri pentru seminar
CONCLUZII
• În urma aplicării unui număr 50 de chestionare orasul P....., pe
uneşantion de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 50
de ani, am ajuns la următoareleconcluzii:
1. 60% din cei chestionaţi nu ar accepta să lucreze cu persoane
cu handicap locomotor,considerând că acestea nu sunt
eficiente la locul de muncă şi nu pot face faţă
stresuluiacumulat în timpul orelor de program; acelaşi
procentaj nu este de acord cu scutirea detaxe şi impozite, fiind
de părere că şi persoanele cu dizabilităţi au aceleaşi drepturi
şiobligaţii ca şi persoanele normale;
2. 15,7% din persoanele chestionate au în familie sau cunosc cel
puţin o persoană cudeficienţe locomotorii şi sunt de acord cu
proiectele de integrare a acestora pe piaţaforţei de muncă;
3. 24,3% nu au în anturaj sau în familie persoane cu dizabilităţi,
dar sunt de acord cu proiectele de integrare şi nu ar avea
nimic împotrivă să lucreze sau să angajeze astfelde persoane.
BIBLIOGRAFIE
• Cojocaru, Ştefan, « Metode apreciative în Asistenţa socială »,
Ed. Polirom, Iaşi, 2005
• Miftode, Vasile, « Tratat de asistenţă socială », Ed. Fundaţiei
Axis, Iaşi, 2003
• Săndulescu, Camelia, Şirjiţă, Nicolae, “Inserţia socială,
finalitate a recuperării”, Ed.Universităţii din Piteşti, Piteşti,
2006
• Tacsi, Ladislau, « Reţeaua de asistenţă socială în mediul
rural. Reţeaua instituţiilor de protecţie a Copilului şi
a vârstnicului », Ed. Mirton, Timişoara, 2001
• Ungureanu, Ion, « Paradigme ale cunoaşterii societăţii »,
Ed. Junimea, Iaşi, 2002
• Verza, Emil, « Probleme de defectologie », Ed. Universităţii
din Bucureşti, Bucureşti,1988

S-ar putea să vă placă și