Sunteți pe pagina 1din 23

Serviciul Fiscal

de Stat
al Republicii
Moldova

Particularitățile
aplicării taxelor locale

1
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Sistemul taxelor locale


reglementate de titlul VII din Codul fiscal include:
taxa pentru amenajarea teritoriului;
taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
taxa de aplicare a simbolicii locale;
taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
taxa de piaţă;
taxa pentru cazare;
taxa balneară;
taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor,
oraşelor şi satelor (comunelor);
taxa pentru parcare;
taxa de la posesorii de cîini;
taxa pentru parcaj;
taxa pentru salubrizare;
taxa pentru dispozitivele publicitare.
2
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Cotele taxelor locale se stabilesc de către autoritatea administrației


publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii.

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu este în


drept să stabilească cotele taxelor locale:

a) nominal, pentru fiecare contribuabil în parte;


b) diferențiat, în funcţie de forma organizatorico-juridică de
desfăşurare a activităţii;
c) diferenţiat, în funcţie de genuri de activitate desfăşurate;
d) diferenţiat, în funcţie de amplasament;
e) diferenţiat, pe tipuri de obiecte ale impunerii.

3
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, cu


titlu de excepție, este în drept să stabilească cotele impunerii în
funcție de unele criterii, și anume:
a) taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii – în
funcție de genul de activitate desfășurat, tipul de obiecte ale impunerii,
locul amplasării, suprafața ocupată de unitățile de comerț şi/sau de
prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor
prestate, regimul de activitate;
b) taxei de piață – în funcție de tipul pieței, locul amplasării şi regimul
de activitate;
c) taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe
teritoriul municipiilor, orașelor şi satelor (comunelor) – în funcție de
numărul de locuri în unitățile de transport, itinerarul parcurs,
periodicitatea circulației pe itinerar, fluxul de călători pe itinerar;
d) taxei pentru dispozitivele publicitare – în funcție de suprafața feței
(fețelor) dispozitivului publicitar şi locul amplasării.
4
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Deciziile privind cotele impozitelor şi taxelor locale

5
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa pentru amenajarea teritoriului


Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice sau fizice,
înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară
activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază
impozabilă.
Obiectul impunerii și baza impozabilă îl constituie numărul
mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:
– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti
(de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi
membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în
sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru
desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.

6
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Numărul mediu de salariaţi – efectiv de salariaţi pentru o perioadă


gestionară, determinat în funcţie de indicii numărului scriptic.
Efectiv de salariaţi – toate persoanele angajate cu contract de
muncă pe durată determinată sau nedeterminată (încadraţi în serviciul
permanent, sezonier, temporar pentru executarea anumitor lucrări), pe
termen de o zi şi mai mult de la momentul angajării.
Nu se includ în efectivul de salariaţi:
– persoanele care execută lucrări conform contractelor de drept civil
(contract de antrepriză, contract de prestări servicii, contract de transport
etc.);
– persoanele care prestează muncă prin cumul (cumularzii externi);
– persoanele cu contractul individual de muncă suspendat şi cele aflate în
concediu de maternitate;
– persoanele care exercită unele activităţi necalificate cu caracter
ocazional (zilieri).

7
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa de organizare a licitațiilor şi loteriilor pe teritoriul


unității administrativ-teritoriale

Subiecți ai impunerii sînt persoanele juridice sau


fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-organizator
al licitațiilor şi loteriilor.
Obiectul impunerii îl constituie bunurile declarate la
licitaţie sau biletele de loterie emise.
Baza impozabilă este venitul din vînzări ale bunurilor
declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie
emise.
8
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)


Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice sau persoanele fizice
înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează
informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul
mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex,
mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului,
radioului, presei periodice, tipăriturilor).
Obiectul impunerii îl constituie serviciile de plasare şi/sau difuzare a
anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video,
prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin
alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice,
tipăriturilor).
Baza impozabilă este venitul din vînzări ale serviciilor de plasare
şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor
cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin
mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului,
radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii
exterioare. 9
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa pentru dispozitivele publicitare


Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice înregistrate în calitate de
întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosinţă sau sînt
proprietari ai dispozitivelor publicitare.
Obiectul impunerii și baza imppozabilă îl constituie suprafaţa feţei
(feţelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea
exterioară.
Prin dispozitiv publicitar se subînţelege sistemul de comunicare vizuală
pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afişele, panourile, standurile,
instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de
acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase,
tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice.
Publicitatea (reclama), potrivit Legii cu privire la publicitate nr. 1227-
XIII din 27.06.1997, este informaţia publică despre persoane, mărfuri
(lucrări, servicii), idei sau iniţiative (informaţie publicitară, material
publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă de acestea, să
contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului.
10
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa de aplicare a simbolicii locale


Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice sau
fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care aplică
simbolica locală pe produsele fabricate.
Obiectul impunerii îl constituie produsele fabricate
cărora li se aplică simbolica locală.
Baza impozabilă este venitul din vînzări ale
produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală.
Prin simbolică locală se subînţelege stema unui oraş
sau a unui alt tip de localitate, denumirea lui (în calitate
de denumire a produsului fabricat) sau imaginea
monumentelor de arhitectură, a monumentelor istorice.
11
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Subiecţi ai impunerii persoanele fizice care desfăşoară


activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care dispun
de obiecte ale impunerii.
Obiectul impunerii îl constituie unităţile care, conform
Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei,
corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea nr. 231
din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
Baza impozabilă este unitatea de comerţ şi/sau de prestări
servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la
Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior.

12
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa de piață

Subiecți ai impunerii sunt persoanele juridice


sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-
administrator al pieței.

Obiectul impunerii și baza impozabilă îl


constituie suprafața terenului pieței şi a clădirilor,
construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără
cauzarea de prejudicii destinației lor.

13
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa pentru cazare


Subiecţi ai impunerii sînt persoanele juridice sau
fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care
prestează servicii de cazare.
Obiectul impunerii îl constituie serviciile de
cazare prestate de structurile cu funcții de cazare.
Baza impozabilă este venitul din vînzări ale
serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcții
de cazare.

14
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa balneară
Subiecţi ai impunerii sînt persoanele
juridice sau fizice, înregistrate în calitate de
întreprinzător, care prestează servicii de odihnă
şi tratament.
Obiectul impunerii îl constituie biletele de
odihnă şi tratament.
Baza impozabilă este venitul din vînzări
ale biletelor de odihnă şi tratament.
15
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători


pe teritoriul municipiilor, orașelor şi satelor (comunelor)
Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în
calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe
teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor).
Obiectul impunerii îl constituie unitatea de transport, în funcţie de
numărul de locuri.
Baza impozabilă este numărul de unităţi de transport.

Taxa pentru parcare


Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în
calitate de întreprinzător, care prestează servicii de parcare.
Obiectul impunerii îl constituie parcarea.
Baza impozabilă este suprafaţa parcării.

16
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Taxe administrate conform condiţiilor stabilite de autoritatea


administraţiei publice locale
Taxa de la posesorii de cîini
Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative – locuinţe
de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi în apartamente privatizate.
Obiectul impunerii îl constituie cîinii aflaţi în posesiune pe parcursul unui an.
Baza impozabilă este numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an.
Taxa pentru parcaj
Subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care
utilizează parcajul.
Obiectul impunerii îl constituie locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi
autorizat de autoritatea administrației publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de
transport pe un anumit termen.
Baza impozabilă este locul de parcaj.
Taxa pentru salubrizare
Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu.
Obiectul impunerii îl constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată
ca domiciliu.
Baza impozabilă constituie numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca
domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol. 17
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Responsabili de calcularea taxelor locale sunt:

1. Subiecții impunerii în cazul taxelor specificate la art. 291


din Codul fiscal, cu excepția celor menționate la lit.k), n) şi p).

2. Organele împuternicite de autoritatea administrației


publice locale în cazul taxelor specificate la art. 291 lit. k), n)
şi p) din Codul fiscal.

Calculul taxelor se efectuează în funcție de baza impozabilă


și cotele acestora.

18
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

În cazul obiectelor impunerii cu:


- taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii;
- taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de
călători pe teritoriul municipiilor, orașelor şi satelor
(comunelor);
- taxa pentru dispozitivele publicitare;
- taxa pentru parcare,
calculul se efectuează din ziua indicată de către autoritatea
administrației publice locale în autorizațiile/notificările/
coordonările corespunzătoare, eliberate de către aceasta, şi
pînă în ziua în care termenul de valabilitate a autorizațiilor/
notificărilor/coordonărilor a expirat sau acestea au fost
suspendate, anulate, retrase în modul stabilit de legislația în
vigoare.
19
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Raportarea obligațiilor fiscale aferente taxelor locale


Informația aferentă obligațiilor fiscale calculate privind taxele
locale se prezintă de către subiecții impunerii (cu excepția celor
prevăzuți la art.291 lit. k), n) și p)) în Darea de seamă pe taxele
locale (Forma TL 13), aprobată prin Ordinul SFS nr. 1603 din
20.12.2012.
Termenul de prezentare - trimestrial, pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare trimestrului gestionar.
Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier)
al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei
fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori
de T.V.A. prezintă, anual, în termen de pînă la 25 martie al anului
următor anului fiscal de gestiune, Darea de seamă fiscală unificată
(Declarația) (Formularul UNIF18), aprobată prin Ordinul SFS nr.
456 din 08 septembrie 2018. 20
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova

Achitarea taxelor locale


Achitarea taxelor locale enumerate la art. 291 din
Codul fiscal, cu excepția celor stipulate la lit.k), n) şi
p) se efectuează trimestrial, pînă la data de 25 a lunii
imediat următoare trimestrului gestionar.
Achitarea taxelor locale enumerate la art. 291
lit.k), n) şi p) din Codul fiscal se efectuează conform
condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei
publice locale.

21
Serviciul Fiscal de Stat
al Republicii Moldova


”Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru
posibilitatea de a trăi într-o societate
civilizată”
(Oliver Wendell Holmes,Jr).

Pentru informații suplimentare


0 8000 1525 www.sfs.md

22
Vă multumesc pentru
atenție

23

S-ar putea să vă placă și