Sunteți pe pagina 1din 17

A efectuat: Spînachi Ecaterina, FCA-181

Obiectiv
 Obiectivul prezentului standard este de a prescrie
tratamentul contabil pentru stocuri.
 O problemă fundamentală în contabilizarea
stocurilor o constituie valoarea costului care
urmează a fi recunoscută drept activ şi reportată
până când veniturile aferente sunt recunoscute.
 Prezentul standard furnizează îndrumări
referitoare la determinarea costului şi la
recunoaşterea ulterioară a acestuia drept
cheltuială, inclusiv orice reducere a valorii
contabile până la valoarea realizabilă netă.
 De asemenea, standardul furnizează îndrumări cu
privire la formulele de determinare a costului care
sunt utilizate la calcularea costurilor stocurilor.

Your Date 2
Domeniu de aplicare

Prezentul standard se aplică tuturor


stocurilor, cu excepţia:
 instrumentelor financiare;
 activelor biologice legate de
activitatea agricolă şi de producţia
agricolă în momentul recoltării.

Your Date 3
Stocurile sunt active:
(a) deţinute în vederea vânzării pe
parcursul desfăşurării normale a
activităţii;
(b) în curs de producţie pentru o
astfel de vânzare; sau
(c) sub formă de materiale sau
alte consumabile ce urmează a fi
folosite în procesul de producţie sau
pentru prestarea de servicii.

Your Date 4
• Valoarea realizabilă netă este preţul
de vânzare estimat pe parcursul
desfăşurării normale a activităţii
minus costurile estimate pentru
finalizare şi costurile estimate
necesare efectuării vânzării.

• Valoarea justă reprezintă preţul care


ar fi încasat pentru vânzarea unui
activ sau plătit pentru transferul
unei datorii într-o tranzacţie
reglementată între participanţii de
pe piaţă, la data evaluării.

Your Date 5
Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie evaluate la valoarea


cea mai mică dintre cost şi valoarea
realizabilă netă.

Your Date 6
Costul stocurilor
Costul stocurilor trebuie să cuprindă
toate costurile de achiziţie, costurile
conversiei, precum şi alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile în
starea şi în locul în care se găsesc în
prezent.

Your Date 7
Costuri de achiziţie
Costurile de achiziţie a stocurilor cuprind
preţul de cumpărare, taxele vamale de import şi
alte taxe (cu excepţia acelora pe care entitatea le
poate recupera ulterior de la autorităţile fiscale)
și costurile de transport, manipulare şi alte
costuri care pot fi atribuite direct achiziţiei de
produse finite, materiale şi servicii. Reducerile
comerciale, rabaturile şi alte elemente similare
sunt deduse pentru a determina costurile de
achiziţie.

Your Date 8
Costurile conversiei

Costurile conversiei stocurilor includ


costurile direct legate de unităţile de producție,
cum ar fi costurile cu manopera directă. De
asemenea, ele includ şi alocarea sistematică a
regiei fixe şi variabile de producţie generată de
transformarea materialelor în produse finite.

Your Date 9
Alte costuri
Alte costuri sunt incluse în costul
stocurilor numai în măsura în care
reprezintă costuri suportate pentru a
aduce stocurile în starea şi în locul în
care se găsesc în prezent.
De exemplu, poate fi adecvată
includerea în costul stocurilor a
regiilor generale, altele decât cele
legate de producţie, sau a costurilor
de proiectare a produselor pentru
anumiţi clienţi.

Your Date 10
Alte costuri
Mai jos sunt enumerate exemple de costuri
care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci
sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada
în care sunt suportate:
(a) pierderile de materiale, manopera sau
alte costuri de producţie înregistrate la
valori neobişnuite;
(b) costurile de depozitare, cu excepţia
cazurilor în care astfel de costuri sunt
necesare în procesul de producţie,
anterior trecerii într-o nouă fază de
producţie;
(c) cheltuielile de regie administrative care
nu participă la aducerea stocurilor în
starea şi în locul în care se află în
prezent; și
(d) costurile de vânzare.

Your Date 11
Tehnici de evaluare a costurilor
Diverse tehnici de evaluare a costului stocurilor,
cum este metoda costului standard sau metoda
preţului cu amănuntul, pot fi folosite pentru
simplificare dacă rezultatele acestor metode
aproximează costul.
Costurile standard iau în considerare nivelurile
normale ale materialelor şi consumabilelor,
manoperei, eficienţei şi utilizării capacităţii.
Metoda preţului cu amănuntul este adesea folosită
în comerţul cu amănuntul pentru a evalua costul
stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă,
care au marje similare şi pentru care este imposibil să
se folosească alte metode de determinare a costului.

Your Date 12
Formule de determinare a costului
Costul acelor stocuri care nu sunt de obicei
fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi
destinate anumitor proiecte trebuie să fie determinat
prin identificarea specifică a costurilor lor individuale.
Costul stocurilor, altele decât cele tratate mai sus,
trebuie determinat cu ajutorul metodei primul intrat,
primul ieşit (FIFO) sau al formulei costului mediu
ponderat.
O entitate trebuie să folosească aceeaşi formulă de
determinare a costului pentru toate stocurile cu natură
şi utilizare similare pentru entitate. Pentru stocurile cu
natură sau utilizare diferită pot fi justificate metode
diferite de determinare a costului.

Your Date 13
Formule de determinare a costului
Formula FIFO presupune că elementele de natura
stocurilor care au fost cumpărate sau produse primele
sunt cele care se vând primele şi, prin urmare,
elementele care rămân în stoc la sfârşitul perioadei
sunt cele care au fost cumpărate sau produse cel mai
recent.
Prin formula costului mediu ponderat se calculează
costul fiecărui element pe baza mediei ponderate a
costurilor elementelor similare aflate în stoc la
începutul perioadei şi a costului elementelor similare
cumpărate sau produse în timpul perioadei. Media
poate fi calculată periodic sau după recepţia fiecărei
livrări, în funcţie de circumstanţele în care se găseşte
entitatea.

Your Date 14
Recunoaştere drept cheltuială
Atunci când stocurile sunt vândute,
valoarea contabilă a acestor stocuri trebuie să
fie recunoscută drept cheltuială în perioada în
care este recunoscut venitul corespunzător.
Valoarea oricărei reduceri a valorii
contabile a stocurilor până la valoarea
realizabilă netă şi toate pierderile de stocuri
trebuie să fie recunoscute drept cheltuială în
perioada în care are loc reducerea valorii
contabile sau pierderea.
Valoarea oricărei reluări a oricărei reduceri
a valorii contabile a stocurilor ca urmare a
unei creşteri a valorii realizabile nete trebuie
recunoscută drept o reducere a valorii
stocurilor recunoscute drept cheltuială în
Your Date perioada în care are loc reluarea. 15
Prezentarea informaţiilor
Situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii:
(a) politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formulele
folosite pentru determinarea costului;
(b) valoarea contabilă totală a stocurilor şi valoarea contabilă pe categorii
corespunzătoare entităţii;
(c) valoarea contabilă a stocurilor înregistrate la valoarea justă minus
costurile generate de vânzare;
(d) valoarea stocurilor recunoscută drept cheltuială pe parcursul
perioadei;
(e) valoarea oricărei reduceri a valorii contabile a stocurilor recunoscute
drept cheltuială în cursul perioadei în conformitate cu punctul 34;
(f) valoarea oricărei reluări a oricărei reduceri a valorii contabile care este
recunoscută drept reducere a valorii stocurilor, recunoscută drept
cheltuială pe parcursul perioadei, în conformitate cu punctul 34;
(g) circumstanţele sau evenimentele care au condus la reluarea unei
reduceri a valorii contabile a stocurilor în conformitate cu punctul 34; și
(h) valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor.
Your Date 16
Your Date Your Footer Here 17