Sunteți pe pagina 1din 87

CONDIŢII PENTRU OBŢINEREA

ATESTATULUI DE INSTRUCTOR AUTO


►absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat sau absolvent al şcolii de maiştri în
specialitatea auto;
►vârsta de cel puţin 25 de ani;
►permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestare de cel
puţin 5 ani;
►să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele
6 luni sau mai mult de 2 ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru
consum de alcool;
►să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
►să fie apt medical şi psihologic;
►să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune
la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de
moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri,
tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de
mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit
rebilitarea sau amnistia;
►să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională. 1
CONDIŢII PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI
DE PROFESOR DE LEGISLAŢIE RUTIERĂ
►absolvent alunei instituţii acreditate de învăţământ superior de lungă durată în
specializările ştiinţe juridice sau tehnice;
► vârsta de cel puţin 25 de ani;
►permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B de cel puţin 5 ani;
►să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele
6 luni sau mai mult de 2 ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru
consum de alcool;
►să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
►să fie apt medical şi psihologic;
►să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune
la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de
moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri,
tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de
mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit
rebilitarea sau amnistia;
►să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională.
2
ACTE NECSARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA
CURSURI ÎN VEDEREA OBŢINERII
ATESTATULUI
►cerere;
►actul de identitate în copie;
►permisul de conducere în copie;
►actul de studii în copie legalizată;
►cazier auto în original;
►aviz medical şi psihologic în original;
►certificat de cazier judiciar în original;
►dacă este cazul, adeverinţă în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători
auto în cadrul căreia/cărora a activat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor
privind perioada şi numărul de cursanţi pregătiţi, precum şi atestatul de instructor
auto.

3
CURSUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

►cursul de obţinere a atestatului de profesor de legislaţie rutieră are o durată de 90 de


ore;
►durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depăşească 6 ore;
►cursul de obţinere a atestatului de instructor auto cuprinde pregătire teoretică de 90
de ore şi pregătire practică de 30 ore (în total 120 ore);
►cursul de obţinere a unei categorii suplimentare la atestatul de instructor auto are o
durată de 30 de ore, pregătire teoretică 20 de ore şi pregătire practică 10 ore;
►cursul de reînnoire a atestatului de instructor auto şi a profesorului de legislaţie
rutieră are durata de 30 ore;

4
EXAMENULPENTRU OBŢINEREA
ATESTATULUI
►atestatul de instructor auto:
-probă scrisă eliminatorie constând în test grilă cu 60 de întrebări, în 60 de minute,
poate fi susţinută şi în sistem informatic; pentru promovare sunt necesare 48
răspunsuri corecte;
-probă practică în trafic,cu durata de 30 de minute;
►atestatul de profesor de legislaţie rutieră:
-probă scrisă eliminatorie constând în test grilă cu 60 de întrebări, în 60 de minute,
poate fi susţinută şi în sistem informatic; pentru promovare sunt necesare 54
răspunsuri corecte;
-probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice;
►reînnoirea atestatelor nu necesită decât proba teoretică;
►persoanele declarate respinse au dreptul la două reexaminări în termen de un an
de la data susţinerii examenului iniţial şi pot susţine un nou examen numai după
absolvirea unui nou curs de pregătire.

5
OBLIGAŢII ALE INSTRUCTORULUI AUTO

►documentele pe care trebuie să le prezinte la control în trafic:


-actul de identitate;
-permisul de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie;
-atestatul de instructor auto;
-autorizaţia instructorului auto, dacă este cazul;
-contractul încheiat de către instructorul auto autorizat cu şcoala de conducători auto în
care beneficiarul pregătirii a efectuat în prealabil pregătirea teoretică;
-documentele autovehiculului cu care efectuează pregătirea practică;
-poliţa de asigurare RCA şi cea pentru daune cauzate terţilor inclusiv persoanelor aflate
în interiorul vehiculului;
-foaia de parcurs pentru ziua respectivă;
-caietul cursantului pentru cursantul care efectuează în acel moment pregătirea practică;
-legitimaţia de serviciu, după caz;
-dovada efectuării pregătirii practice de către crsantul respectiv.

6
OBLIGAŢII ALE PROFESORULUI DE
LEGISLAŢIE RUTIERĂ

► documentele pe care trebuie să le prezinte la control:


-actul de identitate;
-atestatul de profesor de legislaţie rutieră;
-proiectele unităţilor de conţinut (lecţiilor);
-planul de învăţământ;
-programa de învăţământ;
-orarul stabilit;
-legitimaţia de serviciu.

7
SUSPENDAREA ATESTATULUI DE
INSTRUCTOR AUTO SAU DE PROFESOR DE
LEGISLAŢIE RUTIERĂ
►nu mai sunt îndeplinite condiţiile de atestare (cu excepţia condamnării definitive);
►când se efectuează pregătirea practică cu persoane care nu au încheiat un contract de
şcolarizare sau nu sunt planificate în intervalul orar menţionat în foaia de parcurs;
►când se efectuează pregătire practică cu persoane care solicită ore de perfecţionare,
iar acestea nu sunt evidenţiate în registrul şcolii de conducători auto;
►în situaţia când se efetuează pregătirea practică pe alte trasee decât cele stabilite de
poliţia rutieră de pe raza competenţă;
►când refuză să oprească la semnalul regulamentar la personalului desemnat să
efectueze controlul;
►în situaţia în care instructorul auto foloseşte pentru instruirea practică vehicule care
nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute de lege;
►când nu sunt respectate duratele orelor de pregătire teoretică şi practică (durata unei
ore didactice de pregătire este de 50 min.; cu acordul cursanţilor se pot efectua 2 ore
didactice consecutive de pregătire urmate de o pauză de 20 min.);
►când nu este respectată durata pauzelor impuse de metodologie;

8
SUSPENDAREA ATESTATULUI DE
INSTRUCTOR AUTO SAU DE PROFESOR DE
LEGISLAŢIE RUTIERĂ

►la constatarea unor diferenţe, lipsuri, neconcordanţe semnificative între datele


înregistrate ale tahografului analogic/digital şi programa şcolară de pregătire
practică, în cazul vehiculelor dotate cu tahograf, potrivit reglementărilor specifice în
vigoare;
►când autovehiculul utilizat la pregătirea practică nu este dotat cu tahograf
analogic/digital potrivit reglementărilor specifice în vigoare, ori când acesta nu
funcţionează;
►când nu există validarea pregătirii practice de către cursant, pe fiecare modul de
pregătire.
► atestatul instructorului auto sau profesorului de legislaţie rutieră suspendat se poate
restitui, la cererea titularului, astfel:
-după o lună în cazul primei suspendări;
-după trei luni în cazul celei de-a doua suspendări.

9
ANULAREA ATESTATULUI DE INSTRUCTOR
AUTO SAU DE PROFESOR DE LEGISLAŢIE
RUTIERĂ
►când se constată că titularul atestatului de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră a
furnizat informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării respectivului atestat;
►când a avut de două ori atestatul suspendat şi se constată că a încălcat pentru a treia oară
prevederile referitoare la suspendare;
►când nu a respectat termenul de predare a atestatului în vederea suspendării (5 zile de la
data constatării);
►când confirmă pe fişa de şcolarizare terminarea pregătirii teoretice sau practice a unui
cursant, fără ca acesta să fi efectuat toate orele prevăzute în programa minimală de
învăţământ;
►când i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru consum de
alcool;
►când a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune la
regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de
moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri,
tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită,
trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit amnistia sau
reabilitarea;
►când i-a fost anulat dreptul de a conduce pe drumurile publice.

10
METODICA

► metodica reprezintă ansamblul de metode specifice unei discipline de


învăţământ;
- de exemplu metodica predării psihologiei, pedagogiei, ingineriei economice,
etc.
► modul de organizare a învĂŢĂrii constituie un grupaj de metode şi
procedee operaţionale într-o anumită situaţie de învăţare; de exemplu ore duble
sau triple, 4-5 clase unite, învăţarea asistată de calculator, învăţarea bazată pe
manuale şi caiete programate, orarii glisante, etc.
► tehnica didacticĂ reprezintă o îmbinare de procedee şi mijloace de
învăţământ pentru realizarea efectivă a unei activităţi didactice; de exemplu se
foloseste la începutul lecţiei tabla, la mijlocul lecţiei retro-proiectorul şi la sfârşitul
lectiei o anumită planşă care redă în sinteză lecţia predată.

11
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PROGRAMA
ANALITICĂ

► planul de învĂŢĂmânt Este un document oficial, întocmit de instituţiile de


învăţământ şi aprobat de ministerul învăţământului;
► planul de învăţămânr prevede:
- denumirile obiectelor de învăţământ;
- numărul de ore afectate pe semestru şi tipul activităţii (curs, seminar, laborator,
proiect);
- obiectivele instructiv-educative ale fiecărui grad şi profil de şcoală.
► programa analiticĂ obiectivează conţinutul învăţământului pentru fiecare
disciplină sau obiect de învăţământ; aceasta prezintă conţinutul disciplinei de
învăţământ pe capitole, subcapitole, teme, titlul lecţiilor, etc.

12
CLASIFICAREA METODELOR DIDACTICE

► din punct de vedere istoric:


- metode tradiţionale sau clasice;
- metode moderne.
► în funcţie de extensiunea sferei de aplicabilitate:
- metode generale (aplicabile tuturor disciplinelor ştiinţifice);
- metode particulare.
► după modalitatea principală de prezentare a cunoştinţelor:
- metode verbale (bazate pe cuvântul scris sau vorbit);
- metode intuitive (bazate pe observarea directă, concret senzorială a obiectelor şi
fenomenelor).
► după gradul de angajare al cursanşilor la lecţie:
- metode expozitive sau pasive – centrate pe ascultarea pasivă a cursanţilor;
-metode active – suscită activitatea de explorare personală a relităţii.

13
CLASIFICAREA METODELOR DIDACTICE

► după funcţia didactică principală:


- metode de predare şi comunicare a cunoştinţelor;
- metode de fixare şi consolidare a cunoştinţelor;
- metode de apreciere şi verificare a cunoştinţelor.
► după modul de administrare a experienţei ce urmează a fi însuşită:
- metode algoritmice – bazate pe secvenţe operaţionale, stabile, construite dinainte;
- metode euristice – prin descoperire proprie şi rezolvare de probleme;
► după forma de organizare a muncii:
- metode individuale;
- metode de grup;
- metode frontale;
- metode combinate.

14
CLASIFICAREA METODELOR DIDACTICE

► după tipul de învăţare:


- metode bazate pe învăţarea prin receptare: expunerea, demonstraţia;
- metode de descoperire dirijată: conversaţia euristică, observaţia dirijată, studiul de
caz;
- metode de descoperire propriu-zisă: exerciţiul euristic, rezolvarea de probleme;

15
MODERNIZAREA METODELOR CLASICE

► expunerea – activitatea profesorului de a comunica cursanţilor cunoştinţe noi, în


mod sistematic sub forma unei prezentări orale, organizată şi susţinută.
► conversaŢia – modalitatea de lucru în care cursanţii stimulaţi şi îndrumaţi de
profesor participă în mod productiv cu forţele şi cunoştinţele lor la însuşirea şi
descoperirea altor cunoştinţe.
► demonstrarea – metoda care constă în înfăţişarea intuitivă a fenomenelor
realităţii obiective în modul direct, nemijlocit sau mijlocit, prin substituire, pentru a
asigura o bază perceptivă, concret-senzorială, bogată şi sugestivă activităţii de
predare şi de formare a priceperilor şi deprinderilor.
► experimentul – metoda de provocare a unui fenomen care comportă mai multe
etape: observaţia fenomenului cercetat, elaborarea ipotezei, desfăşurarea efectivă,
prelucrarea datelor.

16
NOI METODE DIDACTICE

► învĂŢarea prin descoperire – metodă de tip euristic care angajează cursantul


în căutarea şi dobândirea noilor cunoştinţe;
► modelarea didacticĂ – metoda care transmite mesajul didactic cu ajutorul unui
model (o reproducere simplificată a obiectelor, fenomenelor, sau proceselor
realităţii);
► problematizarea – metodă activ-participativă complexă care constă în
predarea-învăţarea prin rezolvarea productivă de probleme;
► studiul de caz – metodă de analiză a unei situaţii particulare:
- reală sau ipotetică;
- modelată sau simulată;
► dezbaterea – constă în confruntarea opiniilor şi clarificarea informaţiilor
obţinute prin studiul individual;
► simularea – modalitatea de predare-învăţare prin intermediul unor acţiuni, roluri
sau mijloace similare, în condiţii asemănătoare cu cele originale (activităţi de
conducere, de organizare, activitatea productivă, procesul de învăţământ);

17
NOI METODE DIDACTICE

► lucrul cu manualul – modalitate complexă de învăţare independentă, sub


coordonarea profesorului care stabileşte împreună cu cursanţii tema şi subiectele ce
pot fi abordate prin această metodă; se recomandă bibliografia necesară, se indică
obiectivele urmărite, se stabilesc etapele necesare pentru a fi parcurse;
► exerciŢiul – modalitatea de efectuare repetată a acţiunilor de învăţare teoretică
şi practică în vederea fixării şi consolidării cunoştinţelor.
► tipuri de exerciţii: de acomodare, de fixare şi consolidare, de formare a
priceperilor şi deprinderilor, de recapitulare;
► condiţii: să fie efectuate conştient, să fie gradate progresiv, să se realizeze într-un
număr raţional, să conţină elemente noi, practice, să fie verificate de profesor.

18
LECŢIA

► lecŢia este forma principală de organizare a procesului de învăţământ în cadrul


căreia clasa de elevi desfăşoară o activitate comună de învăţare sub coordonarea
profesorului într-o anumită unitate de timp;
► tipul de lecţie - lecţia de comunicare/însuşire a noilor cunoştinţe;
- lecţia de formare de priceperi şi deprinderi;
- lecţia de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor;
- lecţia de verificare şi apreciere a performanţelor cursanţilor;
- lecţia mixtă sau combinată.

19
LECŢIA MIXTĂ SAU COMBINATĂ

► este lecţia care parcurge toate etapele, antrenând toate verigile procesului instructiv-
educativ (verificare, comunicare, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor);
► are următoarea structură:
- organizarea clasei pentru lecţie;
- verificarea temelor date pentru acasă;
- anunţarea lecţiei noi;
- transmiterea noilor cunoştinţe;
- fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe;
- indicarea temei pentru acasă.

20
EVALUAREA DIDACTICĂ

► reprezintă actul didactic care determină promovarea sau nepromovarea educaţilor


într-o etapă de învăţământ sau alta, iar în cazul în care se realizează sub formă de
concurs asigură ocuparea unui loc de muncă într-un domeniu.
► funcţiile evaluării în procesul de învăţământ:
- funcţia diagnostică – constatarea achiziţiei unor cunoştinţe teoretice/practice;
- funcţia cibernetică – feed-back-ul sau informarea subiecţilor educaţionali cu privire
la rezultatele obţinute;
- funcţia selectivă – realizează ierarhizarea şi clasificarea educaţilor în funcţie de
cantitatea şi calitatea cunoştinţelor teoretice/practice;
- funcţia educativă – se referă la conştientizarea rezultatelor evaluării, în situaţii
diferite de succes, insucces sau mediocritate.
-funcţia prognostică – prevede evoluţia ulterioară a subiecţilor educaţionali,
valoarea, nivelul şi performanţele pe care ar putea să le atingă;
- funcţia social- economică – se referă la eficienţa învăţământului.

21
EVALUAREA DIDACTICĂ

► criterii de clasificare a formelor de evaluare didactică:


- după cantitatea şi calitatea cunoştinţelor:
- evaluare parţială;
- evaluare globală;
- după perspectiva temporală:
- evaluare iniţială;
- evaluare curentă;
- evaluare periodică;
- evaluare finală, sumativă, de bilanţ.
- coroborarea celor două criterii anterioare:
- lucrări scrise de control după parcurgerea unui capitol;
- verificarea prin lucrări practice;
- controlul prin examene;
- examenul.

22
STRUCTURILE ACHIZITIVE

► cunoştinţele acumulate şi integrate;


► capacitatea de operare şi aplicare a cunoştinţelor;
► conduite şi trăsături de personalitate.

23
MOTIVAŢIA ÎNVĂŢĂRII

► reprezintă totalitatea trebuinţelor, intereselor, idealurilor şi mobilelor care incită,


susţin energetic şi direcţioneză desfăşurarea activităţii de învăţare.

24
STILUL PEDAGOGIC

► tipurile de temperament:
● sangvinic – puternic, echilibrat;
● coleric – puternic, neechilibrat;
● flegmatic – puternic, echilibrat, inert;
● melancolic – slab pe toată linia.
► stilul pedagogic - este dat de calitatea comportamentelor profesorului, de
atitudinea lui faţă de valorile profesiunii didactice în asigurarea eficienţei procesului
instructiv-educativ.
► stilul autoritarist – se caracterizează printr-o productivitate a muncii
mare, prin agresivitate scăzută şi prin stări de insatisfacţie a muncii;
► stilul democratic – se caracterizează prin productivitate a muncii mare,
prin agresivitate scăzută şi prin stări de satisfacţie a muncii (cel mai eficient);
► stilul laisser-faire – se caracterizează prin productivitate a muncii
scăzută, prin agresivitate crescută şi prin prin stări de insatisfacţie a muncii.

25
STAREA TEHNICĂ A VEHICULELOR ŞI
CONTROLUL ACESTEIA

► Periodicitatea executării inspecţiei tehnice este următoarea:


■ la autoturisme –2 ani;
■ la autovehiculele cu masa mai mare de 3500 kg –1 an;
■ la microbuze, autobuze, autovehiculele de şcoală, taximetre - 6 luni;
■ la autovehiculele reparate în urma unor evenimente care au produs avarii grave la
direcţie, frâne sau la structura de rezistenţă - după reparare.

► Este obligatorie dotarea autovehiculelor cu:


■ trusă medicală de prim ajutor;
■ două triunghiuri reflectorizante;
■ stingător de incendiu,
omologate.

26
ÎNMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR ŞI
REMORCILOR

►Omologarea pentru circulaţie atestă că autovehiculul, remorca sau tramvaiul


corespunde normelor tehnice de securitate a traficului şi de protecţie a mediului
înconjurător, prevăzute de lege, precum şi destinaţiei acestora.
► Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le
înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie,
conform prevederilor legale.
►Nu se înmatriculează/înregistrează următoarele categorii de vehicule:
- bicicletele;
- vehiculele trase sau împinse cu mâna.

27
ÎNMATRICULAREA AUTOVEHICULELOR ŞI
REMORCILOR

►Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea


definitivă din circulaţie a unui vehicul şi presupune următoarele operaţiuni:
a) înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de
proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
b) transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor
ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
► Proprietarul este obligat să solicite înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de
înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după
caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
► Titularul certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este obligat să declare autorităţii
emitente pierderea, furtul schimbarea numelui sau deteriorarea lui în cel mult 48 de ore
de la constatare şi să ceară eliberarea unui nou document în cel mult 30 de zile.

28
RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A
VEHICULELOR

► Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:
a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada
depozitării într-un spaţiu adecvat;
b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi
specializate;
c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului;
d) în cazul furtului.
► Se radiază din oficiu vehiculul abandonat sau fără stăpân în termen de 30 de zile de la
dispoziţia autorităţii administraţiei publice locale.

29
PERMISUL DE CONDUCERE

► Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după


cum urmează:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile
pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE,
dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile
pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din
categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru
categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor
având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21
de ani împliniţi.
30
INTERSECŢII, ACORDAREA PRIORITĂŢII
►Acordarea prioritĂŢii reprezintă obligaţia oricărui participant la trafic de a nu-şi
continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră dacă iar obliga pe ceilalţi
participanţi care au prioritate să-şi modifice brusc direcţia sau viteza (ori să oprească).
►Intersecţiile sunt:
a) cu circulaţie nedirijată;
b) cu circulaţie dirijată:
- prin semafoare;
- prin indicatoare de prioritate;
- prin semnalele unui poliţist care dirijează circulaţia. În această categorie sunt
incluse şi intersecţiile în care circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu.
►Între două vehicule cu regim prioritar care ajung simultan într-o intersecţie, se aplică regula
priorităţii de dreapta.
►Când în intersecţie un poliţist dirijează circulaţia, între vehiculele care pot trece la
semnalul lui se aplică regula priorităţii de dreapta.
► Când un vehicul întâlneşte indicatorul „Oprire” şi altul „Cedează trecerea”, trece primul
cel care vine din dreapta.
31
ACORDAREA PRIORITĂŢII
►Conducătorii de vehicul trebuie să acorde prioritate astfel:
-când efectuează un viraj şi se intersectează cu un biciclist care circulă pe pista pentru
biciclişti;
-când coboară o pantă faţă de vehiculele care urcă;
-când se pune în mişcare sau când iese din garaje, curţi, ganguri sau alte proprietăţi alăturate,
faţă de orice vehicul, indiferent de direcţia de mers (cu excepţia celor din serviciile
regulate de transport public de călători care pleacă din staţiile cu alveole);
-când virează la stânga faţă de vehiculele care circulă din sens opus;
-când vine de pe un drum lateral de categorie inferioară în intersecţii nedirijate:
- când intră pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau
local;
- când intră pe un drum judeţean venind de pe un drum comunal sau local;
- când intră pe un drum comunal venind de pe unul local.
-când urmează să intre într-o intersecţie cu sens giratoriu faţă de vehiculele care circulă în
interiorul acesteia;
-tuturor vehiculelor cu care se intersectează, când iese din zona rezidenţială sau pietonală;
-când iese de pe un drum închis circulaţiei publice;
32
-pietonilor care traversează pe trecerea de pietoni sau la culoarea verde, când aceştia se află pe
SEMNALIZAREA RUTIERĂ

►Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:


a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
b) indicatoarele:
-de avertizare;
-de reglementare:
-de prioritate;
-de interzicere sau restrictie;
-de obligare;
-de orientare si informare:
-de orientare;
-de informare;
-de informare turistica;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.
33
SEMNALELE POLIŢISTULUI RUTIER
braţ ridicat vertical => oprire pentru toţi (vehicule şi pietoni) mai
puţin cei care nu o pot face în siguranţă; după ce a dat acest
semnal, poliţistul poate coborî braţele, aceasta
însemnând oprire pentru cei din faţă sau din spate;

braţul / braţele întinse orizontal => oprire pentru cei care circulă
din direcţia (direcţiile) intersectate de braţul (braţele) întinse;

braţul drept orizontal => oprire pentru vehiculele care vin din
spatele poliţistului; pot trece cei care vin din faţă şi din lateral;
braţul stâng orizontal => oprire pentru cei care vin din faţa
poliţistului; pot trece cei care vin din spate şi din lateral;
34
SEMNALELE POLIŢISTULUI RUTIER
balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumină roşie
sau a bastonului reflectorizant noaptea => oprire pentru cei spre care este
îndreptat dispozitivul;

rotirea vioaie a braţului => măriţi viteza;

balansarea braţului în plan vertical => reduceţi viteza;

35
SEMNALELE POLIŢISTULUI DE PE
MOTOCICLETA DE POLIŢIE

oprire;

reduceţi viteza;

oprire.
36
SEMNALELE ALTOR PERSOANE

Se opreşte la semnalele date de:


► agenţii de cale ferată
► poliţiştii de frontieră
► îndrumătorii de circulaţie ai M.Ap.N.
► lucrătorii de drumuri în zona lucrărilor pe drumuri
► membrii patrulelor şcolare, la trecerile de pietoni din apropierea şcolilor
► nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, când traversează strada
Semnale pe care le mai pot adresa agenţii de cale ferată, poliţiştii de frontieră,
îndrumătorii de circulaţie ai M.Ap.N. şi lucrătorii de drumuri în zona lucrărilor pe
drumuri:
● balansarea braţului în plan vertical cu palma orientată spre sol => reducerea vitezei
● rotirea vioaie a braţului => mărirea vitezei

37
SEMNALELE CONDUCĂTORILOR DE
VEHICULE
■ lumina de poziţie sau staţionare – în timpul opririi sau staţionării pe carosabil, în afara
localităţii, de la lăsarea serii până în zorii zilei şi ziua când plouă torenţial, ninge
abundent, este ceaţă sau în alte condiţii de vizibilitate redusă;
■ luminile de întâlnire sau de drum – în mers, în localităţi sau în afara lor;
■ luminile de întâlnire şi de ceaţă – când este ceaţă densă;
■ luminile de întâlnire – în tuneluri sau când plouă torenţial, ninge abundent sau în
condiţii de vizibilitate redusă;
■ noaptea:
- lumini de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei de la cel puţin 200 m faţă de
vehiculul care se apropie din faţă:
- lumini de întâlnire de la cel puţin 100 m la apropierea din spate de un autovehicul :
- faza scurtă şi reducerea vitezei (oprire) în caz de orbire de la luminile unui
autovehicul care circulă din faţă:
- noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă, în intersecţiile nedirijate prin semnale
luminoase sau de poliţişti – schimbarea alternativă a luminilor de întâlnire cu cele de
drum:
38
SEMNALELE CONDUCĂTORILOR DE
VEHICULE
■ în caz de defecţiuni la sistemele de iluminare şi semnalizare autovehiculele nu pot fi
conduse sau remorcate pe drumurile publice pe timpul nopţii sau în condiţii de
vizibilitate redusă fără să aibă în funcţiune, obligatoriu pe partea stânga, în faţă, o
lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie;
■ lumini de avarie se folosesc:
- când vehiculul a rămas în pană sau a fost avariat şi/sau nu poate fi deplasat în
afara părţii carosabile;
- când vehiculul se deplasează foarte încet, având defecţiuni;
- când autovehiculul este remorcat;
- când sensul de mers este blocat şi va fi nevoie de oprire;
■ semnalizarea intenţiei de a depăşi, opri sau schimba direcţia:
- cu cel puţin 50 m înainte în localităţi;
- cu cel puţin 100 m înainte în afara localităţilor;
acestea reprezentând distanţa dintre locul începerii semnalizării până la locul în
care se începe manevra.
39
SEMNALELE CONDUCĂTORILOR DE
VEHICULE
■ se folosesc lumini de întâlnire ziua, permanent astfel:
- toţi conducătorii de autovehicule care circulă pe drumuri europene, expres şi pe
autostrăzi;
- conducătorii motocicletelor şi mopedelor (ciclomotoarelor);
- conducătorii vehiculelor care însoţesc cortegii, coloane militare ori grupuri
organizate de persoane;
- conducătorii care tractează alte vehicule sau transportă substanţe periculoase.
■ oprirea / staţionarea cu toate luminile stinse se poate face în următoarele cazuri:
- pe un drum iluminat iar vizibilitatea este mai mare de 50 m
- în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat
- în localităţi, la marginea părţii carosabile – motocicletele cu două roţi, fără ataş
şi a mopedelor, care nu sunt prevăzute cu sursă de energie.

40
SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

- principale - amenda contravenţională;


- avertismentul;
- complementare - aplicarea punctelor de penalizare;
- suspendarea dreptului de a conduce;
- confiscarea bunurilor;
- imobilizarea vehiculului;
- radierea din oficiu;
- ridicarea autovehiculelor staţionate neregulamentar.
- măsuri tehnico-administrative:
- reţinerea permisului, reţinerea certificatului de înmatriculare;
- retragerea permisului (inapt medical), certificatului sau plăcuţelor de
înmatriculare;
- anularea permisului.

41
PRINCIPALELE CONTRAVENŢII
►CLASA I = 2 sau 3 puncte amendă:
■ 2 puncte penalizare:
• nepurtarea centurii de siguranţă;
• folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu alt vehicul (sau care circulă în
faţă);
• oprirea neregulamentară;
• depăşirea vitezei maxime cu 10-20 km/h;
• folosirea telefonului mobil în mers;
• intrarea pe un drum unde accesul este interzis;
• nerespectarea regulilor la mers înapoi, întoarcere, schimbare bandă sau direcţie;
• nefolosirea fazei scurte ziua pe autostrăzi, drumuri europene şi expres.
■ 0 puncte penalizare:
• nesemnalizare schimbare direcţie;
• conducerea cu cel puţin 10 km/h sub limita obligatorie;
• conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 zile;
• conducerea cu defecţiuni tehnice (excepţie la sistemele de frânare şi direcţie) sau cu
caroserie deteriorată. 42
PRINCIPALELE CONTRAVENŢII
►CLASA II = 4 sau 5 puncte amendă:
■ 3 puncte penalizare:
• depăşirea vitezei maxime cu 21-30 km/h;
• oprire (şi circulaţie) pe banda de urgenţă pe autostradă; oprire pe partea carosabilă pe drum
european sau expres;
• nerespectarea regulilor la mers înapoi, întoarcere, schimbare bandă sau direcţie, dacă s-a produs un
accident cu avarie;
• staţionarea neregulamentară;
• accident din cauza nepăstrării distanţei faţă de vehiculul din faţă;
• nerespectarea indicatorului „Ocolire” la refugiul staţiei de tramvai;
• pătrundere în intersecţie când circulaţia este blocată;
• folosirea luminilor de ceaţă când nu este ceaţă.
■ 0 puncte penalizare:
• nerespectarea regulilor de utilizare a claxonului;
• nerespectare indicatoare si marcaje de obligare;
• utilizarea unor anvelope de alte dimensiuni sau uzate peste limită;
• poluare fonică sau noxe emise peste limită;
• nu există trusă medicală, stingător auto sau triunghiuri reflectorizante;
• nerespectarea traseelor aprobate la examen sau la pregătire practică;
• în cazul în care se suspendă permisul de conducere 30 de zile (cu excepţia suspendării pentru cumul
de puncte). 43
PRINCIPALELE CONTRAVENŢII
►CLASA III = 6-8 puncte amendă:
■ 4 puncte penalizare:
• depăşirea vitezei maxime cu 31-40 km/h;
• circulaţia pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă, ploaie torenţială fără lumini sau
semnalizare;
• conducere cu dovada înlocuitoare a certificatului expirată sau fără drept de circulaţie;
• refuzul prezentării actelor la cererea poliţistului rutier;
■ 0 puncte penalizare:
• nerespectarea indicatoarelor sau marcajelor de interzicere (ex. oprirea la „Oprirea
interzisă”);
• nereducerea vitezei în cazurile prevăzute;
• montarea altor lumini sau dispozitive de avertizare (sau accesorii) sau defecţiuni la
lumini, claxon;
• nerespectarea regulilor pentru transportul persoanelor şi obiectelor în sau pe
autovehicule;
• pornirea cu uşile deschise;
• în cazul în care se suspendă permisul de conducere 60 de zile (cu excepţia
suspendării pentru cumul de puncte).
44
PRINCIPALELE CONTRAVENŢII

►CLASA IV = 9-20 puncte amendă:


■ 6 puncte penalizare:
• depăşirea vitezei maxime cu 41-50 km/h;
• neoprirea la calea ferată nepăzită (fără bariere sau fără lumini roşii);
• refuzul verificării tehnice sau imobilizării vehiculului;
• nerespectarea semnalelor agenţilor de cale ferată;
• staţionarea, parcarea, întoarcerea, mersul înapoi pe autostradă;
• viraj stânga la linia continuă;
• intrare la semafor, dacă prin aceasta se blochează intersecţia.

45
PRINCIPALELE CONTRAVENŢII

►CLASA IV = 9-20 puncte amendă:


■ 0 puncte penalizare:
• inspecţia tehnică expirată;
• montat dispozitiv antiradar;
• montat mijloace speciale luminoase sau sonore (girofaruri, sirene) neomologate;
• în cazul accidentelor cu avarii şi neprezentare în termen de 24 de ore la poliţie (cu
excepţia constatărilor amiabile de accident);
• autovehicul fără anvelope de iarnă iar cele cu masa maximă autorizată mai mare
de 3,5 t. pe drumuri acoperite cu gheaţă, zăpadă sau polei fără lanţuri sau
echipamente antiderapante omologate;
• proferarea de injurii şi gesturi obscene participanţilor la trafic;
• aruncarea, lăsarea de obiecte, materiale sau vehicule pe drum;
• în cazul în care se suspendă permisul de conducere 90 de zile.

46
SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE
PE O PERIOADĂ DE 30 ZILE
1) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile
la nivel cu calea ferată;
2) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a
drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de
deplasare a autovehiculului;
3) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
4) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
5) nerespectarea regulilor privind depăşirea;
6) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în
exercitarea atribuţiilor de serviciu;
7) nerespectarea obligaţiilor conducătorului de vehicul, implicat într-un accident de
circulaţie în urma căruia au rezultat numai pagube materiale, de a se prezenta
imediat la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul (cel mult 24 de
ore).
8) acumularea a 15 puncte de penalizare.

47
SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE
PE O PERIOADĂ DE 60 ZILE

1) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la


culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie
din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
2) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de
drum public;
3) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea
într-o astfel de coloană;
4) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar
manevra de depăşire;
5) acumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data
expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

48
SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE
PE O PERIOADĂ DE 90 ZILE

1) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii,
infracţiune;
2) conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul
de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreună cu specialiştii Registrului Auto
Român;
3) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt
coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi / sau sonore
sunt în funcţiune;
4) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum
respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată,
potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
5) dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracţiune sau, în cazul
accidentului rutier cu victime, dacă instanţa a dispus neînceperea urmăririi penale
iar fapta se încadrează în cazurile de suspendare a permisului.

49
SUSPENDAREA DREPTULUI DE A CONDUCE

► neprezentarea în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda


permisul de conducere, atrage majorarea cu 30 zile a duratei de suspendare a
exercitării dreptului de a conduce;
► conducătorul săvârşeşte , într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de
conducere, din nou, o nouă faptă contravenţională, perioada de suspendare se
majorează cu încă 30 zile;
► punctele de penalizare se anulează în 6 luni de la constatarea contravenţiei;
► conducătorul cu permisul suspendat (pentru conducere sub influenţa băuturilor
alcoolice, nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau
trecerea la culoarea roşie a semaforului dacă prin aceasta s-a produs un accident de
circulaţie din care au rezultat pagube materiale sau când fapta sa a fost urmărită ca
infracţiune iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea urmăririi
penale cu o sancţiune cu caracter administrativ precum şi conducătorul auto care
solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce)
trebuie să susţină obligatoriu un test de legislaţie la poliţie de 15 întrebări fiind
necesare 13 răspunsuri corecte. Perioada de suspendare se prelungeşte cu 30 de zile
dacă nu se promovează testul sau nu se prezintă la testare.
50
REŢINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

• când se acumulează 15 puncte de penalizare sau în cazul anumitor contravenţii – se


reţine în vederea suspendării;
• în vederea anulării;
• în vederea retragerii (când titularul a fost declarat inapt) – permisul poate fi
redobândit după încetarea motivului pentru care a fost retras;
• când perioada de valabilitate a expirat;
• există neconcordanţe între actul de identitate şi permisul de conducere;
• când prezintă modificări, ştersături, este deteriorat ori se află, în mod nejustificat în
posesia altei persoane.

51
REŢINEREA CERTIFICATULUI DE
ÎNMATRICULARE
a) vehiculul nu are inspecţia tehnică periodică valabilă (cu drept de circulaţie 15 zile );
b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor
periculoase (fără drept de circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu numărul de
înmatriculare);
c) vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare , dispozitive de
iluminare şi semnalizare luminoase , mijloace fluorescent-reflectorizante , prevăzute
în normele tehnice în vigoare (fără drept de circulaţie);
d) vehiculul circulă cu defecţiuni majore la sistemele de iluminare – semnalizare sau cu
alte dispozitive decât cele omologate (cu drept de circulaţie 15 zile);
e) sistemul de frânare de serviciu este defect (fără drept de circulaţie);
f) sistemul de frânare de ajutor sau de staţionare este defect (cu drept de circulaţie 15
zile);
g) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise (fără drept de
circulaţie);
h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de
identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste
limita legal admisă ( cu drept de circulaţie 15 zile); 52
REŢINEREA CERTIFICATULUI DE
ÎNMATRICULARE
i) autovehiculul nu este dotat la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei cu anvelope de iarnă iar autovehiculul de transport marfă cu o
masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t. şi autovehiculul de transport
persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune nu sunt echipate cu anvelope de iarnă
pe roţile axei / axelor de tracţiune sau nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte
echipamente antiderapante omologate (fără drept de circulaţie);
j) zgomotul în mers sau staţionare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv
de vehicul (cu drept de circulaţie 15 zile);
k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise (cu drept de circulaţie 15
zile);
l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori
nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau
dezechilibrarea ansamblului (fără drept de circulaţie);
m) autovehiculul are aplicate pe parbriz, lunete sau geamurile laterale afişe, folii
neomologate ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul
mersului, atât din interior, cât şi din exterior (cu drept de circulaţie 15 zile);
53
REŢINEREA CERTIFICATULUI DE
ÎNMATRICULARE
n) autovehiculul are aplicate pe partea frontală şi/ sau posterioară a acestuia afişe ,
înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi
semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare (cu drept de
circulaţie 15 zile);
o) autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant (cu drept de
circulaţie 15 zile);
p) plăcuţele cu numerele de înmatriculare nu sunt conforme cu standardul sau au
aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate (fără drept de
circulaţie şi retragerea plăcuţelor de înmatriculare);
q) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu
caracteristicile tehnice ale vehiculului (fără drept de circulaţie şi retragerea
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare);
r) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în ordonanţa de
urgenţă (fără drept de circulaţie şi retragerea plăcuţelor cu numărul de
înmatriculare);
s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin
accidente de circulaţie , conform legii (fără drept de circulaţie şi retragerea 54
plăcuţelor cu numărul de înmatriculare);
REŢINEREA CERTIFICATULUI DE
ÎNMATRICULARE
t) deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau înregistrare
conform legii (cu drept de circulaţie 15 zile);
u) vehiculul nu are montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau
înregistrare (cu drept de circulaţie 15 zile);
v) vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de
degradare(cu drept de circulaţie 15 zile);
x) avariile existente nu au fost reparate în termenul de 30 de zile;
z) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehiculele „Şcoală” (cu drept de circulaţie 15 zile).

55
REŢINEREA PLĂCUŢELELOR CU NUMERELE
DE ÎNMATRICULARE
• nerespectarea regulilor referitoare la transportarea produselor periculoase;
• plăcuţele cu numerele de înmatriculare nu sunt conforme cu standardul sau au
dispozitive de iluminare neomologate;
• datele din certificatul de înmatriculare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale
vehiculului;
• vehiculul nu a fost radiat în cazurile prevăzute;
• nu se face dovada încheierii asigurării obligatorii (dacă nu se încheie asigurarea în
termen de 30 de zile, autovehiculul se radiază).

56
IMOBILIZAREA UNUI VEHICUL

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de


înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul
de înregistrare sau de înmatriculare;
b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa
circulaţiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul ;
c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor
periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;
d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte
de natură penală;
e) conducătorul refuză să se legitimeze;
f) conducătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora , iar conducerea
vehiculului nu poate fi asigurată de altă persoană;
g) nu respectă timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege (categoriile C, C1, D,
D1);

57
CONFISCAREA BUNURILOR

►sunt supuse confiscării:


• mijloacele speciale de avertizare luminoasă şi / sau sonoră deţinute ilegal;
• dispozitivele antiradar;
• plăcuţele cu numerele de înmatriculare care nu corespund standardelor;
• vehiculele cu tracţiune animală când circulă pe drumuri unde le este interzis acest
lucru.

58
INFRACŢIUNI LA REGIMUL CIRCULAŢIEI

a) punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul


neînmatriculat (se pedepseşte cu închisoare şi anulare permis);
b) punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu
număr fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu număr fals de
înmatriculare (se pedepseşte cu închisoare şi anulare permis);
c) conducerea pe teritoriul României a unui autovehicul care nu are drept de circulaţie
în România sau a unui autovehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost reţinut
pentru defecţiuni tehnice grave la sistemul de direcţie ori frânare şi ale cărui
plăcuţe cu numerele de înmatriculare au fost retrase (se pedepseşte cu închisoare şi
anulare permis);
d) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană fără
permis de conducere (se pedepseşte cu închisoare);
e) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei
permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul
respectiv ori acesta i-a fost retras sau căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a
fost suspendat (se pedepseşte cu închisoare şi anulare permis);
59
INFRACŢIUNI LA REGIMUL CIRCULAŢIEI

f) încredinţarea cu ştiinţă a unui autovehicul, pentru conducerea pe drumurile publice,


unei persoane fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei
din care face parte vehiculul respectiv (se pedepseşte cu închisoare sau amendă
penală);
g) conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o
îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 mg / l alcool pur în sânge sau sub influenţa unor
stupefiante sau medicamente similare (se pedepseşte cu închisoare şi anulare
permis);
h) refuzul sau sustragerea unui conducător auto, instructor sau examinator de a se
supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de
stupefiante, medicamentelor similare sau testării aerului expirat (se pedepseşte cu
închisoare şi anulare permis);
i) părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea politiei ori a procurorului care
efectuează cercetarea locului faptei, precum şi modificarea sau ştergerea urmelor
accidentului de către conducătorul oricărui vehicul angajat într-un accident de
circulaţie de pe urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale
ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca
urmare a unei infracţiuni (se pedepseşte cu închisoare şi anulare permis); 60
INFRACŢIUNI LA REGIMUL CIRCULAŢIEI

► pot părăsi locul accidentului:


• conducătorul autovehiculului aparţinând poliţiei, serviciului de ambulanţă,
pompierilor, etc., care se află în misiune, dacă anunţă imediat poliţia (după
misiune trebuie să se prezinte la poliţie);
• conducătorul vehiculului care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi
transportă răniţii la cea mai apropiată unitate sanitară, dacă se înapoiază imediat
la locul accidentului;
• conducătorul auto, dacă victima părăseşte locul faptei (dacă anunţă imediat
poliţia cea mai apropiată).
j) fapta conducătorului, instructorului sau examinatorului de a consuma alcool,
stupefiante sau medicamente cu efecte similare, după producerea unui accident
soldat cu moartea sau vătămarea unor persoane, până la testarea alcoolului în
aerul expirat sau recoltarea probelor biologice (se pedepseşte cu închisoare şi
anulare permis);
k) sustragerea, degradarea cu intenţie a indicatoarelor, semafoarelor, amenajărilor
rutiere ori crearea de obstacole pe carosabil (se pedepseşte cu închisoare sau
amendă penală);
61
INFRACŢIUNI LA REGIMUL CIRCULAŢIEI

l) instalarea de mijloace de semnalizare sau modificarea poziţiilor acestora, fără


autorizaţie, care induc în eroare participanţii la trafic (se pedepseşte cu închisoare sau
amendă penală);
m) organizarea sau participarea la întreceri neautorizare pe drumul public (se pedepseşte
cu închisoare sau amendă penală şi anulare permis);
n) blocarea cu intenţie a drumului, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se
încalcă dreptul la liberă circulaţie (se pedepseşte cu închisoare sau amendă penală);
o) lăsarea fără supraveghere pe carosabil a unui vehicul care transportă produse
periculoase (se pedepseşte cu închisoare);
p) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică, sau a
unor intervenţii tehnice, când au avut ca urmare producerea unui accident cu victime
(se pedepseşte conform legii penale);
q) repararea autovehiculelor accidentate fără autorizaţie eliberată de poliţie (se
pedepseşte cu închisoare sau amendă penală);
r) efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a
drumului public, amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în
zona drumului, fără autorizaţie de construcţie (se pedepseşte cu închisoare sau
amendă penală). 62
ANULAREA PERMISULUI DE CONDUCERE
AUTO
► se dispune:
● când titularul a fost condamnat definitiv:
• pentru infracţiuni care au avut ca urmare moartea sau vătămarea gravă a unor
persoane, ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
• pentru infracţiunile : autovehicul neînmatriculat, număr de înmatriculare fals,
conducere autovehicul cu plăcuţe cu numere de înmatriculare false, care nu are drept de
circulaţie în România, cu permis necorespunzător, retras, suspendat, alcool peste limita
legală, stupefiante, medicamente cu efecte similare, consum alcool, stupefiante sau
medicamente cu efecte similare după accident cu victime, sustragerea de la recoltarea
probelor biologice, părăsirea locului accidentului cu victime, ştergerea urmelor în caz de
accident, participarea sau organizarea de întreceri neautorizate pe drumul public );
● când permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau
judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul
circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre
judecătorească rămasă definitivă;
● la interzicerea executării profesiei de conducător de vehicule;
● când s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină, pentru o faptă săvârşită
pe teritoriul altui stat;
● când titularul permisului a decedat;
63
● când permisul a fost obţinut cu încălcarea normelor legale.
CENTURA DE SIGURANŢĂ

► se foloseşte în localităţi şi în afara lor de către toţi cei care ocupă locuri prevăzute
cu centuri;
►copii cu vârsta mai mică de 12 ani sau cu talia mai mică de 150 cm folosesc centuri
adaptate:
►copii cu vârsta mai mică de 3 ani folosesc dispozitive de reţinere omologate;
►purtarea centurii de siguranţă nu este obligatorie pentru:
• conducătorii de autoturisme când execută manevra de mers înapoi sau staţionează;
• femeile gravide cu sarcină vizibilă;
• instructorii auto în timpul orelor de pregătire;
• persoanele cu certificat medical pentru o afecţiune care contraindică purtarea
centurii de siguranţă;
• conducătorii taximetrelor, când transportă pasageri.
► conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi să poarte căşti de protecţie
omologate.

64
PRESELECŢIA

► se face cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie (şi în localităţi şi în afara lor);


►dacă există marcaje, autovehiculele se dispun pe benzi şi se respectă semnificaţia
indicatoarelor şi a marcajelor;
►dacă nu există marcaje, autovehiculele se dispun pe rânduri, astfel:
• rândul din dreapta se ocupă de către vehiculele care virează la dreapta;
• rândul din stânga se ocupă de către vehiculele care virează la stânga;
• oricare din cele două rânduri se ocupă de către vehiculele care circulă înainte.
►dacă între şina tramvaiului şi trotuar nu este spaţiu pentru circulaţia pe două sau mai
multe rânduri, vehiculele vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul
tramvaiului;
► dacă tramvaiul este oprit în staţia fără refugiu, vehiculele opresc obligatoriu în spatele
lui în ordinea sosirii şi se pot pune în mişcare numai după ce uşile tramvaiului au
fost închise;
► în staţiile cu refugiu pentru pietoni, conducătorii vehiculelor nu opresc;
► în cazul în care un autobuz sau troleibuz semnalizează intenţia de a ieşi dintr-o staţie
cu alveolă, conducătorii care circulă pe banda de lângă bordură reduc viteza sau
opresc pentru a-i permite reintrarea în trafic; 65
DEPĂŞIREA
► este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol,
aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe
banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial.
► se face pe partea stângă cu excepţia:
• vehiculului al cărui conducător a semnalizat şi s-a încadrat corespunzător pentru
viraj stânga, în acest caz, depăşirea acestuia făcându-se pe partea dreaptă, dacă
există spaţiu suficient;
• tramvaielor, care de regulă se depăşesc pe partea dreaptă.
► obligaţiile conducătorului auto care depăşeşte:
• să se asigure că cel care îl urmează sau îl precede nu a semnalizat intenţia de a
depăşi;
• să nu pună în pericol circulaţia din sens opus (dacă se trece peste axul drumului);
• să semnalizeze intenţia de a depăşi cu cel puţin 50 m înainte în localitate şi 100 m
în afara localităţii;
• să păstreze o distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul depăşit;
• să reintre pe banda iniţială după ce a semnalizat şi s-a asigurat că poate efectua
această manevră în siguranţă pentru vehiculul depăşit şi ceilalţi participanţi la trafic;
66
DEPĂŞIREA
► obligaţiile conducătorului auto depăşit:
• să nu mărească viteza;
• să circule cât mai pe dreapta.
► cazurile de interzicere a depăşirii:
• în intersecţii nedirijate (în cele dirijate este permisă);
• în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este sub 50 m;
• în curbe şi în orice alte locuri cu vizibilitate sub 50 m;
• pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tunele cu excepţia depăşirii vehiculelor
cu tracţiune animală, motocicletelor fără ataş, mopedelor şi bicicletelor dacă
vizibilitatea este peste 20 m iar lăţimea drumului este mai mare de 7 m;
• pe trecerile pentru pietoni;
• pe trecerile la nivel cu calea ferată şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;
• în staţii de tramvai, când acesta este oprit în staţii fără refugiu;
• în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”;
• când se trece peste marcajul continuu care desparte sensurile;
• când din sens opus se apropie un alt vehicul al cărui conducător este obligat să
efectueze manevre de evitare a coliziunii;
• în locul unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă se intră pe sensul
67
opus.
CAZURILE DE INTERZICERE A OPRIRII

• în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;


• la mai puţin de 50 m înainte şi după calea ferată;
• pe poduri, pe / sub pasaje denivelate, pe viaducte şi în tuneluri (în cazul imobilizării
în tunel trebuie oprit motorul);
• în curbe şi în alte locuri în care vizibilitatea este sub 50 m;
• în intersecţii inclusiv cu sens giratoriu precum şi în zona de preselecţie (50 m) cu
marcaje continue, iar în lipsa acestora, la mai puţin de 25 m de colţul intersecţiei;
• la mai puţin de 25 m înainte şi după indicatorul staţiei pentru mijloacele de transport
public;
• în dreptul altui vehicul, dacă se stânjeneşte circulaţia a două vehicule venind din
sensuri opuse;
• în dreptul marcajului continuu, dacă ceilalţi conducători ar fi obligaţi să treacă peste
acest marcaj;
• pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m. înainte şi după acestea;
• în locurile unde este interzisă depăşirea;
68
CAZURILE DE INTERZICERE A OPRIRII

• în dreptul unui indicator sau semnal, dacă se împiedică observarea lui;


• pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele: „Drum îngustat”, „Prioritate
pentru circulaţia din sens invers” şi „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”;
• pe pistele obligatorii pentru pietoni / biciclişti, ori pe benzile rezervate unor categorii
de vehicule, semnalizate ca atare;
• pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m dacă se
stânjeneşte circulaţia vehiculelor pe şine;
• pe autostrăzi, drumuri expres şi cele naţional europene;
• pe trotuar, dacă nu se asigură un spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia
pietonilor.

69
CAZURILE DE INTERZICERE A
STAŢIONĂRII

• în toate cazurile în care este interzisă oprirea;


• în zona de acţiune a indicatorului „Staţionarea interzisă”, a marcajului zigzag sau a
liniei continue galbenă pe bordura trotuarului;
• pe drumuri publice cu lăţimea mai mică de 6 m;
• în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumului public;
• în pante şi în rampe;
• la indicatorul „Staţionarea alternantă” în altă zi decât cea permisă, sau indicatorul
„Zonă de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilită.

70
ÎNTOARCEREA

►cazuri de interzicere:
• în locurile unde este interzisă oprirea cu excepţia intersecţiilor. Este permisă
întoarcerea în intersecţii numai dintr-o singură mişcare;
• în intersecţiile în care este interzis virajul stânga şi în cele în care sunt necesare
manevre înainte-înapoi;
• în zona de acţiune a indicatorului „Întoarcerea interzisă”;
• în locurile unde soliditatea drumului nu permite manevra;
• pe drumurile cu sens unic.

71
MERSUL ÎNAPOI

► se interzice în toate cazurile în care este interzisă întoarcerea, mai puţin pe


drumurile cu sens unic;
► se interzice pe o distanţă mai mare de 50 m;
► se interzice la ieşirea din garaje, curţi sau alte proprietăţi alăturate drumului
public;
► dacă vizibilitatea din spate este împiedicată, este obligatorie dirijarea de către o
persoană din afara vehiculului;
► se semnalizează cu luminile albe din dotarea vehiculului.

72
LIMITELE MAXIME DE VITEZĂ ADMISĂ PE
DIFERITE CATEGORII DE DRUMURI

Autostradă Naţional - Alte categ. de În localităţi


Categorii european drumuri
drumuri

Categorii permis

A;B 130 100 90 50

C ; D; D1 110 90 80 50

A1; B1; C1 90 80 70 50

Tractoare, - 45 45 45
AM

73
LIMITELE MAXIME DE VITEZĂ ADMISĂ PE
DIFERITE CATEGORII DE DRUMURI
► administratorul drumului poate modifica limitele de viteză în localităţi pentru
categoriile A şi B dar nu mai mult de 80 km/h şi nu mai puţin de 30 km/h;
► pentru autovehiculele care tractează remorci, în afara localităţilor, limitele de viteză
scad cu 10 km/h.;
►pentru conducătorii auto începători, în afara localităţilor, limitele de viteză scad cu
20 km/h.;
► pentru autovehiculele cu gabarit depăşit precum şi cele care transportă produse
periculoase, limitele de viteză sunt:
• în localitate - 40 km/h.;
• în afara localităţii – 70 km/h.
► se interzice circulaţia cu viteză sub limita minimă admisă, reducerea bruscă a vitezei
ori oprirea neaşteptată, fără motiv.

74
REDUCEREA VITEZEI
► reducerea vitezei la maxim 30km/h în localităţi şi 50km/h în afara localităţii este
obligatorie în următoarele cazuri:
 la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată;

 în curbe deosebit de periculoase semnalizate sau în care vizibilitatea este sub 50 m;

 la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă
acestea se află în mers sau staţionează pe partea carosabilă a drumurilor;
 la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe
acostament;
 când drumul este acoperit cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră
cubică umedă;
 pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare;

 în zona de acţiune a indicatorului de avertizare "Copii" în intervalul orar 7,00-22,00,


precum şi a indicatorului "Accident";
 la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje,
când drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în
imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se angajeze în traversare
 la schimbarea direcţiei de mers prin viraje

 când vizibilitatea este sub 100 m în condiţii de ceaţă, ploi torenţiale, ninsori
abundente. 75
REDUCEREA VITEZEI

►Viteza trebuie redusă obligatoriu (fără ca legea să prezinte limita până la care trebuie
făcut acest lucru) în următoarele situaţii:
• noaptea, la întâlnirea unui vehicul care circulă din sens opus;
• la calea ferată păzită (cu bariere sau semibariere, semafor);
• la semnalul poliţistului cu balansarea braţului;
• la apropierea autovehiculelor cu girofar albastru;
• la apropierea de o intersecţie dacă trebuie să acordăm prioritate;
• la semaforul (semnalul) galben intermitent;
• când autobuzul / troleibuzul semnalizează plecarea dintr-o staţie cu alveolă.

►Reducerea vitezei nu este obligatorie, dar ea poate fi redusă în următoarele situaţii:


• în rampă sau în pantă;
• în staţii de tramvai, autobuz, troleibuz;
• pe drumuri îngustate;
• pe poduri, sub poduri, în tuneluri.
76
ORDINEA DE PRIORITATE

► Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile


şi dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de
mijloace de semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate:
a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor;
c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a
circulaţiei;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulaţie.

77
OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORILOR DE
AUTOVEHICULE
 să aibă asupra sa şi să înmâneze, la cererea poliţistului rutier, actul de identitate,
permisul de conducere auto, certificatul de înmatriculare al vehiculului, atestatul
profesional, documentele referitoare la bunurile transportate, alte documente
prevăzute de lege;
 să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate sau la
dimensiunile maxime admise pentru autovehicule;
 să verifice funcţionarea sistemului de lumini, a instalaţiei de climatizare, să
menţină curate geamurile, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 să aibă trusă medicală de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingător de
incendiu omologate;
 să se prezinte la unitatea de poliţie care l-a invitat, pentru soluţionarea oricăror
probleme legate de calitatea de conducător sau de deţinător de vehicul;
 să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi controlul bunurilor
transportate;
 să oprească motorul şi să semnalizeze autovehiculul imobilizat în pasaje subterane
sau tuneluri;
78
OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORILOR DE
AUTOVEHICULE
 să se prezinte la verificarea medicală la solicitarea poliţiei ori periodic;
 conducătorii autovehiculelor cu masa maximă mai mare de 3,5 tone trebuie să
poarte echipament fluorescent reflectorizant când execută intervenţii la vehiculul
aflat pe carosabil;
 să aplice pe parbriz şi pe lunetă semnul distinctiv stabilit pentru începători
(vechimea în conducere mai mică de 1 an);
 deţinătorul unui vehicul este obligat să comunice poliţiei identitatea persoanei
căreia i-a încredinţat vehiculul.

79
INTERZICERI PENTRU CONDUCĂTORII DE
AUTOVEHICULE
 să transporte mai multe persoane decât numărul de locuri stabilit în certificatul de
înmatriculare;
 să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori caroseria
autocamionului;
 să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă,
deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în
picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celor special
amenajate pentru transportul persoanelor;
 să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt
ţinuţi în braţe;
 să transporte în sau pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte
dimensiunea acestuia;
 să deschidă uşile în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
 să aibă preocupări care-i distrag periculos atenţia ori să folosească instalaţii de
sonorizare (muzică) la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă;

80
INTERZICERI PENTRU CONDUCĂTORII DE
AUTOVEHICULE
 să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie
noroi ori din care se scurg produse ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
 să aplice pe geamuri afişe, reclame, înscrisuri sau accesorii care restrâng vizibilitatea din
interior sau exterior;
 să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe geamuri, ce restrâng vizibilitatea, cu
excepţia celor omologate;
 să aibă folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare (care diminuează
eficacitatea lor) sau pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare (care împiedică citirea
numărului);
 să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească
motorul sau să decupleze transmisia în mers;
 să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
 să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe
drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea lanţuri sau alte
echipamente antiderapante omologate în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin
al ministrului transporturilor;
81
INTERZICERI PENTRU CONDUCĂTORII DE
AUTOVEHICULE
 să circule având anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele din certificatul
de înmatriculare ori care au tăieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate peste limita
admisă;
 să folosească un autovehicul care emană noxe peste limita legală ori al cărui zgomot
depăşeşte pragul fonic prevăzut sau care are dispozitive neomologate la evacuare;
 să circule având plăcuţele cu numerele de înmatriculare deteriorate ori neconforme cu
standardul;
 să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii celorlalţi participanţi la
trafic;
 să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
 să folosească telefoane mobile în timpul mersului (cu excepţia celor cu dispozitive tip „
mâini libere”);
 să ţină în braţe animale în timpul deplasării (valabil pentru toate persoanele care ocupă
scaunele din faţă);
 să arunce din autovehicul obiecte, materiale, substanţe;
 se interzice montarea sistemelor antifurt sonore care se declanşează la trecerea altui
vehicul. Durata semnalului nu trebuie să fie mai mare de un minut iar intensitatea lui să
nu depăşească pragul fonic legal. 82
OBLIGAŢII ÎN CAZ DE ACCIDENT

► În caz de accident soldat cu victime:


 să oprească, să anunţe imediat poliţia, să nu modifice urmele şi să nu părăsească
locul faptei;
 să nu consume alcool, stupefiante sau medicamente cu efecte similare după
accident, până la testarea concentraţiei alcoolului sau recoltarea probelor biologice;
► În caz de accidente soldate numai cu pagube materiale:
 să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil şi nici
nu pot să îşi continue drumul, să le deplaseze cât mai aproape de bordură,
semnalizându-le prezenţa;
 să se prezinte în cel mult 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs
accidentul. Se exceptează de a se prezenta la poliţie cei care au asigurări facultative
(CASCO) şi s-a produs numai avarierea propriului autovehicul.

83
CONDUCĂTORII ÎNCEPĂTORI

► poartă obligatoriu semnul distinctiv, care se montează astfel:


• la motocicletă – în spate, lângă numărul de înmatriculare;
• la autovehicul – pe parbriz în dreapta jos şi pe lunetă în stânga sus;
• la autovehiculul fără lunetă – pe parbriz în dreapta jos şi pe caroserie în stânga sus;
• la tramvai – pe parbriz în dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în stânga sus;
• la autovehiculul cu remorcă – pe parbrizul autovehiculului în dreapta jos şi pe
caroseria remorcii în stânga sus;
► conducătorului auto îi este interzis:
• să conducă autovehicule care transportă produse periculoase;
• să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe:
• să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de
taxi.

84
REMORCAREA

► un autovehicul poate remorca o singură remorcă (cu excepţia tractorului agricol care
poate tracta două remorci);
► remorca uşoară este remorca a cărei masă totală maximă autorizată este mai mică
de 750 kg.;
► condiţii pentru remorcare:
• elementele dispozitivului de cuplare să fie omologate şi compatibile;
• ansamblul de vehicule astfel constituit poate realiza raza minimă de virare a
autovehiculului trăgător;
• dimensiunile ansamblului format nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
• elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare şi de iluminare sunt
compatibile;
• vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la
viraje sau la schimbarea direcţiei;
► autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul de iluminare şi semnalizare nu
pot fi conduse sau remorcate pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă,
fără să aibă în funcţiune obligatoriu pe partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire
şi în spate una de poziţie. 85
REMORCAREA

► triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi spatele vehiculului la cel puţin 30 m


(în localităţi, triunghiul se poate aşeza la distanţe mai mici sau chiar pe autovehicul);
► reguli privind remorcarea:
• conducătorii autovehiculelor trăgător şi remorcat trebuie să posede permis de
conducere valabile pentru autovehiculele respective;
• autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui, cu
excepţia cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat
special depanării;
• remorcarea se realizează cu o bară metalică cu lungimea de cel mult 4 m.
Autoturismul a cărui sistem de frânare nu este defect poate fi remorcat cu o legătură
flexibilă omologată în lungime de 3-5 m.;
• conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător
semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător;
► atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este interzisă
remorcarea noaptea şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi realizată dacă
vehiculul tractat are în spate inscripţia „Fără semnalizare” şi indicatorul „Alte
pericole”;
86
REMORCAREA

► dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, pe timpul
nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, se poate folosi o lampă portativă cu
lumină galbenă intermitentă la partea din spate a vehiculului;
► este interzisă remorcarea:
• a unui autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş;
• a unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu funcţionează;
• a unui autovehicul neînmatriculat;
• când drumul este acoperit cu gheaţă, polei sau zăpadă;
• a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor trase sau împinse
cu mâna ori a utilajelor agricole;
► este permisă pentru manevre scurte sau la pornirea altui autovehicul:
► autovehiculul trăgător trebuie să aibă în funcţiune luminile de întâlnire iar
autovehiculul remorcat luminile de avarie.

87

S-ar putea să vă placă și