Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ
PROGRAMUL DE STUDII: AUDIT ȘI GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ

STUDIU PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE


CONTROL INTERN ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Studiu de caz: Primăria Comunei Trușești
Structura lucrării:

CAPITOLUL 1. AUDITUL PUBLIC INTERN ȘI CONTROL INTERN

CAPITOLUL 2. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL –


COMPONENTE ALE SISTEMULUI NAȚIONAL DE CONTROL
INTERN DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL 3. STUDIUL PRIVIND EVALUAREA STADIULUI DE


IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
STUDIU DE CAZ: PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘEȘTI
Este o lucrare ce prezintă un raport de cercetare de
specialitate în domeniul controlului intern, ce îmbină
abordările teoretice cu cele practice pentru a analiza stadiul de
implementare a controlului intern într-o entitate publică,
primăria comunei Trușești.
Am ales această temă deoarece cunoașterea stadiului de
implementare a controlului intern este foarte important pentru
buna desfășurare a activității în administrația publică locală.
Pentru implementarea sau dezvoltarea unui sistem de
control intern / managerial în cadrul unei entități,
managementul poate face apel la diferite cadre de control,
recunoscute la nivel național sau internațional.
Modele de control intern la nivel internațional

Figura nr. 1.2. Modelul COCO

Figura nr.1.1. Modelul COSO


Paralelă între auditul intern și control intern
Perspectiva

Rezultatele Domeniului
de aplicare

Scopul
Personalul actiunii

Paralelă
prin
prisma:
Modul de Modul de
abordare lucru

Constatările și
Modul de recomandările
și concluziile
organizare Modul de misiunii
finalizare
Etapele evoluției controlului intern managerial în România
Situaţia privind elaborarea, completitudinea şi
actualizarea Programului SCM

Programul Programul SCM cuprinde:


Programul
SCM a fost Entităţile
SCM
Programul subordonate
cuprinde
SCM a fost au transmis
acţiuni de
actualizat Responsabili Termen în termen
perfecţiona
elabor aprob în funcţie Obiective Activităţi tăţi e entităţilor
Entitatea re
at at de ierarhic
(Da/Nu) (Da/Nu)
modificăril (Da/Nu) (Da/Nu) profesional superioare
publică (Da/N (Da/N ă
e legislative Parţial Parţial Programul
u) u) Parţial Parţial
SCM
(Da/Nu)
(Da/Nu)
Parţial (Da/NuParţial

1. COMUNA
Da Da Da Da Da Da Da Da Nu
TRUȘEȘTI
2. Entităţi publice
subordonate
2.1. Grup Școlar
”Demostene Botez” Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Trușești
EVALUAREA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL, ÎN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Obiectivul nr. 1. Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control


intern/managerial
Comisia e corelată cu Există registre de Comisia a avut Observa
Actul administrativ a fost emis
complexitatea activităţii procese verbale întâlniri de lucru ţii
UAT După
Înainte de În timpul
misiun Da Nu Da Nu Da Nu
misiune misiunii
e
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primăria Comunei DA DA NU NU
Truşeşti

Obiectivul nr. 2. Analiza elaborării şi dezvoltării Programului de dezvoltare a sistemului de


control intern/ managerial - la data de 31.12.2015
Situaţiile centralizatoare trimestriale au fost întocmite pentru:
Trimestrul I - 2015 Trimestrul II - 2015 Trimestrul III - 2015 Trimestrul IV 2015

UAT Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Primăria Comunei
NU NU NU NU
Truşeşti
Recomandări

Obiectivul nr.1 Obiectivul nr. 2

Formularea de către președintele


Comisiei de monitorizare a unor Întocmirea trimestrială a
Chestionare pentru autoevaluarea Situației centralizatoare, cu
membrilor acesteia, cu scopul respectarea formatului –
evaluării nivelului de cunoaştere a model prezentat în Anexa nr.
prevederilor O.S.G.G nr. 200/2016. 3, din O.S.G.G.. nr. 200/2016

Realizarea de către Comisia


Instituirea unor forme de control de monitorizare a informărilor
pentru a fi înlăturate cazurile de periodice (trimestriale) către
neimplementare operativă a conducerea entității publice
prevederilor legislative nou apărute. cu privire la progresele
înregistrate pe linia
implementării controlului
intern/managerial.
Obiectul nr.3. Implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul entității
publice;

Obiectivele generale așa cum •Stabilirea indicatorilor de performanță în


au fost ele identificate în cadrul concordanță cu obiectivele generale și
Strategiei de dezvoltare locală specifice, pe compartimente și posturi de
nu le-au fost atașați indicatorii conducere și de execuție.
de performanță, astfel încât nu •Monitorizarea performanţelor utilizând
se poate aprecia dacă acestea indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi,
răspund pachetului de cerințe inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi
„SMART eficacitate.

•Elaborarea Registrului riscurilor se va realiza pe


compartimentele din structura entităţii, în
Neîntocmirea Registrului riscurilor responsabilitatea şefului de compartiment,
atât la nivel de compartimente care poate stabili un responsabil cu
funcționale cât și la nivelul administrarea riscurilor şi actualizarea
registrului;
întregii instituții publice
Obiectivul nr. 4. Implementarea standardelor de control intern/managerial
STANDARDE:
Etica, Atribuţii, Competenţa Structura Planificarea Monitorizarea Management Proceduri
UAT integri- funcţii, performanţa organizatorică performanţelo ul riscului
sarcini Obiective r
tatea

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Primăria I I PI I I PI NI I I

Comunei
Truşeşti

Suprave Continuitatea Informarea și Gestionarea Raportarea Verificarea şi Auditul Aprecierea


comunicarea contabila si evaluarea intern finală
gherea activității Documentelor financiara controlului
10 11 12 13 14 15 16
NI NI PI PI I NI I Parțial
conform

Obiectivul nr. 5. Întocmirea raportărilor trimestriale şi anuale cu privire la implementarea


sistemului de control intern/managerial
Raportul de la 31.12.2015 a fost:
Întocmit cu
Întocmit în baza situaţiei
Depus respectarea formei
centralizatoare
UAT legale
Da Nu Da Nu Da Nu
0 1 2 3 4 5 6

Primăria Comunei Truşeşti DA NU DA


Obiectiv nr.5 Obiectiv nr.4
Întocmirea Raportului anual, care Completarea Situației
constituie forma oficială de centralizatoare anuale cu privire la
asumare a responsabilităţii stadiul implementării sistemului de
manageriale de către Primarul control intern / managerial, conform
Comunei Trușești cu privire la Anexei nr. 3, Capitolul II din
sistemul de control O.S.G.G.. nr. 200/2016 pentru
intern/managerial, care se aprobarea Codului controlului intern
fundamentează pe datele, / managerial.
informaţiile şi constatările rezultate
din operaţiunea de autoevaluare a
stării sistemului de control
intern/managerial, rapoartele de
audit intern, precum şi din
recomandările rezultate din
rapoartele de audit extern. Întocmirea de către Comisia de
monitorizare a Situaţiei sintetice a
rezultatelor autoevaluării, prevăzută
în Anexa nr. 4.2. din O.S.G.G.. nr.
200/2016, prin centralizarea
informaţiilor din chestionarele de
evaluare, semnate şi transmise de
reprezentanții compartimentelor.
Planul de Măsuri și acțiuni
Întocmirea Situațiilor
centralizatoare trimestriale,
în cadrul ședințelor de
lucru ale CM, întrunită în
acest scop.
După identificare, Se va proceda la
riscurile vor fi înscrise în actualizarea fișei
registrele riscurilor pe postului pentru membrii
compartimente CM, cu atribuțiile
funcționale. prevăzute în ROF al
CM.

Întocmirea informărilor
trimestriale asupra
Constituirea RR la stadiului implementării
nivel de entitate. SCM și înaintarea
acestora către
Primarul comunei
Trușești.

După identificarea Se va proceda la


activităților procedurabile stabilirea indicatorilor
vor fi elaborate proceduri de performanță, într-
operaționale pentru toate un document
activitățile desfășurate în formalizat, în vederea
entitate. evaluărilor anuale.
Va fi demarată
identificarea riscurilor
la nivel de
compartimente.
Implementarea standardelor de control intern managerial la
nivel național

GRADUL DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR DE CONTROL


INTERN/MANAGERIAL
100 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vă mulțumesc!