Sunteți pe pagina 1din 14

PROCES SIMULAT

Răspunderea juridică a societății comerciale dintr-o


dublă perspectivă:patrimonială și penală
PARTICIPANȚII LA CADRUL PROCESUAL

Judecător: Livadaru Daniela

Judecător stagiar: Idriceanu Adelina

Grefier : Radu Liliana

RECLAMANȚI (avocat): Adăscăliţei Alis

PÂRÂȚI (avocat): Rusu Maria

CHEMATUL ÎN GARANŢIE (avocat): Crăciunaş Luciana


REGULI PROCEDURALE CIVILE
.
Verificarea competenței materiale și teritoriale
Temei de drept:
• Competența materială – art. 95, al. (1), pct.1 Cod de Procedură Civilă*
• Competența teritorială – art. 107 Cod de Procedură Civilă**

OBSERVAŢIE !
• Discutarea competenţei se poate face doar cu legala citare a părţilor (cu trimitere la art. 33 Cod de Procedură
Civilă***).
Competenta materiala in cazul cererilor patrimoniale este data de valoarea obiectului
cererii dde chemare in judecata (ce este pana in 200 de mii de lei este de competenta
judecatorii ce depaseste aceasta suma este de competenta tribumalului.
Competenta teritoriala in cazul spetei noastre este data de sediul paratului cu puncatarea
faptului ca partile prin clauzele contractuale isi pot alege o anumita instanta.
Interesul de a acţiona: Interesul trebuie sa fie determinat, legitim, personal, născut şi
actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut sau actual, se poate formula
o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a
preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.
REGULI PROCEDURALE CIVILE
Rolul judecătorului:
Declar deschisă ședința de judecată.Vă solicit să închideți
telefoanele, să păstrați solemnitatea sedinței de judecată, în caz
contrar voi proceda la amendarea persoanelor în cauză.
• Se dă cuvântul la probe în susținerea cererilor ambelor părți.
• Se întreabă părțile implicate în proces dacă au de invocat
incidente procedurale (excepția inadminisibilității acțiunii, etc).
• Se administrează probele și se audiază martorii care depun
jurământul sub sancțiunea pedepsirii faptei de mărturie
mincinoasă.
REGULI PROCEDURALE

• Depunerea jurământului
• (1) Înainte de a fi ascultat, martorul depune următorul
jurământ: Jur că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde
nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!.
• (2) În timpul depunerii jurământului, martorul ţine mâna pe
cruce sau pe Biblie.
REGULI PROCEDURALE CIVILE
• Observație:
– Importanța citării legale a părților este legată atât de respectarea
dreptului la apărare al părților implicate în proces, încălcarea
acesteia fiind un motiv de casare a hotărârii de către instanța de
control judiciar, ca urmare a exercitării unei cai de atac tip apel.
• Cuvantul părților:
– RECLAMANTUL: înțeleg să mă folosesc de proba cu
înscrisuri, proba testimonială în persoana lui.
– PÂRÂTA: înteleg să mă folosesc de proba cu înscrisuri și
proba testimonială.
• Observație:
– fiecare dintre părți este întrebată de către judecător dacă este de
acord cu probele solicitate de partea adversă.
Cererea de chemare în judecată

Domnule Preşedinte,
• Subscrisa, S.C.FARMVILLE S.R.L. cu sediul în municipiul Iaşi,, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, , judeţul Iaşi, prin reprezentantul legal Popescu
Ionel, cu domiciliul în municipiul Iaşi, str. Rozelor, nr. 15, formuleză prezenta acţiune în pretenţii prin care solicită:
• 1. Livrarea celor 200 de brazi în baza contractului de prestări servicii din data de 10 iunie 2015 până la data de 10 decembrie 2016;
• 2. Plata penalităţilor în cuantum de 200 lei pe zi întârziere;
• 3. Plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul litigiu.
• În contradictoriu cu S.C. BRAZI- PROD S.R.L., cu sediul în loc. Buşteni, Aleea Brazilor, nr.10 jud. Prahova.
• În fapt, prin contractual încheiat între cele două părţi contractante, pârâta s-a obligat că până la data de 5 decembrie anul curent să livreze
200 de brazi pentru sărbătorile de iarnă cu ocazia evenimentelor organizate de societatea reclamantă pe raza judeţului Iaşi. Deşi s-a plătit
integral cuantumul valorii băneşti la data de 26 octombrie 2016, societatea pârâtă nu a livrat nici până în prezent brazii care fac obiectul
contractului.
• Prin urmare, societatea reclamantă, dat fiind contractul de prestări servicii, încheiat cu o serie de UAT-uri cât şi societăţi comerciale de pe
raza judeţului Iaşi cu prilejul sărbătorilor de iarnă, se simte îndreptăţită să ceară cu o execuție în natură a contractului, corelată cu plata
unor penalităţi pe zi întârziere, până la data executării în natură a obligaţiilor contractuale.
• Probe înscrise:
• Contractul încheiat între părţi;
• Contractul de prestări servicii încheiat de societatea reclamantă;
• Corespondenţa purtată de societatea reclamantă cu societatea pârâtă
• În drept: Articolul 1950 din noul Cod Civil.
Întâmpinarea şi chemarea în garanţie

Subscrisa SC. BRAZIPROD SRL, cu sediul în localitatea Buşteni, Aleea Brazilor, nr.10, judeţul Prahova, menţioneză următoarele:
În fapt suntem de acord cu acţiunea societăţii reclamante, cu excepţie de la plata penalităţilor pe zi întârziere, dat fiind faptul
că neindeplinind obligaţiile contractuale, nu este inputabila.
Astfel, la rândul nostru, am încheiat un contract de prestări servicii cu OCOLUL SILVIC-SUCEAVA, care se obligă să ne livreze 1500
de brazi, în baza obligaţiilor contractuale pe care noi ni le-am asumat faţă de mai multe societăţi comerciale, din care face parte şi
societatea pârâtă.
Prin urmare, solicităm chemarea în garanţie în temeiul art.74 din Cod de Procedura Civilă a OCULULUI SILVIC- SUCEAVA, pentru
că acesta să livreze în natură numărul de brazi solicitaţi de societatea reclamanta.
• Probe:
• Înscrisuri: Contract de prestări servicii între SC. BRAZIPROD SRL. şi OCOLUL SILVIC-SUCEAVA
• În drept:
• Art. 205 – Cod de Procedura Civilă
• Art. 74 - Cod de Procedura Civilă
• Art. 1350 – Cod Civil
Art. 205 Noul cod civil Data dobândirii capacităţii de folosinţă Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice Capacitatea
civilă a persoanei juridice
Data dobândirii capacităţii de folosinţă
(1) Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data înregistrării lor.
(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, după caz, potrivit art. 194, de la data actului de
înfiinţare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.
(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la data actului de înfiinţare, să dobândească
drepturi şi să îşi asume obligaţii, însă numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil.
(4) Fondatorii, asociaţii, reprezentanţii şi orice alte persoane care au lucrat în numele unei persoane juridice în curs de
constituire răspund nelimitat şi solidar faţă de terţi pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispoziţiilor
alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică nou-creată, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa.
Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de la data încheierii lor şi produc efecte depline.
Art. 74 Noul Cod de Procedură Civilă Procedura de judecată Alte persoane care pot lua parte la judecată Părţile
Procedura de judecată
(1) Instanţa va comunica celui chemat în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea
de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar.
(2) Dispoziţiile art. 64 şi art. 65 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(3) În termenul stabilit potrivit art. 65 alin. (3), cel chemat în garanţie trebuie să depună întâmpinare şi poate să formuleze
cererea prevăzută la art. 72 alin. (2).
(4) Cererea de chemare în garanţie se judecă odată cu cererea principală. Cu toate acestea, dacă judecarea cererii principale ar
fi întârziată prin cererea de chemare în garanţie, instanţa poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat. În acest din
urmă caz, judecarea cererii de chemare în garanţie va fi suspendată până la soluţionarea cererii principale.
Art. 1350 Noul cod civil Răspunderea contractuală
Dispoziţii generale Răspunderea civilă
• Răspunderea contractuală
(1) Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care le-a
contractat.
(2) Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această
îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat
celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în
condiţiile legii.
(3) Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu
poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale
pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.
Susţinere probe

Cuvântul reclamantului
S.C. FARMVILLE S.R.L. Nu a fost înştiinţată de către S.C. BRAZIPROD S.R.L. Cu
privire la nerespectarea contractului de către Ocolul Silvic Suceava. În consecinţă
nerespectarea clauzelor contractuale duce la recuperarea prejudiciului. Solicităm
recuperarea în natură a celor 200 de brazi şi plata penalităţilor în valoare de 9000
lei.
Cuvântul pârâtului
S.C. BRAZIPROD S.R.L. Este de acord cu acţiunea reclamantului cu excepţia
plăţii penalităţilor.
Cuvântul chematului în garanţie
Clauzele contractuale presupun ca până la data de 5. XII. 2016, S.C. BRAZI
PROD S.R.L. Să livreze 200 de brazi către S.C. FARMVILLE S.R.L.. Nerespectarea
acestora atrage de la sine plata penalităţilor.
Pledoaria finală

• Partea reclamantă – În concluzie, S.C. FARMVILLE S.R.L. Solicită admitere


acţiunii, respectiv onorarea contractului, livrarea celor 200 de brazi şi
plata penalităţilor în valoare de 9000 lei, care se cumulează prin
însumarea a 200 lei pentru fiecare zi de întârziere.
• Pârâtul – Solicităm admiterea în parte a acţiunii, respectiv onorarea
contractului, livrarea celor 200 de brazi. Respingem plata penalităţilor
deoarece întârzierea a fost determinată de nerespectarea contractului de
către o terţă parte, respectiv Ocolul Silvic Suceava.
Soluţia dată de Instanţă

S.C. BRAZIPROD S.R.L. Va livra cei 200 de brazi către


S.C. FARMVILLE S.R.L. Şi se obligă să achite plata
penalităţilor, în valoare de 9000 lei, până la 24. XII.
2016.
Declar închisă Şedinţa de Judecată.
Studenți implicați în workshopul Proces simulat
“Răspunderea juridică a societății comerciale dintr-o dublă
perspectivă:patrimonială și penală.”:
1. Idriceanu Adelina-judecător civil stagiar
2. Livadaru Daniela-judecător civil
3. Idriceanu Laura-avocat
4. Bejan Laura-avocat
5. Rusu Maria-avocat
6. Radu Liliana-grefier
7. Adăscăliței Alis-avocat
8. Sîrghie Simina-avocat
9. Rusu Adina-redactare conținut