Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL PRODUCȚIILOR
ANIMELE

Etică și integritate academică

Coordonator științific Student,


Asist.Univ.Dr Carmen Diaconu Lupu Andreea-Roxana
Tinca Iulian
CUPRINS

• Definitie si diferente <<Etica si integritate academica>>


• Sunt suficiente diferente care acopera toate situatiile?
• E bine sa optam pentru cadrul generic sau unul punctual?
• Diferenta dintre plagiat, autoplagiat si compilat
• Cum ar trebui sa fie sanctionat compilatul?
• Care ar trebui sa fie verdictul comisiei?
• Identificare cazuri publice de tragere la raspundere juridica in
cazul de etica si integritate.
INTRODUCERE

In cadrul acestei lucrari de Etica si Integritate Acdemica


am adus in discutie diverse aspecte cuprinse in Codul de Etica.
In prezenta lucrare doresc sa detaliez definitii, texte de lege
referitoare la legatura care exista intre normele juridice, ce
sanctiuni ar trebui aplicate si cazuri publice.
DEFINITIE SI DIFERENTE <<ETICA SI
INTEGRITATE ACADEMICA>>
Etica este un termen care face referire la ştiinţa despre morală, este
ceea ce trebuie făcut in societate si presupune reflectare. Ca si traducere din
greaca etica se defineste ca un obicei,una din ramurile filosofiei care ne duce cu
gandul la intrebari de ordin moral : Ce este bine? Ceea ce fac este bine sau rau?
Cum ar trebui sa ne comportam in societate? Fiind considerata o disciplina se poate
aplica in filosofie,afaceri,invatamant, in diferite firme, in activitatea umana.
Prin integritate se intelege raportarea la diferite actiuni, principii si asteptari si
exprima convingerile si trairile unor persoane. Spunem ca o persoana este integrata
cand este caracterizata de un sistem de valori si convingeri. Integritatea academica
presupune respectarea unui set de valori de catre studenti, profesori, personalul
academic al unei institutii de invatamant .
Cele două concepte consider ca se completează deoarece sunt principii
care se refera la responsabilitate, transparenta, competenta, corectitudine,toleranta,
respect si onestitate.
CODUL DE ETICĂ UNIVERSITARĂ IASI
Principii generale şi conduita academică

• Art. 6. Principiile de conduită profesională promovate de USAMV Iaşi sunt asigurate prin : libertatea
academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi
corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţa şi grija.
• Art. 7. Libertatea academică. Întrucât Universitatea este un spaţiu în afara constrângerilor şi presiunilor
politice sau de altă natură, membrii universităţii sunt protejaţi faţă de cenzură, manipulări sau persecuţii,
prin respectarea responsabilităţii profesionale şi a standardelor ştiinţifice. Membrii comunităţii
universitare sunt încurajaţi în abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea indiferent de
opiniile politice sau credinţele religioase.
• Autonomia personală USAMV Iaşi promoveazăşi oferă oportunitătăţi pentru ca fiecare membru al
universităţii să poată lua şi aplica decizii privind propria carierăprofesionalăşi academică. USAMV Iaşi
asigură un consinţământ informat în ceea ce priveşte programele, concursurile, studiul şi cercetarea
ştiinţifică.
• Dreptatea şi echitatea (1) USAMV Iaşi, prin regulamente proprii, adoptă măsuri pentru egalitatea de
şanse în accesul la studii, angajare sau programe, eliminând conflictele de interese, corupţia şi
favoritismul. Pe această bază, membrii universităţii vor fi trataţi echitabil, drept şi corect.
• USAMV Iaşi are obligaţia de a asigura, prin reglementări proprii, egalitatea de şanse şi oportunităţi
privind formarea profesională, dezvoltarea personală a membrilor comunităţii academice.
• Membrii comunităţii universitare au obligaţia evaluării şi aplicării obiective a criteriilor referitoare la
competenţa profesională prin excluderea favoritismului şi a tratamentului discriminatoriu.
• În USAMV Iaşi este interzisă orice formă de favoritism sau tratament discriminatoriu prin
dezavantajarea persoanelor de un anumit sex, etnie sau legate de relaţiile socio-profesionale, cum sunt :
organizarea concursurilor şi examenelor, -3-selecţia candidaţilor pentru posturile didactice, de cercetare
sau nedidactice, modificarea sau încetarea raportului juridic de muncă, modificări în fişa postului de
încadrare etc.
COD DE ETICA BUCURESTI
Art. 6.
• Profesionalismul este o valoare etică esenţială pe care Universitatea din Bucureşti o cultivă cu consecvenţă
în rândul membrilor săi, prin iniţierea unor programe academice apte să contribuie semnificativ la sporirea
cunoaşterii ştiinţifice şi la pregătirea unor specialişti competitivi; prin recunoaşterea şi recompensarea
rezultatelor de excelenţă atât la profesori şi cercetători, cât şi la studenţi şi persoane cu atribuţii manageriale
şi administrative; prin descurajarea diletantismului şi imposturii etc.
• a. Universitatea din Bucureşti încurajează, recunoaşte şi recompensează profesionalismul cadrelor didactice
şi cercetătorilor care manifestă competenţă în îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale, solidaritate
colegială şi loialitate competiţională, dedicându-se fără rezerve carierei academice, identificându-se cu
specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi asumându-şi obligaţia morală de a contribui semnificativ la
pregătirea temeinică a studenţilor.
• b. Universitatea din Bucureşti apreciază pozitiv ataşamentul şi fidelitatea celor care îşi construiesc cea mai
mare parte sau întreaga carieră academică în serviciul ei, şi dezaprobă atitudinea celor care o folosesc doar
ca pe o „sinecură de titlu şi status", făcând o distincţie netă între persoanele care servesc instituţia şi cele
care se servesc de ea.
• d. Universitatea din Bucureşti veghează ca toţi membrii săi care fac cercetare, dezvoltând cunoaşterea în
domeniile lor de interes, să dovedească integritate şi competenţă, să respecte standardele profesionale, să
recunoască aportul altor persoane şi instituţii la cercetarea întreprinsă, să evite conflictele de interese, să
răspundă exigenţelor morale şi legale ale cercetării, să accepte dezbaterile critice privitoare la rezultatele
obţinute şi să manifeste, întotdeauna, onestitate şi corectitudine intelectuală.
• Art. 7.
• Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea sesizărilor și îi comunică
acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora.
COD DE ETICA TIMISOARA
• Art. 6. (1) Membrii comunităţii universitare a UVT contribuie la asigurarea unui mediu academic de
cercetare şi de educaţie la nivel de excelenţă. (2) Fiecare membru al comunităţii academice răspunde
personal pentru calitatea procesului educaţional în care este implicat. (3) Fiecare cadru didactic trebuie: a)
să cunoască la un nivel corespunzător disciplina pe care o predă, asigurându-se că întregul conţinut al
cursului şi seminarului este actual şi relevant, adecvat planului de învăţământ; b) să elaboreze materialul
didactic necesar pentru desfăşurarea cursului, seminarului şi laboratorului; c) să desfăşoare orele de curs,
seminarii, laboratoare, activități practice, consultaţii etc. prevăzute în orar; d) să îndrume şi să coordoneze
elaborarea de către studenţi a proiectelor, lucrărilor de diplomă, disertaţie şi/sau teze de doctorat; e) să
evalueze şi să comunice rezultatele în maxim 72 de ore de la finalizarea examenului, prin comunicare
personală, directă sau mediată doar de platformele oficiale ale UVT (studentweb, moodle, etc.). (4)
Constituie încălcări ale principiului profesionalismului: a) impostura; b) superficialitatea; c) dezinteresul; d)
alocarea celei mai mari părţi din timpul rezervat orei de curs, seminar şi/sau laborator unor discuţii fără
legătură cu tematica acestuia; e) interpretarea intenţionat eronată, a rezultatelor unei cercetări în vederea
fundamentării unei teorii pe care cel în cauză o susţine; f) obligarea studenţilor să-şi însuşească exclusiv un
anumit punct de vedere sau refuzul luării în considerare a altor puncte de vedere; g) înlocuirea la activităţile
didactice de o altă persoană care nu întruneşte condiţiile de susţinere a activităţii didactice în universitate;
h) utilizarea criterii de evaluare şi metode de examinare care nu sunt în concordanţă cu obiectivele cursului.
• Art. 7. (1) Membrii comunităţii universitare care deţin calitatea de autor în sensul legii trebuie să respecte
dreptul de proprietate intelectuală. (2) La publicarea rezultatelor cercetărilor unei echipe, toate persoanele
implicate în proiect trebuie menţionate, în spiritul onestităţii profesionale, al recunoaşterii dreptului de autor
(protecţia operelor literare, artistice, ştiinţifice şi aplicaţii informatice) şi a dreptului de proprietate
industrială (brevete de invenţii, desene şi modele industriale, mărci de fabrică, de comerţ şi servicii,
indicaţii geografice).
COD DE ETICA CLUJ
• VI. Activitatea administrativă
• Art.6.1. Integritatea în activitatea administrativă presupune desfăşurarea corectă a tuturor procedurilor de
selecţie, alegere sau numire a personalului care asumă responsabilităţi de ordin administrativ şi a tuturor
procedurilor de lucru din activitatea administrativă (gestionarea bunurilor, achiziţii, secretariat, întreţinere
etc.).
• Art.6.2. (1) Este interzisă primirea, acceptarea, cererea, darea sau oferirea de bani, bunuri sau orice alte
foloase ori favoruri în schimbul sprijinirii ocupării unei poziţii administrative sau în schimbul unei evaluări
preferenţiale.
• (2) Utilizarea unei poziţii administrative în scopul obţinerii de foloase necuvenite de orice natură în interes
personal sau pentru alţii, dar în scopul obţinerii de foloase personale, constituie o încălcare a obligaţiei de
integritate.
• VII. Profesionalismul şi meritul
• Art.7.1. USAMVCN asigură recunoaşterea, pe bază de criterii bine definite, a meritelor personale şi
colective, care conduc la împlinirea menirii sale instituţionale.
• Art.7.2. Singura ierarhizare calitativă acceptabilă în universitate este cea a profesionalismului şi meritului.
• Art.7.3. Pentru cadre didactice şi cercetători, profesionalismul şi meritul se stabilesc după prestigiul adus
instituţiei şi specialităţii în care lucrează, calitatea şi actualitatea cursurilor, a seminariilor şi a lucrărilor
practice, a activităţii de îndrumare a studenţilor, cantitatea şi calitatea publicaţiilor ştiinţifice, granturile de
cercetare şi dezvoltare individuale şi instituţionale câştigate şi implementate, implicarea în dezvoltarea
facultăţii şi universităţii, evaluarea din partea studenţilor, programul de studiu, rezolvarea problemelor
studenţilor.
SUNT SUFICIENTE DIFERENTE CARE
ACOPERA TOATE SITUATIILE?
• Codurile de etica prezentate acopera diferite situatii si doresc sa
asigure calitatea unui mediu academic consecvent si ridicat in
domeniul educatiei in care avem parte de specialisti competitivi,
studenti cu studii in strainatate avansate, personal tanar care
manifesta corectitudine si toleranta cu privire la desfasurarea
cursurilor si a seminariilor.
• De asemenea codurile sunt foarte generale si au aplicativitate
diferita in universitati,scoli si in viata reala deoarece ne confruntam
tot mai des cu situatii in care alegerile noastre cu privire la institutii
si personalul care lucreaza nu se bazeaza pe profesionalismul si
calitatea activitatii profesorilor ci doar pe un prestigiu castigat de-a
lungul timpului . (Ex. Alegem un liceu sau o universitate dintr-un
oras doar pentru ca am auzit noi ca este mai buna si nu neaparat
pentru ca profesorii dau dovada de seriozitate)
• Consider ca Articolele mentionate mai sus , acopera toate situatiile, dar in acelasi
timp din experienta propie am constatat ca sunt incalcate anumite puncte , mai ales
cand este vorba de apartenenta la un partid politic sau altul.

• Este bine sa optam pentru un cadru punctual deoarece intr-un regulament/ cod de
etica, este imposibil sa cuprinzi toate situatiile din viata reala. Prezentul cod de etica
este foarte general , nu este actualizat la situatiile din ziua de azi cand anumiti
profesori isi exprima apartenenta la un partid politic pe facebook , iar ca si student ,
daca devii sunstinator al aceluiasi partid , iti creeaza avantaj in fata acelui profesor
sau dimpotriva , daca iti exprimi opinia , in contradictoriu reprezinta un dezavantaj.
E BINE SA OPTAM PENTRU CADRUL
GENERIC SAU UNUL PUNCTUAL?

• Este bine sa optezi pentru cadru punctual deoarece in situatia


reala codurile sunt foarte multe si nu sunt actualizate
permanent cu dorintele si aspiratiile societatii.
• Universitatile incurajeaza membrii si colaboreaza cu publicul
larg asigurand o informare corecta si consistenta facilitand
egalitatea de sanse in competitii insa totul este intr-o continua
schimbare si se poate elimina destul de greu conflictele de
interese si combaterea formelor de coruptie, nepotism si
favoritism.
DIFERENTA DINTRE PLAGIAT,
AUTOPLAGIAT SI COMPILAT
Plagiatul reprezintă însușirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, rezultatelor sau textelor
unei alte persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obținute, prezentându-le drept creație
proprie. Plagiatul este considerat o lipsă de cunoștințe academice și o încălcare a eticii jurnalistice. Este
supus unor sancțiuni, cum ar fi penalizări, suspendarea și chiar exmatricularea din școală sau muncă

Autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a
unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere
scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără
a face trimitere la sursele originale.

Compilat- a aduna fapte sau păreri din operele diverşilor autori pentru a alcătui o lucrare nouă, fără o
contribuţie personală.
CUM AR TREBUI SA FIE SANCTIONAT
COMPILATUL?
• In opinia noastra, compilatul ar trebui sanctionat cel mai usor din cele 3 mentionate mai sus ,
deoarece persoana nu isi insuseste textele preluate ci doar aduna informatii din mai multe
surse, incercand sa faca textul mai usor accesibil pentru publicul tinta. Daca nu se specifica
sursa fiecarui text , compilatul ar trebui sanctionat la fel ca si plagiatul, prin:

• Răspunderea civilă: - achitarea unei despăgubiri de la 500 până la 500.000 lei pentru fiecare
drept încălcat; - repararea prejudiciului moral

• Răspunderea contravenţională: - achitarea unei amenzi de la 4.000 până la 12.500 lei;

• Răspunderea penală: - achitarea unei amenzi de la 40.000 până la 500.000 lei; - exercitarea
unei munci neremunerate în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore; - privarea de libertate
de la 3 la 5 ani; - lichidarea persoanei juridice.
Etica universitară Legea 1/2011

• ART. 306(1) La nivelul fiecărei universităţi funcţionează comisia de etică universitară.(2)

Structura şi componenţa comisiei de etică universitară este propusă de consiliul de

administraţie, avizată de senatul universitar şi aprobată de rector. Membrii comisiei sunt

persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. Nu pot fi membri ai comisiei de etică

universitară persoanele care ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan,

director administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare,

proiectare, microproducţie.(3) Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:a)

analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin

autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;b) realizează un raport

anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care

se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public;c) contribuie la

elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune senatului universitar

pentru adoptare şi includere în Carta universitar


SANCTIUNI LEGEA 1/2011
• Personalul didactic și de cercetare, personalul didactic și de cercetare auxiliar,
precum și cel de conducere, de îndrumare și de control din învățământul superior
răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului
individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care
dăunează interesului învățământului și prestigiului unității/instituției. Normele de
comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la
opinie, libertății exprimării și libertății academice.
• Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic și de cercetare sunt
următoarele:
• Avertisment scris;
• Diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de
conducere, de îndrumare și de control;
• Suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de
conducere, de îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master
sau de licență;
• Destituirea din funcția de conducere din învățământ;
• Desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
CARE AR TREBUI SA FIE VERDICTUL
COMISIEI?

Consider ca sanctiunile nu sunt suficient de mari , dar , macar sa fie


aplicate conform legii , si fara a face diferente intre persoanele
sanctionate pe baza de favoritisme sau relatii interpersonale.
Sanctiunile trebuie aplicate in functie gravitatea incalcarii codului de
etica si trebuie analziate de catre o comisie specializata.
Sanctiunile ar trebui inasprite deoarece consider ca sunt cam “blande”
si anumite persoane ar putea profita de asta si ar incalca legea
deoarece nu ii afecteaza atat de grav si nu au frica ca li se poate
intampla ceva.
Identificare cazuri publice de
tragere la raspundere juridica in
cazul de etica si integritate
CAZUL PLAGIATULUI DIN TEZA DE
DOCTORAT A LUI VICTOR PONTA
<<Victor Ponta a obținut titlul de doctor în drept din partea Universitatii
Bucuresti în iulie 2003, cu teza intitulată „Curtea Penală Internațională”. Îndrumătorul
științific al lucrării a fost Adrian Nastase, pe atunci premier în funcție.
La 18 iunie 2012, ediția online a revistei Nature a publicat știrea că Victor Ponta, „prim-
ministrul Romaniei, a fost acuzat că ar fi copiat secțiuni mari ale tezei sale de doctorat în
drept din 2003 din publicații anterioare, fără să pună referințe exacte”. Acuzația era
formulată pe baza unor documente anonime „Ponta și-a obținut doctoratul la
Universitatea din București în timp ce era Secretar de Stat in cabinetul Adrian Nastase,
care a fost și supervizorul lucrării sale de doctorat”, scrie autorul
Știrea din Nature, despre plagiat, a fost reluată de presa românească și internațională.
În total ar fi vorba de 85 de pagini, deși în presă se vehiculau cifre de la 30 până la circa
130 de pagini plagiate din aceste lucrări.
O analiză detaliată în paralel a textelor realizată de jurnaliștii de la Romania Libera
indicat nu doar o preluare a părților informative, ci și a aprecierilor personale ale
autorilor, a întrebărilor retorice puse de ei, a referirilor la texte mai vechi ale aceluiași
autor, precum și greșeli de ortografie. Lucrarea de doctorat a fost apoi publicată sub
formă de carte, cu o prefață semnată de chiar I. Diaconu>>
CE EFECTE JURIDICE PRODUCE
RETRAGEREA TITLULUI DE DOCTOR
IN CAZUL LUI VICTOR PONTA
Potrivit juristilor consultati de HotNews.ro, retragerea titlului de doctor nu
produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut. Titul de doctor este retras cu titlu de
sanctiune, adica este ca si cum n-ar fi existat niciodata.

1. Pierderea calitatii de avocat. In acest caz, Baroul Bucuresti trebuie sa discute in


Consiliu daca ii retrage sau nu calitatea de avocat.
2. Pierderea dreptului de a preda. Potrivit legilor in vigoare, Victor Ponta nu va mai
putea preda nici ca asistent la vreo Universitate fara doctorat.
3. Returnarea sporului de doctorat. Victor Ponta ar trebui sa returneze sporul de
doctorat de 15% din salariu in caz ca l-a primit. Dar si in acest caz, angajatorul trebuie sa
initieze o actiune in instanta pentru a-si recupera acest spor de 15% din salariu.