Sunteți pe pagina 1din 13

CĂILE CENTRALE ALE

METABOLISMULUI

1. Definitii
2. Caracteristici generale ale proceselor metabolice
3. Mecanisme generale de transformare ale compuşilor organici în
organism
4. Nucleotide macroergice
5. Lantul respirator
6. Decarboxilarea oxidativa a piruvatului
7. Ciclul citratului
6.1 Bilanţul energetic şi importanţa ciclului citratului
6.2. Caracterul amfibolic al ciclului citratului
1. Definitie. Metabolism = totalitatea transformărilor de substanţă, energie şi informaţie
care au loc în organismele vii.
metabolism intermediar - procesele metabolice se desfăşoară în etape

2. Caracteristici generale ale proceselor metabolice

- legătura între organismul viu şi mediul înconjurător;


-sinteza de biomoleculele proprii organismului (poliglucide, lipide, proteine, acizi nucleici,
etc.);
- reacţiile metabolice se desfăşoară în condiţii blânde, catalizate de enzime,
-procesele metabolice sunt localizate la nivelul anumitor formaţiuni celulare;
-se obţine energie necesară întreţinerii funcţiilor vitale;
-interrelaţiile metabolice
-sunt excretaţi diferiţi metaboliţi sau substanţe inutile sau chiar toxice,
- prezintă un caracter universal,
-Se desfăşoară în trepte, ceea ce permite eliberarea treptată a energiei
Procese anabolice. Procese catabolice
• Catabolismul =totalitatea • Procesele anabolice =
reacţiilor de degradare care procese de biosinteză prin
au loc în organism, prin care care din compuşi simpli cu
macromoleculele cu mare masă moleculară mică, sunt
specificitate structurală şi sintetizate macromolecule,
nivel înalt de organizare, sunt cu mare specificitate şi nivel
transformate în compuşi cu superior de organizare
moleculă mică, cu (proteine, lipide,
specificitate redusă şi nivel poliglucide, acizi nucleici,
scăzut de organizare. etc.).
• sunt reacţii care au loc cu • sunt procese endergonice,
eliberare de energie. decurg cu consum de
• o parte din energia eliberată energie, furnizată, în
este conservată sub formă de general, de ATP.
ATP.
3. Mecanisme generale de transformare ale compuşilor organici în organism

ETAPE

Etapa I, în care macromoleculele sunt degradate, prin mecanisme specifice, în unităţile lor
structurale: proteinele în aminoacizi, glicogenul în glucoză, lipidele în acizi graşi şi glicerol;
Etapa II, continuă degradarea pe căi specifice, în molecule simple, între care predomină Ac-
CoA;
Etapa III, în care compuşii formaţi în etapa II, sunt catabolizaţi pe o cale comună care este
ciclul citratului (ciclul acizilor tricarboxilici ATC, ciclul Krebs). În ciclul ATC, acetil - CoA, prin
intermediul unor acizi tricarboxilici este transformată în dioxid de carbon, iar atomii de
hidrogen, sunt preluaţi de coenzimele unor dehidrogenaze;
Etapa IV, coenzimele reduse NADH+H+ şi FADH2, formate în ciclul citratului sau alte reacţii
metabolice, sunt oxidate prin intermediul lanţului respirator (oxidare biologică) cu formare
de H2O şi energie, din care, o parte prin fosforilarea oxidativă este conservată în ATP.

-etapele I şi II au mecanisme specifice


- etapele III şi IV sunt comune (căile centrale ale metabolismului )
4. Nucleotidele macroergice sunt nucleozid trifosfaţi
•se formează în reacţiile catabolice, care decurg cu degajare de energie, în care
nucleotidele prin restul lor fosforic fixează prin legătură anhidridă de acid încă 1-2
resturi fosforice,
•legătură macroergică (care se notează cu simbolul ~) = o legătură covalentă, care se
hidrolizează cu o valoare negativă ridicată a energiei libere standard ΔG0’ ≥ -7,3 kcal.
•compus macroergic =compus care conţine una sau două legături macroergice
NH2

N N
O O O
N N
HO P  O P  O P O H2C
O
OH OH OH

ATP

•ATP-ul sub formă de complex magnezian, poate fi considerat ca mediator de energie


între procesele metabolice care degajă energie şi mecanismele celulare consumatoare
de energie
ATP-ul se poate scinda în două moduri:
1. În majoritatea reacţiilor metabolice, ATP-ul se scindează în ADP şi H3PO4.
2. scindarea ATP-ului la AMP şi pirofosfat, urmată de scindarea rapidă a acestuia
din urmă la H3PO4, este întâlnită mai rar, ea este însă avantajoasă din punct de
vedere energetic şi se realizează, când reacţia endergonică cuplată consumă mai
mult de 7,3 kcal/mol.

1) ADP + H3PO4 G0' = -7,3 kcal/mol


ATP + H2O
2) AMP + H4P2O7 G0' = -7,3 kcal/mol
H2O pirofosfa-
tazã
2H3PO4 G0' = -8 kcal/mol
energie
Total G0' = -15,3 kcal/mol
ATP ADP + Pi

energie
E 0

5. Lanţul respirator şi fosforilarea oxidativă


LR= Reprezintă totalitatea sistemelor oxido-reducătoare prin intermediul cărora, hidrogenul
substratului este oxidat de oxigenul atmosferic, cu formare de H2O şi eliberarea a 52,57
kcal/mol (corespunzătoare diferenţei de potenţial ΔE’0= 1,14 V), din care o parte este
convertită în ATP.

Potenţialul de
Sisteme redox
e- oxidoreducere normal
oxidant / reducător
2H+ / H2 2 - 0,42
NAD+ / NADH + H+ 2 - 0,32
NADP+ / NADPH + H+ 2 - 0,32
FMN/FMNH2 2 -0,12
FAD / FADH2 2 -0,05
Fumarat / Succinat 2 + 0,03
CoQ / CoQH2 2 + 0,04
Cit b (3+) / cit b (2+) 1 + 0,07
Cit c1(3+) / cit c1 (2+) 1 + 0,22
Cit c (3+) / cit c (2+) 1 + 0,23
Cit a (3+) / cit a (2+) 1 + 0,29
Cit a3 (3+) / cit a3 (2+) 1 + 0,38
1/2O2 / O2- 2 + 0,82
2e-
XH2 NAD FP1(FMN) CoQ 2Citb 2Citc1 2Citc 2Citaa3 1/2O2

FP2
FADH2
1/2 O2-
2H
+
FP3
FAD
FP4
H2O

FO = Reprezintă procesul de sinteză a ATP-ului din ADP şi Pi, pe baza energiei eliberate
prin oxidarea hidrogenului în lanţul respirator, conform reacţiei: ADP + Pi = ATP + H2O.
6. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului
• etapă premergătoare ciclului citratului care permite metabolizarea glucidelor şi
a unor aminoacizi prin ciclul citratului.
• catalizat de un complex multienzimatic denumit piruvat-dehidrogenază (Pir-DH)
•Reacţia globală catalizată de Pir-DH este următoarea:
Pir + NAD+ + CoA-SH  Ac-CoA + NADH + H+ + CO2

• Din motive energetice reacţia este practic ireversibilă.


• Sistemul multienzimatic al Pir-DH este format din mai multi cofactori: TPP, acidul
lipoic CoA-SH, FAD, NAD+.
7. Ciclul acizilor
tricarboxilici
(ciclul citratului,
ciclul Krebs)
• Caracter universal
• Reacţiile ciclului citratului
au loc în compartimentul
intern al mitocondriei
1. citratsintetază,
2. aconitază;
3. izocitrat
dehidrogenază;
4.  -cetoglutarat
dehidrogenază;
5. succinat tiokinază;
6. succinat
dehidrogenază;
7. fumarază;
8. malat-dehidrogenază.
7.1 Bilanţul energetic şi importanţa ciclului citratului

Reacţia Coenzime ATP TOTAL


reduse
izocitrat  CG NADH + H+ 3
CG  succinil-CoA NADH + H+ 3
succinil-CoA  succinat - 1
succinat  fumarat FADH2 2
malat  oxalacetat NADH + H+ 3 12 ATP

Importanţa ciclului citratului


1. cale finală în degradarea glucidelor, lipidelor şi aminoacizilor;
2. unii intermediari pot fi folosiţi în reacţiile de biosinteză, datorită caracterului
amfibolic al ciclului;
3. creează condiţii pentru interrelaţiile metabolice.
7.2. Caracterul amfibolic al ciclului citratului
Piruvat Ala Trp
CO2 Ser
Thr
Cys
Acetil CoA
Gly

Asn OA + Ac-CoA
Asp
Oxal acetat Citrat
Purine Acizi graşi
Pirimidine Colesterol
Izocitrat Hormoni steroizi
Gluconeogeneza Malat
Glu - NH2 purine

CG Glu
Phe Tyr Fumarat
Arg, Pro, His
Succinat
Succinat CoA
Propionul CoA

Porfirine  oxidarea
AG cu număr impar de C

Ile, Val
reacţii anaplerotice Met
reacţii anabolice

S-ar putea să vă placă și