Sunteți pe pagina 1din 17

ALIMENTAREA CU ENERGIE

ELECTRICĂ A UNUI
CONSUMATOR FOLOSIND SURSE
DE GENERARE DISTRIBUITĂ
RACORDAT LA SEN

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: CONF. DR. ING. ȘTEFANIA POPADIUC


STUDENT: ALIONTE GEORGE-RĂZVAN
 Analiza situației energetice actuale
 Considerații teoretice
 Variante de racordare a noii CFV la SEN.
 Proiectarea unei stații electrice de transformare de 110 kV/6 kV
 Solicitări la scurtcircuit
 Analiza condițiilor de stabilitate statică a centralei fotovoltaice
 Participarea la reglajul tensiunii în zonă
 CONCLUZII
 Bibliografie
Prezentare generală

 Tema proiectului este: “Alimentarea cu energie


electrică a unui consumator folosind surse de
generare distribuită racordat la SEN”

 Prezenta lucrare de diplomă are ca obiectiv


principal stabilirea posibilităților de racordare la
sistemul energetic național a unei noi centrale
fotovoltaice cu o putere instalată de 25 MW.
Analiza situației energetice actuale

 CFV este situată într-o zonă de rețea


a cărui rețea de distribuție este
formată din 4 zone (sucursale).
 Rețeaua de 110 kV din zona de
amplasare a CFV este zona ST19 –
ST3 – ST20 – ST21
 Un consum total pentru cele 4 zone
la vărf de sarcină este de 683,34
MW
Considerații teoretice

 O instalație electrică – reprezintă un ansamblu de echipamente


electrice interconectate reprezentând un tot unitar și având o
funcționalitate bine definită.
 Un sistem electroenergetic – este constituit din surse de energie
electrică (centrale electrice), rețele electrice de transport şi
distribuție, precum şi consummatori de energie electrică.
 Generarea distribuită – este o abordare care utilizează tehnologii la
scară mică pentru a produce și a stoca energie electrică în
apropierea sau chiar în locul utilizatorilor finali de putere, având ca
scop asigurarea unor surse de energie active.
 Centrala CFV trbuie să asigure randamentul maxim de energie la
cheltuieli minime și pe toată durata ei de viață.

 Sistemele racordate la rețea:


 orice exces de putere generată poate fi injectat înapoi în rețeaua
electrică;
 în lipsa soarelui se poate consuma energie din rețea.
Variante de racordare a noii CFV
la SEN.
Ținând cont de amplasamentul noii CFV
s-au analizat următoarele variante de racordare:
o Varianta 1a – racordare intrare – ieșire în LEA
110kV ST19 – ST10
o Varianta 1b – racordare intrare – ieșire în LEA
110kV ST19 – CHE1 – ST4
o Varianta 2a – racordare intrare – iețire în LEA
110kV ST19 – ST3
o Varianta 2b – racordare intrare – ieșire în LEA
110kV ST19 – ST27
o Varianta 3 – racordare în stația 110kV ST19
Proiectarea unei stații electrice de
transformare de 110 kV/6 kV
 În scopul asigurării alimentării consumatorilor de medie tensiune din
zona analizată, am studiat posibilitatea amplasării unei stații de
110/6 kV.
 Am efectuat calculul și dimensionarea stației, precum și alegerea
echipamentelor
 La medie tensiune – 6 consumatori cu SM =10 MVA.
 Stația de 110 kV va fi alimentată din sistemul energetic național prin
două LEA de 110 kV – SM=25 MVA
 Am analizat alegerea numărului și puterii nominale a
transformatoarelor. Soluțiile alese au fost:
 1 x 16 MVA;
 2 x 16 MVA;
 2 x 10 MVA;
 2 x 6,3 MVA.
 Pentru fiecare soluție am calculat costul total, CTA:
CTA= CIact + Cexact + CPWact + Dact – Vrez act,

Schema de CI Cex CPWact Dact CTA


principiu a (€) (€) (€) (€) (€)
soluției

1 x 16 MVA 530 000 124 275,69 162 399,02 228 641,12 1 045 315,83

2 x 16 MVA 1 060 000 248 551,38 202 234,66 0 1 510 786,04

2 x 10 MVA 952 000 224 280,54 219 107,94 0 1 395 388,88

2 x 6,3 MVA 885 400 209 313,52 166 809,58 169 042,72 1 430 565,83
 Varianta optimă este cea cu două
transformatoare de 10 MVA fiecare,
daunele fiind egale cu zero, deși Costul investițiilor pentru schemele de
costul este mai ridicat față de cel conexiuni la 110 kV
pentru un transformator de 10 4000000

MVA. 3000000

2000000
 Am analizat alegerea schemelor de 1000000
conexiuni pentru stația de 110 kV și 0

pentru stația de 6 kV. 1BC 1BC


secționat
2BC 1BC+Boc 2BC+Boc

 Schema de conexiuni aleasă pentru CI Ciexan D CTA

110 kV și pentru 6 kV este 1BC Costul investițiilor pentru schemele de


conexiuni la 6 kV
secționat
 Transformatoarele vor fi dispuse 500000

câte unul pe fiecare secțiune. 400000

300000

 La medie tensiune vom putea 200000

echilibra consumatorii, aceștia fiind 100000

0
dispuși câte trei pe fiecare secțiune. 1BC 1BC secționat 2BC

CI Ciexan D CTA
Schema electrică monofilară:
Curentul de scurtcircuit trifazat
30
25

Solicitări la scurtcircuit 20
15
10
5
0
V1a V1b V2a V2b V3
 Calculul solicitărilor la scurtcircuit s-a ST19 110 kV CFV 110 kV aport sistem aport CFV CFV 20 kV

efectuat pentru determinarea aportului maxim Puterea de scurtcircuit trifazată


din sistem (necesar pentru dimensionarea 6000
5000
instalațiilor). 4000
3000
2000
1000
0
 Calculele s-au efectuat pentru toate variantele V1a V1b V2a V2b V3

ST19 110 kV CFV 110 kV aport sistem aport CFV CFV 20 kV


analizate de racordare a noii CFV pentru etapa
orizont îndepărtat. 25
Curentul de scurtcircuit monofazat

20

15

 Din analiza datelor rezultă că apariția noii 10

CFV nu conduce la depășiri ale valorilor 0


V1a V1b V2a V2b V3
plafon din stațiile 110 kV adiacente. ST19 110 kV CFV 110 kV aport sistem aport CFV
Analiza condițiilor de stabilitate statică a
centralei fotovoltaice
 În examinarea condițiilor de stabilitate statică a centralei s-a utilizat
analiza stabilității de tensiune
 Nivelurile minime admisibile pentru diversele trepte de tensiuni ale
rețelei SEN:
 Pentru treapta de tensiune de 110 kV: 99 kV
 Pentru treapta de tensiune de 220 kV: 198 kV
 Pentru treapta de tensiune de 400 kV: 380 kV
 S-a efectuat analiza pentru orizont apropiat și pentru orizont îndepărtat
 Se constată că evacuarea puterii din zona analizată 110 kV ST19 – ST1
se realizează, în etapa de perspectivă pe termen scurt, respectiv pe
termen lung, în condiții de stabilitate normată
Participarea la reglajul tensiunii în zonă
 În conformitate cu “Normativul pentru proiectarea SEN” (PE
026/92) analiza reglajului de tensiune se efectuează fără a se apela la
reglajul de ploturi, acesta reprezentând o rezervă pentru exploatare.

 Variația puterii reactive produsă în noua CFV 25 MW conduce la


variații ale tensiunii în stația proprie și în stația de racord.

 Cerințele de monitorizare si reglaj sunt prezentate în ANEXA 1.


Concluzii

 Prezenta lucrare reprezintă analiza racordării la SEN a unei centrale fotovoltaice (CFV) având
puterea instalată de 25 MW.
 Centrala fotovoltaică va fi realizată cu panouri fotovoltaice de 245 W.
 Se instalează un număr total de 18 invertoare și 18 transformatoare.
 apariția noii CFV nu conduce la depășiri ale valorilor plafon de scurtcircuit trifazat/monofazat din
stațiile adiacente
 Este necesar ca modificarea factorului de putere între 0,95 inductiv și 0,95 capacitiv să se
realizeze prin reglaj continuu.
 Varianta propusă este varianta 1a cu racordare în LEA 110 kV ST 19 – ST10, care nu conduce
la suprasarcini suplimentare în RED, față de situația în care nu este considerată.
Bibliografie

 http://www.anre.ro/ro/legislatie/norme-tehnice/coduri-tehnice1387202805
 Abagiu Sorin – Teza de doctorat “Optimizări la sistemele electrice cu centrale
fotovoltaice”, Brasov, 2015
 Cristian Lăzăroiu – ‘Piața de energie’
 Gheorghe Comănescu, Sorina Costinaș, Mihaela Iordache, Mircea Scripcariu –
‘Manual pentru proiectare PECS’
 Mircea Scripcariu – ‘Proiectul unei stații electrice de transformare’
 http://new.abb.com/
 ISPE – “Studiul de soluție privind racordarea la rețeaua electrică a unei CEF”
Vă mulțumesc!