Sunteți pe pagina 1din 22

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE-

COMPONENTA TEORETICĂ
Perioada:………………2018
Locația:………………
Formator: ……………
COMETENȚE ANTREPRENORIALE
I. INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT
II. DOCUMENTE ȘI DEMERSURI PENTRU
CONSTITUIREA ȘI ÎNREGISTRAREA
FIRMEI/AFACERII
III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A
ACTIVITĂȚII ANTREPRENORIALE
IV. ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A
OPORTUNITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR AFACERII
V. NOȚIUNI MINIME DE MANAGEMENTUL AFACERII
ȘI ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ
VI. MARKETING ȘI PROMOVARE
VII. SURSE DE FINANȚARE A AFACERII
VIII.ANALIZA COST BENEFICIU
II.CONSTITUIREA ȘI ÎNREGISTRAREA FIRMEI/AFACERII

II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI


COMERTULUI
II.2. PAȘI ÎN ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA ORC ȘI ANAF
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Înainte de începerea activității economice, exista obligația solicitării
înmatriculării sau, după caz, înregistrarea în registrul comerțului
următoarele entități:
- persoanele fizice autorizate
- întreprinderile individuale
- întreprinderile familiale,
- societățile comerciale
- companiile naționale
- societățile naționale
- regiile autonome
- grupurile de interes economic
- societățile cooperative
- organizațiile cooperatiste
- societățile europene
- societățile cooperative europene
- grupurile europene de interes economic cu sediul principal in
Romania, precum si alte persoane fizice si juridice prevăzute de lege.
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Persoana Fizica Autorizata (PFA) - este cea mai simpla forma de
organizare a unei afaceri. Este o persoana autorizata să desfasoare
orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in
principal forta sa de munca. PFA nu are personalitate juridical dar
poate angaja salariati.
Conditii legale de infiintare:
Varsta minima 18 ani;
Fara cazier fiscal;
Detine pregatirea profesionala pentru activitatea pentru care se
solicita autorizarea;
Are un sediu profesional declarat conform legii
Raspunde cu patrimoniul de afectatiune (daca a fost constituit) si cu
intreaga avere in caz de faliment.
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Intreprinderea individuala (II) este intreprinderea
economica, fara personalitate juridica, organizata de un
intreprinzator persoana fizica.
In calitate de titular al intreprinderii individuale
intreprinzatorul poate angaja terte persoane cu contract
individual de munca;
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Intreprinderea individuala (II) este intreprinderea
economica, fara personalitate juridica, organizata de un
intreprinzator persoana fizica.
In calitate de titular al intreprinderii individuale
intreprinzatorul poate angaja terte persoane cu contract
individual de munca;
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Intreprinderea familiala (IF) - este intreprindere
economica, fara personalitate juridica, organizata de un
intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.
Sunt considerati membrii unei familii sotul, sotia si copiii
acestora care au implinit varsta de 18 ani.
Se constituie printr-un Acord de constituire incheiat de
membrii familiei in forma scrisa. Membrii familiei
desemneaza un reprezentant care va gestiona interesele
intreprinderii, in baza unei procuri speciale, sub
semnatura privata.
Deciziile privind gestiunea curenta se iau de către
reprezentantul desemnat.
Bunurile dobandite sunt coproprietatea membrilor in
cotele prevazute in acordul de constituire.
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Societate comerciala cu raspundere limitată (SRL)
Se constituie ca persoana juridica, conform Legii nr.
31/1990 republicata, cu modificarile si completările
ulterioare, prin asociere între doua sau mai multe
persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de
comert.
Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica
de la data inregistrarii in registrul comertului.
SRL poate fi si cu un singur asociat- SRL- asociat unic.
Numarul maxim de asociati intr-un SRL este 50.
Se depune un capital social de minimum 200 lei în
numerar la o banca comercială.
II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI
Registrul comerțului este alcătuit din:
• Registru pentru înregistrarea persoanelor fizice
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi
familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare în
Romania. Aceste forme de organizare a afacerilor nu
au personalitate juridica;
• Registru pentru inregistrarea persoanelor juridice:
societati comerciale, companii naționale și societăți
naționale, regii autonome, grupuri de interes
economic, organizații cooperatiste, societăți
europene, grupuri europene de interes economic, alte
persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul
principal sau sedii secundare în Romania.
II.CONSTITUIREA ȘI ÎNREGISTRAREA FIRMEI/ AFACERII

II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI


COMERTULUI
II.2. PAȘI ÎN ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA ORC ȘI ANAF
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
II.2. PAȘI ÎN ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA ORC ȘI ANAF

a) Verificarea disponibilității și rezervarea firmei


b) Alegerea codului activității principale și a activităților
secundare
c)Redactarea actului constitutiv (numai in cazul SRL)
d) Depunerea capitalului social la o bancă comercială (numai
pentru SRL).
e) Pregătirea documentului care atestă dreptul de folosinţă
asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
f) Declarația pe propria raspundere a asociatilor/ fondatorilor ca
îndeplinesc conditiile legale pentru funcțiile respective (pentru
SRL).
g) Pregătirea dosarului pentru înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului
II.CONSTITUIREA ȘI ÎNREGISTRAREA
FIRMEI/AFACERII

II.1. LEGISLAȚIA PRIVIND OFICIUL REGISTRULUI


COMERTULUI
II.2. PAȘI ÎN ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA ORC ȘI ANAF
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA ORC ȘI ANAF

Dosarul pentru înregistrarea unui PFA, Întreprindere individuală,


trebuie să conțină următoarele documente:
• Dovada privind rezervarea firmei
• Cererea de inregistrare
• Anexa 1 privind inregistrarea fiscala
• Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că
nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii
secundare sau în afara acestora
• Cartea de identitate a titularului
• Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea
condițiilor legale pentru desfășurarea activităților
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Dosarul pentru înregistrarea unui PFA, Întreprindere individuală,
trebuie să conțină următoarele documente:
• Un act juridic care confera/atesta dreptul de folosinta
asupra sediului profesional/punctului de lucru
• Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate
• Daca sediul PFA este imobil cu destinatie de locuinta,
declarație ca la sediul PFA nu se desfasoara activitate
economica
• Documente care atesta pregatirea profesională
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Dosarul pentru inregistrarea unei intreprinderi familiale va contine
documentele prezentate la PFA si in plus:
• Copii certificate de pe actele de identitate pentru fiecare
membru al familiei inclus in intreprinderea familială;
• Acordul de constituire incheiat de membrii familiei
(original) conform modelului indicat de Oficiul
registrului comertului;
• Procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii
familiale desemnat prin acordul de constituire
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Dosarul pentru inregistrarea unui SRL va contine urmatoarele
documente:
- Dovada verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă
(original) .
- Cererea de înregistrare (original;
- Anexa 1 privind înregistrarea fiscală
- Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu
desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii
secundare sau în afara acestora
- Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o
singură societate cu răspundere limitată sau că societatea
cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat
unic în altă societate cu răspundere limitată
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Dosarul pentru inregistrarea unui SRL va contine urmatoarele
documente:
- Actul constitutiv (original)
- Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului
cu destinaţie de sediu social
- Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului
emis de administraţia financiară competentă, pentru
înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil
- - Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor
subscrise de asociaţi la capitalul social
- - Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către
administrator, din care să rezulte că îndeplinește condiţiile
legale pentru deţinerea acestor calităţi
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
După verificarea documentelor depuse de Directorul
Oficiului Registrului Comerțului solicitantul primește:
• Certificatul de înregistrare (document tipizat cu regim
special) care conține numele PFA (II,IF), numărul de
ordine in registrul comerțului, codul unic de
înregistrare, data înregistrării.
• Certificat constatator cu informații legale.
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Inregistrarea la ANAF
• La ANAF se depune Declaratia 010 de inregistrare
fiscala pentru persoane juridice, in termen de 15 zile de
la obtinerea certificatului de inregistrare de la registrul
comertului. Declaratia serveste la stabilirea vectorului
fiscal: taxe si impozite, contributii ce intra in obligatia
societatii comerciale
• ANAF elibereaza Certificatul de inregistrare fiscala
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Autorizarea activitatilor desfasurate de o firma
Sunt considerate urmatoarele autorizari de baza:
• autorizația pentru prevenirea si stingerea incendiilor,
• autorizația sanitara,
• autorizația sanitară veterinară,
• autorizația de mediu,
• autorizația de functionare din punct de vedere a
protectiei muncii.
II.3.DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA FIRMEI LA
ORC ȘI ANAF
Autorizarea activitatilor desfasurate de o firma
Sunt considerate urmatoarele autorizari de baza:
• autorizația pentru prevenirea si stingerea incendiilor,
• autorizația sanitara,
• autorizația sanitară veterinară,
• autorizația de mediu,
• autorizația de functionare din punct de vedere a
protectiei muncii.