Sunteți pe pagina 1din 33

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE-

COMPONENTA TEORETICĂ
Perioada:………………2018
Locația:………………
Formator: ……………
COMETENȚE ANTREPRENORIALE
I. INTRODUCERE ÎN ANTREPRENORIAT
II. DOCUMENTE ȘI DEMERSURI PENTRU CONSTITUIREA ȘI
ÎNREGISTRAREA FIRMEI/AFACERII
III. CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII
ANTREPRENORIALE
IV. ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A
OPORTUNITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR AFACERII
V. NOȚIUNI MINIME DE MANAGEMENTUL AFACERII ȘI
ANALIZĂ FUNCȚIONALĂ
VI. MARKETING ȘI PROMOVARE
VII. SURSE DE FINANȚARE A AFACERII
VIII. ANALIZA COST BENEFICIU
ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A OPORTUNITĂȚILOR
ȘI A RISCURILOR AFACERII

IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII


IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI,
MISIUNEA AFACERII ȘI OBIECTIVELE
FIRMEI
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR
/SERVICIILOR /LUCRĂRILOR AFACERII
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
AFACERII
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

Analiza SWOT provine din engleză, reprezentând


abrevierea următorilor termeni:
„strengths” (S) – punctele tari;
„weaknesses”(W) – punctele slabe;
„opportunities” (O) – oportunități;
„threats” (T) – amenințări.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

Punctele tari și punctele slabe se referă la mediul


intern al societății și la factorii aflați sub
controlul companiei.

Oportunitățile și amenințările provin din mediul


extern în care societatea își desfășoară
activitatea, cuprinzând factori aflați dincolo de
controlul companiei.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
Punctele tari ale unei afaceri
Analiza SWOT va scoate în evidență factorii interni ai
societății care funcționează la parametri optimi, asigurând
companiei un avantaj concurențial. În această categorie
putem numi elemente tangibile:
- forța de muncă bine calificată;
- disponibilități bănești suficient de mari, pentru
desfășurarea activității în condiții optime;
- echipamente noi și moderne;
- existența unor contracte clare și precise încheiate cu
furnizorii;
- existența unui magazin de desfacere într-o zonă cu trafic.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

Și elementele intangibile pot fi, de asemenea,


puncte tari:
- dedicarea angajaților față de societate;
- imaginea și reputația construite în timp;
- deschiderea firmei către inovație de produs și
proces;
- deținerea unei licențe de fabricație, a unui
brevet de invenție sau a unei francize;
- „know-how”- ul deținut.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
Punctele slabe ale unei afaceri
Analiza SWOT va permite, totodată, identificarea acelor elemente din
cadrul societății care nu funcționează la parametri optimi. Aceștia sunt, la
fel ca punctele tari identificate mai sus, în mediul intern al societății, prin
urmare se află sub controlul direct al acesteia.
Exemple de puncte slabe:
- forța de muncă slab calificată;
- fluctuația mare a personalului;
- utilaje învechite sau utilaje care se se strică frecvent;
- rebuturi (produse refuzate de clienți);
- consumuri tehnologice mari, ca o consecință a utilajelor învechite;
- management slab calificat;
- reputație proastă;
- datorii către furnizori sau către bugetul de stat;
- reticență față de inovare și cercetare-dezvoltare.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

La ce se referă oportunitățile
Oportunitățile identificate de analiza SWOT
sunt factorii proveniți din mediul extern, pe
care societatea nu îi poate controla, însă pe
care îi poate fructifica spre avantajul propriu
în concurența cu alte societăți din piață.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

Exemple de oportunități:
- schimbări în preferințele consumatorilor;
- preluarea unui furnizor, ce ar permite diminuarea
costurilor de fabricație;
- dezvoltarea infrastructurii de acces;
- facilități fiscale în cazul creării unui număr ridicat de
locuri de muncă, precum scutirea totală sau parțială, a
costurilor cu contribuțiile sociale;
- obținerea unei finanțări nerambursabile, din surse
europene sau naționale;
- pătrunderea pe o piață nouă sau încă neexploatată.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

La ce se referă amenințările
Analiza SWOT permite, de asemenea,
identificarea unor factori proveniți din
mediul extern, care pot avea efecte negative
asupra desfășurării activității.
La fel ca în celelalte situații, simpla
identificare a acestor factori nu va produce
societății niciun beneficiu.
De aceea, este important ca analiza SWOT
să fie dublată de o analiză a cauzelor și a
efectelor acestor amenințări.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
În această categorie, putem avea următoarele exemple:
- schimbarea legislației, care va determina o predictibilitate
scăzută a mediului de afaceri;
- introducerea sau modificarea unor taxe și impozite și, eventual,
anunțate cu foarte puțin timp înainte de aplicarea lor, astfel că
societatea nu și-a conturat un buget de venituri și cheltuieli
adecvat;
- influența politică;
- intrarea pe piață a unor competitori noi sau puternici, care vor
distorsiona piața. Spre exemplu, deschiderea unui magazin în
franciză va duce la reducerea drastică a vânzărilor înregistrate de
magazinele din vecinătatea sa;
- existența unui canal de distribuție prea lung, cu mulți
intermediari între producător și client;
- pentru o afacere sezonieră, factorii de mediu pot fi considerați,
de asemenea, ca fiind o amenințare.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
Beneficiile realizării unei analize SWOT sunt:
- permite înțelegerea felului în care departamentele interne
funcționează;
- oferă o radiografie corectă și precisă asupra elementelor ce
necesită îmbunătățire;
- va permite identificarea punctelor tari pe care societatea
trebuie să le conserve, păstrându-le sau transformându-le în
avantaje competitive;
- realizează o analiză a mediului extern în care societatea
activează;
- identifică oportunitățile din mediul extern pe care societatea
trebuie să le fructifice;
- identifică amenințările provenite din exterior. Deși nu pot fi
înlăturate, identificarea lor la momentul oportun va permite
societății să-și creioneze o strategie de răspuns sau de adaptare.
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII

Schema analizei SWOT


ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A OPORTUNITĂȚILOR
ȘI A RISCURILOR AFACERII
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI,
MISIUNEA AFACERII ȘI OBIECTIVELE
FIRMEI
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR
/SERVICIILOR /LUCRĂRILOR AFACERII
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
AFACERII
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI, MISIUNEA AFACERII ȘI
OBIECTIVELE FIRMEI
A) VIZIUNEA ȘI MISIUNEA
ANTREPRENORULUI
Viziunea antreprenorului este o imagine a
viitorului afacerii, adică unde și cât de
departe își propune să ajungă afacerea sa.
Componentele din care este alcătuită
viziunea unei firme, pentru a clădi o afacere
solidă care să poată rezista mulți ani de
acum înainte:
a)Ideologia de bază
b)Viitorul preconizat
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI, MISIUNEA AFACERII ȘI
OBIECTIVELE FIRMEI
a) IDEOLOGIA DE BAZĂ
Indiferent de schimbările prin care trec
agentul economic și societatea, ideologia
de bază trebuie să fie suportul companiei.
Aceasta este alcătuită din două părți:
- valorile de bază
- obiectivul de bază
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI, MISIUNEA AFACERII ȘI
OBIECTIVELE FIRMEI
OBIECTIVELE PE TERMEN LUNG
(GENERALE)
Acestea sunt, de regulă, planurile
ambițioase pe o perioadă de cel mult 30 de
ani. Astfel putem defini obiectivele pe
termen lung ca fiind misiunea organizației.
Un obiectiv pe termen lung trebuie să fie
clar și solid, dar nu imposibil de realizat;
viziunea, pe de altă parte, este aparent ceva
imposibil de atins.
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI, MISIUNEA AFACERII ȘI
OBIECTIVELE FIRMEI
B) OBIECTIVELE FIRMEI
Obiectivele reprezintă exprimări calitative
şi/sau cantitative ale scopurilor urmărite de
firmă. Acestea se împart în:
Obiective fundamentale (generale), care
exprimă principalele scopuri urmărite de o
companie în ansamblul său
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI, MISIUNEA AFACERII ȘI
OBIECTIVELE FIRMEI
Obiectivele sunt cele care vor sta la baza elaborării
strategiei companiei. Obiectivele trebuie să fie SMART.
SMART înseamnă:
(S) Specifici: furnizează informaţii despre
caracteristicile specifice unui anumit obiectiv
(M) Măsurabili: prezintă aspecte cantitative şi calitative
ale unui obiectiv care pot fi măsurate cu unităţile de
măsură cunoscute
(A) Accesibili: posibil de găsit la un cost acceptabil,
pentru a fi folosit şi la verificarea stadiului atingerii unui
obiectiv
(R) Relevanţi: sunt semnificativi pentru obiectivul
măsurat în contextul proiectului
(T) încadraţi într-o perioadă de Timp: fac referire la un
anumit interval de timp, bine precizat, privind stadiul
atingerii obiectivului pe care îl verifică.
ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A OPORTUNITĂȚILOR
ȘI A RISCURILOR AFACERII
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI,
MISIUNEA AFACERII ȘI OBIECTIVELE
FIRMEI
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR
/SERVICIILOR /LUCRĂRILOR AFACERII
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
AFACERII
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR /SERVICIILOR
/LUCRĂRILOR AFACERII
Produs: Orice poate fi oferit pe piața pentru a
atrage atenția, a achiziționa, a utiliza sau a
consuma și care poate satisface o dorința sau o
nevoie.
Serviciu: Orice activitate sau beneficiu pe care o
parte le poate oferi celeilalte părți, care este, în
esență, intangibila și nu se transforma intr-o forma
de proprietate.
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR /SERVICIILOR
/LUCRĂRILOR AFACERII
Definim un produs astfel: orice poate fi oferit pe piață
pentru a atrage atenția, a achiziționa, a utiliza sau a
consuma și care poate satisface o dorință sau o
nevoie.
Produsele includ mai mult decât bunuri tangibile. O
definiție generala a produselor ar fi ca acestea includ
obiecte fizice, servicii, evenimente, persoane, locuri,
organizații, idei sau mixuri a acestor entități.
Astfel, în tot textul de fata, folosim termenul produs
in sens larg, pentru a include toate aceste entități.
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR /SERVICIILOR
/LUCRĂRILOR AFACERII
Serviciile sunt o forma de produs care consta în
activități, beneficii sau satisfacții oferite spre
vânzare care sunt, în esență, intangibile si nu se
transforma intr-o forma de proprietate.
Exemple ar fi activitatea bancara, hoteliera,
impozitele si servicii de reparații domestice.
Vom lua in considerare serviciile ceva mai
îndeaproape într-o secțiune de la sfârșitul acestui
capitol.
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR /SERVICIILOR
/LUCRĂRILOR AFACERII
DESCRIEREA PRODUSELOR
Niveluri de produs
Calitatea produsului
Caracteristicile produsului
Stilul și design-ul produsului
Stabilirea mărcii
Ambalarea
Etichetare
Servicii de susținere a produsului
Produsul si responsabilitate socială
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR /SERVICIILOR
/LUCRĂRILOR AFACERII
DESCRIEREA SERVICIILOR
Intangibilitatea serviciilor
Inseparabilitatea serviciilor
Variabilitatea serviciilor
Perisabilitatea serviciilor
Lanțul servicii – profit
IV.ANALIZA PUNCTELOR TARI ȘI SLABE, A
OPORTUNITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR AFACERII
IV.1. ANALIZA SWOT A AFACERII
IV.2. VIZIUNEA ANTREPRENORULUI,
MISIUNEA AFACERII ȘI OBIECTIVELE
FIRMEI
IV.3. DESCRIEREA PRODUSELOR
/SERVICIILOR /LUCRĂRILOR AFACERII
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
AFACERII
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AFACERII
O strategie de dezvoltare a afacerii cuprinde cel puțin:

VIZIUNEA AFACERII/ANTREPRENORULUI – Cât de departe


vrea să ajungă firma ta?
MISIUNEA AFACERII – În ce constă afacerea ta ?
Misiunea răspunde la întrebările:
• cine sunt consumatorii firmei ?
• care sunt principalele produse / servicii / lucrări ? Care
va fi evoluția lor în timp?
• care sunt pieţele pe care se desfăşoară firma ?
• care este nivelul tehnologiei folosite ?
• care sunt preocupările firmei faţă de nevoile sociale ale
comunităţii, precum şi faţă de angajaţi şi mediu ?
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AFACERII
OBIECTIVELE STRATEGICE (fundamentale) sunt de două
categorii:
• Obiective economice
• Obiective sociale
OBIECTIVE ECONOMICE (exemple):
• câştigul pe acţiune / parte socială
• valoarea acţiunii / părţii sociale
• profitul
• rata profitabilităţii
• cifra de afaceri
• cota de piaţă
• numărul de salariați productivitatea muncii
• calitatea produsului / serviciului / lucrării
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AFACERII
OBIECTIVE SOCIALE (exemple):
• controlul poluării și dezvoltarea durabilă a afacerii și a
societății prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau
servicii care contribuie la protecția mediului;
• utilizarea de materiale cu consumuri mici de energie
(pentru protejarea resurselor neregenerabile și
epuizabile)
• utilizarea de energie obținută din resurse regenerabile
de energie (pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră)
• utilizarea IT&C în activitatea curentă (pentru a reduce
consumurile de hârtie dar și pentru optimizarea
operațiunilor firmei)
• propun măsuri de promovare concretă a inovării sociale
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AFACERII
OBIECTIVE SOCIALE (exemple):
• propun măsuri concrete de consolidare a cercetării,
a dezvoltării tehnologice, și/sau a inovării prin
derularea de activități specifice
• eliminarea problemelor de gen și de discriminare
în activitățile afacerii
• cooperarea cu autorităţile
• salarizarea şi condiţiile de muncă a salariaţilor
• satisfacţia clienţilor (prin calitate, durabilitate,
flexibilitate, preţ)
• permanentizarea furnizorilor în schimbul oferirii de
produse de calitate
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AFACERII

Pregătirea implementării strategiei


Se va acţiona pe trei planuri:
• pregătirea climatului din cadrul organizaţiei;
• asigurarea premiselor materiale, umane,
financiare, informaţionale necesare
operaţionalizării strategiei;
• formularea programului de activitate pentru
implementare.
IV.4.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A AFACERII

Pregătirea implementării strategiei


Se va acţiona pe trei planuri:
• pregătirea climatului din cadrul organizaţiei;
• asigurarea premiselor materiale, umane,
financiare, informaţionale necesare
operaţionalizării strategiei;
• formularea programului de activitate pentru
implementare.