Sunteți pe pagina 1din 21

Program de formare continuă a

personalului didactic și didactic auxiliar


din învăţământul preuniversitar
Modulul VII: Modalități de implicare a
comunității în viața școlii
 Tema 1: Școala si comunitatea
 În relația de parteneriat dintre şcoală şi agenții
comunitari cei implicați trebuie să definească şi
să conştientizeze:
 - care sunt agenții comunitari implicați în
relația de parteneriat;
 - care sunt motivele parteneriatului;
 - care sunt modificările vizate în situația
actuală;
 - ce probleme majore pot fi rezolvate prin
parteneriat;
 - care sunt rolurile specifice pe care fiecare
partener.
 Aplicații
 Pentru o mai bună interacțiune între cursanți se
va lucra pe grupe mici unde se pot schimba
opinii și se poate valoriza experiența fiecăruia.
 1. Care este diferența între societate și
comunitate?
 2. Care credeți că sunt tipurile de relații care se
stabilesc între școală și comunitate?
 3.De ce credeți că este necesar să se stabilească
o relație între comunitate și școală?
 4.Comunitatea determină sistemul de valori pe
care școala trebuie să-l perpetueze sau invers?
Cum comentați?
Parteneriatul dintre școală și comunitate
Considerăm că o şcoală dezvoltată într-o
comunitate este motorul dezvoltării comunitare.
Inițiativele parteneriatului vin de cele mai multe ori
din partea şcolii. Reprezentanții şcolii trebuie să fie
deschişi, să interpreteze evoluția comunității, să
aibă disponibilitatea şi, nu în ultimul rând
pregătirea necesară implicării în parteneriate. De
asemenea, şcoala trebuie să fie deschisă la alte
inițiative, să nu refuze parteneriatul propus de alți
reprezentanți ai comunității. Parteneriatul şcolii cu
alți reprezentanți ai comunității se dezvoltă pe
acele componente care au responsabilități, interese
privind copiii şi familiile acestora.
 Aplicaţii (activitate de grup):
 1. Identificați valori şi principii specifice
comunității dumneavoastră şi formulați câteva
norme, reguli şi standarde de implementare a lor.
Precizați modalități prin care şcoala se poate
implica în promovarea acestora.
 2. Descrieți principiile care stau la baza
parteneriatului şcoală – comunitate! Comentați!
 3.Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalii
agenți comunitari responsabili cu educația. Care
sunt responsabilitățile fiecăruia dintre aceştia?
Construirea parteneriatului este o acțiune deliberată
ce se realizează cu multiple eforturi ale celor implicați.
Pentru a proiecta un astfel de demers identificați
următoarele aspecte:
- care sunt agenții comunitari implicați în relația de
parteneriat şcoală – comunitate?
- care sunt motivele parteneriatului şcoală – comunitate?
- care sunt modificările vizate prin abordarea
parteneriatului şcoală – comunitate în situația actuală?
- ce probleme majore pot fi rezolvate prin parteneriatul
şcoală – comunitate?
- care sunt principalele avantaje şi dezavantaje ale
parteneriatului şcoală – comunitate?
- care sunt principalele blocaje care pot apărea în
parteneriatul şcoală – comunitate?
 Parteneriatul produce efecte benefice atât pentru şcoală,
copii, familii dar şi pentru comunitate. De exemplu:
dezvoltarea unor alternative de petrecere a timpului liber
pentru copii scade riscul delincvenței juvenile, crează
locuri de muncă în comunitate pentru adulți, previne bolile
şi contribuie la sănătatea copiilor; are efecte benefice
asupra copiilor, familiilor, serviciilor sociale, ajutorarea
familiilor sărace, scade riscul de abandon familial al
copiilor, de abuzuri împotriva acestora; educația rutieră
adecvată scade numărul accidentelor de circulație etc.
 Şcolile care au acces la mai multe resurse ale comunității
(umane, materiale, informaționale, tehnologice) pot
dezvolta forme de manifestare ale parteneriatului şcoală –
comunitate diverse şi centrate pe nevoile comunității.
 Considerăm că o şcoală dezvoltată într-o comunitate este motorul
dezvoltării comunitare. Inițiativele parteneriatului vin de cele mai multe
ori din partea şcolii. Reprezentanții şcolii trebuie să fie deschişi, să
interpreteze evoluția comunității, să aibă disponibilitatea şi, nu în
ultimul rând pregătirea necesară implicării în parteneriate. De asemenea,
şcoala trebuie să fie deschisă la alte inițiative, să nu refuze parteneriatul
propus de alți reprezentanți ai comunității. Parteneriatul şcolii cu alți
reprezentanți ai comunității se dezvoltă pe acele componente care au
responsabilități, interese privind copiii şi familiile acestora.

 Dezvoltarea comunității în care funcționează o şcoală o influențeză


decisiv pe acesta din urmă. Fenomene precum: scăderea natalității,
migrația forței de muncă tinere, îmbătrânirea populației, schimbarea
structurii ocupațiilor etc. influențeză viața şcolii, mai ales a perioadei de
şcolarizare obligatorie. Pe de altă parte, infrastructura nedezvoltată,
accesul greu la unitățile şcolare, insuficiența spațiilor de învățământ,
lipsa spațiilor de cazare pentru copiii ale căror familii locuiesc departe
de şcoală, lipsa de salubritate etc., influențează viața de zi cu zi a şcolii.
 Aplicații
 Se vor face grupuri de câte trei sau patru persoane și se va
analiza fiecare răspuns primit prin prisma conceptelor deja
expuse.
 Aplicații
 1.Care credeți că sunt parametri dezvoltării cei mai importanți
dintr-o comunitate care influențează în cea mai mare măsură
școala?
 2.O comunitate mai puțin dezvoltată poate avea o școală care să
funcționeze bine? Justificați!
 1. Realizați o prezentare a parteneriatelor şcoală-comunitate
locală pe care le cunoaşteți
 că funcționează/au funcționat în județul/şcoala dumneavoastră,
apoi faceți observații privid
 posibilitățile de perfecționare şi de diversificare a lor în viitor;
Înainte de prezentarea teoretică se va face un mic exercițiu de
brainstorming pentru a vedea cum sunt definiți factorii dezvoltării
comunitare de fiecare cursant.
 a) mediul social al comunității (rural, urban, mărimea
comunității, întindere geografică etc.).
 b) gradul de cultură, nivelul studiilor populației care îşi trăieşte
viața în comunitate influențează şi viața şcolii.
 c) profesiile dominante în comunitate – pot deveni atât modele
pentru copii dar pot dicta şi o anumită orientare a şcolii către
pregătirea copiilor în domeniul profesiilor cerute de către
comunitate, de agenții economici activi
 d) dezvoltarea economică şi tehnologică a comunității;
 e) reprezentările sociale, mentalitățile şi atitudinile privind
educația copiilor, nivelul aspirațiilor familiilor față de educația
copiilor;
 f) valoarea acordată studiilor şi profesiilor;
 g) percepția privind misiunea şcolii în comunitate;
 h) componența demografică a comunității: ritmul creşterii
demografice, structura pe vârste a populației, tipul de familii,
structura ocupațională a locuitorilor etc.
 Aplicații
 1. Identificați în județul/şcoala
dumneavoastră cel puțin 4 parteneriate
posibile între şcoală şi comunitate locală
(punerea în comun a resurselor, proiecte
comune, voluntariat, formarea resurselor
umane, testarea nevoilor locale etc.), apoi
prezentați fiecare parteneriat precizând
necesitatea parteneriatului, rolurile fiecărui
partener, rezultatele aşteptate.
 Şcoala şi familia urmăresc acelaşi scop
educativ formarea copiilor spre a deveni
oameni pregătiți pentru societatea în care
trăiesc. Pentru realizarea acestui scop unic
este necesară unitatea de acţiune,
concordanţa dintre mijloacele specifice de
influenţare folosite de aceste două instituţii
sociale. Şcoala este interesată să colaboreze
cu familia, să-şi facă din ea un aliat, pentru
ca acţiunea sa educativă să fie mai profundă
şi de durata.
 1. Identificați cele mai grave probleme de ordin
educativ întâlnite în comunitățile unde
funcționează şcoala dumneavoastră (în cazul
directorilor de şcoli) sau în județul
dumneavoastră (în cazul inspectorilor). Abordați
una dintre acestea specificând:
 - cauzele care o generează;
 - care sunt efectele acesteia asupra comunității
(şcolii, altor instituții, locuitorilor etc.);
 - ce soluții posibile propuneți;
 - care sunt agenții comunitari implicați şi care
este rolul lor.
 Înainte de prezentarea teoretică se va face
un exercițiu de brainstorming cu cursanții
pentru a se vedea obstacolele pe care le
identifică ei.
 de ordin comportamental (întâlnite, atât între parinti, cât si
la profesori si administratori scolari)
 de ordin material (relatia scoala-familie cere un surplus de
efort material si de timp).
 Reprosurile care li se fac parintilor privind colaborarea cu
scoala sunt: apatia; lipsa de responsabilitate; timiditate;
participare cu ingerinte; preocupari excesive pentru
randamentul scolar; rolul parental rau definit; contacte
limitate cu scoala; conservatorism.
 Reprosurile care li se fac profesorilor privind colaborarea
cu familiile elevilor sunt similare inclusiv privind: dificultati
de a stabili relatia cu adultii (trateaza parintii ca pe copii si
nu ca parteneri în educatia copilului, decizând autoritar la
reuniunile cu parintii); definirea imprecisa a rolului de
profesor; lipsa pregatirii privind relatia scoala-familie.
 Aplicații
 1.Descrieți principalele obstacole pe care le-
ați întâmpinat în activitatea d-vs. în relația cu
familia. Cum le-ați depășit? Cine sau ce
credeți că au generat aceste obstacole?
 Anumite practici au drept obiectiv ameliorarea relaţiilor dintre
familie şi şcoală: în cadrul acestor programe, părinţii contribuie
la elaborarea şi realizarea unor activităţi care stimulează
schimbul de informaţii şi care favorizează relaţiile
interpersonale armonioase. Aceste activităţi pot lua diferite
forme: vizite reciproce, un club al părinţilor în
şcoală,comunicare scrisă, prânzuri sau cine comunitare, adunări
informative. Anumite proiecte vizează educaţia părinţilor. Aceştia
sunt invitaţi să participe la sesiuni de formare menite să-i ajute
să-şi dezvolte abilităţile parentale sau să-şi îmbunătăţească
cunoştinţele: ateliere de formare pe anumite teme, cursuri de
formare continuă, acces la material de formare (cărţi, casete
video, broşuri). În sfârşit, în unele cazuri se pune accentul pe
utilizarea comitetelor consultative în cadrul cărora părinţii
 formează grupuri de consiliere care se pot interesa de diferite
probleme care privesc şcoala, fie ele de ordin socio-cultural,
financiar, administrativ sau pedagogic.
 Aplicații
 1.Dați exemple de programe sau proiecte în care
au fost implicați familia sau alți parteneri
comunitari.
 2.În perspectiva transformării şcolii într-un
centru de servicii pentru comunitate
 identificați 3 – 5 activități specifice unui
asemenea centru. Pentru fiecare în parte
menționați: grupul țintă, nevoia căreia i se
adresează, resursele (materiale, umane)
necesare, beneficiile pe care le aduce comunității,
modalitățile de finanțare.
 Strategia evaluării pe parcurs
 Pentru evaluarea pe parcurs la modulul Modulul VII, formatorul
va propune rezolvarea următoarelor teme:
 1. Descrieți principiile care stau la baza parteneriatului şcoală –
comunitate!
 2. Care sunt blocajele care pot interveni în relația de parteneriat
școală – comunitate? Dați modalități de eliminare a lor!
 3. Identificași valori şi principii specifice comunității
dumneavoastră şi formulați câteva norme, reguli şi standarde de
implementare a lor. Precizați modalități prin care şcoala se poate
implica în promovarea acestora.
 4. Ținând cont de noile reglementări ale Legii educației, ce
obligații şi responsabilități considerați că trebuie introduse în
contractul educațional atât pentru părinți, cât şi pentru
reprezentanții şcolii?
 Fiecare cursant va alege să prezinte doar una dintre temele de
mai sus.