Sunteți pe pagina 1din 18

Strategii de dezvoltare a

turismului
ECTS, II
O Necesitatea dezvoltării turismului prin intermediul unor strategii
specifice:

O Potențialul turistic, îndeosebi cel natural, este


inepuizabil, turismul fiind un sector cu perspective largi de
dezvoltare;
O Prin exploatarea şi valorificarea adecvată a resurselor
turistice pe piața externă se asigură posibilități de
creștere a încasărilor în valută, ceea ce contribuie la la
echilibrarea balanței de plăți externe;
O Turismul este un sector care utilizează în prezent intensiv
forța de muncă, putând lua locul altor industrii/sectoare în
zone aflate în declin;
O Turismul contribuie la diversificarea economiei naționale,
prin efectul multiplicator pe care îl antrenează ca urmare a
complexității produselor oferite;
O Industria turismului contribuie la reducerea decalajelor de
dezvoltare existente între diverse regiuni (ex: Regiunea
Nord-Est realizează 38% din PIB-ul Regiunii Bucureşti-Ilfov);
O Prin crearea şi dezvoltarea unor forme noi de turism (turism
rural), turismul poate contribui la îmbunătățirea nivelului
de trai, creşterea veniturilor populației rurale;
Necesitatea adoptării unei strategii de dezvoltare a
turismului
O Principiile dezvoltării durabile a turismului creează
fundamentul pentru menținerea, protejarea și
valorificarea resurselor culturale, istorice,
folclorice și arhitecturale ale țărilor, şi
regiunilor
O Turismul are potențialul de a stimula luarea unor
măsuri de protejare a mediului, a valorilor
fundamentale ale existenței umane (apă, aer, floră,
faună, ecosisteme, etc.), turismul având în acelaşi
timp şi o vocație ecologică;
O Pe plan social, turismul, se manifestă ca un vector
de educare și ridicare a nivelului de instruire și
civilizație a oamenilor, având un rol deosebit în
utilizarea timpului liber al populației.
O Strategia=arta de a pune în acord obiectivele viitoare previzionate cu
modul în care factorii externi și interni vor modela viitorul domeniului
avut în vedere;

O Strategia presupune capacitatea de a avea o reprezentare holistică a


viitorului;

O Strategia de dezvoltare turistică reprezintă arta de a selecţiona şi de a


optimiza resursele şi mijloacele de orice fel de care firma de turism poate
să dispună, în scopul de a atinge unul sau mai multe obiective de progres,
aceasta impunând concurenţei amplasarea, momentul şi condiţiile „luptei
concurenţiale”.

O Strategia se referă la rezultate pe termen lung, de peste 5 ani;

O În domeniul turismului, dată fiind complexitatea produsului oferit şi ca


turiştii să se deplaseze la locul în care sunt oferite acestea, strategia
acoperă perioade şi mai îndelungate, întrucât este necesară mobilizarea
unor resurse numeroase (naturale, culturale, de infrastructură etc) și
vizează domenii diverse (forța de muncă existentă etc;
O Obiectivul strategic general de dezvoltare a turismului îl
reprezintă crearea unui produs turistic național competitiv, la
nivelul valorii potențialului, respectiv resurselor turistice de
care dispune România și care să impună acest domeniu ca activitate
economică prioritară în cadrul sistemului economic național.
Atingerea acestui obiectiv trebuie să conducă la:
O • dublarea numărului de turişti străini (cca. 1.000 mii în prezent)
la orizontul anilor 2010 şi atingerea unui număr de 1.500 mii la
nivelul anului 2007, precum şi
O creşterea în consecință a încasărilor valutare din turism, de la
cca. 600 mil. USD în 2002 la cca. 1,0 mld. USD în anul 2007 şi 2
mld. USD la nivelul anilor 2010 - 2012;
O • sporirea contribuției turismului la formarea PIB, de la 1,18 % în
prezent la cca. 5 - 6 % în anul 2007 (în țările cu turism dezvoltat
acest indicator atinge în medie un nivel de 14 %);
O • satisfacerea cererii turistice potențiale interne şi atragerea
unui număr sporit de turişti români pentru petrecerea sejururilor,
de la 3.848 mii în anul 2002 la cca. 5.100 mii în anul 2007;
O • sporirea contribuției turismului în cadrul veniturilor
comunităților locale prin susținerea dezvoltării turismului rural;
O • crearea unui număr de minimum 350 mii de noi locuri de muncă în
sectorul turistic, peste cele 130 mii de locuri existente în
prezent.
O Extras din Strategia de dezvoltare a turismului în România 2002-
2012;
Realizarea obiectivului strategic general de dezvoltare a turismului
românesc impune adoptarea conjugată a unor politici corespunzătoare, pentru
diferitele domenii de activitate ale sectorului, respectiv (Vîrciorovan, 2007):
1. Politica de produs turistic - vizează modernizarea şi extinderea ofertei
turistice româneşti, creşterea competitivității şi atractivității ei pe
piața internă şi internațională.
2. Politica de promovare și marketing trebuie să asigure crearea unei
imagini reale a României, menite să stimuleze cererea turistică internă şi
internațională.
3. Politica în domeniul forței de muncă urmăreşte asigurarea din punct de
vedere cantitativ şi calitativ a necesarului de personal şi al modului de
formare şi perfecționare a acestuia.
4. Politica privind creșterea rolului cercetării științifice și dezvoltării
tehnologice, motivată de necesitatea identificării de noi produse şi piețe
turistice, a oportunităților de investiții şi de fundamentare a programelor
de dezvoltare, investiții şi de amenajare turistică.
5. Politica în domeniul legislativ - presupune adoptarea reglementărilor
necesare dezvoltării turismului (în primul rând Legea turismului, Legea
parcurilor turistice), în concordanță cu prevederile legale ale țărilor
Uniunii Europene.
6. Politica în domeniul fiscal are drept scop evaluarea impactului măsurilor
de natură fiscală asupra dezvoltării turismului şi adoptarea unui sistem
atractiv pentru investitorii din turism.
7. Politica parteneriatului stat - are rolul de a asigura suprastructura
(drumuri, căi de comunicație, alte utilități etc.); administrația publică
locală - care să contribuie cu terenurile necesare realizării proiectelor şi
sectorul privat, solicitat să finanțeze, să construiască şi să exploateze
proiectele de acest tip
Turismul sustenabil – un obiectiv al tuturor țărilor

O - creșterea populației în ultimele decenii


O - creșterea exponențială a sosirilor de turiști
internaționali în numeroase țări;
O - creșterea rapidă a turismului intern;
O - afectarea, pe termen lung, a atracțiilor naturale,
siturilor turistice, a culturii;

O - nevoia de dezvoltare sustenabilă a


turismului: planificarea pe termen lung, în
vederea conservării resurselor existente și a
veniturilor persoanelor care obțin venituri
din turism;
Etape în planificarea destinației
turistice
O 1. Inventarierea ofertei de turism
existente
O 1.1. Care sunt produsele turistice ale
destinației/țării?
O 1.2. Facilități de cazare, pe categorii
(fișă de observație)
O 1.2. Touroperatori la destinație (nr lor,
nr clienți, durata șederii etc)
O 1.3. Atracții turistice (accesibilitatea, nr
de vizitatori, venituri generate, resurse
consumate/produse, etc)
Fișa de inventariere a atracțiilor naturale

Categoria Nr afacerilor
Peisaje-Geografice-
Estetice

Ecologice-Biologice

Cultural-istorice

Recreaționale

Nr total al afacerilor la
destinație
Etape în planificarea destinației turistice
O 2. Crearea viziunii referitoare la destinație
O Viziunea reprezintă o imagine incitantă referitoare la
viitorul unei destinaţii turistice, cu rolul de a motiva
stakeholderii să muncească împreună pentru a atinge acest
viitor.
O O viziunea puternică este cea care motivează stakeholderii să
muncească împreună pentru a realiza ceea ce este imposibil de
realizat separat;
O Viziunea cu privire la turism implică elaborarea stilului
turistic al destinației pe care şi l-ar dori oaspeții
(ecoturism, turism culinar, să implice voluntarismul etc)şi
ceilalți stakeholderi.

Răspunsuri la întrebări ca: :


O Cum vedeți destinația după ce turismul se dezvoltă?
O Ce ați dori să se întâmple?
O Care este nivelul acceptabil al schimbărilor din cadrul
destinației?
O Care este tipul de turism adecvat imaginii destinației în
viitor?
Exemple de viziune trimise la Destination Marketing Association
International members from around the world in 2006
(www.destinationmarketing.org/Resource_Center/
Resource_Content_View.asp?
Act=VIEW&mResource_ID=10&mContent_ID=40).
O The mission of the XXX DMO is to enhance the economic and
environmental wellbeing of our region and members through the
promotion of tourism and the comprehensive marketing of our
destination.

O The mission of the XXX DMO is to generate economic growth for


XXX by producing high volumes of visitors, tax revenue, and
travel related jobs.
O To create vibrant growth for the local economy by promoting,
developing, and expanding a united visitor industry.

O The XXX DMO serves as an economic catalyst by marketing and


promoting our community as THE XXX destination and providing
services for tourism events, conventions, leisure and business
travel, and advocacy for destination development.
Etape în planificarea destinației turistice

O 3. Stabilirea obiectivelor generale


- Obiective SMART
- Exemple:
- Câi turiști se dorește a fi atrași într-un timp de..?
- Ce alianțe vor fi create?
- Câte locuri de muncă, ce salarii și pentru ce sezoane?
- Care este procentul anticipat de creștere a veniturilor localnicilor?
- Câți turiști sunt considerați ca fiind prea mulți?

- După stabilirea obiectivelor, sunt setate deadline-urile, acțiunile și părțile


responsabile pentru îndeplinirea lor. De asemenea, se realizează un sistem
de monitorizare, apoi se trece la elaborarea strategiei.
Etape în planificarea destinației turistice

O 4. Elaborarea strategiei generale


O 4.1. Studiu al turiștilor
O 4.2. Implicarea altor parteneri
O 4.3. Implicarea comunității
O 4.4. Clustere
Etape în planificarea destinației turistice

O 5. Stabilirea strategiei de marketing


O 5.1. Activități de marketing la
destinație
O 5.2. Analiza SWOT
O 5.3. Studiul comportamentului
consumatorului
O 5.4. Crearea pieței-țintă
O 5.5. Branding-ul și poziționarea
O 5.6. Cei 4 P ai marketingului
O 5.7. Destinația în mediul online
https://www.romania2019.eu/2019/04/17/vide
o-noul-clip-de-promovare-turistica-a-roman
iei/
EVALUAREA SUCCESULUI POTENȚIAL AL RESURSELOR LA DESTINAȚIE

Calitatea+autenticitatea+unicitatea+structura=ATRACTIVITATEA PRODUSULUI

Calitatea=
Percepția consumatorului privind măsura în care produsul turistic corespunde
așteptărilor.
Autenticitatea=graddul în care o experiență reflectă realitatea la destinație.
Unicitatea=Calitatea de a fi ceva dorit și care nu se regăsește la o altă destinație.
Structura: cursul logic al experienței și interconectarea resurselor tangibile și
intangibile.
Sursa: Stange, Braown., et. al., 2014
Exemplu de analiză SWOT

FACTORI INTERNI LA DESTINAȚIE


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Caracteristici de atractivitate Imperfecțiuni ale pieței muncii
Piața Un management defectuos al deșeurilor
Un nivel înalt al standardelor de cazare Rată ridicată a criminalității
Curse aeriene frecvente Dificultăți în obținerea vizei
  Proliferarea hotelurilor nelicențiate
Fluctuații ale cursului de schimb valutar
Infrastructura subdezvoltată
Climat investițional instabil
FACTORI EXTERNI DESTINAȚIEI
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
Noi cercetări ce favorizează o anumită Instabilitate politică
destinație Incertitudini privind închirieriloe de terenuri
Noi piețe în dezvoltare în turismul Degradarea rapidă a mediului
sustenabil
Creșterea marketingului destinațiilor
Creșterea pieței de ecoturism
   
O Referințe:
O Stange, J., Braown., et. al., Tourism Destination Management,
O Vîrciorovan, P., (2007). Strategii de dezvoltare a turismului
românesc pe piaţa europeană,
http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2007-01/30_Virciorovan%20P
etru.pdf
;