Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA DE PETROL GAZE DIN PLOIEȘTI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA


PERSONALULUI DIDACTIC

COORDONATOR: PROF. DR. MARIANA ILIE

CANDIDAT: Gavrilă (Grecu ) Mădălina Alexandra


Grădinița cu PP nr. 23 PLOIEȘTI
Cei 7 ani de acasă, prin care unui copil i se
transmit normele elementare de comportament,
constituie fundamentul acțiunilor unui cetățean
preocupat de mediul în care trăiește. Activitățile din
grădiniță reprezintă un veritabil mijloc de formare a
generațiilor viitoare și de educare a celor actuale, ea
adresându-se atât copiilor, și prin intermediul
acestora, părinților.
MOTIVAȚIA ALEGERII
TEMEI
 Formarea unui comportament pozitiv față de mediu al
preșcolarilor
 Necesitatea protecției mediului înconjurător
 Dorința de a familiariza preșcolarii cu mediul natural și de
a se adapta la condițiile de viață impuse de realitatea lumii
înconjurătoare
 Constatarea privind starea actuală a mediului înconjurator
(necesitatea formării unei atitudini de protecție și de
ocrotire față de tot ce se află în mediul înconjurător)
Ipotezele de lucru
1. Valoarea educativă a acțiunilor de cunoaștere a mediului
se manifestă prin influențarea comportamentului copiilor,
prin efectul de conștientizare a unor cerințe de conduită
civilizată, de socializare a copiilor prin numeroasele
posibilități de colaborare.
2. Activitățile de cunoaștere a mediului înconjurător pot
contribui cu succes la însușirea rapidă a deprinderilor de
respectare și protejare a naturii, dacă se folosesc metode
adecvate.
3. Necesitatea stimulării dorinței și curiozității în explorarea
naturii prin implicarea în activități specifice
CONCEPTUL DE EDUCAȚIE ECOLOGICĂ

Ecologia definește astăzi ,, știința care studiază condițiile


existenței ființelor vii și interacțiunile de orice natură care există
între aceste ființe vii, pe de o parte, și între aceste ființe vii și
mediul lor, pe de altă parte.” Valeriu Dinu
Educatia ecologică cunoaște trei abordări principale:
o Educația despre mediu;
o Educația în mediu;
o Educația pentru mediu, singura care aduce o adevărată
modificare comportamentală.

Țintele educației pentru protecția medului:


• Să prevină acțiunile de deteriorare a mediului;
• Să mențină și să îmbunătățească calitatea mediului înconjurător.
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CUNOAȘTERII EDUCAȚIEI
ECOLOGICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

SCOPUL principal al educației ecologice este acela de


a oferi fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o
atitudine personală, responsabilă față de mediu în care
trăiește.

OBIECTIVELE CADRU:
1. Conștientizarea
2. Cunoașterea
3. Atitudinea
4. Deprinderi/Abilități/Priceperi
5. Participarea
Educația ecologică în cadrul activităților alese
 Jocurile de rol
 Știință
 Bibliotecă
 Artă
 Construcții
Educația ecologică în cadrul activităților comune
Activitățile pe domenii experiențiale:
Domeniul limbă și comunicare
Domeniul științe
Domeniul om și societate
Domeniul estetic și creativ
Domeniul psihomotric

Educația ecologică a copiilor se realizează cu succes


dacă în acțiunile organizate de educatoare se urmăresc
obiective accesibile și posibile de realizat, cu conținuturi
și strategii didactice corespunzătoare.
Metode interactive moderne de realizare a educației ecologice

 Metoda cubului
 Metoda floare de lotus
 Metoda piramidei
 Metoda ciorchinelui
 Metoda brainstorming
 Metoda explozia stelară
Metode și tehnici de evaluare a activităților ecologice
 Metoda observației
 Metoda consemnării grafice a preferințelor, a participării
 Metode consemnării progresive a copilului
 Proiectul
 Portofoliul
 Testul
„Cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţional reprezintă
cheia pentru soluţionarea unor probleme reale şi importante
prezente în practică, reprezintă o sursă importantă pentru
dezvoltarea gândirii ştiinţifice.”1
1 Suditu M. – „Metodologia cercetării educaţionale”, ed. UPG, Ploieşti, 2008, pag.16
Obiectivele cercetării
 Identificarea şi urmărirea comportamentelor negative la copii faţă
de natură şi diminuarea sau chiar eliminarea acestora;
 Evidenţierea rolului hotărâtor al educatorului în dezvoltarea
sentimentelor de aparteneţă la mediul înconjurător şi de ocrotire a
acestuia;
 Însuşirea unui bagaj minim de cunoştinţe ecologice, care să-i ajute
pe copii la înţelegerea problematicii mediului;
 Formarea de priceperi şi deprinderi de protecţie şi ocrotire a
mediului;
 Stimularea copilului în participarea lui la activităţile aplicative, prin
valorificarea rezultatului cercetării.
IPOTEZELE CERCETĂRII

I. Formarea conştiinţei şi conduitei ecologice a copiilor prin


proiectarea şi desfăşurarea sistematică a activităţilor de educaţie
ecologică prin utilizarea unor strategii interactive de grup
adecvate colectivului de preşcolari;
II. Utilizarea în procesul instructiv – educativ de modalităţi de
aplicare practică a cunoştinţelor şi modalităţi de activizare;
III. Tratarea diferenţiată și folosirea de activităţi integrate,
activitatea copiilor fiind stimulată de educatoare, influenţând
pozitiv rezultatele reuşitei şi ţinându-i pe copii activi în procesul
de însuşire al cunoştinţelor.
Metodologia cercetării

Eşantionul cercetării
Cercetarea pentru lucrarea de faţă a fost efectuată în
cadrul opţionalului „Micii ecologişti”, care s-a derulat în anul şcolar
2014 – 2015, pe un eşantion de 29 preşcolari, ai grupei mari de la
Grădiniţa cu program prelungit nr.23 Ploieşti, cu vârste cuprinse
între 5 – 6 ani. Grupa a fost formată din 13 fete şi 16 băieţi,
colectivul fiind relativ omogen, majoritatea copiilor fiind normal
dezvoltaţi atât fizic cât şi intelectual. Preşcolarii au fost disciplinaţi,
nu au creat probleme, au fost comunicativi şi sociabili, majoritatea
frecventând grădiniţa încă de la vârsta de 3 ani.
Etapele cercetării
Etapa constatativă
Această etapă s-a desfăşurat în perioada 01.10.2014 –
30.11.2014 şi a cuprins aplicarea diferitelor probe, verificarea
prin evaluari orale, analizarea produselor copiilor, pentru a
descoperi nivelul iniţial al achiziţiilor cognitive şi practice, ale
eşantionului de copil.

Probele utilizate, la evaluarea iniţială au vizat prezenţa


sau absenţa unor cunoştinţe, deprinderi, comportamente, la
copii preşcolari, despre protecţia şi ocrotirea mediului.
Prezint în continuare rezultatele utilizate la evaluarea
iniţială:
Datele obţinute au fost consemnate în următorul tabel: Datele obţinute au fost trecute în următorul tabel:
Tabel sintetic nr.1 Tabel sintetic nr.2

Nr. Crt. Nr. de Calificativ Total copii Procente Nr. Crt. Nr. de Calificativ Total copii Procente
copii e copii e
1 15 CA 51,72% 1 13 CA 44,83%
2 11 CD 29 37,93% 2 14 CD 29 48,28%
3 3 NS 10,34% 3 2 NS 6,89%

Proba 1 Proba 2
20 15
15
10
10
5
5
0 0

CA CD NS CA CD NS

Evaluare iniţială
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
NS CD CA

Proba 1 Proba 2
Etapa formativ - ameliorativă s-a desfăşurat în perioada
01.12.2014 – 31.05.2015 şi a cuprins proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi care să răspundă obiectivelor propuse,
urmărindu-se antrenarea tuturor copiilor în cadrul activităţilor de
opţional.
Nr. Crt. Nr. de Calificativ Total copii Procente Nr. Crt. Nr. de Calificative Total copii Procente
copii e copii

1 20 CA 68,97% 1 24 CA 82,76%
29 29
2 8 CD 27,59% 2 5 CD 17,24%

3 1 NS 3,44% 3 0 NS 0%

5
Testul 1 Testul 2
30
4 25
20
3
15
10
2
5
1 0
Category 1
0
CA CD NS
CA CD NS

Evaluarea formativ - ameliorativă


100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
NS CD CA

Testul 1 Testul 2
În cadrul etapei finale, care s-a desfăşurat în perioada 01.06.2015
– 18.06.2015,am aplicat probe de evaluare finală. Probele aplicate
au fost în marea lor majoritate asemănătoare cu cele de la
evaluarea iniţială, dar cu un grad sporit de dificultate.
Datele obţinute au fost consemnate în următorul tabel: Datele obţinute au fost consemnate în următorul tabel:
Tabel sintetic nr.5 Tabel sintetic nr.6

Nr. Crt. Nr. de Calificativ Total copii Procente Nr. Crt. Nr. de Calificative Total copii Procente
copii e copii
1 27 CA 93,10% 1 28 CA 96,55%
2 2 CD 29 6,90% 29
2 1 CD 3,45%
3 0 NS 0% 3 0 NS 0%

Fişa de lucru nr. 1 Fişa de lucru nr.2


5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

0 0
Fişa de lucru 1 Fişa de lucru nr.2

CA CD NS CA CD NS
Evaluare finală
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
NS CD CA

Fişa de lucru nr.1 Fişa de lucru nr.2


CONCLUZII

Prin aplicarea probelor, care au vizat cunoştinţe despre mediu şi


ocrotirea lui, am constatat că majoritatea preşcolarilor deţin cunoştinţe despre
elemente care alcătuiesc mediul (plante, animale, oameni) şi mai puţin despre
necesitatea păstrării unui echilibru între om şi natură.
În urma efectuării cercetării am constatat ca preşcolarii vin din
familii cu o serie de noţiuni eronate despre vieţuitoare, fenomene ale naturii şi
cauzalitatea acestora, fără deprinderi de îngrijire a mediului şi a propriei
sănătăţi. De aceea, am încercat să pun accent pe formarea deprinderilor practic
– aplicative, dezvoltarea unui comportament pozitiv faţă de mediul
înconjurător, cât şi formarea convingerilor de natură ecologică.
Experienţa avută la clasă, cât şi practica cercetării m-au făcut să
inţeleg că, dacă îmi aleg instrumentele adecvate, pot ajunge la sufletul
prescolarului, motivând copilul să devină participant activ la propria sa
instruire.
CONCLUZII
Punctul de plecare în realizarea acestei lucrări îl reprezintă
experienţa de viaţă a copilului şi nevoia lui reală de cunoaştere.
Competenţele ce trebuie abordate în proiectarea unor activităţi centrate
pe copil ca unic produs şi beneficiar al procesului educativ sunt axate
pe dezvoltarea capacităţii de observare, explorare şi înţelegere a
realităţii, formarea unor atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător,
exersarea unor deprinderi de ocrotire şi îngrijire a naturii.
Ca educatori, avem sarcina de a trezi încă de la cea mai
fragedă vârstă, curiozitatea şi interesul pentru cunoaştere în domeniul
ecologic. Copilul trebuie să fie stimulat pentru a desfăşura activităţi cu
caracter demonstrativ şi experimental, implecarea lui în îngrijirea
mediului cuprinzând, în primul rând acţiuni practice, în care exemplul
să fie adultul, educat în spiritul respectului faţă de natură.

S-ar putea să vă placă și