Sunteți pe pagina 1din 12

Modalităţi de adaptare a curriculumului

În calitate de modalitate de adaptare


curriculară poate fi folosită repartizarea
materiei de studiu conform nivelurilor
didactice, care se întemeiază pe: *principiul
individualizării şi diferenţierii (sau respectării
particularităţilor individuale)
*principiul accesibilităţii cunoştinţelor (sau
respectării particularităţilor de vîrstă).
Distincţia fiecărui nivel constă în
modul, capacitatea de utilizare a
informaţiei iniţiale pentru realizarea
actelor de comunicare proprii.De
exemplu, capacitatea de exprimare și
comunicare:
*Unii elevi pot să răspundă la
întrebări, dar nu pot să povestească,
zicînd: Adresaţi-mi întrebări! Eu ştiu
materialul!
*Alţii pot să redea conţinutul unui
text, folosind enunţuri exact din text,
dacă însă li se închide manualul
nimeresc în mare dificultate.
*Terţii pot să redea conţinutul unui
text, modificîndu-i creativ şi cu
uşurinţă subiectul.
SARCINI ADECVATE NIVELULUI DE
DEZVOLTARE

 Aplicarea nivelurilor didactice în procesul


de predare-învăţare-evaluare oferă
posibilitatea de a ţine cont nu doar de
caracteristicile psihologice individuale şi
diferenţiate ale elevilor, dar şi de
varietatea conţinuturilor. Profesorul va
urmări ca în procesul educaţional elevul
să primească și să îndeplinească sarcini
adecvate nivelului de dezvoltare și de
pregătire, precum și gradului de
complexitate a materiei. Elevul trebuie să
îndeplinească deci exerciţii /sarcini în
conformitate cu potenţialul intelectual
propriu.
Este în grija profesorului însă să-i
încredinţeze periodic elevului şi sarcini
care ţin de următorul nivel pentru a-l
învăţa să rezolve sarcini de nivel mai
superior, avansînd în dezvoltarea
capacităţilor intelectuale.
Profesorul se va ghida în activitatea sa
de specificul fiecărui nivel:

Nivelul 1, receptiv-
reproductiv literal

Nivelul 2, reproductiv-
transformativ

Nivelul 3, productiv-
creativ, de performanţă
Nivelul 1, receptiv-reproductiv literal

 presupune operaţii de
receptare (Am înţeles!) şi de
reproducere pe baza
informaţiilor receptate, citite
sau audiate (Am găsit!
Răspund!). Reproducerea se
realizează aproape de text,
folosind expresii, exemple din
text.
 Elevii nu disting destul de clar
legătura dintre materia nouă şi cea
învăţată anterior, deseori, din cauza
lacunelor, nu sînt în stare să aplice
cunoştinţele, capacităţile însuşite
anterior la soluţionarea celor noi, pe
care uneori le reproduc din
memorie, neînţelegînd operaţiile
parţiale de analiză şi sinteză
Nivelul 2, reproductiv-transformativ

 presupune operaţii de vorbire Elevii sînt capabili să aplice


din memorie, adică nu doar cunoştinţele, capacităţile
se însuşesc /se găsesc /se reţin însuşite anterior explicîndu-le
modelele de-a gata, dar se pe cele noi, dar nu imediat – la
mai efectuează şi o anumită început ei le analizează de pe
modificare a materiei la poziţia noului, le repetă,
detaliat sau desfăşurat; au
transmiterea /aplicarea
nevoie de repere.
conţinutului.
Nivelul 3, productiv-creativ, de
performanţă

 elevul creează o nouă informaţie, în


procesul de vorbire, adică elevul
produce un mesaj în mod
independent sau îl poate completa,
continua în mod creativ (Eu fac! Eu
creez!).
Elevii stabilesc în mod operativ legătura dintre materia
nouă şi cea învăţată anterior, actualizează prompt şi corect
cunoştinţele şi abilităţile vechi şi le aplică la însuşirea celor
noi, le argumentează, trag concluziile necesare, realizează
analiza şi sinteza;
VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIA
ACORDATĂ!