Sunteți pe pagina 1din 250

Atribuirea contractelor de achiziţie publică

NOUA STRATEGIE A ACHIZITIILOR PUBLICE


aduce o noua abordare in domeniu, mutand
accentul de la valoarea contractului propriu-zis
la “value for money” si la costul intregului ciclu
de viata al unei achizitii
Procesul de achizitie publică = Mai mult decât o
“procedură de atribuire”

Identificarea nevoii Finalizarea contractului


Actorii implicati in procesul de achizitie publica
Concepte noi
• Activitati de achizitie auxiliara
• Activitati de achizitie centralizate
• Anunt de intentie valabil in mod continuu
• Contract pe termen lung
• Document Unic de Achizitii European DUAE
• Parteneriat pentru inovare
• Solicitare de participare
• Specificatie tehnica comuna
• TFUE – Tratatul privind functionarea UE
• Unitate de achizitii centralizate
Definitiile noilor termeni se regasesc in Sectiunea a 2-a din
Legea nr. 98/2016
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Etapele procesului de achiziţie publică


 Etapa de planificare/pregatire, inclusiv
consultarea pietei
 Etapa de organizare a procedurii si atribuirea
contractului/acordului-cadru
 Etapa postatribuire contract/acord-cadru ,
respectiv executarea si monitorizarea
implementarii acestuia
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Strategia anuala de achizitie publica reprezinta


totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi
lansate de catre o autoritate contractanta pe parcursul
unui an bugetar.

– Se realizeaza in ultimul trimestru al anului anterior anului caruia


ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in acesta si
se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante

Este un concept nou introdus


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Programul anual
BUGET
al achiziţiilor publice
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Programul anual al achiziţiilor publice, parte a


strategiei anuale de achizitie publica este instrumentul
managerial utilizat pentru planificarea si
monitorizarea achizitiilor la nivel de aut. contractanta
Ce conţine?
• Obiectul contractului/acordului-cadru
• CPV
• Valoarea estimată si sursa de finantare
• Procedura care urmează sa fie aplicată
• Data estimată pentru începerea procedurii
• Data estimată pentru atribuirea contractului
• Modalitatea de derulare a procedurii : online sau offline
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Obiectul contractului nu este în legătură cu identificarea unui cod


CPV de 8 cifre ci cu identificarea posibilităţii de a satisface o
necesitate căreia i se poate atribui unul sau mai multe coduri
CPV (de produse/servicii/lucrări) pe care aceasta le comportă.

Punerea în corespondenţă cu CPV este obligatorie pentru ca


informaţia privind obiectul contractului să fie accesibilă şi
precisă pentru toţi operatorii economici vorbitori de alte limbi.

Se interzice divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte de


valoare mică invocându-se scopuri diferite.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Exemplu ipotetic
AC urmează să achiziţioneze consumabile pentru imprimantele şi
fotocopiatoarele din dotarea instituţiei, de tipul:
1. Toner pentru imprimante laser/faxuri – cod CPV 30125110-5
2. Toner pentru fotocopiatoare – cod CPV 30125120-8
Notă : Nevoia – necesitatea este aceeaşi pentru toate : NEVOIA DE A
IMPRIMA.
Întrebare: Are dreptul AC de a achiziţiona direct aceste consumabile dacă
valoarea estimată pe fiecare cod CPV este sub pragul de 132.518 lei
pe an bugetar ?
Răspuns : Da. Valoarea estimată se calculează prin însumarea valorilor
estimate ale celor două coduri CPV, indiferent dacă achiziţia se
efectuează concomitent sau succesiv.
La calculul valorii estimate se vor avea în vedere şi achiziţiile anterioare
efectuate pentru satisfacerea aceleiaşi necesităţi.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Ce este CPV ?
• Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)
este un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor
publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de
autoritatile / entităţile contractante de pe teritoriul
UE, pentru descrierea obiectului achiziţiei, fiind un
instrument eficient şi pentru sistemul electronic de
achiziţii publice.

De ce este necesară revizuirea CPV – ului ?


• Schimbările şi evoluţia pieţelor determinate de nevoile
utilizatorilor reprezintă o provocare constantă şi un
imbold către noi tehnologii care generează noi
activităţi şi implicit produse / servicii.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Pe lângă vocabularul CPV principal, autoritatea


contractantă are posibilitatea de a utiliza pentru
completarea obiectului contractului de achiziţii şi
vocabularul suplimentar care permite efectuarea
de precizări suplimentare privind natura sau
specificul achiziţie.
Exemplu :
• Servicii de consultanţă juridică – cod CPV 79111000-5
Dacă obiectul contractului este conex operaţiunilor de lichidare
judiciară, acestui cod i se poate atribui potrivit vocabularului
suplimentar următorul atribut : „pentru drept în materie de
lichidări” - cod QB28-0.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Ce este CPC ?
• CPC reprezintă clasificarea centrală provizorie a
produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor
Unite. Potrivit Ordinului nr.337/20.04.2007 al
Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică,
privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN
“produsul este rezultatul unei activităţi
economice şi constituie termenul generic
aplicat bunurilor şi serviciilor”
În cazul unei interpretări diferite între CPV şi CPC, se aplică CPC.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Valoarea estimată a contractului de achiziţie


publică reprezintă un concept economic care exprimă
preţul cel mai probabil ce urmează a fi plătit pentru
achiziţia unor produse, servicii sau lucrări, la o
anumită dată, în anumite situaţii particulare.

Scopul estimării valorii contractului de achiziţie publică este:


 cuantificarea resurselor financiare necesare realizării achiziţiei;
 identificarea de posibile surse de finanţare viabile;
 alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Praguri valorice de incadrare pentru alegerea modalitatii


achizitiei:
a) Achizitia directa – Art.7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016:
- de la 1 leu pana la 132.518 lei – pentru produse si servicii
- de la 1 leu pana la 441.729 lei – pentru lucrari

b) Procedura simplificata – Art.7, alin. 2 + Art. 113 din Legea nr.


98/2016:
- de la 132.519 lei pana la 600.128 lei – pentru produse si
servicii
- de la 441.730 lei pana la 23.227.214 lei – pentru lucrari
- de la 132.519 lei pana la 3.334.049 lei – pentru serviciile
prevazute in anexa 2 la lege
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

c) Proceduri de atribuire : licitatia deschisa, licitatia restransa,


negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru
inovare, negocierea fara publicare prealabila, concursul de solutii,
procedura de atribuire servicii sociale si servicii specifice – Art.68 din
Legea nr. 98/2016:
- de la 600.129 lei si peste – pentru produse si servicii
- de la 23.227.215 lei si peste– pentru lucrari
- de la 3.334.050 lei si peste– pentru serviciile prevazute in anexa
2 la lege
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Elaborare calendar procedură


Regulă generală:
Alocarea de timp suficient pentru derularea corespunzătoare a
fiecărei proceduri de atribuire ţinând cont de duratele
estimative ale fiecărei etape precum şi de perioada de
soluţionare a eventualelor contestaţii.

Riscuri : planificarea deficitară a procedurii de atribuire nu


justifică invocarea măsurii extremei urgenţe
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Rubrica “procedura de atribuire” se va completa ţinând cont de


valoarea estimată aferentă achiziţionării tuturor produselor,
serviciilor şi lucrărilor necesare pe întregul an bugetar,
indiferent de faptul că necesităţile autorităţii contractante vor fi
acoperite prin atribuirea unuia sau mai multor contracte de
achiziţie publică, respectiv prin organizarea unei singure
proceduri sau prin iniţierea şi derularea în mod distinct pe
parcursul anului a mai multor proceduri.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Exista o persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de


atribuire.

Această persoană va fi din cadrul


compartimentului intern specializat în
atribuirea contractelor de achiziţie publică,
având fie calitatea de membru în cadrul
comisiei de evaluare, fie un rol limitat numai
la aspectele de organizare şi reprezentare,
fără drept de vot.
COMPARTIMENTUL DE
ACHIZIŢII PUBLICE
COMPARTIMENTUL DE ACHIZIŢII
PUBLICE

 Obligaţia AC de a înfiinţa compartiment


intern specializat, format de regula, din min. 3
persoane cu specializari in AP
sau
• Prin însărcinarea uneia/unor persoane cu
îndeplinirea atribuţiilor ce revin
compartimentului
Atribuţii
 Inregistreaza autoritatea in SEAP si
pastreaza actualizat certificatul digital;
 Elaborarea strategia de contractare si
programul anual al achizitiilor publice,
supunandu-le spre aprobare conducatorului;
 Elaboreaza si, dupa caz coordoneaza
elaborarea documentatiei de atribuire ;
 Indeplineste obligatiile referitoare la
publicitate;
 Aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
 Realizeaza achizitiile directe;
 Constituie si pastreaza dosarul achizitiei.
Atribuţii

Celelalte compartimente ale autorităţii au


obligaţia de a sprijini activitatea
compartimentului de achiziţii publice:
referate de necesitate, specificatii tehnice, informatii cu privire
la preturi actualizate, fonduri alocate, etc.
• AC are dreptul de a achiziţiona servicii de
consultanţă pentru:
– elaborarea documentaţiei de atribuire
– Implementarea unor programe de prevenire/diminuare a
riscurilor, vizand toate etapele procesului.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Achiziţia directă

sediul materiei art.7, alin. 5 din LEGEA nr.98/2016 si Cap.III,


Sectiunea 1 din HG nr. 395/2016
Achiziţia directă rămâne în exteriorul definiţiei propriu-zise a
contractului de achiziţie publică întrucât nu este corelată cu o
procedură de atribuire.
Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct
produse, servicii şi lucrări fără a avea obligaţia aplicării unei
proceduri, în sensul că valoarea estimată a achizitiei, fara TVA
nu trebuie să depăşească :
- 132.518 lei pentru servicii și produse
- 441.729 lei pentru lucrări.
Achizitia directa se realizeaza pe baza de document justificativ
: contract si factura sau doar factura.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
De regula, achizitia directa se efectueaza prin intermediul SEAP-ului
– Catalog electronic de produse, servicii si lucrari.
In situatia in care nevoia nu este identificata in catalog sau preturile
sunt mai mari, atunci AC poate realiza achizitia de la orice
operator, elaborand in acest sens o nota justificativa si
transmiterea unei notificari de achizitie in SEAP, dar doar pentru
achizitia directa a carei valoare depaseste 13.000 lei, fara TVA, in
cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ.

Transmiterea notificării se va efectua în format electronic prin


utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de Internet
www.e-licitatie.ro şi va cuprinde următoarele informaţii:
a) denumirea şi datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziţiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziţiei;
e) cantitatea achiziţionată;
g) data realizării achiziţiei.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
PROCEDURI DE
ATRIBUIRE
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Negociere competitiva
Dialog competitiv
Parteneriat pentru inovare
Negociere fără publicare
prealabila
Concurs de soluţii
Procedura de atribuire
aplicabila in cazul serviciilor
sociale si a altor servicii
Procedura simplificata
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Proceduri prin care se atribuie contractele de achizitie :
 Licitaţia deschisă
 Licitatie restransa

Proceduri care se aplica prin exceptie:


 Parteneriatul pentru inovare (art. 95-103 din L. 98)
 Negociere competitiva ( art. 70 din L. 98)
 Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare ( art. 104 din L. 98 )
 Concursul de soluţii (art. 3 alin. 1 lit.j si art. 105-110)
 Servicii sociale si alte servicii specifice (art. 111 si 112)
Licitaţia deschisă

Orice operator economic


interesat are dreptul
de a depune ofertă
individual ori in comun
cu alti operatori
Licitaţia restrânsă

Orice operator economic


are dreptul de a depune
o solicitare de participare, urmând
ca numai candidaţii care indeplinesc
criteriile de calificare si selectie
să aibă dreptul de a depune ofertă
in etapa ulterioara .
Negocierea competitiva
Orice operator economic are dreptul de a
depune o solicitare de participare, urmand ca
numai candidaţii care indeplinesc criteriile de
calificare si selectie să aibă dreptul de a depune
oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza
carora AC va derula negocieri in vederea
imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii
ofertelor finale si a evaluarii acestora.
Dialogul competitiv

Dialogul competitiv - procedură introdusă prin


Directiva 18/2004/CE - care îmbină elemente
ale procedurii de licitaţie restrânsă cu
elemente ale procedurii de negociere.
Dialogul competitiv
Dialogul competitiv - procedură de excepţie

Două condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru


aplicarea acestei proceduri:
 contractul care urmează să fie atribuit este unul de
complexitate deosebită; şi
 aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau
restrânsă, datorită caracterului lor mai „rigid”, nu ar
permite AC atingerea obiectivului de atribuire a
contractului în cauză;
Dialogul competitiv
Contract de complexitate deosebită

Autoritatea contractantă nu este, în mod


obiectiv, în măsură:
• să definească specificaţiile tehnice capabile să
îi satisfacă necesităţile si exigenţele; şi/sau
• să stabilească montajul financiar si/sau
cadrul juridic de implementare a proiectului
Dialogul competitiv

Complexitatea deosebită se referă la obiectul


contractului sub aspectul conceptului/soluţiei şi nu sub
aspectul cantitativ/calitativ al resurselor implicate.

Elaborarea unui studiu nu este un contract complex !


Activitatea de elaborare a studiului poate fi complexă –
sub raport cantitativ şi calitativ - şi poate reclama
competenţe şi abilităţi profesionale ridicate, respectiv
o cantitate semnificativă de resurse, dar aceasta nu
justifică selectarea procedurii de dialog competitiv.
Este situatia in care se poate initia achizitia serviciilor de
consultanta.
Dialogul competitiv
Orice operator economic
are dreptul de a depune o
Solicitare de participare, dar
numai candidaţii care indepli-
nesc criteriile de calificare si
selectie participă la etapa de dialog.

 Candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog au dreptul de a


depune oferta finală.
Dialogul competitiv
Procedura se desfăşoară în trei etape:

1. etapa depunerii solicitarilor de participare


si a selectarii candidatilor
2. etapa de dialog cu candidaţii selectaţi, in
vederea identificarii solutiei/solutiilor apte
3. etapa depunerii ofertelor finale si de
evaluare a acestora
Dialogul competitiv
După selecţie

invitaţia de participare la dialog tuturor candidaţilor


selectaţi care trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

• referinţe privind anunţul de participare publicat


• adresa la care va avea loc dialogul, data şi ora lansării acestuia
• limba/limbile în care se va derula dialogul
Dialogul competitiv
Etapa a doua a procedurii consta in
organizarea de intalniri cu fiecare candidat
selectat
 Dialogul va continua până când autoritatea
contractantă reuşeşte să identifice şi să
definească soluţia/soluţiile optimă/optime iar
cerinţele sale pot fi structurate in functie de
necesitatile, obiectivele si constrangerile
autoritatii contractante.
Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului,
AC ii invita pe fiecare sa depuna ofertele finale
pe baza solutiilor prezentate si specificate in
cursul dialogului.
Parteneriatul pentru inovare

• Procedura utilizata pentru dezvoltarea si


achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau
lucrari inovatoare, in conditiile in care ce este
existent pe piata, nu satisfac nevoile.
• Se desfasoara in 3 etape: I.depunere solicitari si
selectarea candidatilor, II.depunere oferte
initiale si evaluare cf. art. 98 – alin.(3),
III.negociere de imbunatatire a ofertelor
initiale, depunerea ofertelor finale si evaluarea
acestora.
Negocierea fara publicare
prealabila
Procedura aplicata in urmatoarele cazuri:
- La licitatie deschisa ori licitatie restransa nu a fost
depusa nicio oferta sau cele depuse sunt neconforme;
- Pot fi furnizate numai de catre
un operator economic din motive tehnice de lipsa
concurentiala, drepturi de protectie
exclusiva, proprietate intelectuala,
opere de arta , reprezentatii artistice;
- Motive de extrema urgenta
determinate de evenimente
imprevizibile, nu de inactiuni ale AC.
Negocierea fără publicare prealabila

AC are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor de


aplicare a negocierii fără publicarea unui anunţ de
participare pentru fiecare caz în parte.

Elaborare notă justificativă care devine parte a


dosarului achiziţiei
Negocierea fără publicarea unui anunţ
Nr
Cazuri care justifică aplicarea
Crt
Furnizare Servicii Lucrări
negocierii fără anunţ
Contractul poate fi atribuit numai unui anumit
operator economic din motive tehnice, artistice sau Aplicabil Aplicabil Aplicabil
1 legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate

Cazul „extremei urgenţe”


2 Aplicabil Aplicabil Aplicabil

Produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate Aplicabil


3 exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice,
experimentării, studiilor sau dezvoltării tehnologice
- -
şi numai dacă nu se realizează pentru obţinerea unui
profit.
Suplimentarea de produse de la furnizorul iniţial Aplicabil
4 destinate înlocuirii parţiale sau extinderii
echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior
- -
Negocierea fără publicarea unui anunţ
Nr
Cazuri care justifică aplicarea
Crt
Furnizare Servicii Lucrări
negocierii fără anunţ
Achiziţia de materii prime cotate la bursele de
5
mărfuri (ex. Produse agicole, materii prime, burse
de energie care garanteaza in mod natural preturile
Aplicabil - -
pietei)

Produse sau servicii care pot fi achiziţionate în


6 condiţii speciale avantajoase (ex. Operatori care
inchid definitiv afacerea, faliment, situatii similare)
Aplicabil Aplicabil -

Contractele care urmează concursului de soluţii


7 - Aplicabil -

Lucrări/ servicii suplimentare/adiţionale, care nu


8 au fost incluse în contractul iniţial (atribuirea se
face contractantului initial pentru repetari
- Aplicabil Aplicabil

similare, daca au fost cuprinse in valoarea estimata


initiala si daca a fost specificat in anuntul de partic.
Concursul de solutii

• Este o procedura aplicabila in special in domeniul


amenajarii teritoriului si urbanismului, al arhitecturii si
ingineriei sau al prelucrarii datelor, un plan ori un
proiect selectat de un juriu pe baze concurentiale, cu sau
fara acordare de premii.
• Modalitati de organizare :
- in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de
achizitie publica de servicii;
- ca o procedura de atribuire distincta, cu premii sau plati
acordate participantilor.
Servicii sociale si alte servicii
specifice
• Sunt servicii prevazute in Anexa 2 la Legea nr. 98/2016
• Pentru aceste servicii, care au o valoare estimata egala
sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7, alin.(1),
lit.c, adica 3.334.050 lei, AC are urmatoarele obligatii :
- publicarea unui anunt de participare sau a unui anunt
de intentie valabil in mod continuu;
- publicarea unui anunt de atribuire a contractului.
Criteriile de atribuire utilizate:
“cel mai bun raport calitate-pret” sau “cel mai bun raport
calitate-cost” si se determina pe baza unor factori de
evaluare dpdv calitativi, de mediu si/sau sociali, avantaje
tehnice, accesibilitate, personal calificat, serv. postvanzare
Procedura simplificata
• pentru contractul de produse
 V e < 600.129 lei
• pentru contractul de servicii
 V e < 600.129 lei
• pentru contractul de lucrări
 V e < 23.227.215 lei
• pentru contractul de servicii sociale, servicii
specifice
 V e < 3.334.050 lei
Procedura simplificata presupune termene mai scurte si
formalitati procedurale reduse fata de celelalte
proceduri reglementate.
ATRIBUIREA
CONTRACTELOR PRIN
MIJLOACE ELECTRONICE
Proceduri on- line
Începând cu anul 2016, AC are obligaţia
de a utiliza mijloacele electronice pentru
aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru
realizarea achiziţiilor directe, reprezentând
60% din valoarea totală a achiziţiilor
publice finalizate de aceasta în cursul anului
respectiv, care se pot efectua prin utilizarea
mijloacelor electronice.
Din anul 2017, procentul minim este de 80%,
iar din anul 2018, procentul este de 100%.
Proceduri on- line
• Autoritățile contractante au obligația de a aplica
procedura de licitație deschisă, licitație
restrânsă, si procedură simplificată într-o
singură etapă prin mijloace electronice, situație
în care numai operatorii economici înregistrați
în SEAP pot depune ofertă.
• AC desfășoară:
• ONLINE - LD,LR și PS într-o singură etapă;
• OFFLINE - NC,DC,PPI.
Proceduri on- line
Procentul de 60% se raportează la valoarea ce
rezultă în urma scăderii din totalul achiziţiilor
din anul în curs a excepţiilor prevăzute de lege, a valorii
contractelor de servicii din Anexa 2, a contractelor
încheiate prin negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunţ, dialogul competitiv, parteneriatul public,
precum şi a valorii contractelor subsecvente
aferente acordurilor-cadru, cu excepţia acelora:
-atribuite în urma încheierii unui acord-cadru prin aplicarea unei
proceduri intergral prin mijloace electronice,
-încheiate ca urmare a reluării competiţiei dintre operatorii
economici semnatari ai acordului-cadru, prin utilizarea licitaţiei
electronice .
TRANSPARENŢA
PROCEDURILOR DE ACHIZIŢIE
PUBLICĂ
TRANSPARENŢA PROCEDURILOR
DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Transparenţa procedurilor de achiziţie publică


se asigură prin publicarea:
anunţurilor de intenţie
anunţurilor de participare
anunţurilor de atribuire

Fiecare tip de anunţ are un format standard stabilit de CE in


temeiul dispozitiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE
ANUNŢUL DE INTENŢIE

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod Ţară:
poştal:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:

E-mail: Fax:
Adresă (adrese) Internet (după caz)
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL):

Alte informaţii pot fi obţinute la:


□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
ANUNŢUL DE INTENŢIE

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA


PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate □ Servicii publice generale
naţională sau federală, inclusiv □ Apărare
subdiviziunile regionale sau locale ale □ Ordine şi siguranţă publică
acestora □ Mediu
□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Afaceri economice şi financiare
□ Autoritate regională sau locală □ Sănătate
□ Agenţie/birou regional sau local □ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Organism de drept public □ Protecţie socială
□ Instituţie/agenţie europeană sau □ Recreere, cultură şi religie
organizaţie internaţională
□ Altele (precizaţi): ———————— □ Educaţie

□ □ Altele (precizaţi): ————————

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi da □ nu □
contractante
ANUNŢUL DE INTENŢIE

SECŢIUNEA II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRĂRI)

II.1) DENUMIREA DATĂ CONTRACTULUI DE CĂTRE AUTORITATEA


CONTRACTANTĂ

II.2) TIPUL DE CONTRACT ŞI LOCUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR


Locul principal sau locul executare a lucrărilor ————— Cod NUTS□□□□□
II.3) PREZENTUL ANUNŢ IMPLICĂ ÎNCHEIEREA UNUI da □ nu □
ACORD-CADRU
II.4) DESCRIEREA SUCCINTĂ A NATURII ŞI DOMENIULUI LUCRĂRILOR
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Dacă se cunoaşte, valoarea estimativă a lucrărilor fără TVA (numai în Monedă: ————
cifre): _____________
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B da □ nu □
de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
ANUNŢUL DE INTENŢIE

SECŢIUNEA II.A: OBIECTUL CONTRACTULUI (LUCRĂRI)

II.1) DENUMIREA DATĂ CONTRACTULUI DE CĂTRE AUTORITATEA


CONTRACTANTĂ

II.2) TIPUL DE CONTRACT ŞI LOCUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR


Locul principal sau locul executare a lucrărilor ————— Cod NUTS□□□□□
II.3) PREZENTUL ANUNŢ IMPLICĂ ÎNCHEIEREA UNUI da □ nu □
ACORD-CADRU
II.4) DESCRIEREA SUCCINTĂ A NATURII ŞI DOMENIULUI LUCRĂRILOR
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Dacă se cunoaşte, valoarea estimativă a lucrărilor fără TVA (numai în Monedă: ————
cifre): _____________
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi anexa B da □ nu □
de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
ANUNŢUL DE INTENŢIE

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

LOT nr. □□□ DENUMIRE —————————————————————————

1) DESCRIERE SUCCINTĂ
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE
PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)
Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată a contractului fără TVA (numai Monedă: ————
în cifre): _____________
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
4) DATĂ DIFERITĂ PREVĂZUTĂ PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURILOR DE
ATRIBUIRE ŞI/SAU DURATA CONTRACTULUI (după caz)
Data prevăzută (dacă se cunoaşte) pentru
începerea procedurilor de atribuire □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ (începând de la data atribuirii contractului)
sau Data prevăzută (dacă se cunoaşte) pentru
începerea lucrărilor □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
finalizarea lucrărilor □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

.............................(Utilizaţi prezenta anexă separat pentru fiecare lot).......................................
ANUNŢUL DE INTENŢIE

II.5) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN


PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE)
Vocabular Vocabular suplimentar (după caz)
principal
Obiect □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
principal
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
suplimentar( □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
e)
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
ANUNŢUL DE INTENŢIE

II.6) DATA PREVĂZUTĂ PENTRU ÎNCEPEREA


PROCEDURILOR DE ADJUDECARE ŞI DURATA
CONTRACTULUI
Data prevăzută (dacă se cunoaşte) pentru
începerea procedurilor de adjudecare □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ (începând de la data atribuirii
contractului)
sau Data prevăzută (dacă se cunoaşte) pentru
începerea lucrărilor □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
finalizarea lucrărilor □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
II.7) CONTRACTUL INTRĂ SUB INCIDENŢA ACORDULUI
PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIŢII PUBLICE
da □ nu □
II.8) INFORMAŢII SUPLIMENTARE (după caz)
————————————————————————————
——————————
————————————————————————————
——————————
ANUNŢUL DE INTENŢIE

SECŢIUNEA II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (PRODUSE SAU


SERVICII)
II.1) DENUMIREA DATĂ CONTRACTULUI DE CĂTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
————————————————————————————————
—————
II.2) TIPUL DE CONTRACT ŞI LOCUL DE LIVRARE SAU DE
PRESTARE
(Alegeţi o singură categorie – produse sau servicii – care corespunde cel mai
bine obiectului specific contractului sau al achiziţiei )
Produse □ Servicii □ Categoria serviciilor: nr. □□
(pentru categoriile de servicii 1-27, consultaţi anexa II la Directiva
2004/18/CE)
Locul principal de livrare sau de executare: —————— Cod
————— NUTS□□□□□
II.3) DESCRIEREA SUCCINTĂ A NATURII ŞI A CANTITĂŢII SAU A
VALORII PRODUSELOR SAU SERVICIILOR
(pentru fiecare categorie de servicii)
————————————————————————————————
—————
————————————————————————————————
—————
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată a contractului fără Monedă: ———
TVA (numai în cifre): ________________________ —
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ———

Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile da □ nu □
utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot
în parte)
ANUNŢUL DE INTENŢIE

II.4) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND


ACHIZIŢIILE PUBLICE)
Vocabular Vocabular suplimentar (după caz)
principal
Obiect □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
principal
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
II.5) DATA PREVĂZUTĂ PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURILOR DE
ATRIBUIRE □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
(dacă se cunoaşte)
II.6) CONTRACTUL INTRĂ SUB INCIDENŢA ACORDULUI PRIVIND
CONTRACTELE DE ACHIZIŢII PUBLICE
da □ nu □
II.7) INFORMAŢII SUPLIMENTARE (după caz)
————————————————————————————————
—————
————————————————————————————————
—————
————————————————————————————————
—————
(Utilizaţi prezenta secţiune de câte ori este necesar alegând de fiecare dată în
partea II.2 câte un singur tip de contract: servicii sau produse)
ANUNŢUL DE INTENŢIE

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE,


FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT


III.1.1) Principalele condiţii financiare şi modalităţi de plată şi/sau
trimitere la dispoziţiile relevante (dacă se cunosc, precizaţi numai pentru
contractele de lucrări):

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE


III.2.1) Contracte rezervate (după caz) da □ nu □
Contractul este rezervat unor ateliere protejate □
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de □
ocuparea forţei de muncă protejate
ANUNŢUL DE INTENŢIE

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANŢAT


DIN FONDURI COMUNITARE
da □ nu □
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.2) ALTE INFORMAŢII (după caz):
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.3) INFORMAŢII PRIVIND CADRUL DE REGLEMENTARE GENERAL
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obţine informaţii privind
Legislaţia fiscală: ——————————————————————————————
Legislaţia în domeniul protecţiei mediului: ———————————————————

Protecţia muncii şi condiţii de muncă : ——————————————————
Pentru obţinerea mai multor detalii privind serviciile guvernamentale de la care se pot
obţine informaţii privind fiscalitatea, protecţia mediului, protecţia muncii şi condiţii de
muncă a se completa anexa A.II-IV (după caz)
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT


Denumire oficială:
Adresă:
Localitatea: Cod poştal: Ţară:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:
E-mail: Fax:
Adresă (adrese) Internet (după caz)
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):
Adresa profilului cumpărătorului (URL):

Alte informaţii pot fi obţinute la:


□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul
competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
□ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE


INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:
E-mail: Fax:
Adresă Internet (URL):

II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL


DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE
PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC)

Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:
E-mail: Fax:
Adresă Internet (URL):

III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE


OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:
E-mail: Fax:
Adresă Internet (URL):
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ


(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, □ Servicii publice generale
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Apărare
□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Ordine şi siguranţă publică
□ Colectivitate teritorială □ Mediu
□ Agenţie/birou regional sau local □ Afaceri economice şi financiare
□ Organism de drept public □ Sănătate
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Construcţii şi amenajări
teritoriale
□ Protecţie socială
□ Altele (precizaţi): ————————— □ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): —————
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu □
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă


—————————————————————————————————————
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
(Alegeţi numai o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – cea care corespunde cel
mai bine obiectului specific al contractului sau al achiziţiei dvs.)
a) Lucrări □ B) Produse □ c) Servicii □
Executare □ Cumpărare □ Categoria serviciilor: nr.
□□
Proiectare şi executare □ Leasing □ (Pentru categoriile de servicii
Executarea, prin orice □ Închiriere □ 1-27, consultaţi anexa II la
mijloace, a unei lucrări, Închiriere cu opţiune de □ Directiva 2004/18/CE)
conform cerinţelor cumpărare
specificate de autoritatea O combinaţie între □
contractantă acestea
Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare
——————————— ——————————— ———————————
——————————— ——————————— ———————————
Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

II.1.3) Anunţul implică


Un contract de achiziţii publice □ Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic
(SAD) □
Încheierea unui acord-cadru □
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai mulţi operatori Acord-cadru cu un singur operator
economici□ economic □
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim
□□□ de participanţi la acordul-cadru
preconizat
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după
caz; numai în cifre):
Valoarea estimată fără TVA: _________________ Monedă: ————
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ————
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)


Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)
Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
da □ nu □
II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu □
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □
II.1.9) Vor fi acceptate variante da □ nu □
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE

LOT nr. □□□ DENUMIRE —————————————————————————

1) DESCRIERE SUCCINTĂ
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE
PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)
Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Dacă se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): Monedă: ————
_____________
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
4) INDICAŢII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTĂ DATĂ
DE ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ (începând de la data atribuirii contractului)
sau Începând din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
până la □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————

.............................(Utilizaţi prezenta anexă separat pentru fiecare lot).......................................


ANUNŢUL DE PARTICIPARE

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): ____________ Monedă: ————
sau intervalul: între __________ şi _______________ Monedă: ————
II.2.2) Opţiuni (după caz) da □ nu □
Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ———————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): □□□ sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite,
calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data
atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)


sau Începând de la □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Până la □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI


TEHNICE

III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)


—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile
relevante
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se
atribuie contractul (după caz)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după da □ nu □
caz)
Dacă da, descrierea acestor condiţii
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la


înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi formalităţi necesare pentru Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
evaluarea respectării cerinţelor menţionate: (după caz):
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
III.2.3) Capacitatea tehnică
Informaţii şi formalităţi necesare pentru Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
evaluarea respectării cerinţelor menţionate: (după caz):
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
—————————————————— ——————————————————
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da □ nu □


Contractul este rezervat unor ateliere protejate □
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de □
ocuparea forţei de muncă protejate

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu □


Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu □
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii


Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă □ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
accelerată
————————————————————————
Negociere □ Au fost deja selectaţi candidaţi da □ nu □
Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici
selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare
Negociere accelerată □ Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
————————————————————————
Dialog competitiv □
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să
participe
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat □□□
SAU Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al
dialogului (negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a da □ nu □
reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)


Cel mai mic preţ □
Sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce □
priveşte
□ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună
cu ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate
realiza ponderarea din motive demonstrabile)
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a
participa la negociere sau în documentul descriptiv
Criterii Pondere Criterii Pondere
1. ——————————— ———— 6. ——————————— ————
2. ——————————— ———— 7. ——————————— ————
3. ——————————— ———— 8. ——————————— ————
4. ——————————— ———— 9. ——————————— ————
5. ——————————— ———— 10. ——————————— ————
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da □ nu □
Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)


—————————————————————————————————————
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi da □ nu □
contract
Dacă da,
Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul □
cumpărătorului
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare (cu
excepţia unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente
Ora: ——————————
Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
da □ nu □
Documente de plată
Dacă da, preţul (numai în cifre): ————————————— Monedă: ——
———□
Condiţii şi modalitate de plată: —————————————————————————
—————————————————————————————————————
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare


Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Ora: ——————————

IV.3.5) Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare


candidaţilor selectaţi (dacă se cunoaşte)
(în cazul unei licitaţii restrânse sau al unei negocieri sau dialog competitiv)
Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL P PT SK SL FI SV
L
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Altele: ——————————————————————————————————

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în
cazul unei licitaţii deschise)
Până la: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
sau Durata în luni: □□□ sau în zile: □□□ (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor


Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) Ora: ——————————
Locul (după caz): ——————————————————————————————
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (după caz) da □ nu □
—————————————————————————————————————
ANUNŢUL DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da □ nu □


Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ————————
VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM da □ nu □
FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
E-mail: Telefon:
Adresă Internet (URL) Fax:
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
E-mail: Telefon:
Adresă Internet (URL) Fax:
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
E-mail: Telefon:
Adresă Internet (URL) Fax:
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:
E-mail: Fax:
Adresă (adrese) Internet (după caz)

Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):

Adresa profilului cumpărătorului (URL):

I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ


(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

□ Minister sau orice altă autoritate □ Servicii publice generale


naţională sau federală, inclusiv □ Apărare
subdiviziunile regionale sau locale ale □ Ordine şi siguranţă publică
acestora
□ Mediu
□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Afaceri economice şi financiare
□ Colectivitate teritorială □ Sănătate
□ Agenţie/birou regional sau local □ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Organism de drept public □ Protecţie socială
□ Instituţie/agenţie europeană sau □ Recreere, cultură şi religie
organizaţie internaţională
□ Altele (precizaţi): ————————— □ Educaţie
□ □ Altele (precizaţi): —————————
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu □
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă


—————————————————————————————————————
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
(Alegeţi numai o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – cea care corespunde cel
mai bine obiectului specific al contractului sau al achiziţiei dvs.)
a) Lucrări □ b) Produse □ c) Servicii □
Executare □ Cumpărare □ Categoria serviciilor: nr.
□□
Proiectare şi executare □ Leasing □ În cazul categoriilor de
Executarea, prin orice □ Închiriere □ servicii 17-27 (a se vedea
mijloace, a unei lucrări, anexa C), aprobaţi publicarea
conform cerinţelor prezentului anunţ?
specificate de autoritatea Închiriere cu opţiune de □
contractantă cumpărare
O combinaţie între □
acestea da □ nu □
Locul principal de executare Locul principal de livrare Locul principal de prestare
——————————— ——————————— ———————————
——————————— ——————————— ———————————
Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□ Cod NUTS□□□□□□
II.1.3) Anunţul implică (după caz)
Încheierea unui acord-cadru □ Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic
(SAD) □
II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE (ANEXA C)

SERVICII PREVĂZUTE ÎN SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


Categoria nr.1 Descriere
1 Servicii de întreţinere şi reparare
Servicii de transport terestru2, inclusiv servicii de transport în vehicule blindate şi servicii
2
de curier exceptând transportul poştal
3 Servicii de transport aerian de călători şi de mărfuri exceptând transportul poştal
4 Transport poştal, terestru3 sau aerian
5 Servicii de telecomunicaţii
6 Servicii financiare:
(a) servicii de asigurare (b) servicii bancare şi de investiţii 4
7 Servicii informatice şi servicii conexe
8 Servicii de cercetare - dezvoltare5
9 Servicii de contabilitate, de audit financiar şi de înregistrare contabilă
10 Servicii de studiere a pieţei şi sondaje
11 Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management6 şi servicii conexe
Servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată şi servicii de inginerie integrată;
12 servicii de proiectare urbanistică şi peisagistică; servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi
tehnică; servicii de testări şi analize tehnice
13 Servicii de publicitate
14 Servicii de administrare, întreţinere şi curăţenie a imobilelor
15 Servicii de publicare şi tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract
16 Servicii de eliminare a deşeurilor şi a apelor uzate; salubrizare şi servicii similare
Categoria nr.7 Descriere
17 Servicii hoteliere şi restaurante
18 Servicii de transport feroviar
19 Servicii de transport pe apă
20 Servicii anexe şi auxiliare transportului
21 Servicii juridice
22 Servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă 8
23 Servicii de investigaţie şi protecţie, cu excepţia serviciilor de transport cu vehicule blindate
24 Servicii de învâţământ şi de formare profesională
25 Servicii de sănătate şi asistenţă socială
26 Servicii recreative, culturale şi sportive 9
27 Alte servicii 8 9
1
Servicii menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (d) din anexa II A la Directiva 2004/18/CE.
2
Cu excepţia serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18.
3
Cu excepţia serviciilor de transporturi feroviare incluse în categoria 18.
4
Cu excepţia contractelor de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul valorilor
mobiliare sau a altor instrumente financiare şi a serviciilor prestate de băncile centrale.
Sunt exceptate, de asemenea, serviciile de cumpărare sau de închiriere, prin orice mijloace financiare, de
terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau drepturi asupra acestora; achiziţia serviciilor financiare
prestate, indiferent de formă, în legătură cu contractul de cumpărare sau închiriere, se supune reglementărilor
prezentei directive
5
Cu excepţia serviciilor de cercetare - dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii
contractante pentru a fi utilizate în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie
remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.
6
Cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
7
Servicii menţionate la articolul 1 alineatul (2) litera (d) din anexa II B la Directiva 2004/18/CE.
8
Cu excepţia contractelor de muncă.
9
Cu excepţia cumpărării, dezvoltării, producţiei sau coproducţiei de programe destinate difuzării, de către
instituţii de radiodifuziune şi televiziune.
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)


Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
Obiect(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
□□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□
II.1.6) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice

da □ nu □

II.2) VALOAREA TOTALĂ FINALĂ A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)

II.2.1) Valoarea totală finală a contractului sau a Fără TVA Rata


contractelor (numai în cifre) TVA inclus TVA
(Indicaţi numai valoarea totală finală, inclusiv toate (%)
contractele, loturile şi opţiunile; pentru a oferi precizări privind
diversele contracte, completaţi secţiunea V. Atribuirea
contractului)
Valoare ——————————————— Monedă: ——— □ □ la □□,□
sau Oferta cea mai scăzută — / cea mai ridicată □ □ la □□,□
luată în considerare — Monedă: —
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1) TIPUL PROCEDURII

IV.1.1) Tipul procedurii


Licitaţie deschisă □ Negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare □
Licitaţie restrânsă □ Negociere accelerată □
Licitaţie restrânsă accelerată □ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare □
Dialog competitiv □ Justificarea alegerii negocierii fără publicarea prealabilă
a unui anunţ de participare: completaţi anexa D

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)


Cel mai mic preţ □
sau
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce □
priveşte
Criterii Pondere Criterii Pondere
1. ——————————— ———— 6. ——————————— ————
2. ——————————— ———— 7. ——————————— ————
3. ——————————— ———— 8. ——————————— ————
4. ——————————— ———— 9. ——————————— ————
5. ——————————— ———— 10. ——————————— ————
IV.2.2) S-a organizat o licitaţie electronică da □ nu □
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE (ANEXA D)
ANEXA D

ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA


PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

Justificarea alegerii procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare trebuie să fie în
conformitate cu articolele corespunzătoare din Directiva 2004/18/CE.
(Bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
a) Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca răspuns la:
- o licitaţie deschisă □
- o licitaţie restrânsă □
b) Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare
în condiţiile menţionate de directiva relevantă (numai pentru produse) □
c) Lucrările / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive:
- tehnice □
- artistice □
- legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate □
d) Situaţie de urgenţă extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de
autoritatea contractantă, în conformitate cu condiţiile stricte stabilite de directivă □
e) Lucrările / livrările / serviciile suplimentare sunt comandate în condiţiile stricte stabilite de directivă □
f) Noi lucrări / servicii, constituind o repetare a lucrărilor / serviciilor existente şi solicitate în conformitate
cu condiţiile stricte conforme celor stabilite de directivă □
g) Contract de servicii atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigătorii unui concurs □
h) Produse cotate şi achiziţionate la o bursă de mărfuri □
i) Achiziţie de produse în condiţii deosebit de avantajoase:
- de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale □
- de la administratorii judiciari sau lichidatorii unui faliment, ai unui concordat judiciar sau ai unei
proceduri similare □
j) Toate ofertele transmise la o licitaţie deschisă, la o licitaţie restrânsă sau la un dialog competitiv au fost
neconforme sau inacceptabile. Au fost luate în considerare la negocieri numai acele oferte care au □
respectat criteriile de selecţie calitativă.
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)


—————————————————————————————————————
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu

Dacă da (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare):
Anunţ de intenţie □ SAU Anunţ despre profilul cumpărătorului □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunţ de participare □ SAU Anunţ de participare simplificat (SAD) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)


—————————————————————————————————————
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da □ nu

Dacă da (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare):
Anunţ de intenţie □ SAU Anunţ despre profilul cumpărătorului □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Anunţ de participare □ SAU Anunţ de participare simplificat (SAD) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

SECŢIUNEA V: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

CONTRACT NR. □□□ DENUMIREA: ————————————————————


V.1) DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
V.2) NUMĂRUL DE OFERTE PRIMITE: □□□
V.3) NUMELE ŞI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CĂRUIA I-A FOST
ATRIBUIT CONTRACTUL
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
Punct(e) de contact: Telefon:
În atenţia:
E-mail: Fax:
Adresă Internet (URL):
V.4) INFORMAŢII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI (numai în cifre)
Fără TVA Rata
TVA inclus TVA
(%)
Estimarea iniţială a valorii contractului (după caz)
Valoare ——————— Monedă: ———————————— □ □ la □□,□
Valoarea totală finală a contractului
Valoare ——————— Monedă: ———————————— □ □ la □□,□
sau Oferta cea mai scăzută — / cea mai ridicată □ □ la □□,□
luată în considerare — Monedă: —
În cazul valorii anuale sau lunare (indicaţi): numărul de ani □□
SAU numărul de luni □□
V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI da □ nu □
SUBCONTRACTAT
Dacă da, indicaţi în valoare sau în procentaj partea din contract care ar putea fi subcontractată
(numai în cifre):
Valoare fără TVA: ———— Monedă: ——— Procent: □□,□ (%) Nu se cunoaşte □
Descriere succintă a valorii/procentului din contract care urmează să fie subcontractat
(dacă se cunoaşte)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
--------------------(Utilizaţi prezenta secţiune de câte ori este necesar)--------------------
ANUNŢUL DE ATRIBUIRE

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL DE FAŢĂ ESTE LEGAT DE UN da □ nu □


PROIECT/PROGRAM FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.2) ALTE INFORMAŢII (după caz)
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.3) CĂI DE ATAC
VI.3.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
E-mail: Telefon:
Adresă Internet (URL) Fax:
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
E-mail: Telefon:
Adresă Internet (URL) Fax:
VI.3.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.3.2 SAU, după caz, rubrica VI.3.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate: Cod poştal: Ţară:
E-mail: Telefon:
Adresă Internet (URL) Fax:
VI.4) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
ANUNŢURI TIP ERATĂ

Anunţul pentru informaţii


suplimentare, informaţii cu privire la
proceduri incomplete sau erate
Anunţul erată

Când se transmite ?

 Când este necesară corectarea şi/sau completarea


anumitor informaţii din anunţul/invitația de
participare

 Când AC a decis anularea procedurii de atribuire


Anunţul pentru informaţii suplimentare,
informaţii cu privire la proceduri incomplete sau erate

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea atribuită contractului de către autoritatea/entitatea contractantă
(astfel cum s-a stabilit în anunţul original)

II.1.2) Descriere succintă a contractului sau a achiziţiei (achiziţiilor) (astfel cum s-a stabilit în anunţul original)

II.1.3) Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit în anunţul original)

Vocabular principal Vocabular suplimentar (după caz)

Obiect principal - -


...- - -
...- - -
Obiect(e) suplimentar(e)
...- - -
...- - -
Anunţul pentru informaţii suplimentare,
informaţii cu privire la proceduri incomplete sau erate

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

VI.1) PREZENTUL ANUNŢ IMPLICĂ (dacă este cazul; bifaţi toate căsuţele necesare)
Procedură incompletă  Corectare  Informaţii suplimentare 

VI.2) INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCEDURA INCOMPLETA DE ATRIBUIRE (dacă este cazul; bifaţi toate căsuţele
necesare)

Procedura de atribuire a fost întreruptă. 


Procedura de atribuire a fost declarată nereuşită. 
Contractul nu a fost atribuit. 

Contractul poate face obiectul unei republicări. 


Anunţul pentru informaţii suplimentare, informaţii cu
privire la proceduri incomplete sau erate

VI.3) INFORMAŢII CARE URMEAZĂ SĂ FIE CORECTATE SAU ADĂUGATE (dacă este cazul; pentru a specifica locul
textului sau al datelor care urmează să fie corectate sau adăugate, menţionaţi întotdeauna secţiunea respectivă &
numărul paragrafului din anunţul original)
VI.3.1) Modificarea informaţiilor Publicaţia de pe TED nu respectă Ambele
originale oferite de autoritatea  informaţiile originale oferite de  
contractantă autoritatea contractantă
VI.3.2) În anunţul original  În documentele de licitaţie  În ambele 
corespunzătoare
(pentru informaţii suplimentare, consultaţi (pentru informaţii
documentele de licitaţie corespunzătoare) suplimentare,
consultaţi documentele de
licitaţie corespunzătoare)
Anunţul pentru informaţii suplimentare, informaţii cu
privire la proceduri incomplete sau erate

VI.3.3) Text care urmează să fie corectat în anunţul original (după caz)

Locul textului ce urmează să fie În loc de: A se citi:


modificat:

_________________________ _____________________________ _____________________________


_________________________ _____________________________ _____________________________
_________________________ _____________________________ _____________________________
_________________________ _____________________________ _____________________________
_________________________ _____________________________ _____________________________

VI.3.4) Date care urmează să fie corectate în anunţul original (după caz)

Locul datelor ce urmează să fie În loc de: A se citi:


modificate:
Anunţul pentru informaţii suplimentare, informaţii cu
privire la proceduri incomplete sau erate

VI.3.6) Textul care urmează să fie adăugat în anunţul original (după caz)

Locul textului ce urmează să Textul ce urmează să fie adăugat:


fie adăugat:

_______________________ ________________________________________________________________
_______________________ ________________________________________________________________
_______________________ ________________________________________________________________
_______________________ ________________________________________________________________
_______________________ ________________________________________________________________

VI.4) ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE (după caz)


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

----------------------------- (Folosiţi secţiunea VI ori de câte ori este nevoie) -------------------------------------

VI.3.6) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ:


Interfaţa TED
http://ted.europa.eu/TED/main/
HomePage.do
SERVICII DE PUBLICITATE
MEDIA
Servicii de publicitate media

Definiţie : contract de servicii de


difuzare de reclamă sau alte
forme de promovare prin
intermediul mijloacelor de informare
în masă (presă, radio, TV sau internet)
STUDIU DE CAZ
Servicii de difuzare spoturi radio – în
judeţe diferite – valoarea estimată a
serviciilor de difuzare fiind sub 132.519
lei pe judeţ.

1. Ce procedură urmează să selecteze AC ?


2. Este acesta un contract de publicitate media?
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
SERVICIILE DE PUBLICITATE

Referinţă CPV conform Anexei II A a Directivei 18/2006/EC:


(modificată prin Anexa VI a Regulamentului CE nr. 213/2008)

Serviciile de publicitate se regăsesc laCategoria nr.13
De la 79341000-6 la 79342200-5
(cu excepţia 79342000-3 şi 79342100-4)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

 79341000-6 Servicii de publicitate

 79341100-7 Servicii de consultanţă în publicitate

 79341200-8 Servicii de gestionare publicitară

 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

 79341500-1 Servicii de publicitate aeriană

 79342200-5 Servicii de promovare


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

 92111220-0 Producţie de filme publicitare


 92111220-0 Producţie de casete video publicitare
 92111230-3 Producţie de filme de propagandă
 92111240-6 Producţie de casete video de propagandă

Întrebare : Sunt acestea servicii de publicitate ?


Răspuns : Nu sunt servicii de publicitate ci servicii
culturale care se regăsesc în anexa II B a
Directivei 18/2006/EC
(modificată prin Anexa VII a Regulamentului CE nr. 213/2008)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Cerinţe specifice suplimentare celor prevazute


serviciilor, pentru contracte de publicitate
media cu o valoare anuală cumulată estimată >
de 600.129 lei:
 publicarea un anunţ de participare şi a unui anunţ de atribuire,
pe site-ul www.publicitatepublica.ro precum şi pe pagina proprie
de internet

 anunţul este însoţit de un referat care justifica oportunitatea


achizitiei

la incetarea contractului de publicitate media, publicarea pe site-


ul www.publicitatepublica.ro a raportului de evaluare a
impactului achiziţiei
SERVICII ANEXA 2
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Contractele de servicii sociale si alte servicii specifice


listate în Anexa 2 la Legea nr. 98 a căror valoare estimată
este sub pragul valoric de 3.334.050 se atribuie optional,
fie prin procedura simplificata, fie prin norma procedurala
proprie .

AC are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă


a fondurilor în procesul de atribuire, de a
respecta principiile care stau la baza :
nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoasterea reciproca, transparenta,
proportionalitatea, asumarea raspunderii.

aplicare procedură proprie


STUDIU DE CAZ
Primăria Oraşului X intenţionează externalizarea
serviciilor de organizare a manifestărilor cultural-
artistice care se desfăşoară anual la nivelul
municipalităţii, prin încheierea unui contract de
concesiune de servicii.

Întrebare : Este obligatorie aplicarea unei proceduri


reglementate de Legea nr.98/2016 ?

Răspuns : În acest caz nu este obligatorie aplicarea


unei proceduri reglementate, autoritatea contractantă
are posibilitatea de a atribui contractul de achiziţie
publică printr-o procedură proprie sau optional prin
procedura simplificata.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Obligaţia privind promovarea concurenţei constă în asigurarea


unui grad de publicitate suficient încât să permită pieţei de servicii
să fie deschisă competiţiei (Jurisprudenţa CEJ, Cazul C-324/98)

Comunicarea interpretativă a Comisiei 2006/C 179/02


Autorităţile contractante trebuie să respecte regulile şi principiile
Tratatului ori de câte ori încheie contracte publice care intră sub
incidenţa Tratatului. Aceste principii includ libera circulaţie a mărfurilor,
libertatea de a presta servicii, nediscriminarea şi tratamentul egal,
transparenţa, proporţionalitatea şi recunoaşterea reciprocă.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Opţiuni privind asigurarea transparenţei atribuirii contractelor de
servicii Anexa 2 :
Publicarea unui anunţ/invitaţie:
Internet (site-ul propriu al autorităţii contractante sau SEAP*)
Presă (naţională şi/sau locală )
Monitorul Oficial
JOUE
Indiferent de opţiune, anunţul/inivitaţia trebuie să conţină informaţii suficiente
referitoare la obiectul contractului, criteriile de atribuire, care să permită oricărui
operator economic adoptarea unei decizii cu privire la oportunitatea de a participa
sau nu la competiţie.
*)Utilizând formatul standard al anunţului de participare şi inserând în informaţii menţiunea
aplicării unei proceduri proprii asimilate licitaţiei deschise (dacă se desfăşoară într-o
singură etapă) licitaţiei restrânse sau negocierii (dacă se desfăşoară cu preselecţie)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Contractele de servicii sociale
şi
Alte servicii specifice
listate în Anexa 2 a Legii nr. 98/2016 a căror valoare estimată este ≥
3.334.050 lei
AC are obligaţia de a:
elabora caietul de sarcini şi de a
defini specificaţiile tehnice
 publica anunţul de participare
sau anunt de intentie valabil in
mod continuu – exceptie
negocierea fara publicare
 respecta principiile pe tot
parcursul procedurii de atribuire
 criteriul de atribuire – exclusiv
cel mai bun raport calitate-pret /
cost.
aplicare reglementari prevazute
de art. 111, 112
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

 Contestaţiile privind procedura de atribuire a


contractelor de servicii din Anexa 2 a căror valoare
este egală sau mai mare cu pragurile JOUE se
soluţionează de către CNSC pe cale administrativ-
jurisdictionala si/sau in justitie in conditiile legii
contenciosului administrativ.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Intrebare: Serviciile de paza si suprveghere sunt servicii


sociale sau servicii specifice ?

Răspuns: Nu sunt servicii sociale. Se regasesc in grupa


Serviciilor de investigatie si siguranta ale Anexei 2
ATRIBUIREA
CONTRACTELOR PE
LOTURI
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Produse/servicii similare defalcate pe loturi

Este recunoscut dreptul AC de a limita numarul loturilor care pot fi


atribuite aceluiasi ofertant, chiar si in cazul in care pot fi depuse
oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile.
Pentru a incuraja accesul IMM-urilor, regula este impartirea pe loturi a
contractului. AC sunt obligate [art. 141, alin.(3)] sa justifice
decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.
Daca obiectul contractului este divizat pe loturi, AC are obligatia de a
stabili obiectul fiecarui lot de produse/servicii/lucrari pe baze
cantitative sau calitative.
In cazul in care unui ofertant ii pot fi atribuite mai multe loturi AC are
dreptul de a decide atribuirea prin reunirea mai multor loturi, sau
a tuturor, unui singur ofertant, cu conditia ca punctajul obtinut
pentru combinatia de loturi sa fie superior celui obtinut de
castigatorii respectivelor loturi luate individual.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
DOCUMENTAŢIA DE
ATRIBUIRE
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

Documentatie care contine toate informatiile necesare


pentru a asigura operatorilor economici o informare
completa, corecta si precisa cu privire la cerintele
achizitiei, obiectul contractului si modul de desfasurare a
procedurii de atribuire.
Documentatia stabileşte regulile aplicabile în timpul
procedurii de atribuire, reguli care nu mai pot fi
modificate ulterior pentru că ar conduce la încălcarea
principiului transparenţei.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Documentaţia de atribuire contine:

 Fişa de date a achiziţiei in corelatie cu DUAE


 Caietul de sarcini/ Document descriptiv (specificatii
tehnice
 Proiectul de contract ( clauze contractuale
obligatorii)
 Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE

Este elaborata de AC prin compartimentul specializat


si aprobata de catre reprezentantul legal al acesteia.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Cine evalueaza documentatiile de atribuire?
• ANAP evalueaza conformitatea cu legislatia aplicabila
in domeniu a documentatiilor, cu exceptia caietului de
sarcini sau a documentatiei descriptive.
• Documentatiile care intra in evaluarea ANAP sunt:
- Achizitii publice ≥ 225.000 lei pt. produse/servicii
≥ 2.250.000 lei pt. lucrari
- Achizitii sectoriale ≥ 750.000 lei pt. produse/servicii
≥ 5.000.000 lei pt. lucrari
- Toate procedurile de atribuire indiferent de valoarea
estimata, pentru achizitiile finantate din fonduri europene.
Sub pragurile de mai sus, ANAP evalueaza numai 10 % din
totalul documentatiilor, prin selectie (Ordinul
Presedintelui ANAP nr. 264/2016).
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI


Disponibilă online în cadrul S.E.A.P.,
Forma şi conţinutul sunt similare cu formatul standard
al anunţului de participare din SEAP si trebuie corelata
cu DUAE.

Unde apar probleme de completare ? Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Caietul de sarcini  Furnizează ofertanţilor o


imagine clară asupra cerinţelor şi necesităţilor AC,
specificatii tehnice raportate la cerinte de
performanta sau cerinte functionale, inclusiv
caracteristici de mediu, standarde internationale, cu
conditia ca parametrii sa fie suficient de precisi
pentru a permite ofertantilor sa determine obiectul
contractului si AC sa atribuie contractul.
Prevederile CS nu pot fi modificate pe parcursul
procedurilor standard, proceduri care nu lasă loc la
dialog sau negocieri cu ofertanţii/candidaţii.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Conţinut caiet de sarcini:

Specificaţii tehnice care cuprind şi detaliază:


 cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească oferta tehnică
pentru a fi considerată conformă;
 condiţiile de calitate – conformitate pe care trebuie să le îndeplineasca
produsul/serviciul/lucrarea. (art. 155 – art.161 din L. nr. 98/2016)

Informaţii cu privire la cantităţile de produse, servicii sau lucrări


care fac obiectul contractului

Informaţii privind termenele de îndeplinire a contractului, care


se transpun după caz, în grafice fizice şi valorice de
livrare/prestare/execuţie, care vor constitui instrumente manageriale
pentru urmărirea derulării contractului.
-
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

În cazul procedurii de dialog, ofertanţilor li se


pune la dispoziţie o Documentaţie
descriptivă mult mai flexibilă.

Dacă dialogul porneşte de la o soluţie


provizorie pe care AC o agreează şi căreia
operatorii economici urmează să îi aducă
îmbunătăţiri  Caietul de sarcini este
definitivat, inclus în documentaţia de
atribuire după încheierea etapei de
dialog, înainte de prezentarea soluţiei
finale.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

În cazul procedurii de negociere cu publicarea unui


anunţ de participare, ofertanţilor li se pune la dispoziţie tot
o Documentaţie descriptivă ca şi în cazul dialogului.

Oferta preliminară care constituie


punctul de plecare al negocierilor
trebuie să răspundă necesităţilor,
obiectivelor şi constrângerilor AC,
astfel cum se regăsesc în
documentaţia descriptivă.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

CRITERII DE ATRIBUIRE
 oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic.
Oferta cea mai avantajoasa din pdv economic se stabileste pe
baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
prevazuti in documentele achizitiei.
AC are dreptul de a aplica unul din urmatoarele criterii de atribuire:
a)Pretul cel mai scazut (exclus pt. servicii intelectuale si pt.
parteneriatul pentru inovare);
b)Costul cel mai scazut (ciclul de viata) (exclus pt. servicii intelectuale
si pt. parteneriatul pentru inovare);
c)Cel mai bun raport calitate-pret;
d)Cel mai bun raport calitate-cost;
Punctele c) si d) se determina pe baza unor factori de evaluare care
includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale in legatura cu
obiectul contractului/acordului cadru si sunt obligatorii pentru servicii
intelectuale si contracte de lucrari pentru infrastructura de transport.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Factori de evaluare (alături de criteriul de atribuire):
• Calitatea, inclusiv avantaje tehnice, caracteristici estetice si
functionale, accesibilitate, cocept de proiectare pentru
utilizatori, caracteristici sociale, de mediu si inovatoare si
comercializarea si conditiile acesteia;
• Organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat
pentru executarea contractului, daca acesta are impact
semnificativ asupra calitatii;
• Servicii postvanzare, asistenta tehnica si conditiile de livrare.
- Criteriul “cel mai bun raport calitate-pret” include de regula un
element de pret sau de cost care poate fi fix, caz in care factorii de
evaluare se refera numai la aspecte calitative.
- Criteriul “costul cel mai scazut” se determina pe considerente de
rentabilitate, utilizand factori precum calcularea costurilor pe ciclul
de viata.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Cand se utilizeaza criteriul “cel mai bun raport calitate-
pret” sau “cel mai bun raport calitate-cost”, stabilirea
ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui
sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc
ponderi relative sau un algoritm specific de calcul,
precizate in mod clar in cadrul documentatiei de
atribuire.
Ponderea trebuie să reflecte în mod corect:
• importanţa caracteristicii tehnice sau funcţionale
considerate a reprezenta un avantaj calitativ în raport cu
cerinţele minime şi care poate fi punctată suplimentar faţă
de acest minim;
• cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe
care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente
suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în
caietul de sarcini.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Nu pot fi utilizaţi factori de evaluare care:

– nu au o legătură directă cu natura şi obiectul


contractului de achiziţie publică ce urmează să fie
atribuit

– nu reflectă un avantaj real şi evident pe care


autoritatea contractantă îl poate obţine prin
utilizarea factorului de evaluare respectiv.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
STANDARDE DE
ASIGURARE A
CALITĂŢII
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Standarde de asigurare a calităţii

“Managementul calităţii"
înseamnă tot ceea ce o organizaţie ar trebui să asigure /
să realizeze pentru ca produsele şi serviciile sale să
satisfacă atât cerinţele clienţilor referitoare la calitate
cât şi cerinţele tuturor reglementărilor aplicabile.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Standardele internaţionale ISO 9000 privind


sistemele de management al calităţii se referă la
modul în care o organizaţie funcţionează şi nu
direct la rezultatele acestei funcţionări.

Acestea se referă la PROCESE şi NU direct la


PRODUSE (ca rezultate ale acestor procese)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Aplicarea cerinţelor ISO 9001:2000 se realizează


foarte simplu:

• spune ce faci - în Manualul Calităţii


• fă ceea ce spui - în procedurile sistemului de
management al calităţii
• dovedeşte că faci astfel - pe baza auditurilor interne
şi externe
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Certificarea conformităţii sau - certificarea ISO

Ce este ?
Un proces prin care unei organizaţii sau persoane i se
conferă în scris, încrederea de către o terţă parte că are
un nivel suficient de abilităţi al sistemului de
management implementat sau capabilitatea de a livra
anumite servicii sau produse.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Ce sunt organismele de certificare?

Organisme care aplică regulile unui sistem de


certificare în scopul evaluării, certificării şi
supravegherii conformităţii.

În funcţie de domeniul de activitate, aceste organisme


pot certifica:

• sisteme de management (al calităţii, al mediului, al


securităţii şi sănătăţii ocupaţionale etc.);
• produse sau servicii;
• personal (cum ar fi auditori).
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Certificarea este obligatorie ?


În ţările Uniunii Europene se practică două tipuri de certificare a
produselor şi serviciilor:

obligatorie - se referă la “domeniul reglementat” prin diverse acte


normative (ex. marca de conformitate CE ptr produsele :
ascensoare, dispozitive medicale, echipamente de protecţie
individuală a jucătorului de hochei pe ghiaţă, s.a)
voluntară – acoperă “domeniul nereglementat”
(ex. Managementul organizaţional )
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Dovada conformităţii produselor şi serviciilor poate


lua mai multe forme gradate:

• declaraţia de conformitate - document emis de un


producător care declară şi garantează că produsul
îndeplineşte cerinţele reglementării aplicabile.

• certificatul de conformitate – document prin care


un produs, proces sau serviciu, este în conformitate cu
un anumit standard sau cu un alt document normativ.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• marca de conformitate – marcă protejată, aplicată


în baza regulilor unui sistem de certificare, care indică,
cu un nivel suficient de încredere, că produsul, procesul
sau serviciul în cauză este în conformitate cu un anumit
standard sau cu un alt document normativ.
• marcajul de conformitate - simbol care se aplică pe
produs, pe ambalajul acestuia şi / sau pe documentele
însoţitoare şi are semnificaţia conformităţii produsului
cu toate cerinţele aplicabile, prevăzute în reglementările
aplicabile (directive sau legislaţia naţională de
transpunere a acestor directive). Marcajul european de
conformitate este CE.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• licenţa – este un document prin care organismul de


certificare acordă unei persoane sau unui organism
dreptul de a utiliza certificate sau mărci de
conformitate pentru produsele, procesele sau serviciile
sale, în conformitate cu regulile schemei aferente de
certificare.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Evitaţi confuziile :

“ISO 9000 este un “standard de produs.”

“ISO 9000 este o “autorizaţie”

“Certificarea ISO 9000 este obligatorie.”


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Standarde care vizează în principal organizarea


activităţilor din cadrul unei organizaţii (standarde de
organizaţie) :
• sistem management al calităţii ISO 9001:2000
• sistem de management de mediu ISO 140001:2004
• sistem de management al siguranţei alimentului ISO
22000:2005
• sistem de management al sănătăţii şi securităţii
ocupaţionale OHSAS 18001:1999
• sistem de management al securităţii informaţiei
ISO/IEC 27001:2005
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• SA8000:2008 - responsabilitate socială - standard care


stabileşte cerinţele voluntare ce trebuie îndeplinite de angajatori la
locul de muncă, incluzând drepturile muncitorilor, condiţiile de la
locul de muncă şi sistemele de management.
• Q Mark – Marca de calitate în construcţii – schemă de certificare
a capacităţii manageriale,tehnice, financiare în strictă legătură cu
capacitatea de asigurare a garanţiei lucrărilor executate pentru
autorităţile contractante.
(variante Q Mark - valabilitate 3 luni / valabilitate 1 an)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Notă:
În data de 14 noiembrie 2008, ISO a
publicat ISO 9001:2008, ultima ediţie a
Standardului Internaţional utilizat de
organizaţiile din 175 de ţări drept cadru pentru
sistemul de management al calităţii (SMC).
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Implementarea unui sistem de management de mediu ISO


14001 obligă operatorii economici (şi numai) să reconsidere din
punct de vedere strategic toate sectoarele de activitate din
întreprindere care au un anumit impact asupra mediului
înconjurător, oferind următoarele avantaje:

• asigurarea unor costuri reduse pentru gestionarea deşeurilor;


• realizarea de economii la consumul de energie, apă, materii prime
şi materiale;
• asigurarea unei imagini favorabile a întreprinderii faţă de
autorităţi, clienţi şi public;
• asigurarea unui cadru pentru îmbunătăţirea permanentă a
performanţei privind protejarea mediului înconjurător.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Achiziţionarea serviciilor de certificare


COD CPV – 79132000-8
Atunci cand alegeţi un organism de certificare ISO, sunt
anumite aspecte de organizare pe care este bine să le
luaţi în considerare:
• o organizaţie poate implementa ISO 9001:2000 sau ISO
14001:2004 sau orice alt standard, fără încercarea de a
obtine certificare

• cel mai bun motiv pentru care organizatiile ar dori să


pună în aplicare standarde ISO este acela de a
îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea activităţilor
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Cum abordaţi achiziţia ?


• evaluaţi mai multe organisme de certificare
• aveţi în vedere faptul că cea mai ieftină certificare ISO s-ar putea
dovedi şi cea mai costisitoare dacă certificatul nu este recunoscut de
către alte organizaţii şi clienţi
• verificaţi dacă organismul de certificare are auditori cu experienţă
în sectorul dvs. de activitate
• informaţi-vă dacă organismul de certificare a fost acreditat,
eventual de către cine

Notă: în majoritatea ţărilor, acreditarea este o alegere şi nu o obligaţie;


faptul că un organism de certificare nu este acreditat, nu înseamnă
că acesta nu este de încredere
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Cum abordaţi achiziţia ?

• O mare greşeală în alegerea consultantului este de a


căuta numai în funcţie de valoarea serviciilor şi durata
procesului .
(obţinerea cât mai rapidă a certificatului pentru preţul cel mai mic).
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Comentariu :

Impunerea de cerinţe minime de calificare care nu au


susţinere legală (SA 8000:2008, OHSAS 18001:1999,
Q-Mark) este în măsură să conducă la restricţionarea
participării operatorilor economici la procedura de
atribuire.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
CLAUZE CONTRACTUALE

Preambul
– denumirea parţilor contractante

– definiţii aplicabile

– intrepretare
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
CLAUZE CONTRACTUALE

– obiectul principal al contractului

– preţul contractului

– durata contractului

– obligaţiile principale ale părţilor


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

– garanţia de bună execuţie


– garanţia de calitate
– modalitatea de ajustare a preţului
– modalităţi de plată
– termene intermediare
– recepţie, inspecţii, teste
– ambalare, marcare, transport
– asigurări
– alte condiţii
DOCUMENTAŢIA DE
ATRIBUIRE

Corect sau greşit formulat ?


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
AJUSTAREA PREŢULUI
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

Preţul - cea mai importantă obligaţie a unei părţi –latura


pecuniară a unei tranzacţii

• Într-un contract de achiziţie publică cu o singură executare,


preţul poate fi fix.

• Contractele încheiate pe termen lung, conţin de regulă,


clauze de ajustare a preţului.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Definiţie
Revizuirea (ajustarea) preţului şi implicit a valorii
contractului este o convenţie contractuală prin care se iau în
consideraţie factori independenţi care au intervenit după
data elaborării ofertei.
Rol
Revizuirea preţului are rolul ca achiziţia să fie făcută la un
preţ just, preţ care să ţină seama atât de preţul adjudecat /
negociat iniţial, cât şi de influenţele neprevăzute şi
independente de voinţa parţilor.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

În contractele de achiziţie publică preţul poate fi ajustat, pentru restul


rămas de executat, în următoarele situaţii :
a. Au avut loc modificări legislative, modificări de norme tehnice,
modificări sau renunţări la anumite taxe/impozite locale al căror
efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-
a fundamentat preţul contractului;

b. Creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elementele


constitutive ale ofertei, care influenţează semnificativ costurile
pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;

Posibilitatea de ajustare a preţului se precizează în documentaţia de


atribuire; lipsa, modificarea sau completarea ulterioară a clauzelor de
indexare determină inaplicabilitatea ajustării preţului contractului.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Modificarea contractului/acordului cadru

• Cazul 1–modificări fără organizarea unei noi proceduri de


atribuire (art.221din Legea 98/2016 și art.235 –242 din Legea
99/2016)
• Cazul 2–suplimentarea cantității de produse/servicii prin
prelungirea contractelor de achiziție cu caracter de
regularitate(art.165 dinHG395/2016 și art.160 din HG
394/2016)
• Obligație! Înainte de aprobarea și implementarea unei
modificări contractuale AC analizează dacă modificarea este
substanțială sau ne substanțială.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
I.Clauze de schimbare /revizuirea prețului sau orice
alte opțiuni/
(nu presupun aplicarea unei proceduri de atribuire)

• Condiții de aplicare:

O Să fie menționate în DA și în clauzele contractuale

O Să fie precizate limitele și natura modificărilor/suplimentărilor

O Să fie precizate condițiile în care se poate recurge la ele

art.221 lit.a)/ lit. e)/lit. f) din Legea 98/2016


Atribuirea contractelor de achiziţie publică
II. Modificări nesubstanțiale**)
Când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții
devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor
produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în
contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea
îndeplinirii acestuia;
schimbarea contractantului este imposibilă*)
orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea
produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare nu va depăși 50% din
valoarea contractului inițial;

*) motive economice sau tehnice,dificultăți semnificative sau creșterea


semnificativă a prețului
**) modificările succesive să nu eludeze aplicarea procedurilor, AC are obligația
publicării unui anunț în JOUE ! (art.221 alin. (5) –(6) din Legea 98/2016)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
III. Modificări nesubstanțiale **)
Când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe


care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi
putut să le prevadă;

modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului


de achiziție publică/acordului-cadru inițial

**) modificările succesive să nu eludeze aplicarea procedurilor, AC are obligația


publicării unui anunț în JOUE ! (art.221 alin. (5) –(6) din Legea 98/2016)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
IV. Modificări nesubstanțiale

Înlocuirea contractantului inițial:

• potrivit unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de


autoritatea contractantă

• drepturile și obligațiile contractantului inițial sunt preluate,ca


urmare a unui proces de reorganizare,inclusiv prin fuziune sau
divizare,de către un alt operator economic care îndeplinește
criteriile de calificare și selecție stabilite inițial

• Cesiunea contractelor încheiate cu subcontractanții la


încetarea anticipată
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
V. Modificări nesubstanțiale **)

Când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

valoarea modificării este mai mică decât pragurile


corespunzătoare prevăzute la art.7alin.(1);

valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul


contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial
(SERVICII+PRODUSE) sau mai mică decât 15% din prețul
contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial, în cazul
contractelor de achiziție publică de LUCRĂRI

**)modificărilesuccesivesănueludezeaplicareaprocedurilor
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
VI. Modificări substanțiale*)

Când este îndeplinită cel puțin una din condițiile de mai jos:

Modificarea introduce condiții care regăsite la procedura


inițială,ar fi permis selectarea altor candidați decȃt cei selectați
inițial sau ar fi permis atribuirea contractului altui ofertant;
Modificarea schimbă echilibrul economic al contractului în
favoarea contractantului intr-un mod neprevăzut în
contractul/acordul-cadru iniţial;
Modificarea extinde considerabil aria de acoperire a obiectului
contractului;
Un nou contractant înlocuiește contractantul inițial.
*)Art.221alin.(7)dinLegea98/2016
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Modificari substantiale

Modificari substantiale

Modificari substantiale

O noua procedura de atribuire


(Art.222 din Legea 98/2016)
EVALUAREA
OFERTELOR
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

EVALUAREA OFERTELOR
Presupune :
 Deschiderea ofertelor si a documentelor insotitoare

 Evaluarea propriu-zisă a ofertelor

 Stabilirea ofertei câştigătoare

 Întocmire raport procedură


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

EVALUAREA OFERTELOR
a) Evaluarea ofertelor se face pe faze (conform art. 65 din HG nr.
395/2016) :
1. Pasul 1 – Analizarea DUAE
2. Pasul 2 – Verificare propunere tehnica, si
3. Pasul 3 – Evaluare propunere financiara si aplicare
criteriu de atribuire
4. Atentie ! Se transmit comunicari intermediare dupa fiecare
faza a rezultatului verificarilor
5. Pasul 4 – Analiza documentelor suport DUAE pentru
ofertantul clasat pe primul loc
b) Garantia de participare, neconditionata se prezinta in original cel
mai tarziu la data/ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor
(art.36 (7) HG 395/2016), cu clarificarea eventualelor neconcordante
privind forma, cuantumul si valabilitatea garantiei de participare –
in maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

EVALUAREA OFERTELOR
c) Termenul privind solicitarea de clarificari se exprima numai in zile
lucratoare fara a fi precizata o ora anume (art.3 (2) din Legea
98/2016 si art. 3 (2) din Legea 99/2016 + art.34 (1) din HG 395/2016
d) Posibilitatea inlocuirii subcontractantului declarat/tertului
sustinator (art.170 + art.183 din Legea 98/2016 si art. 183 + art.197
din Legea 99/2016)
e) Perioada de evaluare a ofertelor (25 zile) poate fi prelungita fara a
exista o limita de timp (art.214 (3) din Legea 98/2016)
f) Termenul stabilit pentru primirea raspunsurilor la solicitarile de
clarificari – de regula, min. 3 zile lucratoare (art.134 (3) din HG
395/2016)
g) Comisia de evaluare are obligatia verificarii modului de indeplinire a
cerintelor de calificare/selectie prin analizarea continutului DUAE
(art. 132 (1) din HG 395/2016)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
EVALUAREA OFERTELOR

h) Evaluarea propunerilor tehnice si financiare se realizeaza pentru


fiecare oferta in etape distincte (art.133 din HG 395/2016

Se va acorda atentie la necesitatea aplicarii conceptelor privind :

- abateri tehnice minore = omisiuni/abateri din propunerea tehnica


care pot fi completate/corectate (art. 134 (7)-(9) din HG 395/2016)

- vicii de forma (art. 135 din HG 395/2016)

- erori aritmetice (art. 134, alin (10) din HG 395/2016

In aceste situatii oferta nu poate fi considerata neconforma, decat in


cazul in care in urma solicitarii de clarificare, ofertantul nu raspunde
sau nu este de acord cu indreptarea erorii.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
In practica evaluarii ofertelor, comisia de evaluare se
intalneste frecvent cu preturi ofertate care sunt aparent
neobisnuit de scazute.

Pretul neobisnuit de scazut se stabileste doar prin raportare


la preturile pietei !
In acest sens se utilizeaza ca referinta informatii cum ar fi
buletinele statistice, cotatii ale burselor de marfuri, etc.

Comisia de evaluare va solicita ofertantului care a depus oferta in


cauza, explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii
contractului in conditiile de calitate impuse prin
documentatie.

(art. 136 (1) din HG nr. 395/2016)


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

OFERTANŢI
Reguli CANDIDAŢI
SUBCONTRACTANŢI
de
evitare
a NU
conflictului
de membrii comisiei de evaluare, factori decizie
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni,
interese sunt membrii al CA
sunt membrii ai organului de supervizare
sunt soţ, soţie, rude sau afini grad IV inclusiv
sunt persoane aflate în conflict de interese
potrivit Legii nr.161/2003
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Atenție! AC are obligația de a încărca în
SEAP,odată cu domentația de atribuire,
declarația privind persoanele ce dețin funcție de
decizie din cadrul AC, respectiv cele cu putere de
reprezentare din partea furnizorului de servcii
auxiliare de achiziție precum și datele de
identificare ale acestora.
• Numele și prenumele acestora se completează și
înfișa de date!
• Notă:excluderea unui ofertant/candidat numai
după solicitarea unui punct de vedere din partea
acestuia
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

1. Şedinţa de deschidere

• Ofertele se deschid la data,ora şi locul indicat în


anunţul/invitaţia de participare şi în
documentaţia de atribuire.

• Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la


şedinţa de deschidere a ofertelor
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

În cadrul sedinţei de deschidere nu este permisă


respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care:

 au fost depuse după data şi ora limită de depunere


sau la o altă adresă;

 nu a fost prezentata dovada constituirii garanţiei de


participare

Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-


verbal semnat de membrii comisiei si de reprezentantii
ofertantilor (art.64 din HG 395/2016)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

2. Evaluarea propriu-zisă a ofertelor, presupune :


a. Examinarea documentului DUAE in conformitate cu
prevederile cap. IV sectiunea a 8-a din Legea 98/2016
b. Analizarea si verificarea fiecarei oferte tehnice si
financiare
c. Dupa finalizarea DUAE, a ofertei tehnice si a ofertei
financiare, AC comunica fiecarui ofertant ce a fost
respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar
celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de
verificare, cu respectarea prevederilor cap. IV sectiunea
13 din Legea 98/2016.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Comisia de evaluare are obligatia, in urma finalizarii


fiecareia dintre fazele de verificare (DUAE, oferta tehnica,
oferta financiara), sa introduca in SEAP rezultatul
admis/respins, sa comunice motivele de respingere a
ofertantilor respinsi, sa deschida in SEAP sesiunea pentru
prezentarea documentelor-suport aferente DUAE depuse
de ofertantul de pe primul loc, precum si sa acorde un
termen de raspuns.

Daca ofertantul clasat pe locul I nu demonstreaza


corespunzator indeplinirea integrala a criteriilor de
calificare, AC solicita celui de pe locul II demonstrarea lor.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Cum se aplică
“SUSŢINEREA UNUI TERŢ” ?
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
În cazul în care susţinerea terţului se referă la
asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispoziţia ofertantului (fonduri financiare, utilaje,
echipamente, personal) atunci angajamentul ferm
prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă :

 care sunt resursele respective

 disponibilizarea acestora se va realiza


necondiţionat, în funcţie de necesităţile care apar pe
parcursul îndeplinirii contractului
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea


unor cerinţe minime de calificare cum ar fi :
experienţa similară
sau
un nivel minim al cifrei de afaceri
Angajamentul ferm

Trebuie să garanteze AC faptul că, în cazul în care contractantul


întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana
susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi
reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Oferta care a fost stabilită câştigătoare nu


poate fi modificată şi constituie anexă a
contractului de achiziţie publică care urmează
să fie încheiat.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Elaborarea raportului privind procedura
de atribuire
Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi raportul
procedurii de atribuire pentru fiecare contract de
achiziţie publică atribuit sau acord-cadru încheiat, precum
şi pentru fiecare sistem dinamic de achiziţii lansat.

Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) trebuie


să cuprindă cel puţin următoarele documente/informaţii:
a) denumirea şi adresa autorităţii contractante, obiectul şi valoarea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a sistemului
dinamic de achiziţii;
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
b) dacă este cazul, rezultatele procesului de calificare şi/sau selecţie a
candidaţilor/ofertanţilor şi/sau reducerea numărului acestora pe parcursul
procedurii de atribuire;
c) motivele respingerii unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut;
d) denumirea ofertantului declarat câştigător şi motivele pentru care oferta
acestuia a fost desemnată câştigătoare;
e) în măsura în care sunt cunoscute, partea/părţile din contractul de achiziţie
publică/acordul-cadru pe care ofertantul declarat câştigător intenţionează să o/le
subcontracteze unor terţi şi denumirea subcontractanţilor;
f) justificarea motivelor privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul aplicării
procedurilor de negociere competitivă, dialog competitiv sau negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
g) justificarea motivelor pentru care autoritatea contractantă a decis anularea
procedurii de atribuire;
h) atunci când este cazul, motivele pentru care au fost folosite alte mijloace de
comunicare decât cele electronice pentru depunerea ofertelor;
i) atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în
acest sens.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Situaţii neprevăzute:

Ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare nu


poate încheia contractul deoarece :

 Se află într-o situaţie de forţă majoră


Sau
 Se află în imposibilitate fortuită de a executa contractul
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Observaţii :

• Cazul de forţă majoră – împrejurarea de origine


externă, cu caracter extraordinar, imprevizibilă şi
invincibilă care pune debitorul în imposibilitatea
absolută de a-şi îndeplini obligaţiile

Ex.inundaţii, cutremure, un alt fenomen natural care se


răsfrânge asupra persoanei (o îmbolnăvire gravă) sau
chiar într-un fenomen social (război)
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Observaţii :

• Caz fortuit – împrejurarea internă care îşi are


originea în câmpul de activitate a debitorului sau
împrejurarea de origine externă care nu are caracter
extraordinar şi poate fi prevăzută şi evitată cu diligenţa
şi grija de care este în stare omul cel mai capabil.

Ex. situaţii conflictuale violente, greve, explozii, intervenţii fortuite


asupra căilor de comunicaţii şi acces, întreruperi forţate de
alimentare cu combustibili, materii prime necesare procesului de
fabricaţie, fenomene meteorologice grave şi/sau de mare
intensitate.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
ACORDUL - CADRU
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

ACORDUL – CADRU

Definitie
Inţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe
autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori
economici, al cărei scop este stabilirea
elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite
într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte
preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Elementul specific al acordului – cadru:

Durata nu poate depasi 4 ani

Încheierea unui acord-cadru nu reprezintă


angajament legal !
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Avantajele acordului-cadru :

– atribuirea rapidă şi flexibilă a contractelor


subsecvente;
– reducerea costurilor administrative necesare pentru
organizarea unei noi proceduri de achiziţie;
– satisfacerea într-un timp optim a necesităţilor
autorităţii contractante;
– crearea unor relaţii pe termen lung între autoritatea
contractantă şi operatorii economici.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Valoarea estimată a acordului cadru = valoarea


estimată maximă a tuturor contractelor subsecvente

• Valoarea estimată a acordului cadru încheiat de o


asociere de autorităţi contractante = valoarea max.
estimată însumată a tuturor contractelor
subsecvente atribuite de autorităţile membre.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Acordul-cadru poate fi încheiat:

Cu un singur operator economic


Cu mai mulţi operatori economici.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Exemple de contracte ce pot fi atribuite în


baza unui acord-cadru:

– furnizare: echipamente, indicatoare


rutiere, echipament de lucru si protectie
personal, uniforme, consumabile birotică,
consumabile tehnică de calcul, alimente,
medicamente, materiale sanitare;
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Exemple de contracte ce pot fi atribuite


în baza unui acord-cadru:

– servicii: intretinere parc auto, servicii


specializate de intretinere cladiri, servicii
transport aerian, servicii de asigurări,
întreţinere/mentenanţă echipamente IT;
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Exemple de contracte ce pot fi atribuite


în baza unui acord-cadru:

• lucrări: plombare străzi, zugrăveli, tencuieli,


execuţie unităţi de construcţii identice (de ex.
garaje, săli de sport) pentru care există mărimi
standard şi aceleaşi condiţii de proiectare şi
execuţie, care să permită stabilirea unor preţuri
şi conditii de calitate unitare
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

• Atribuirea contractelor subsecvente în


cazul unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi
operatori economici se poate face:

 Fără reluarea competiţiei;


 Cu reluarea competiţiei.
 Partial fara reluarea competitiei
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
• acordul-cadru fără reluarea competiţiei presupune
definirea termenilor si conditiilor într-o manieră clară şi
precisă .
• acordul-cadru cu reluarea competiţiei intre operatorii
economici care sunt parte la acord, in cazul in care acordul-
cadru nu stabileşte toţi termenii şi condiţiile care
reglementează execuţia lucrărilor, prestarea serviciilor şi
furnizarea produselor care constituie obiectul său.
• partial fara reluarea competitiei între operatorii
economici, în conformitate cu lit. a), şi parţial cu reluarea
competiţiei, în conformitate cu lit. b), numai dacă această
posibilitate a fost prevăzută în documentaţia de atribuire
elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru,
în cazul în care acordul-cadru stabileşte toţi termenii şi
condiţiile care reglementează execuţia lucrărilor, prestarea
serviciilor şi furnizarea produselor care constituie obiectul său.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

La reluarea competiţiei, autoritatea


contractanta are dreptul de a utiliza licitatia
electronică, cu condiţia ca acest lucru să fi
fost menţionat în anunţul de participare şi în
documentaţia de atribuire.

Reluarea competitiei se face pe baza acelorasi


termeni si conditii aplicate pentru atribuirea
acordului cadru si cu respectarea regulilor
procedurale prevazute la art. 119 di Legea 98.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
DOCUMENTUL UNIC DE
ACHIZITIE EUROPEAN
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Ce este Documentul Unic de Achizitie


European?
Declarație pe proprie răspundere a candidatului/ofertantului,
în formă electronică, ca dovadă preliminară a îndeplinirii
criteriilor de calificare/selecție şi neîncadrării în motivele de
excludere

Doar ofertantul declarat câștigător va depune toate


documentele ca dovadă a informațiilor cuprinse în documentul
unic de achiziție european(DUAE)

Format standard aprobat de Comisia Europeană


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

AC marchează la nivelul DUAE câmpurile dedicate


informaţiilor ce urmează a fi completate conform
cerinţelor referitoare la motivele de excludere şi
capacitatea candidatului/ofertantului cuprinse în FDA

Atenţie! În cazul unor neconcordanţe dintre FDA şi


DUAE, prevalează informaţiile din FDA

Notă:se va consulta ghidul privind utilizarea DUAE


notificat prin SEAP autorităților contractante
GARANŢIA DE PARTICIPARE
Atribuirea contractelor de achiziţie publică
Garanţia de participare protejează autoritatea contractantă
faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al
ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea
contractului de achiziţie publică.

Garanţia de participare se stabileşte:


 în sumă fixă;
 într-un cuantum de până la 2 % din valoarea estimată a
contractului de achiziţie publică. In cazul acordului – cadru,
procentul se aplica la valoarea estimata a celui mai mare
contract subsecvent.
 În cazurile în care ofertele sunt prezentate pe loturi,
cuantumul garanţiei de participare trebuie corelat cu valoarea
estimată a fiecărui lot.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita


ofertantilor constituirea garantiei de participare.

Actuala legislatie, conform principiului asumarii


raspunderii, lasa la latitudinea AC aceasta cerinta.

Sfat pentru acoperirea riscului de comportament


neadecvat : solicitati constituirea garantiei de
participare !!!
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Fisa de date trebuie să conţină şi următoarele


informaţii:

 valoarea garanţiei de participare, menţionat şi în


anunţul/invitaţia de participare, în sumă fixă de
până la 2% din valoarea estimată a contractului,
fara a se lua in calcul valoarea pentru diverse si
neprevazute – daca este cazul.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Garanţia de participare constituită de operatorii


economici încadraţi conform legii în categoria
intreprinderilor mici şi mijlocii va fi admisă în
cuantum de 50%, faţă de suma fixă solicitată
( conform legii de functionare a IMM-urilor).

Grupul format exclusiv din operatori economici


încadraţi în categoria intreprinderilor mici şi
mijlocii, persoane fizice sau juridice române ori
străine, care depun ofertă comună, beneficiază de
aceiaşi reducere a garanţiei de participare.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

Garanţia de participare se constituie prin :


 virament bancar sau
 instrument de garantare emis în condiţiile legii
(prezentat în original, în suma şi pentru perioada prevăzută în
documentaţia de atribuire)

Prin excepţie, garanţia de participare se poate constitui şi prin


depunerea la casieria autorităţii :
- a unui ordin de plată sau a unei file cec, cu condiţia confirmării
acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor;
- a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de
participare este mai mica de 5.000 lei, numai daca in documentatia de
atribuire este prevazuta aceasta posibilitate.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.


Atribuirea contractelor de achiziţie publică

 Forma de prezentare a garanţiei de participare nu


trebuie să constituie o barieră în calea participării la
procedură a ofertanţilor sau să genereze costuri
suplimentare nejustificate.

 În orice situaţie, dovada constituirii garanţiei de


participare trebuie să fie prezentată
cel mai târziu la data şi ora stabilite
pentru deschiderea ofertelor.
Atribuirea contractelor de achiziţie publică

STUDII
DE
CAZ
SOLUŢIONAREA
CONTESTAŢIILOR
Soluţionarea contestaţiilor
Cine poate contesta ?
Orice persoană care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim prin:
– un act al autoritatii contractante
– nesolutionarea in termenul legal a unei cereri.
Persoana care se considera vatamata poate solicita :
● anularea actului
● obligarea AC la emiterea unui act sau
● adoptarea de masuri de remediere
● recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe
cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara
Oricare dintre membrii unei asocieri poate formula orice cale de
atac.
Soluţionarea contestaţiilor
Este considerat act al autorităţii contractante:
– orice act administrativ sau orice operaţiune
administrativă care produce sau poate
produce efecte juridice;
– neîndeplinirea în termenul legal a unei
obligaţii prevăzute de legislatia in materie;
– omisiunea ori refuzul de a emite un act
– omisiunea ori refuzul de a efectua o anumită
operaţiune în legătură cu sau în cadrul
procedurii de atribuire.
Soluţionarea contestaţiilor
Persoana care se considera vatamata este orice
operator economic care indeplineste cumulativ
urmatoarele conditii :
i. are sau a avut un interes in legatura cu o procedura de
atribuire

si

ii. a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o


consecinta a unui act al AC, de natura sa produca efecte
juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a
unei cereri privind o procedura de atribuire.
Soluţionarea contestaţiilor
Opţiunea de valorificare a dreptului sau
interesului legitim afectat este calea de
depunere a unei contestaţii la

Consiliu Naţional de Soluţionare a


Contestaţiilor (contestatie pe cale administrativ-
jurisdictionala)
Sau
Instantei de judecata ( in conditiile legii contenciosului
administrativ)
Soluţionarea contestaţiilor

Contestaţia poate fi depusă în toate fazele


procedurii de atribuire şi împotriva oricărui act
al autorităţii contractante în termenul de
depunere prevăzut de ordonanţă.
Soluţionarea contestaţiilor
Cai de atac :
□ Partile se pot adresa CNSC sau instantei de judecata.

□ AC care a luat la cunostinta despre depunerea de catre persoane


diferite a unor contestatii avand acelasi obiect atat in fata CNSC,
cat si in fata instantei are obligatia sa informeze CNSC in
acest sens.

□ In acest caz, CNSC isi va declina competenta si va transmite dosarul


instantei, fara obligatia contestatorului de a plati taxa de timbru

□ In cazul in care persoana se considera vatamata formuleaza


contestatie concomitent si impotriva aceluiasi act al AC atat la
CNSC, cat si la instanta de judecata, se prezuma ca aceasta a
renuntat la cale administrativ-jurisdictionala.
Soluţionarea contestaţiilor
□ Inainte de a se adresa CNSC sau instantei competente, persoana
care se considera vatamata are obligatia sa notifice AC.
□ Notificarea prealabila se face in scris si contine cel putin:
- datele de identificare a persoanei care se considera vatamata,
- neregulile sesizate ,
- masurile de remediere pe care le considera necesare a fi luate dupa
caz.

□ Efectul formularii unei notificari prealabile:


!!!
suspendarea dreptului de incheiere a contractului
!!!
Soluţionarea contestaţiilor

Sub sanctiunea respingerii TERMENE PENTRU


DEPUNEREA NOTIFICARII
contestatiei ca inadmisibila, PREALABILE
inainte de a se adresa CNSC
sau instantei, contestatorul □ 10 zile in cazul in care valoarea
estimata a procedurii este egala sau
are obligatia sa notifice AC mai mare decat pragurile
cu privire la solicitarea de
remediere, in tot sau in □ 5 zile in cazul in care valoarea
estimata a procedurii este mai mica
parte a pretinsei incalcari a
decat pragurile
legislatiei.
Soluţionarea contestaţiilor

În termen de 3 zile AC transmite un răspuns prin


care comunică dacă urmează sau nu să adopte
măsuri de remediere a pretinsei încălcări.

În cazul în care autoritatea contractantă transmite


un răspuns în sensul că urmează să adopte măsuri
de remediere, aceasta are la dispoziţie un termen
de 7 zile pentru implementarea efectivă a acestora.
Soluţionarea contestaţiilor

Măsurile adoptate înainte de data-limită de


depunere a solicitărilor de participare sau, după
caz, a ofertelor, se comunică în termen de 1 zi
lucrătoare de la adoptare,
atât persoanei care a notificat autoritatea
contractantă, cât şi
celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura
de atribuire prin publicarea în SEAP
Soluţionarea contestaţiilor

Elementele contestatiei :
Numele şi prenumele,domiciliul sau reşedinţa,codul de
identificare fiscală al contestatorului/denumirea, sediul,
codul unic de înregistrare, numărul de înmatriculare în
registrul comerţului,
Persoanele care le reprezintă şi în ce calitate,
Denumirea şi sediul autorităţii contractante,
Denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire
aplicată, după caz, numărul şi data anunţului de participare
din SEAP,
Precizarea actului atacat al autorităţii contractante.
Soluţionarea contestaţiilor
(continuare)
Obiectul contestaţiei;
Motivarea în fapt şi în drept a contestaţiei;
Mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
Semnătura contestatorului

În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu


sunt cuprinse toate informaţiile acesta cere contestatorului
ca,în termen de 3 zile de la înştiinţare, să completeze
contestaţia.
În cazul în care contestatorul nu se conformează
obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia este anulată.
Soluţionarea contestaţiilor

În termen de 1 zi lucrătoare de la primirea


contestaţiei, AC are obligaţia să o publice în
SEAP,fără a face referire la datele de
identificare cu caracter personal ale
contestatorului.
În termen de 5 zile lucrătoare de la data la
care a primit contestaţia, AC are obligaţia de
a transmite Consiliului şi contestatorului,din
oficiu, punctul său de vedere asupra
contestaţiei.
Soluţionarea contestaţiilor

Solutionare pe fond

- 20 de zile de la data primirii dosarului


achizitiei publice de la AC

- 10 zile de la data primirii dosarului


achizitiei publice de la AC in cazul unei
exceptii care impiedica analiza de fond

Se admite o singura prelungire de 10 zile in cazuri temeinic justificate.


Soluţionarea contestaţiilor

Pentru a dispune suspendarea procedurii


de atribuire şi/sau a executării contractului
,partea care o solicită trebuie să constituie în
prealabil o cauţiune, calculată prin raportare
la valoarea estimată a contractului de
achiziţie publică, sectorial sau de
concesiune.
Soluţionarea contestaţiilor
de Consiliu

Cel care a depus cauţiunea în numerar va putea cere


ulterior ca suma în numerar să fie înlocuită cu alte bunuri ori
prin aducerea unui garant.

Cauţiunea depusă se va restitui, la cerere, după


soluţionarea prin hotărâre definitivă a plângerii,respectiv
după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire.
Soluţionarea contestaţiilor

Deciziile CNSC privind soluţionarea contestaţiei


pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei,
cu plângere la instanţa de judecată competentă, în
termen de 10 zile de la comunicare.
Plângerea se formulează în scris.
În plângere, contestatorul nu poate invoca alte
motive împotriva actelor autorităţii contractante
decât cele cuprinse în contestaţia adresată CNSC.
Soluţionarea contestaţiilor
Plângerea se depune la CNSC sau la instanţa
judecătorească competentă.
Pentru transmiterea cu celeritate către instanţa
competentă a dosarului care a stat la baza pronunţării
deciziei Consiliului, persoana care a formulat plângere în
fața instanței transmite o copie a plângerii respective și
CNSC
Pentru soluţionarea plângerii,CNSC va transmite instanţei
de judecată dosarul care a stat la baza pronunţării
deciziei,în cel mult 3 zile de la primirea plângerii în original
sau în copie
Întâmpinarea este obligatorie.
Soluţionarea contestaţiilor

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată


împotriva deciziei pronunţată de CNSC este Curtea de
Apel,secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei
rază se află sediul autorităţii contractante.

Notă:
Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată
împotriva deciziei pronunţată de CNSC privind procedurile
de atribuire de servicii/lucrări aferente infrastructurii de
transport de interes national, este Curtea de Apel Bucureşti,
secţia de contencios-administrativ şi fiscal.
Soluţionarea contestaţiilor
Pentru soluţionarea contestaţiei pe cale judiciară,
persoana nemulţumită de răspunsul primit la notificarea
prealabilă sau care nu a primit nici un răspuns în termen se
poate adresa instanţei de judecată competente.
Competenţa de soluţionare a cauzelor aparţine tribunalului
în a cărui arie de competenţă teritorială se află sediul
autorităţii contractante, secţia de contencios administrativ şi
fiscal.
În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei
pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea fondului
cauzei, poate dispune la cererea părţii interesate, prin
încheiere motivată, cu citarea părţilor,s uspendarea
procedurii de atribuire.
Soluţionarea contestaţiilor

Prevederile referitoare la cauțiune se aplică în mod


corespunzător în cazul solicitării suspendării procedurii de
atribuire.

Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia


contractul numai după primirea deciziei instanţei privind
soluţionarea contestaţiei.
Soluţionarea contestaţiilor

La nivelul CNSC se organizează întâlniri lunare


ale membrilor, în care sunt discutate problemele de
drept care au condus la pronunțarea de soluții
diferite în cauze similare.
Problemele sunt analizate de către unul sau mai
mulți membri ai CNSC desemnat/desemnați care
prezintă un studiu asupra acestora ce se supune
dezbaterii membrilor.
Contraventii si sanctiuni
Definitii:
Contravenția este fapta săvârşită cu vinovăţie
care prezintă un pericol social mai redus decât
infracţiunea şi este prevăzută şi sancţionată ca
atare prin lege,decrete,ordonanţe sau prin alte acte
normative.(O.G.nr.2/2001privind regimul juridic al
contravențiilor)
Infracțiunea este fapta prevăzută de legea
penală,săvârşită cu vinovăţie,nejustificată şi
imputabilă persoanei care a săvârşit-o.
(Codul Penal)
Contraventii si sanctiuni

Constituie contravenții:
neducerea la îndeplinirea deciziilor Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor;
orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor
normative emise în aplicarea acesteia,având ca efect
încălcarea principiilor
atribuirea unui contract de achiziţie publică/acord-cadru
sau organizarea unui concurs de soluţii fără publicarea
prealabilă a unei invitaţii de participare la o procedură
concurenţială de ofertare
Contraventii si sanctiuni
Constituie contravenții:
încălcarea prevederilor art.11 alin.(2);
(Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza
contractul de achiziţie publică în mai multe contracte
distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de
calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a
contractului de achiziţie publică, cu scopul de a evita
aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta
lege).
încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice;
încălcarea regulilor de publicitate şi transparenţă;
utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie sau a altor
criterii de atribuire decât cele prevăzute de lege;
Contraventii si sanctiuni
Constituie contravenții:
aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecţie
şi/sau valuarea criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de
atribuire sau a factorilor de evaluare;
nepunerea la dispoziţia ANAP, în termenul solicitat, a
informaţiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru, pe care aceasta le solicită în scopul
îndeplinirii funcţiilor sale;
încălcarea prevederilor art.207alin.(1);

(Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza


criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în
invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentele
achiziţiei)
Contraventii si sanctiuni
Constituie contravenții:
anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute
de lege sau crearea unor circumstanţe artificiale de anulare a procedurii
de atribuire;
încălcarea prevederilor art.215 alin.(1).

(Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire


la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul
procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de
achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii
de a nu atribui un contract,de a nu încheia un acord-cadru, de a nu
implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de
atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la
emiterea deciziilor respective.)
Contraventii si sanctiuni
Contraventiile prevăzute de lege se
sancționează cu amendă între:
• 5.000lei și 30.000lei
• Conform O.G. Nr. 2 / 2001privind regimul
juridic al contravențiilor sancțiunea dispusă
poate să fie și avertismentul scris sau
verbal,chiar dacă prin actul normativ care
stabilește contravenția nu a fost prevăzută
această sancțiune.
Contraventii si sanctiuni

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea


sancţiunilor se realizează de către persoane
împuternicite în acest scop de:
CurteadeConturiaRomâniei
AgențiaNaționalăpentruAchizițiiPublice
in funcţie de instituţia care face constatarea
abaterii.
Contraventii si sanctiuni

Aplicarea sancţiunii cu amendă


contravenţională se prescrie în termen
de
36 de luni de la data săvârşirii faptei.
Contraventii si sanctiuni
Contestarea sanctiunilor
Potrivit O.G. Nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor:
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei
şi de aplicarea sancţiunii se poate face plângere în termen
de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.
Controlul aplicării şi executării sancţiunilor
contravenţionale principale şi complementare este de
competenţa exclusivă a instanţei
Plângerea se înaintează Judecătoriei în a cărei
circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
Plângerea suspendă executarea
Contraventii si sanctiuni

Sancțiunea contravențională se aplică


autorității contractante.
În funcție de situația concretă, AC dispune
luarea unor măsuri împotriva persoanelor
implicate în derularea achiziției publice ce a
făcut obiectul contravenției.
Contraventii si sanctiuni

Săvârşirea faptei contravenţionale nu


implică în mod obligatoriu şi producerea
unui prejudiciu.

Stabilirea prejudiciului trebuie să ţină


seama de circumstanţele faptei
contravenţionale şi să fie fundamentată.

S-ar putea să vă placă și