Sunteți pe pagina 1din 41

SESIUNE DE FORMARE

A FORMATORILOR LOCALI PRIVIND IMPLEMENTAREA CURRICUMULUI


LA GEOGRAFIE 2019

Ziua a I-a
Sistemul de competențe
Sesiunea - 3
la disciplină – cadrul
de referință al
finalităților
educaționale
- Sitemul de competențe la
GEOGRAFIE:
 competențe-cheie și transversale;
 competențe specifice disciplinelor
școlare;
 unități de competențe.
- Corelarea și intrconexiunea dintre
diferite categorii de competențe.
- Proiectarea taxonomică a
competențelor.
- Finalități de învățare. Profilul
absolventului.
CUNOȘTINȚE

nu știu transmitere de
știu
cunoștințe


,,cu cît înveți mai
mult, cu atît știi mai
mult... “
COMPETENȚE

nu pot formare de
pot
competențe


,,nu e suficient să fii
bun, trebuie să fii și
bun la ceva”
Ex: Orientarea în spațiu cu sau fără instrumentele
necesare
Educația bazată pe competențe:

 3 dimensiuni ale abordării competențelor:


- O dimensiune care își are originea în sensul strict
științific al competențelor;
- Competențele-cheie ofertate la nivel european;
- Concretizarea competențelor descrise în curriculum
școlar (competențe specifice, unități de competențe)
Ierarhia sistemului Competențele-
de competențe cheie
pentru învățământul
general
(CURRICULUM DE
Competențele
BAZĂ sistem de transversale
competențe pentru
învățământul
general, p. 5)
Competențele
transdisciplinare

Competențele specifice
Geografiei

Unitățile de competențe la
Geografie pe treaptă
Competența, în diferite forme ale sale de manifestare și
complexitate, reprezintă ca finalitate (după Guțu Vl.):

Un rezultat Obținut în cadrul


procesului de
măsurabil învățământ

Ceea ce profesorul
intenționează să realizeze
Un obiectiv
în procesul de predare proiectat
Ceea ce trebuie să
Un obiectiv atingă elevul în
terminal procesul de
învățământ

Ceea ce real a Un obiectiv


achiziționat elevul
de învățare
A ști/Savoir
Competența
formată,
A şti să fii/ manifestată prin
Savoir être comportament Modelul
observabil și grafic de
măsurabil. formare a
competenţei

A ști să faci/
Savoir faire

A ști să iei atitudini/


Savoir vivre

„Competenţa este un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori,


dobândite, formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare, permite identificarea
şi rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situaţii”
(după Guțu Vl.)
Competențele specifice disciplinelor derivă
din competențele transdisciplinare și
competențele-cheie/transversale. Competențele
specifice reprezintă sisteme integrate de
cunoștințe, abilități, valori și atitudini, pe care
și le propune să le formeze/dezvolte fiecare
disciplină la nivelul învățământului gimnazial
și liceal, prin corelare cu întreaga perioadă de
școlarizare.

Unitățile de competențe sunt constituente ale


competențelor și facilitează formarea competenţelor
specifice, reprezentând etape/pietre de temelie în
achiziţionarea/construirea acestora. Unitățile de
competențe sunt structurate şi
dezvoltate la fiecare disciplină pe parcursul unei unități
de învățare/unui an şcolar, fiind prezentate în
curriculumul disciplinar respectiv.
Unitățile de conținut constituie mijloace
informaționale prin care se urmărește realizarea
sistemelor de unități de competențe proiectate
pentru unitatea de învățare dată. Respectiv, se
vizează realizarea competențelor specifice
disciplinei, dar și a celor
transversale/transdisciplinare.

Activitățile de învățare și produsele școlare


recomandate prezintă o listă deschisă de
contexte semnificative de manifestare a
unităților de competențe proiectate pentru
formare/dezvoltare și evaluare în cadrul unității
respective de învățare. Cadrul didactic are
libertatea și responsabilitatea să valorifice
această listă în mod personalizat la nivelul
proiectării și realizării lecțiilor, dar și să o
completeze în funcție de specificul clasei
concrete de elevi, de resursele disponibile etc.
Corelarea dintre competențele-cheie și
competențele specifice
Competenţele-cheie din Codul Competențele-cheie pentru învățarea pe tot
Competențele specifice la Geografie educației al Republicii Moldova parcursul vieții recomandate de Consiliul
(2014) Europei (Bruxelles, 2018)
1. Interpretarea realității geografice prin a), b), c) Competențe de comunicare (în 1. Competențe de alfabetizare;
mijloace şi limbaje specifice, manifestând limba română, în limba maternă, în 2. Competențe multilingvistice;
interes pentru dezvoltarea sustenabilă a limbi străine); 5. Competențe personale, sociale și de a învăța să
mediului f) Competențe de a învăța să înveți. înveți.
2. Raportarea realităţii geografice la f) Competențe de a învăța să înveți. 5. Competențe personale, sociale și de a învăța să
suporturi statistice, grafice și cartografice, înveți.
dovedind spirit analitic și practic
3. Explorarea unor situații-problemă ale g) Competențe sociale și civice. 5. Competențe personale, sociale și de a învăța să
mediului local, regional și global, înveți;
demonstrând responsabilitate și respect față 6. Competențe cetățenești;
de natură și societatea umană 8. Competențe de sensibilizare și expresie
culturală.
4. Investigarea spaţiului geografic prin d) Competențe în matematică, științe și 3. Competențe în domeniul științei, tehnologiei,
conexiuni interdisciplinare, din perspectiva tehnologie; ingineriei și matematicii;
educaţiei pe tot parcursul vieții g) Competențe sociale și civice. 5. Competențe personale, sociale și de a învăța să
înveți.
5. Valorificarea patrimoniului natural și g) Competențe sociale și civice; 5. Competențe personale, sociale și de a învăța să
cultural sub aspect social, intercultural, h) Competențe antreprenoriale și spirit înveți;
antreprenorial, demonstrând spirit civic de inițiativă; 6. Competențe cetățenești;
i) Competenţe de exprimare culturală şi 7. Competențe antreprenoriale;
de conştientizare a valorilor culturale. 8. Competențe de sensibilizare și expresie
culturală.
Competențe
specifice.
Formulare
Drept matrice în
redactarea 1.
fiecărei acţiunea,
competenţe reflectată
specifice a servit prin verb;
formula 4.
prezentată în contextul,
Curriculumul reflectat
prin
naţional (2018, situaţia de
p. 16), constituită învăţare
din patru 2.
3. modalitatea,
componente şi domeniul reflectată prin
anume: reflectat forme, metode,
prin mijloace de
realizare a
aspecte ale acţiunii;
disciplinei;
Structura competenţei în funcţie de finalitate

Verbul de Domeniul/ disciplina/ Modalitatea Contextul,


acţiune/activi subiectul rezultatul
tatea
Interpretarea Realității geografice Prin mijloace și limbaje Manifestând interes
specifice pentru dezvoltarea
sustenabilă a mediului
Raportarea realităţii geografice la suporturi statistice, dovedind spirit
grafice și cartografice, analitic și practic

Explorarea unor situații-problemă ale mediului local, demonstrând


regional și global, responsabilitate și respect
față de natură și
societatea umană;

Investigarea, spaţiului geografic prin conexiuni din perspectiva educaţiei


interdisciplinare pe tot parcursul vieții;

Valorificarea patrimoniului natural sub aspect social, demonstrând spirit civic.


și cultural intercultural,
antreprenorial,
Algoritm de generare a
competențelor specifice

Abilități/ Cunoștințe/
Domenii ale
deprinderi cunoașterii /
fundamentale Strategii
specifice
exprimate domeniului
acțional

Valori/Atitu
dini/ Contexte
de realizare a
competenței
Abilități/deprinderi Cunoștințe/ Domenii Valori/ Atitudini/ Contexte de
fundamentale exprimate ale cunoașterii realizare a competenței
acțional /Strategii specifice
domeniului
Corelaţia dintre competenţe specifice şi
unitățile de competenţe

finalităţi de studiu ce reprezintă IEŞIRI


(OUTPUT) din procesul de învăţământ şi se
Competențe evaluează la finalul treptelor gimnazială și liceală
specifice Ex: CS4. Investigarea spaţiului geografic
prin conexiuni interdisciplinare, din
perspectiva educaţiei pe tot parcursul
vieții

finalităţi ce reprezintă INTRĂRI (INPUTS) în


procesul de învăţământ
Unități de Ex: UC - 4.1. Identificarea elementelor
spațiului geografic folosind noţiuni din ştiinţe,
competențe
tehnologii și matematică (clasa a V-a)

Astfel unităţile de competenţă au fost formulate,


pornind de la competenţele specifice.
 Unitățile de competențe, care se
Unitățile de dezvoltă la elevi pe parcursul unui
competențe an școlar, gradual și prin care se
contribuie la formarea
competențelor specifice.
 Unitățile de competență sunt
proiectate pe domenii:
1. Cunoaştere şi înţelegere;
2. Aplicare şi operare;
3. Integrare şi transfer.
CATEGORIA PE DOMENII A UNITĂȚILOR DE
COMPETENȚĂ

2.1. Identificarea unor modalități de reprezentare de Cunoaştere şi


grafică și cartografică a realității geografice înţelegere
utilizând semne convenționale

2.2. Localizarea elementelor geografice pe de Aplicare şi


reprezentări grafice și cartografice după punctele operare
cardinale
2.3. Formularea unor viziuni proprii despre De Integrare şi
realitatea geografică pe baza unor reprezentări transfer
cartografice

Unitățile de competență formate la clasa a V-a servesc ca bază pentru unitățile de


competență din clasele superioare, fără a mai fi menționate ulterior.
Derivarea din competențelor
a) Clasa a V-a (Geografie)
Competențe
Competențe- Unități de Unități de Activități și produse
specifice la
cheie competențe conținut de învățare
Geografie
g)Competențe 3. Explorarea unor 3.1.Perceperea Unitatea de conținut: 3.1. Identificarea unor
sociale și civice situații-problemă situațiilor- Atmosfera și situații-problemă ale
(Codul ale mediului local, problemă ale hidrosfera mediului din localitatea
educației, regional și global, mediului la nivel Tema/Subiectul: natală, prin observare
2014). demonstrând local Procesele şi directă și dirijată
5.Competențe responsabilitate și fenomenele (poluare, procese şi
personale, respect față de geografice de risc: fenomene geografice de
sociale și de a natură și societatea secetă, furtună, risc ș.a.); Completarea
învăța să umană grindină, inundații. unor fișe cu reguli de
înveți; comportament în cazul
6.Competențe unor procese şi
cetățenești; fenomene geografice de
8.Competențe risc; Elaborarea
de comunicărilor/
sensibilizare și proiectelor privitor la
expresie unele situații-problemă
culturală ale mediului, în baza unui
(Bruxelles, algoritm dat.
2018).
Derivarea din competențelor
b) Clasa a IX-a (Geografia umană a
Republicii Moldova)

Competențe Activități și
Competențe- Unități de
specifice la Unități de conținut produse de
cheie competențe
Geografie învățare

h) Competențe 5. Valorifica- 5.2. Propune- Unitatea de conținut: Economia 5.2. Elaborarea


antreprenoriale rea patrimoni- rea unor naţională (sectorul terțiar) și unor proiecte de
și spirit de ului natural și proiecte de dezvoltarea sustenabilă caracter
inițiativă (Codul
cultural sub caracter Tema/Subiectul: Sectorul antreprenorial
educației, aspect social, antreprenorial serviciilor: structura pe ramuri; privind
2014). intercultural, cu referire la comerțul; turismul. valorificarea și
antreprenorial, patrimoniul Obiective turistice din localitatea protecția
7. Competențe demonstrând natural și natală / țară: exemple de patrimoniului
antreprenoriale spirit civic cultural valorificare și promovare (lucrare natural și cultural
(Bruxelles, național practică). național.
2018).
Activitate practică
Derivarea competențelor în aspect taxonomic

 Grupul I – clasa VI-a  Grupul IV- clasa a X-a


 Grupul II – clasa a VII-a  Grupul V – clasa a XI-a
 Grupul III – clasa a VIII-a
Competențe
Unități de Activități și produse
specifice la Unități de conținut
competențe de învățare
Geografie

2. Raportarea
realităţii
geografice la
suporturi
statistice,
grafice și
cartografice,
dovedind spirit
analitic și
practic
Atitudini

 Rezultatul înlănțuirii reprezentării stării trăite și a


emoțiilor asociate;
 Atitudinile achiziționate în bază de cunoștințe a
individului îi influențează alegerile pe care le face;
 Atitudini pozitive/negative; permanente/temporare
Atitudini și exemple de comportamente

Categorii de atitudini Exemple de comportamente


pozitive prin care se exprimă
atitudinile
De comunicare - Ascultă atent
- Tace în timp ce ascultă mesajul unui
elev/profesor
- Vorbește politicos, rar, tare (pentru a
fi auzit)
- Solicită dreptul de a vorbi prin
ridicarea mâinii etc.
Atitudini și exemple de comportamente
Categorii de atitudini Exemple de comportamente
pozitive prin care se exprimă
atitudinile
De muncă - Ascultă atent comunicarea
obiectivelor și a sarcinilor de lucru
propuse;
- Stabilește obiective, scopuri, interese
proprii;
- Planifică și organizează activitatea
proprie;
- Efectuează corect sarcinile de lucru;
- Autoevaluează activitatea proprie și
rezultatul;
- Corectează, completează rezultatul
propriu;
- Își îndeplinește sarcinile cu
responsabilitate.
Atitudini și exemple de comportamente
Categorii de atitudini Exemple de comportamente
pozitive prin care se exprimă
atitudinile
Intelectuale - Este receptiv față de nou
- Gândește critic
- Identifică și rezolvă probleme
- Utilizează diverse surse de informare
- Este creativ
- Manifestă entuziasm în învățare
- Manifestă dorință de a progresa
- Depășește prejudecățile
- Prelucrează informații în diverse
forme
- Construiește raționamente pe baza
unor premise reale, nu pe baza unor
presupuneri.
Atitudini și exemple de comportamente
Categorii de atitudini Exemple de comportamente
pozitive prin care se exprimă
atitudinile
Sociale - Respectă regulamentele.
- Cooperează cu ceilalți
- Îi respectă, îi tolerează, îi înțelege pe
ceilalți
- Are grijă pentru ceilalți
Atitudini și exemple de comportamente
Categorii de atitudini Exemple de comportamente
pozitive prin care se exprimă
atitudinile
Afective (emoționale) - Este tolerant, se stăpânește și este
înțelegător în fața manifestărilor
violente
- Este calm în situații conflictuale
- Are voință în rezolvarea problemelor
- Manifestă reacție temperată la eșec și
îl depășește
- Manifestă satisfacție, bucurie în
situații reușite
- Evită evocarea gândurilor negative, a
lamentărilor
Atitudini și exemple de comportamente
Categorii de atitudini Exemple de comportamente
pozitive prin care se exprimă
atitudinile
De adaptare - Își asumă responsabilități
- Identifică și rezolvă probleme
- Gestionează stările de conflict
- Reacționează față de nedreptate, de
autoritate
- Protejează mediul.
Intensitatea atitudinii – scala Likert

1234567
Abilități de comunicare 1234567 Necomunicativ
Transparență 1234567 Disimulare
Carismă personală 1234567 Nu știe să se facă plăcut
Responsabilitate 1234567 Iresponabilitate
Altruism 1234567 Egoism
Colegialitate 1234567 Individualism
Persoană volubilă 1234567 Persoană rezervată
Capacitate de organizare 1234567 Dezorganizare
Calm, stăpânire de sine 1234567 Nervozitate
Obiectivism 1234567 Subiectivism
Sociabil 1234567 Retras, izolat
Facilitează interacțiuni 1234567 Tensional, conflictual
pozitive
Valori

 Sunt atitudini foarte generale, legate de


comportamente sociale sau moralitate (de exemplu,
echitate, onestitate, caritate)
Valoare – 2 sensuri – după J. Dewey

Indică o atitudine de
prețuire a unui lucru, A evalua înseamnă și un
considerând ca având act intelectual distinct – o
valoare prin el însuși, operație de comparare și
adică o valoare intrinsecă. judecare – o operație de
valorizare.
A evalua = a aprecia
Valorile educaționale - tridimensionale

Dimensiunea
cognitivă, un
ansamblu de
cunoștințe
care include și
evaluarea

Valori
educaționale

Dimensiunea
Dimensiunea afectivă, un
orientativă, atașament
care ghidează diferențiat
acțiunea pentru un
mod de viață
Reguli pentru păstrarea atitudinilor pozitive

 Produceți în minte și păstrați gândurile, faptele și


imaginile bune
 Încercați să vedeți în fiecare situație partea bună a
lucrurilor
 Stați departe de lucrurile negative care vă înconjoară
 Implicați-vă în acțiuni considerate ca fiind ”bune”
 În momentele dificile din viață, axați-vă pe lucrurile
bune, nu pe cele negative
 Gândiți că la orice problemă există cel puțin o soluție
acceptabilă (Când Dumnezeu îți închide o ușă, el
deschide o fereastră)
 La finele fiecărei clase, în
Finalități de
învățare. curriculum, există Rubrica
Profilul Finalități, care includ/reprezintă
absolventului capacitățile și atitudinile specifice
geografiei pe care le va dobândi
elevul la sfârșitul fiecărui an de
studiu.
Finalități de învățare. Profilul absolventului.

La sfârșitul clasei a V-a, elevul poate:

 pronunța și scrie corect termenii și denumirile geografice;


 identifica termenii geografici în diferite texte, în surse mass-media, reviste, emisiuni TV etc.;
 citi semnele convenționale pe un suport cartografic şi grafice;
 clasifica elementele geografice date pe tipuri/categorii/criterii;
 aplica algoritmul în caracterizarea unor elemente, procese şi fenomene geografice, observate
direct şi indirect;
 distinge modalitățile de reprezentare grafică și cartografică a realității geografice;
 prezenta sub formă de organizatori grafici și cartografici informația geografică;
 să se orienteze în spaţiu după punctele cardinale.

manifestând ca atitudini şi valori specifice:


 respect și responsabilitate față de natură şi comunitatea locală;
 interes pentru studierea şi protecţia patrimoniului natural şi uman din localitate;
 interes, respect şi toleranţă pentru alte etnii şi culturi din spaţiul naţional;
 implicare în activități dirijate de protecție a naturii.
Finalități de învățare. Profilul absolventului.

La sfârșitul clasei a X-a, elevul poate:


 clasifica componentele și procesele mediului natural conform anumitor criterii prestabilite;
 stabili și explica legăturile cauzale și legitățile ale realității geografice, analizând diverse surse de
informații: statistice, grafice, cartografice sau textuale;
 opera cu simboluri, semne convenționale pentru a interpreta și relata realitatea geografică;
 raporta conținuturile geografice la suporturile cartografice;
 localiza pe hartă elemente ale realității geografice naturale a Terrei și obiectivele geografice;
 rezolva exerciții de calculare a coordonatelor geografice, distanţelor, orei pe Glob aplicând
hărțile tematice;
 aplica algoritmul în caracterizarea realității geografice naturale a Terrei;
 investiga anumite situații-problemă cu privire la componentele mediului natural și procesele
asociate lui;
 argumenta constructiv necesitatea protecției diversității patrimoniului natural al Terrei.

manifestând ca atitudini și valori specifice:


 respect pentru diversitatea naturală a mediului geografic;
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic;
 protecția componentelor mediului natural.
Reflecții, opinii, păreri ......