Sunteți pe pagina 1din 42

CURS 9 / 25 aprilie 2017

DIDACTICA BIOLOGIEI

Prof. dr. Paulina Anastasiu


EVALUAREA LA DISCIPLINELE BIOLOGICE
(BIOLOGIE, BIOCHIMIE, ECOLOGIE) (II)
COMPETENȚE
Cunoaștere și înțelegere
 cunoaşterea şi înţelegerea metodelor şi strategiilor
didactice (inclusiv a celor de evaluare), precum şi a
specificului aplicării acestora la biologie
Instrumental – aplicative
 realizarea diferitelor tipuri de modele, scheme,
desene, fişe de lucru, fişe de evaluare etc., folosind
corect programele şi manualele şcolare;
CONȚINUT
1. Itemi, tehnici, instrumente de evaluare
2. Metodologia elaborării probelor de evaluare
 2.1. Tipologia instrumentelor de evaluare
 2.2. Selecția instrumentelor de evaluare
 2.3. Etape în conceperea, construcția și valorificarea
probelor de evaluare
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ASPECTE GENERALE

Instrumentul se compune din itemi, care solicită tehnici de declanșare/prezentare a răspunsurilor


În realitatea şcolară cotidiană, Itemul pedagogic reprezintă cerinţa, Itemul reprezintă cea mai mică
itemul înseamnă sarcina de lucru întrebarea la care trebuie să componentă identificabilă a unui
plus răspunsul aşteptat răspundă elevul test sau a unei probe de evaluare

Tehnica de evaluare
Modalităţile prin care evaluatorul
- Tehnici de evaluare obiective declanşează şi orientează obţinerea Fiecare tip de item declanşează o
unor răspunsuri din partea anumită tehnică la care elevul
- Tehnici de evaluare subiecrive subiecţilor, în conformitate cu apelează pentru a da răspunsul său
obiectivele sau specificaţiile testului.

Instrumentul de evaluare (probă, grilă, chestionar, test) poate fi compus dintr-un item sau mai mulți itemi
( de același tip/de tipuri diferite)

Obiectivele se dezvoltă de la simplu la complex , iar


Fiecare metodă , strategie solicită instrumentul de
instrumnetele de evaluare se dezvoltă de la închise spre
evaluare adecvat.
deschise
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
TIPOLOGIA ITEMILOR

Gradul de elaborare al
Criteriul asigurării
răspunsului și nivelul
obiectivității
complexității acestuia

A. Itemi Itemi cu răspuns la


obiectivi alegere/obiectivi

Itemi cu răspuns
B. Itemi construit
semiobiectivi (semiobiectivi,
subiectivi)

C. Itemi
subiectivi
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI

• reprezintă componente ale probelor / testelor de progres, în special


ale celor standardizate.
• se regăsesc în limbajul pedagogic şi în practica şcolară sub mai
multe denumiri sinonime: itemi cu răspuns la alegere; itemi cu
corectare obiectivă; itemi închişi.
• prin maniera de construcţie şi de corectare, oferă obiectivitate
ridicată în măsurarea / evaluarea rezultatelor învăţării.
• nu necesită scheme de notare detaliate.
• în funcţie de marcarea de către elev a răspunsului corect,
punctajul stabilit prin barem se acordă sau nu, ceea ce
conduce la asigurarea unei mai mari obiectivităţi .
• itemii obiectivi sunt de trei tipuri:
• itemi cu alegere multiplă (IAM);
• itemi cu alegere duală (IAD);
• itemi tip pereche (ITP).
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE – ITEMII
OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ (DE SELECȚIE)

Enunțul (trunchiul sau premisa)

• Întrebare, enunț, frază incompletă

Alternativele sau soluțiile

• Unul sau mai multe răspunsuri corecte


• Distractori

O grupare de itemi cu alegere multiplă = CAM


(chestionar cu alegere multiplă)
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE – ITEMII
OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ (DE SELECȚIE)

Dezavantaje
Avantaje
 necesită timp pentru elaborare
 evaluează un singur
obiectiv  testează predominant nivelurile
cognitive inferioare (cunoştinţe
 se marchează uşor, rapid
memorate anterior), cu excepţia
 uşor de verificat
identificării unor relaţii şi a
 uşor de cuantificat discriminării dintre enunţuri
 induc un grad de factuale şi enunţuri de opinie
dificultate mai mare  permit, uneori, ghicirea
 măsoară tipuri variate de răspunsului
cunoştinţe, beneficiind de  utilizarea abuzivă determină
flexibilitate foarte mare plictiseală
 permit copiatul de la colegi
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE – ITEMII
OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ (DE SELECȚIE)

Exemplu:

Clasa: a V-a
Lecţia: Frunza, alcătuire externă şi tipuri
Obiectiv de evaluare: Elevul trebuie să identifice structura externă a
frunzei.
Enunţ: Încercuieşte litera din dreptul variantei corecte. Este corectă o
singură variantă. Frunza este alcătuită extern din următoarele elemente
componente:
a) Zona netedă, zona perişorilor absorbanţi, scufie.

b) Limb, peţiol, teacă.

c) Epidermă, scoarţă, măduvă.


1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE DUALĂ

• Principiul de construcţie şi folosire a acestui tip de


itemi este acela al alegerii unei variante din
două posibile.
• Elevul este pus în postura de a selecta unul din
două răspunsuri construite pe principiul
exclusivist (ori / ori): adevărat / fals; corect / greşit;
da / nu; acord / dezacord; general / particular;
varianta 1 /varianta 2; mai mare / mai mic; enunţ
de opinie / enunţ factual etc.
• IAD au avantaje şi dezavantaje. Cel mai
important dezavantaj este acela că, fiind doar două
variante de răspuns, probabilitatea de ghicire a
răspunsului corect este de 50%.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE DUALĂ

Itemi de tip adevărat / fals


Clasa: clasa a V-a
Capitolul: Principalele grupe de plante
Obiectiv de evaluare: elevii vor fi capabili să identifice corect
gimnospermele şi angiospermele di- şi monocotiledonate.
Enunţ: Citeşte cu atenţie afirmaţiile următoare. Dacă apreciezi
că afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A; dacă apreciezi
că afirmaţia este falsă încercuieşte litera F.
A F Gimnospermele sunt plante cu sămânţa închisă în fruct.
A F Angiospermele sunt plante cu flori.
A F Angiospermele monocotiledonate cu flori pe tipul 5.
A F Angiospermele dicotiledonate au, în general, seminţe cu
două cotiledoane.
A F Gimnospermele sunt exclusiv plante lemnoase.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE DUALĂ

Itemi de tip cauză / efect


Clasa / Capitolul: clasa a IX-a / Celula – unitatea structurală şi
funcţională a vieţii
Obiectiv de evaluare: elevii vor fi capabili să deosebească cele două
tipuri de celule, procariote şi eucariote.
Enunţ: Apreciaţi corectitudinea şi relaţia dintre cele doua propoziţii
pe care le conţine fiecare problemă şi răspundeţi încercuind una
dintre următoarele variante:
A – ambele propoziţii sunt adevărate şi există relaţie cauza-efect între
ele.
B – ambele propoziţii sunt adevărate fără să existe relaţie cauza-efect
între ele.
C – prima propoziţie este adevarată şi a doua propoziţie este falsă.
D – prima propoziţie este falsă şi a doua propoziţie este adevarată.
E – ambele propoziţii sunt false.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI: ITEMI CU ALEGERE DUALĂ

Ribozomii sunt prezenţi atât la celula procariotă cât şi la cea eucariotă


deoarece sunt implicaţi în sinteza proteică.

Din celula procariotă lipsesc cloroplastele deoarece mitocondriile


sunt considerate uzinele energetice ale celulei eucariote.

Atât în celula procariotă cât şi în cea eucariotă informaţia genetică


este stocată în ADN deoarece unica macromoleculă de ADN este delimitată de
o biomembrană dublă.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI: ITEMI TIP PERECHE (DE ASOCIERE)

• Pot solicita diverse tipuri de corespondenţe/relaţii;


termeni/definiţii; reguli/exemple;simboluri/concepte;
principii/clasificări; părţi componente/întrebuinţări.
• Se poate utiliza material pictural sau o reprezentare grafică.
• Se cere elevului să stabilească asociaţii / corespondenţe între
cuvinte, propoziţii, sau alte categorii de simboluri dispuse pe
două coloane.
• Elementele din prima coloană se numesc premise, iar cele din
a doua coloană reprezintă răspunsurile.
• Criteriul sau criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul
corect sunt enunţate / explicitate în instrucţiunile care preced
cele două coloane.
• Dezavantajul major al acestui tip de itemi constă în aceea că se
limitează, de obicei, la măsurarea informaţiilor factuale,
bazându-se pe simple asociaţii, pe abilitatea de a identifica
relaţia existentă între două lucruri/noţiuni/simboluri etc.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII OBIECTIVI: ITEMI TIP PERECHE (DE ASOCIERE)
Clasa: clasa a V-a.
Capitolul: Principalele grupe de plante
Obiectiv de evaluare: Elevii vor fi capabili să stabilească
corespondenţa dintre reprezentanţi ai plantelor şi grupele de plante
cărora aparţin.
Enunţ: Coloana A cuprinde grupe de plante, iar coloana B
reprezentanţi ai acestor grupe. Înscrieţi în spaţiul liber din dreptul
cifrelor coloanei A litera corespunzătoare din coloana B.

A (premise) B (răspunsuri)
1. muşchi a) Măceş
2. ferigi b) Lalea
3. gimnosperme c) Brad
4. angiosperme monocotiledonate d) Muşchiul de pământ
5. angiosperme dicotiledonate e) Feriguţa dulce
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI (CU RĂSPUNS CONSTRUIT)
• Vizează o problemă formulată de cadrul didactic sub forma unei
întrebări foarte exacte sau a unui consemn/ordin/ dispoziţie care
poate fi însoţit(a) sau nu de un suport (carte, grafic, ilustraţie etc.)
sau de un text mai detaliat.
• Răspunsul la întrebarea formulată trebuie să fie foarte scurt (un
cuvânt sau o expresie) şi specific.
• Elevul trebuie să dea răspunsul exact şi să-l scrie respectând fie
conţinutul, ideea, fie conţinutul şi aspectul exprimării, al
verbalizării (o singură expresie este acceptabilă).
• Permite o corectare semiobiectivă; în anumite situaţii, când
răspunsul este extrem de scurt, corectarea tinde către obiectivitate,
căci diversitatea răspunsurilor devine practic nulă.
• Acest tip de item lasă elevului posibilitatea de a arăta ceea ce a
învăţat sau ce ştie; câmpul cognitiv nu se modifică, pentru ca
întrebarea este atât de exactă încât nu conţine nici o posibilitate de
răspuns ambiguu.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ÎNTREBAREA CLASICĂ
• Permit evaluarea/ examinarea orală sau scrisă.
• Datorită marii varietăţi de întrebări ce pot fi
formulate, acestea pot viza o gamă extrem de largă
de obiective, de la cele simple şi accesibile tuturor
elevilor până la cele complexe.
• Tehnica, în asemenea împrejurări, este aceea a
formulării răspunsurilor orale sau scrise.
• În contextul evaluărilor şcolare curente, cadrul
didactic foloseşte adesea întrebările, pe care le
adresează elevilor săi.
• Întrebările, fie de verificare a lecţiei anterioare sau a
temei pentru acasă, fie de trecere la predarea noilor
conţinuturi, fie de consolidare, de transfer etc.
reprezintă, de fapt, itemi de evaluare.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ÎNTREBAREA CLASICĂ

• Întrebările orale au anumite particularităţi care le


deosebesc de întrebarea clasică scrisă.
• Ceea ce le deosebeşte nu vizează conţinutul
evaluării, nivelurile obiectivelor taxonomice, ci
gradul de elaborare, de formulare, de prezentare, de
exprimare.
• Evaluarea formativă, curentă, cotidiană se
realizează covârşitor prin evaluări de tip oral.
• Întrebarea, în asemenea context, devine elementul
esenţial care ajută profesorul şi elevul să-şi
amelioreze, să-şi regleze activitatea didactică.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ÎNTREBAREA CLASICĂ

Forme :
- Itemul cu răspuns unic: întrebarea este de aşa manieră
formulată, încât elevul nu are decât o singură informaţie de dat.
De exemplu: „Care este numărul de cromozomi la om”?
- Itemul cu răspuns multiplu: pentru o singură întrebare, elevul
trebuie să furnizeze două sau mai multe informaţii diferite.
Exemplu: „Care sunt organele plantelor în care poate avea loc
procesul de fotosinteză ?”
- Itemul cu răspuns multiplu, de genul interpretare: în această
formă de item cu răspuns construit scurt se prezintă elevului un
tabel, un grafic, o figură, o serie de date numerice etc., şi ale căror
diverse părţi sunt identificate prin numere sau litere. Conform
cerinţelor exprimate, elevul trebuie să explice funcţiile părţilor
componente, să specifice caracteristicile lor, să explice etc.
Exemplu: „Identifică elementele componente ale celulei desenate
şi subliniază termenii care intră în alcătuirea paraplasmei„.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ITEM CU RĂSPUNS SCURT

Elevii trebuie să formuleze răspunsul sub formă de:


propoziţii, fraze, cuvânt, număr, simbol.

Exemple:
Clasa/Capitolul: clasa a V-a/Structura şi funcţiile plantelor
Obiectiv de evaluare: Elevii vor fi capabili să transpună informaţia pe care o
posedă dintr-o formă în alta (cunoştinţele teoretice într-o reprezentare grafică).
Enunţ: Desenează schematic o plantă şi indică pe desen circulaţia apei şi a
sevei elaborate.
sau Desenează o floare şi notează pe desen părţile componente ale acesteia.

Clasa/Capitolul: Clasa: a V-a / Tulpină, alcătuire internă


Obiectiv de evaluare: Elevul trebuie să identifice structura internă a tulpinii.
Enunţ: Desenează structura internă a tulpinii şi notează pe desen părţile
componente.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: EXERCIȚIUL

• Vizează un răspuns scurt, aşteptat.


• Este prezent în activitatea de predare- învăţare la
toate disciplinele de studiu şi reprezintă deopotrivă
o modalitate eficientă, concretă şi pragmatică de
evaluare.
• Nivelele taxonomice variază de la reproducere la
aplicarea unor reguli, a unui algoritm.
• Exemple: „Precizează tipurile morfologice de
rădăcini”, „Repetă tehnica efectuării preparatelor
microscopice”.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: TEXTUL INDUS
• Se cere elevilor să compună un text pornind de la o listă dată de
expresii, cuvinte, concepte, imagini etc.
• Gradul de deschidere este stabilit cu precizie.
• Elevii trebuie să folosească termenii într-o anumită ordine sau
nu, să definească conceptele respective sau nu, textul să fie
limitat ca dimensiune sau nu etc.
• Textul indus prezintă numeroase avantaje: permite identificarea
înţelegerii greşite a sensurilor de către elevi, integrarea
noţiunilor într-un ansamblu, organizarea logicii interne etc.

Exemplu:
Obiectiv de evaluare: Elevii vor fi capabili să redacteze un
text scurt cu utilizarea corectă a următorilor termeni: pedicel,
receptacul, sepale, petale, stamine, gineceu.
Enunţ: Redactează 5 propoziţii în care să utilizezi următorii
termeni: pedicel, receptacul, sepale, petale, stamine, gineceu.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ITEM TIP COMPLETARE DE FRAZĂ

• Caracteristica esenţială a unui asemenea tip de


item constă în aceea că elevul trebuie să
completeze cuvintele care lipsesc dintr-un enunţ,
dintr-o frază etc.
• Este vorba de cuvinte sau expresii importante, cu
încărcătură informaţională maximă.
• Forme/ variante:
• textul lacunar,
• textul „perforat”
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ITEM TIP COMPLETARE DE FRAZĂ

 In urma procesului de fecundaţie dintre .............................. şi


............................. ia naştere .......................;
 Organele vegetative ale unei plante cu flori sunt ………….., …………… şi
…………;
 Angiospermele, în funcţie de numărul de cotiledoane pe care îl au
seminţele, sunt clasificate în ………………………….. şi
………………………………
 La plantele vasculare generaţia dominantă este
………………………………………..
 Enumeraţi cel puţin trei specii de gimnosperme din ţara noastră:
……………………., ...................................., ........................................
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ÎNTREBARE STRUCTURATĂ
• Acest tip de item acoperă distanţa dintre tehnicile de
evaluare cu răspuns liber (deschis) impuse de itemii
subiectivi şi cele cu răspuns limitat (închis) impuse de itemii
de tip obiectiv.
• O întrebare structurată exprimă o cerinţă generală centrată
pe o problematică importantă căreia i se ataşează mai multe
subîntrebări de tip obiectiv, semiobiectiv sau minieseu legate
între ele printr-un element comun, printr-o idee
integratoare.
• În sprijinul elevilor se pot aduce date suplimentare, în
strânsă corespondenţă cu subîntrebările formulate şi care
reprezintă, de fapt, repere în elaborarea răspunsului fiecărui
elev. Subîntrebările pot viza practic toate categoriile
taxonomice, pornind de la simpla reproducere (definiţii,
enumerări etc.) până la aplicarea cunoştinţelor, analiză,
sinteză şi formularea de ipoteze, judecăţi de valoare etc.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SEMIOBIECTIVI: ÎNTREBARE STRUCTURATĂ

Exemplu:

Clasa / lecţia: clasa a V-a / Caracterele generale ale angiospermelor


dicotiledonate
Obiectiv de evaluare: Elevul trebuie cunoască caracteristicile generale
ale angiospermelor dicotiledonate
Enunţ: Mărul, fasolea, vița de vie sunt angiosperme dicotiledonate.
a. Descrie caracteristicile rădăcinii, tulpinii şi frunzelor acestor plante.
b. Descrie caracteristicile florii şi seminţei acestor plante.
c. Realizează desenul uneia din plantele sus menţionate, din care să
rezulte că este dicotiledonată.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SUBIECTIVI
• Solicită răspunsuri dezvoltate, elaborate.
• Redactarea răspunsului solicită mobilizarea
cunoştinţelor şi abilităţilor care iau forma unor
structuri integrate şi integrative.
• Solicitările formulate de cadrul didactic şi
răspunsurile elevilor se caracterizează prin aspectul
lor integrativ.
• Dezavantaje: folosiţi fără o temeinică stăpânire a
regulilor de concepere, riscă să genereze imprecizie,
confuzii, lipsă de orientare/ direcţionare în
elaborarea răspunsului
• Avantaje: solicită construirea răspunsurilor de
către subiecţi, se evaluează judecata, creativitatea,
exprimarea, raţionamentul, gândirea critică etc.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE – ITEMII SUBIECTIVI -
ITEMUL CU RĂSPUNS CONSTRUIT SCURT, PUŢIN ELABORAT

• În urma studierii unui conţinut, elevul trebuie, succint, să dea o


explicaţie, să exprime o relaţie, să definească ceva anume într-o
manieră descriptivă, în cuvinte proprii etc. (o singură idee
importantă exprimată într-o frază sau în câteva fraze).
• Profesorul fixează de obicei criterii precise cu privire la conţinutul
răspunsului, extensie, structură etc.
• Redactarea unui item cu răspuns scurt, puţin elaborat solicită
parcurgerea unor secvenţe:
1. Se fixează scopul itemului cu răspuns construit scurt, puţin
elaborat (de exemplu, prima întrebare are ca scop măsurarea
capacităţii elevului de a se exprima clar, în proză, pe un
subiect personal);
2. Se alege un aspect important în fiecare item, un element
semnificativ pentru elev, important pentru scopul vizat şi
reprezentativ pentru domeniul de evaluat;
3. Se scrie întrebarea relativă la aspectul ales;
4. Se experimentează proba pe alţi elevi
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE – ITEMII
SUBIECTIVI - ITEMUL TIP REZOLVARE DE PROBLEMĂ

• Psihologic, „problema” reprezintă un obstacol cognitiv,


„un sistem de întrebări asupra unei necunoscute”.
Elevul se confruntă cu o situaţie inedită. Găsirea
soluţiei de rezolvare presupune un demers complex de
procesare, construcţie şi reconstrucţie, aplicaţie etc.
• Rezolvarea de probleme vizează în principal dezvoltarea
creativităţii, a gândirii divergente, a imaginaţiei, a
capacităţii de a generaliza, de a reformula o problemă
etc.
• În funcţie de tipul de problemă, de domeniul solicitat, în
principal cel al gândirii convergente sau divergente,
comportamentele care pot fi evaluate sunt cele din
categoriile aplicării sau explorării.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SUBIECTIVI - ITEMUL TIP ESEU
• Îşi propune să evalueze obiective educaţionale cu grad
mare de complexitate, inaccesibile prin folosirea
itemilor obiectivi sau semiobiectivi: abilitatea elevului
de organizare şi integrare a ideilor; de exprimare
personală în scris; abilitatea de a interpreta şi aplica
datele.
• Itemul tip eseu cere elevului să construiască, să
producă un răspuns liber în conformitate cu un set de
cerinţe date.
• Eseul permite evaluarea globală a unei sarcini de lucru
din perspectiva unui obiectiv care nu poate fi evaluat
eficient, valid şi fidel cu ajutorul unor itemi obiectivi
sau semiobiectivi.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SUBIECTIVI - ITEMUL TIP ESEU

• Acest tip de item se poate folosi la biologie pentru


evaluarea unor abilităţi şi competenţe de complexitate
ridicată.
• După tipul răspunsului aşteptat itemii tip eseu pot fi:
• eseu structurat sau semistructurat, în care, cu
ajutorul unor indicii, sugestii, cerinţe, răspunsul
aşteptat este ordonat şi orientat;
• eseu liber (nestructurat) care valorifică
gândirea/scrierea creativă, imaginativă,
originalitatea, creativitatea, inventivitatea etc.
• Se recomandă folosirea eseurilor structurate deoarece
cerinţele de rezolvare a sarcinii sunt mai precise, ceea ce
determină o creştere a fidelităţii notări.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE –
ITEMII SUBIECTIVI - ITEMUL TIP ESEU

Exemplu de eseu structurat:

Clasa a V-a
Obiectivul de evaluare: Elevii vor fi capabili să elaboreze un
text coerent pe baza unor cerinţe, folosind terminologia specifică.
Enunţ: Alcătuiţi un eseu cu tema „Laleaua......” după următorul
plan:
- încadrarea sistematică a lalelei;
- prezentarea alcătuirii lalelei;
- prezentarea unor rude ale lalelei, sălbatice şi cultivate prin
grădini;
- istoricul cultivării lalelei în Europa;
- prezentarea importanţei economice a plantelor din familia
lalelei.
1. ITEMI, TEHNICI, INSTRUMENTE DE EVALUARE – ITEMII SUBIECTIVI -
ITEMUL CU RĂSPUNS CONSTRUIT ELABORAT / DEZVOLTAT

• Cerinţa prezentată / formulată de un asemenea item poate viza:


• un eseu pe o temă dată;
• o teză de disertaţie;
• o teză de licenţă;
• o teză de doctorat.
• Prin urmare se cere elevului / studentului/ candidatului să
realizeze producţii complexe, care solicită un efort de concepţie,
de construcţie, de structurare, ordonare, coerenţă internă şi
externă, încadrare în timp şi spaţiu redacţional etc. Avantajul
major al acest tip de item constă în aceea că acordă elevului/
studentului libertatea de expresie.
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE

Reguli în construirea instrumentelor de evaluare:


 Identificarea sarcinilor de lucru care corespund cel mai bine
comportamentelor semnificative şi specifice disciplinei pe care o
învaţă elevul. Aceste sarcini trebuie să fie centrate pe obstacol sau
dificultăţi specifice, reprezentative şi să solicite formarea unor
competenţe care traversează disciplina sau obiectul de studiu la
care ne raportăm;
 Construirea, împreună cu elevii, pentru fiecare din aceste sarcini,
a unei „fişe de lucru” care să conţină / să indice ceea ce se
aşteaptă concret de la elev. Acest instrument va servi drept „ghid
de învăţare”;
 Determinarea modalităţilor concrete în care se va face evaluarea,
atât pe parcursul secvenţei de învăţare cât şi la finalul acesteia;
 Construirea instrumentelor şi stabilirea concretă a modului cum
se va realiza comunicarea profesor-elev privind procesul învăţării
dar şi produsul/rezultatul acesteia.
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE

obiectivitate

Calități
ale instrumentelor
de evaluare

valididate fidelitate
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE
TIPOLOGIA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE

•exemple: extemporalul, lucrarea de control, testul, teza, eseul, recenzia,


rezumatul, referatul, portofoliul, problema, interviul, exerciţiul,
Coletare investigaţia, protocolul de observaţie, studiul de caz, situaţia-problemă,
date planul de idei, întrebările orale, sarcini de lucru orale; grile de evaluare grile
de observare a cooperării în grup, grile de observare a activităţii unui elev,
fişa individuală de progres, lista de control/ verificare.

Amelio- •exemple: jurnalul de învăţare, jurnalul reflexiv, lista de control / verificare; grila de
rare a evaluare descriptivă; grila de evaluare globală; autonotarea controlată;
autocorectarea; analiza SWOT; fişe cu sarcini de lucru, ghidul de studiu.
învățării

Comuni •exemple: adnotarea lucrărilor; tabele de note (calificative); matricea de evaluare a


lucrărilor de control; scara de clasificare; caietul de evaluare al elevului; curba lui
-care Gauss; controlul caietelor elevilor; analiza greşelilor; verificarea temelor de casă;
analiza notelor; comentarea rezultatelor; acţiunile de remediere; fişa de
socială evaluare/caracterizare psihopedagogică; carnetul de note; catalogul.
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE
STILURI ÎN CORECTARE ȘI EVALUARE

Stilul ameliorativ /
Stilul surd
explicativ

 presupune: analiza  se caracterizează prin


notelor; vizualizarea absenţa discuţiilor,
rezultatelor; analizelor, acţiunilor
comentarea acestora; ameliorative. În
decizii şi acţiuni de consecinţă, lipsesc
remediere. comunicarea,
cooperarea,
colaborarea între cei
doi parteneri.
Indiferent de context, cadrul didactic trebuie să prezinte
elevilor informaţii de remediere după corectarea lucrărilor!
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE
MATRICI DE PRELUCRARE A REZULTATELOR
Tipuri:
a) matricea itemi / elev

Întrebari Întrebari Total


Elevi 1 2 3 4 5
A - x - - x
B x - - - x
C x
Total
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE
MATRICI DE PRELUCRARE A REZULTATELOR
Tipuri:
b) matricea obiective – elev
2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE
SELECȚIA INSTRUMENTELOR DE EVALUARE

Obiectivele cresc în Instrumentele de evaluare


ordinea complexităţii cresc în ordinea deschiderii
Cunoştinţe CAM (chestionar cu alegere
multiplă)
Înțelegere Întrebare clasică

Aplicare Exercițiu

Analiză Problemă

Sinteză Subiect de sinteză

Evaluare Disertație, creație


2. METODOLOGIA ELABORĂRII PROBELOR DE EVALUARE
ETAPE ÎN CONCEPEREA, CONSTRUCȚIA ȘI VALORIFICAREA PROBELOR DE
EVALUARE

1. Precizarea obiectivelor de evaluare sub forma unui set de


competenţe ce urmează a fi dobândite de elev. Acestea devin
standarde de performanţă ce urmează a fi evaluate pe parcursul
şi la finalul programului respectiv de instruire;
2. Stabilirea unităţilor de conţinut corespondente, necesare
pentru dobândirea şi consolidarea de către elev/ elevi a
competenţelor stabilite;
3. Construirea dispozitivului de evaluare, a instrumentului/
instrumentelor specifice construirea matricii de specificaţii;
4. Elaborarea grilelor şi baremelor de corectare şi notare a
performanţelor/ produselor elevilor;
5. Aplicarea probelor, prelucrarea şi analiza informaţiilor despre
procesul şi produsul învăţării elevilor;
6. Transmiterea, comentarea şi analiza rezultatelor împreună cu
elevii etc.; valorificarea rezultatelor şi stabilirea „deciziilor„
ameliorative.