Sunteți pe pagina 1din 39

STRATEGII DE REABILITARE A MEDIILOR DEGRADATE

CURSUL 5

Tipologie, legislație,
investigare și evaluare
• CE ESTE UN SIT CONTAMINAT?
• TERMINOLOGIE SUPLIMENTARĂ
• CADRU LEGISLATIV
• INSTITUȚII SPECIALIZATE
• TIPURI DE CONTAMINANȚI
• CATEGORII DE SITURI CONTAMINATE
• LISTA SITURILOR CONTAMINATE ISTORIC DIN
ROMÂNIA
• INSTRUMENTE FINANCIARE
• Zonă definită geografic, delimitată în suprafață și în adâncime,
poluată cu substanțe biologice sau chimice (HG 1408/2007).

• Sit potențial contaminat – un sit nedivizat, unde activitățile


anterioare sau curente pot să producă un impact asupra
mediului înconjurător.

• Situl este considerat contaminat dacă prezintă risc generic (se


depășește pragul de intervenție), iar ca urmare necesită
refacere/reabilitare prin acțiuni corective (decontaminare).
• Sit abandonat – zonă definită geografic, delimitată în suprafață și în
adâncime, poluată cu substanțe biologice sau chimice și părăsită de
poluator;
• Sit orfan – zonă definită geografic, delimitată în suprafață și în
adâncime, poluată cu substanțe biologice sau chimice, al cărei
poluator este necunoscut;

• Contaminant – substanță care este prezentă în mediu în


concentrație superioară față de cea normală (naturală) sau în
concentrație detectabilă (substață de sinteză) - Amiard, 2011;
• Poluant – orice substanță, radiație (electromagnetică, termică,
ionizantă, fonică) sau vibrație care, introdusă în mediu, modifică
echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce
daune bunurilor materiale;
• Substanță periculoasă – substanță toxică, persistentă, care
tinde să bioacumuleze și alte substanțe sau grupuri de
substanțe care conduc la un nivel echivalent ridicat de
preocupare

• Deșeuri periculoase – orice deșeuri care prezintă una sau mai


multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr. 4
(toxic și foarte toxic, nociv, coroziv, iritant, cancerigen, toxic
pentru reproducere, mutagen și ecotoxic).
• Groapă de depozitare a țițeiului, a
noroiului rezultat prin săpare sau a
diverselor reziduuri de fabricație
din industria petrolului.

http://www.focus-energetic.ro

• este un amestec de apă cu


particule fine de substanțe
minerale în suspensie, provenite
de la instalațiile de prelucrare
mecanică pe cale umedă a
minereurilor sau a cărbunilor.
http://www.campinaph.ro
• Prag de alertă – concentrații de poluanți în aer, apă,
sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza
autoritățile competente asupra unui impact potențial
asupra mediului și care determină declanșarea unei
monitorizări suplimentare și/sau reducerea
concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări.

• Prag de intervenție - concentrații de poluanți în aer,


apă, sol sau în emisii/evacuări, la care autoritățile
competente vor dispune executarea studiilor de
evaluare a riscului și reducerea concentrațiilor de
poluanți din emisii/evacuări.
• Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor
• HG 1408/2007 – investigarea și evaluarea siturilor
contaminate
• HG 1403/2007 – refacerea siturilor contaminate
• Ghiduri tehnice
• Centrul Est-European pentru Managementul
Siturilor Contaminate
http://www.ceemsc.ro/index.php/ro/
• Metale grele (18)
• Compuși anorganici
• Produse petroliere
• Alte hidrocarburi
• Dizolvanți
• Compuși organici halogenați
• Fenoli
• Pesticide
• Dioxine și furani
• Azbest
• Ftalați
• PCB (bifenili policlorurați)
Conform Inventarului Național al Siturilor Contaminate – Ghid Tehnic, 2007
• SC în urma extracției de petrol și gaze (rafinării, magazii,
câmpuri de petrol, bataluri)
• Fabrici de pesticide și alte produse chimice
• Halde de steril și rezervoare de decantare (ind. metalurgică)
• Fabrici de mașini și utilaje
• Spălătorii chimice
• Fabrici de vopsele, lacuri și tencuieli, cerneluri etc.
• Zone militare
• Zone miniere
• Benzinării
• Termocentrale
• Rampe de deșeuri
Regiunea (ARPM) Nr. situri contaminate Suprafața totală
1 Nord-Est Bacău 155 258,39
Sud-Est Galați 383 226,69
Sud Muntenia Pitești 155 2647,37
Sud-Vest Oltenia Craiova 71 1151,49
5 Vest Timișoara 129 1431,39
6 Nord-Vest Cluj-Napoca 65 855,50
7 Centru Sibiu 81 91764,90
8 București Ilfov 13 46,21
TOTAL 1052 98381,94
ANPM, 2006
25%
25%

20% 20%
20%

15%
12%

10%
7%

5% 5%
5%

1%

0%
Deșeuri Deșeuri Servicii Minerit Extracția Termocentrale Bataluri Alte surse
municipale industriale industriale și petrolului
comerciale ANPM, 2006
• Programul Operațional Sectorial ”Mediu” 2007-2013
• Strategia de alocare a fondurilor europene autorităților locale pentru
sectorul MEDIU
• Buget: cca 5,6 mld. €, din care 4,5 mld. € finanțare nerambursabilă și
peste 1 mld. € contribuție națională
• Reducerea numărului de situri contaminate istoric, în scopul reducerii
impactului negativ asupra mediului și sănătății populației
• Axa Prioritară 2 – ”Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate
istoric”
• Domeniul major de intervenție – ”Reabilitarea zonelor poluate
istoric”
• 98% din totalul costurilor eligibile – din fonduri europene
• Beneficiarul asigură 2% + cheltuieli neeligibile ale proiectului

• Reabilitarea și ecologizarea terenurilor prin utilizarea măsurilor


adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate;
• Asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte, studii de
opțiune, management și supervizare și publicitate (6 selectate,
din care doar 3 finanțate).
• DI 4.2
• ”Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și
pregătirea pentru noi activități” – pentru reabilitarea siturilor
industriale abandonate

POIM 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 4 - Protecţia mediului prin măsuri de
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric
• 4.1. „Creşterea gradului de protecţie și conservare a
biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi
refacerea ecosistemelor degradate”.
• 4.2. ””
Inventarul național

Lista A: Situri potențial contaminate

Investigarea istorică și preliminară (Nivelul 1: Evaluarea generică de risc)

Investigarea detaliată

Lista B: Situri contaminate

Nivelul 2: Evaluarea riscului specific sitului

Acțiuni corective (remediere)

Validarea acțiunilor corective


Lista C: Contaminare remanentă Lista D: Situri decontaminate
• Studii geotehnice
• Foraje
• Secțiuni ale puțurilor de extracție
• Chestionare aplicate agenților economici
• Este procesul care constă în identificarea prezenței poluanților
în mediul geologic, delimitarea spațială a acestora, stabilirea
concentrației lor și a relației cu matricea minerală și structura
mediului geologic.

Tipuri de investigare în funcție de ordinea desfășurării și


complexitate:

• Investigarea istorică
• Investigarea preliminară
• Investigarea detaliată
• Investigarea inițială care trebuie executată după clasificarea
inițială a sitului ca sit potențial contaminant.

• Trebuie să cuprindă o descriere a activităților istorice și


curente desfășurate la sit și în apropierea sitului, precum și o
descriere a caracteristicilor zonei adiacente sitului.

(Inventarul Național al Siturilor Contaminate, 2007)


• Clasificarea prioritară a riscului prezentat de siturile
potențial contaminate se face conform principiului:

• Riscuri umane sau de mediu provocate de substanțe


chimice periculoase au loc numai dacă există o sursă,
o cale și un receptor.
SURSA
Există potențiale operații de contaminare ce Există substanțe folosite sau produse ce pot
pot afecta mediul? afecta mediul?

CALEA (CURSUL)
Este locația amplasată într-un sit cu tip de sol cu pietriș și nisip?

RECEPTORUL
Este locația amplasată în sau lângă o zonă Este locația amplasată în sau lângă o zonă de
rezidențială sau o zonă protejată? protecție a pânzei freatice?
• Adâncimea minimă aproximativă până la pânza freatică
• Tipul de sol și material parental (0-10 m)
• Folosința apei subterane (pe o rază de 2000 m)
• Tipuri de ape de suprafață (pe o rază de 500 m în afara
perimetrului)
• Folosința apei de suprafață (4000 m aval)
• Numărul de inundații care au afectat situl în ultimii 20 ani
• Folosința curentă a sitului și a terenului pe o rază de 1000 m
de jur-împrejur
• Distanța până la cel mai apropiat locuitor
• Distanța până la cea mai aprăpiată zonă protejată
• Are rol în identificarea surselor de contaminare, a practicilor
utilizate în trecut și prezent, a accidentelor.
• Se utilizează datele din investigarea istorică (locația surselor,
contaminanții implicați, datele geologice și hidrogeologice)
• Detectarea prezenței unui set minim de contaminanți comuni
• Evaluarea riscului generic (compararea rezultatelor analitice cu
pragurile de alertă și pragurile de intervenție)
• Se finalizează cu confirmarea contaminării sitului, fapt ce
necesită efectuarea unei investigații detaliate.
• Identificarea legăturilor de poluare:

• Riscul pentru sănătatea umană (sol de grădină – valori-ghid


dezvoltate în CLEA; vapori – CLEA/RBCA; servicii utilitare –
protecția sănătății umane sau alimentare cu apă);
• Riscul pentru ecosistem (valori prag stabilite pentru protecția
speciilor reprezentative de pe un amplasament);
• Riscul pentru ape subterane și de suprafață:
• Zona de protecție a sursei (standardul pentru calitatea apei potabile);
• Acvifere și ape de suprafață (standardul pentru calitatea apelor de
suprafață/Lista olandeză pentru calitatea apelor subterane).
• Evaluarea riscurilor de mediu
• Metoda HRS / Hazard Ranking System (SUA)
• Metoda Baden-Wurttenberg (Germania)
• Metoda bavareză (Germania)
• Metoda BRGM – ME (Franța)
• Metoda RBCA / Risk-Based Corrective Action (Italia)

• Matricea de evaluare a riscului și interpretarea ei


(standardul ÖNORM S 2088/01.06.2000 - Austria)
• Sursa de poluare va fi declarată
”SURSĂ DE POLUARE SEMNIFICATIVĂ”
iar
• Terenul trebuie clasificat ca
”ARIE CONTAMINATĂ”
• Se analizează necesitatea emiterii unei
”NOTIFICĂRI DE ACȚIUNE CORECTIVĂ”
• Poate fi realizată numai de către persoane juridice
• Identificarea suprafețelor individuale de teren
• Delimitarea sitului/zonei contaminate
• Investigații pedologice, geologice, hidrogeologice,
geofizice și geochimice detaliate
• În acest scop se îndesește rețeaua de puncte de
prelevare, pe profile, cu excepția celor hidrogeologice
• Sinteza datelor, interpretarea integrată și elaborarea
raportului geologic, care va fi înaintat către APM
• Cuprinde 3 categorii de informații:

I. Cunoașterea poluării
II. Cunoașterea calității mediului geologic
III. Cunoașterea și evaluarea pericolului expunerii la
poluare
• Un plan georeferențiat cu conturul zonei clasificate
• Un tabel în care sunt identificate toate legăturile de polare
semnificative și responsabilul pentru fiecare dintre acestea
• Motivele pentru care legăturile de poluare sunt considerate
semnificative
• O solicitare prin care responsabililor li se cere efectuarea
acțiunilor corective pe amplasament
• Sancțiunile pentru neefectuarea acestor acțiuni (conform HG
1408/2007)
• Termenele până la care trebuie prezentat un Plan de acțiune
corectivă
din Versiunea preliminară a Strategiei Naționale
de Gestionare a Siturilor Contaminate
Metode de evaluare toxicologică:
• BIOLOG – testdisc (indicator pentru bacterii/fungi)
• Microtox – test (indicator pentru respirație)
• Test PAM-alge (bacterii luminiscente)
• Testul germinării semințelor (graminee, lăptuci)
• Test de supraviețuire/reproducere (viermi inelați)

Detalii: Capitolele 4 și 6 din


J. Jensen & M. Mesman, 2006. Ecological Risk Assessment of
contaminated land, RIVM report.
• Abordarea Triadă pentru luarea de decizii pentru siturile cu deșeuri
periculoase oferă o metodologie tehnic preventivă pentru
managementul decizional care promovează instrumente și strategii
inovative.

Triada se referă la trei componente primare:


• Planificarea sistematică
• Strategiile de lucru dinamic
• Sisteme de măsurare/monitorizare în timp real
Crumbling, 2004
https://triadcentral.clu-in.org/over/key/#2
Metode chimice: Măsurarea concentrațiilor totale, a
concentrațiilor biodisponibile, a bioacumulării, etc.
Chimie
Metode toxicologice: teste biologice (pe teren sau/și în
laborator), biomarkeri, etc.
Metode ecologice: Observații efectuate pe teren asupra
vegetației, faunei, solului, microorganismelor, etc.
RISC
Ecotoxico
logie
Ecologie
• Tehnologii analitice sau metrologice capabile să producă date
suficient de rapid pentru a redirecționa progresul activităților
de remediere în teren în timp real.
Exemple:
• XRF portabil
• Cromatograf de gaze portabil
• Spectrometrie de masă
• Kituri de imunotestare: Microtox®,
Ostracodtoxkit™, etc.
SSL (Soil Screening Level):
http://www.epa.gov/superfund/health/conmedia/soil
/index.htm
Calcularea PAF (fracția potențial afectată a speciilor)

Presiunea toxică (PT) – indicator integrat pentru toți


contaminanții (cu valori între 0 și 1 sau exprimat în %)