Sunteți pe pagina 1din 24

Planul de prevenire si protecţie (PPP)

Reuşita PPP

• Voinţa conducerii unităţii,


exprimată clar în politica de
SSM;

• Pregătirea celor care


elaborează planul;

• Realizarea unei largi


înţelegeri şi acceptări în
interiorul companiei privind
obiectivele fixate
Elaborarea PPP

• participa: echipa desemnata,


Serviciul de PP, CSSM
• angajatorul poate sa-si
impună obiectivele
– calitative (ergonomizarea,
eliminarea transportului manual
noi proceduri etc.) si/sau
– cantitative (reducerea frecventei
accidentelor de munca cu …%)

• pe baza obiectivelor se
definesc acţiunile pe termen
lung, mediu si scurt
Elaborarea PPP

• Fiecare acţiune de prevenire


programata trebuie sa comporte
următoarele faze:
• Pregătire
• Aplicare
• Controlul aplicării
• Evaluarea si folosirea rezultatelor
• La întocmirea planului trebuie
cerut punctul de vedere al
lucrătorilor
• La stabilirea masurilor se tine
cont de rezultatul evaluării
riscurilor si se respecta ierarhia
principiilor de prevenire
Implementarea măsurilor SSM / principiilor
generale de prevenire:
• Evitarea riscurilor.

• Evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate.

• Combaterea riscurilor la sursă.

• Adaptarea muncii la om (în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de


muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie).

• Adaptarea la progresul tehnic.

• Înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici.

• Dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerentă, care să includă


tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa
factorilor din mediul de muncă.

• Prioritate acordată măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie


individuală.

• Furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.


Implementarea măsurilor SSM - principii
generale de prevenire:
Activitatea 7: Planificaţi acţiuni!

Ce trebuie făcut:
• Stabiliţi măsuri în conformitate cu indicaţiile de la categoriile de risc alocate
• Discutaţi în cadrul echipei de evaluare măsurile stabilite, responsabilităţile şi termenele limită
de realizare
• Obţineţi sprijinirea măsurilor de către angajator sau reprezentantul legal al acestuia
• Completaţi plan de prevenire şi protecţie pentru fiecare post de lucru şi fiecare zonă de
evaluare
SSM: Măsuri ce trebuie luate

Tehnice

Organizatorice

Igienico-sanitare
APROBAT
DIRECTOR GENERAL Nr.: 11..Data …10.01.2009…..
Planul de prevenire si protecţie
I. Loc de munca: Depozit chimicale……………..
1) Risc evaluat …Chimic…………………….

Masuri Actiuni in scopul realizarii masurii Termen de Persoana care Observaţii


Realizare a măsurii raspunde de
realizarea
masurii

Masuri tehnice Ventilatie -elab. proceduri intretinere, reparatii, 15.03.09 -Mecanicul sef
revizii 15.05.09 - …..
-Asigurarea unei guri de aerisire in tavan 15.05.09
-Asigurarea unei a doua usi de evauare 15.03.09
-Elab. proceduri pt. situatii de urgenta

Masuri Informarea, -Elaborare instructiuni proprii 31.01.09 - Sef depozit


organizatorice formarea si -Cursuri de formare 15.07.09 - RU
instruirea -Exercitii pt. situatii de urgenta - serv. PP
De 2 ori/an
personalului

Masuri igienico Dotarea cu spalator - Achizitionare 15.03.09 - ….


- sanitare de ochi - achizitionare neutralizanti, antidoturi, 15.03.09
Dotare cu mijl. de unguente
prim ajutor

Masuri de alta …..


natura
Măsuri tehnice
• Sisteme, aparate si dispozitive de combatere a riscurilor
mecanice, electrice, chimice, termice, biologice etc.
• Sisteme, aparate si dispozitive de imbunatatire a
microclimatului
• Sisteme si instalaţii de ventilaţie industriala
• Sisteme si dispozitive de combatere a zgomotului si vibraţiilor
• Sisteme de imbunatatire a iluminatului
• Sisteme si dispozitive pentru combaterea electricitatii statice
• Aparatura de semnalizare si control pentru noxe
• Aparate si dispozitive pentru prevenirea exploziilor, incendiilor
si autoaprinderilor
• Materiale si sisteme de semnalizare si avertizare
• Masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca
• Ergonomizarea locurilor de munca
• EIP certificate din punct de vedere al calităţii de protecţie
• Introducerea in procesul tehnologic a echipamentelor de lucru
certificate
Măsuri organizatorice
• Regimul de munca: timpul de munca, munca in
schimburi, femei, tineri, locuri izolate;
• Organizarea activităţii de SSM la locurile de munca si
sistemului informaţional
• Organizarea informării, formarii si instruirii
personalului; autorizarea personalului;
• Elaborarea de instrucţiuni proprii, materiale de
instruire, testare si informare;
• Optimizarea procedurilor si metodelor de lucru;
• Organizarea întreţinerii si reparaţiilor preventive
• Organizarea controlului locurilor de munca
• Evidenta locurilor de munca cu condiţii deosebite,
grele, periculoase si vatamatoare;
• Evidenta evenimentelor de munca si bolilor
profesionale
• Procedurile pentru situaţii de urgenta
Măsuri igienico-sanitare

• Dotări social-sanitare: vestiare, duşuri,


lavoare, puncte de alimentare cu apa,
instalaţii de apa carbogazoasa, spălătoare
pentru EIP;
• Alimentaţie speciala;
• Materiale igienico-sanitare (cui, ce, cat,
când), unguente, alifii etc. pentru protecţia
pielii;
• Organizarea primului ajutor de urgenta si a
punctelor de prim ajutor la locurilor de
munca;
• Duşuri, spălătoare oculare, rezervoare cu
soluţii neutralizante;
• Supravegherea medicala;
• Staţii de salvare mobile, echipe de
salvatori.
Activitatea 8: Monitorizaţi acţiunile!

Ce trebuie făcut:
• inspecţii planificate si aleatorii
• se combina cel puţin: observaţia,
interviul si discuţiile
• se stabileşte daca:
– masurile din PPP sunt suficiente
– daca masurile din PPP sunt menţinute
– daca este necesara o noua evaluare (au
apărut noi riscuri, noi posturi, condiţiile
de la posturile de munca s-au modificat)
• revizuiri periodice ale eficientei
masurilor implementate – cel puţin o
data /an
Implementare

• Evaluarea riscurilor a fost pregătita de specialisti


• Angajaţii si conducerea au fost implicaţi
• Masurile de protecţie si prevenire stabilite sunt
implementate
S.C. AXM PROD’93 S.R.L.
Punct de lucru Lungeşti, judeţul Vâlcea

Obiect de activitate:
• materiale pentru finisarea mobilei
• vopsele speciale industriale
pentru metal
• vopsele decorative pentru lemn,
metal şi zidărie
Progrese înregistrate în îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă

CǍI INTERNE DE CIRCULAŢIE

înainte după
Progrese înregistrate în îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă

SEMNALIZAREA DE SECURITATE

înainte după
Progrese înregistrate în îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă

PREVENIREA ŞI SEMNALIZAREA
PERICOLULUI DE ÎMPIEDICARE

înainte după
Progrese înregistrate în îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă

PREVENIREA PERICOLULUI DE CĂDERE ÎN GOL

Descrierea posturilor de lucru / zonelor de evaluare


I.1 Reactor 1
Pericol Risc Măsuri Situaţia la data de 11.09.2007
Risc Măsuri Responsabil Termen de realizare Verificat
Alunecări,
Pericol 2 Protejarea / acoperirea golurilor din podea în Golurile din podea au fost acoperite în mod adecvat
împiedicări şi 1 jurul reactorului (neconformitate cu legislaţia),
Alunecări,
căderi 2 Protejarea
Fig. 2 / acoperirea golurilor din podea în Directorul Tehnic 01.12.2006
împiedicări şi jurul reactorului (neconformitate cu legislaţia), Fig.
căderi 2 Adăugarea unei trepte pe platforma de acces la Au fost construite trepte adiţionale şi s-au instalat
partea de sus a reactorului, Fig. 3 balustrade corespunzătoare.
Adăugarea unei trepte pe platforma de acces la Directorul Tehnic 01.12.2006
Părţi mobile partea de sus a reactorului, Fig. 3
Acoperirea ventilatorului de răcire, de la parter, A fost montat un grilaj corespunzător
fără protecţie cu grilaj (neconformitate cu legislaţia), Fig. 4
Părţi mobile
adecvată Acoperirea ventilatorului de răcire, de la parter, Directorul Tehnic 01.12.2006
fără protecţie cu grilaj (neconformitate cu legislaţia), Fig. 4
adecvată

înainte acum
Progrese înregistrate în îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă

PREVENIREA PERICOLULUI DE CĂDERE

înainte după
Progrese înregistrate în îmbunătăţirea
condiţiilor de muncă

PREVENIREA PERICOLULUI DE CĂDERE

înainte după
Pasul 8
Monitorizarea
acţiunilor Pasul 1
Alcătuirea echipei

Pasul 7
Evaluarea riscului = Planificarea
acţiunilor Pasul 2

demers continuu Pasul 6


Definirea zonelor
de evaluare

Evaluarea
riscurilor Pasul 3
Realizarea
examinării
Pasul 5 generale
Analizarea Pasul 4
pericolelor Identificarea
pericolelor
specifice
Integrarea evaluării riscurilor şi a PPP în companii
ajută la:

 îmbunătăţirea sănătăţii şi securităţii în muncă


 îmbunătăţirea relaţiilor de muncă
 consolidarea participării lucrătorilor la procesul decizional
 asigurarea unei vieţi profesionale cu mai multe satisfacţii şi a
unor produse mai bune
 creşterea competitivităţii companiei