Sunteți pe pagina 1din 10

CES

• CUPRINS
• Introducere 5
• CAPITOL 1. Obiectivele [i metodologia cercet`rii 7
• 1.1. Obiectivele cercet`rii 7
• 1.2. Metode [i tehnici de cercetare utilizate 7
• 1.3. Popula]ia investigat` 8
• 1.4. Limite [i dificult`]i ale investiga]iei 9
• CAPITOL 2. Oportunitatea [colariz`rii copiilor cu CES \n
\nv`]`mântul de mas` 11
• CAPITOL 3. Politici educa]ionale privind integrarea
copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 15
• 3.1. Reglement`ri legislative [i domenii de interven]ie 15
• 3.2. Strategii [i programe \n domeniul educa]iei copiilor cu
cerin]e educative speciale 19
• CAPITOL 4. Perspectiva inspectoratelor [colare jude]ene
asupra m`surii de integrare
• a copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 21
• 4.1. Efectivele de elevi cu CES integra]i \n [colile de mas` [i
monitorizarea acestora 21
• 4.2. Opinii ale ISJ privind suficien]a [i calitatea resurselor
umane implicate \n
• implementarea m`surii de integrare a copiilor cu CES 24
• 4.3. Opinii ale ISJ privind resursele financiare [i materiale
alocate integr`rii
• copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas` 34
• 4.4. Experien]e de colaborare la nivel jude]ean [i local \n
sprijinul integr`rii copiilor cu CES 35
• 4.5. Propuneri ale ISJ privind ameliorarea situa]iei integr`rii
copiilor cu CES \n [colile de mas` 40
• CAPITOL 5. Integrarea copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de
mas` – practici la
• nivelul [colii [i al clasei 43
• 5.1. Identificarea copiilor cu CES: modalit`]i [i actori implica]i
43
• 5.2. Sprijinirea parcursului [colar al copiilor cu CES:
curriculum [i strategii de
• predare-\nv`]are-evaluare specifice 46
• 5.3. Resurse umane adecvate nevoilor unit`]ilor de \nv`]`mânt
care [colarizeaz` copiii cu CES 56
• 5.4. Resurse materiale [i financiare de care dispun [colile
pentru sprijinirea integr`rii copiilor cu CES 61
• 5.5. Rela]ia pozitiv` cu p`rin]ii copiilor cu CES 65
• 5.6. Promovarea educa]iei incluzive la nivelul comunit`]ii
locale 76
• 5.7. Elemente ale unei culturi incluzive la nivelul [colii [i al
clasei 77
• Concluzii 97
• Recomand`ri 105
• Studii de caz
• CAPITOL 1. Obiectivele [i metodologia cercet`rii
• 1.1. Obiectivele cercet`rii
• Prezenta cercetare a avut ca obiectiv general evaluarea
impactului m`surii de integrare a copiilor cu cerin]e
• educative speciale (CES) \n \nv`]`mântul de mas`, la aproape
10 ani dup` ini]ierea acesteia. Pornind de la acest
• obiectiv general, principalele obiective specifice urm`rite au
vizat:
• l Identificarea strategiilor [i m`surilor specifice de integrare a
copiilor cu CES \n \nv`]`mântul de mas`, utilizate
• la nivelul inspectoratelor [colare jude]ene.
• l Analiza factorilor care au influen]at integrarea \n
\nv`]`mântul de mas` a copiilor cu dificult`]i de \nv`]are, la
• nivelul [colii.
• Identificarea situa]iilor de bune practici [i a obstacolelor \n
implementarea m`surii de integrare.
• l Elaborarea unor recomand`ri [i propuneri ameliorative de
sus]inere a integr`rii cu succes a copiilor cu CES \n
• \nv`]`mântul de mas`.
• 1.2. Metode [i tehnici de cercetare utilizate
• Pentru evaluarea impactului m`surii de integrare a copiilor cu
CES \n \nv`]`mântul de mas` a fost utilizat` o
• strategie complex` de cercetare, care a \mbinat atât metode
cantitative, cât [i metode calitative de cercetare. Setul
• de metode [i tehnici la care s-a f`cut apel \n vederea colect`rii
informa]iilor [i scopul \n care au fost utilizate sunt
• prezentate \n continuare.
• Analiza de documente
• Prin aceast` metod` au fost analizate principalele
documente de politic` educa]ional` na]ional` \n domeniu
• (reglement`ri care circumscriu / structureaz` cadrul
legislativ al educa]iei incluzive, strategii [.a.), elaborate [i
• implementate \ncepând din anul 2000.
• l Ancheta prin interviu individual
• Aceast` metod` a fost aplicat` la nivelul unor multiple
categorii de actori ai [colii, urm`rindu-se identificarea
• opiniilor [i perspectivelor acestora asupra unor aspecte
care au reprezentat punctele de interes ale cercet`rii, dup`
• cum este prezentat \n continuare.
• Interviu individual cu factori de decizie \n domeniul educa]iei [i
inspectorii [colari responsabili cu integrarea
• copiilor cu CES, prin intermediul c`ruia au fost solicitate: aprecieri
generale asupra impactului m`surii de
• integrare (oportunitate, eficacitate, eficien]`, preg`tirea sistemului de
\nv`]`mânt pentru m`sura de integrare);
• informa]ii privind sistemul de monitorizare a situa]iei copiilor cu
CES integra]i \n \nv`]`mântul de mas`,
• utilizat la nivelul inspectoratelor [i aspectele urm`rite de acesta;
aprecieri cu privire la nivelul de preg`tire a
• [colilor \n vederea implement`rii m`surii, cu referire la preg`tirea
metodologic` a cadrelor didactice [i
• asigurarea de resurse umane suplimentare, resurse materiale [i
financiare, curriculum; principalele dificult`]i [i
• perspective \n ceea ce prive[te implementarea m`surii de integrare;
informa]ii statistice referitoare la num`rul
• copiilor cu CES integra]i \n [coli care apar]in \nv`]`mântului de
mas`, respectiv la num`rul acestor [coli la
• nivelul jude]ului.
• Interviu individual cu directori de unit`]i [colare \n care sunt
integra]i copiii cu CES, prin care s-au colectat
• informa]ii privind: m`surile de sprijin pentru copiii cu dificult`]i de
\nv`]are stabilite la nivelul unit`]ii de
• \nv`]`mânt; institu]iile cu care colaboreaz` [coala pentru
identificarea [i evaluarea copiilor; date statistice
• privind situa]ia copiilor cu CES din [coal` [.a.
• - Interviu individual cu \nv`]`tori / dirigin]i de la clase \n care sunt
integra]i copiii cu dificult`]i de \nv`]are;
• informa]iile solicitate au vizat, \n general, aprecieri ale acestora
asupra mediului familial (climatul familial [i
• impactul acestuia asupra evolu]iei [colare a elevilor, colaborarea
familiei cu [coala), precum [i asupra mediului
• [colar (integrarea [colar` a copiilor cu CES, condi]iile de sprijin
oferite de [coal`, nivelul de preg`tire
• metodologic` a cadrelor didactice pentru a lucra cu copiii cu
dificult`]i de \nv`]are, atitudini ale cadrelor
• didactice, ale colegilor de clas` / [coal`, precum [i ale altor p`rin]i
fa]` de ace[ti copii, oportunit`]ile de \nv`]are
• oferite de [coal`, evolu]ia rezultatelor [colare ale copiilor).