Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA CADASTRU ȘI DREPT


CATEDRA CADASTRU ȘI GEODEZIE

Tema: Elaborarea planului cadastral la nivel de clădire,


Facultatea Cadastru și Drept, Universitatea Agară de Stat din
Moldova.

Conducătorul tezei de licență: dr., conf.univ.


Turculeț M.

Autor: Lupu E.

CHIȘINĂU, 2019
Scopul tezei de licență – constă din studierea detaliată a tuturor
actelor și măsurătorilor pentru a elabora planul la nivel de clădire a facultății
Cadastru și Drept a Universității Agrară de Stat din Moldova.

Pentru efectuarea lucrării date s-au propus următoarele


Obiective :
 Să identific clădirea dată studiului;
 Să descriu clădirea data studiului;
 Să efectuez cu ajutorul ruletei măsurătorile;
 Să reprezint pe plan clădirea dată studiului;
 Să descriu procesul ;
 Evaluarea importanței cadastrului imobiliar.
Scopul, sarcinile, obiectivele studiului folosite la elaborarea
planului de nivel al clădirii facultații Cadastru și Drept în scopul
înregistrării.

Scopurile de bază ale cadastrului bunurilor imobile sunt:


identificarea, descrierea, estimarea/evaluarea şi reprezentarea pe planuri cadastrale a
tuturor bunurilor imobile din ţară;
înregistrarea de stat a bunurilor imobile, a drepturilor asupra lor şi titularilor acestora.
Cadastrul bunurilor imobile este creat şi ţinut de către OCT în raza de acţiune stabilită de
ARFC.
Documente necesare pentru înregistrarea în cadastru a bunurilor imobile şi
drepturilor asupra lor în diferite cazuri
Document Unde este folosit
Decizia autorității publice locale despre - documentul referitor la construcție
aprobarea actelor de recepție a construcției, iar
după 28.06.1996 – procesul – verbal de recepție
finală ( în conformitate cu Hotărîrea Guvernului
din 23.05..1996 nr. 285)
Documentul ce confirmă dreptul asupra - pentru construcțiile nefinalizate
terenului;
Autorizația de construire; - pentru construcțiile nefinalizate

Actul de constatare pe teren ce atestă - pentru construcțiile nefinalizate


respectarea documentației de proiect
Contractul de vînzare – cumpărare, transmitere- - pentru apartamente, încăperi izolate privatizate în conformitate cu Legea cu
primire, autentificat notarial, şi certificatul privire la privatizarea locuinŃelor
agenției teritoriale pentru privatizare a
Departamentului Privatizării şi Administrării
Proprietății de Stat cu privire la componența
participanților la privatizare
Contractul de transmitere – primire a locuinŃei - pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra apartamentului privatiza
nefinalizate, autentificate
- Contractul de vînzare – cumpărare, încheiat cu pentru încăperile izolate nelocuibile arendate, amplasate în blocurile locative şi
Departamentul privatizării, autentificat privatizate în baza Hotărîrii Guvernului nr. 349 din 21.06.1996
- Actul de predare-primire
Aspecte teoretice și practice de elaborare a cadastrului
imobiliar.

Înainte de inceperea lucrărilor de introducere a cadastrului


general, are obligația să analizeze si sa pregătească întreaga
documentație topografică și cadastrală existentă pe unitatea
administrativ-teritorială.

Concluziile rezultate în urma analizei se menţioneaza în caietul de


sarcini referitor la lucrările de introducere a cadastrului general.
Rezultatele analizei făcute asupra conţinutului hărţilor cadastrale
se pun la dispoziţia executantului .
Cadrul juridic privind evaluarea depozitelor:

Aspecte teoretice și practice de elaborare a


cadastrului imobiliar

La construcțiile cu caracter permanent se


înregistrează datele privind: Destinații ale construcțiilor.

Situația juridică. Construcții de locuințe– CL; Construcții


Construcții
administrative Construcții
industriale și
și social- anexe.
edilitare-CIE;
culturale – CAS;

Domeniul public
sau privat.

Destinația.
Cadru juridic în domeniul inventarierei
și evidenței construcțiilor.

Funcția juridică trebuie să asigure identificarea corectă a propietarilor


de terenuri și construcții și înscrierea acestora în documentele
cadastrului general, pe baza dreptului și actului juridic pe care se
întemeiaza propietatea. Se asigură publicitatea imobiliară, adică ce
deține fiecare cetățean pe teritoriul țării și cui aparține un anumit bun
imobil.
Conţinutul documentaţiei cadastrale la
executarea lucrărilor de formare a bunurilor
imobile:

 Cererea de formare;
 Studiul privind posibilitatea formării bunului
imobil;
 Proiectul de formare;
 Planul geometric al bunurilor formate;
 Decizia de formare.
Date generale despre obiectul de studiu:

Conform temei tezei de licență spre studiu am avut nivelul 2 al clădirii facultății
Cadastru și Drept a Universității Agrară De Stat din Republica Moldova situată în
Chișinău , strada Mircești 42. Aceasta a fost întemeiată în anul 1933 și de-a
lungul existenței sale a fost supusă multor schimbări. Clădirea facultății Cadasru
si Drept este situată pe strada Mircești 54 nivelul 2 fiind alcătuit din coridor,
veceu, depozite și cabinete.
Date generale despre obiectul de studiu:
Organizarea lucrărilor de măsurători:

În scopul actualizării planului geometric prin amplasarea clădirilor se


efectueaz lucrările de măsurare. Datele colectate şi dimensiunile elementelor
măsurate se introduc în schiţa de lucru. În schiţa de lucru a clădirii/încăperii
izolate se indică toate părţile clădirii şi pe parcursul măsurărilor se indică
demisiunile acestora.

Schiţele de lucru se întocmesc pe foi de hârtie cu orice format, dar nu mai mic de A4, lăsându-se
spaţiu liber de 2 cm în partea stângă a desenului, pentru îndosarierea acestora. Cifrele şi
simbolurile convenţionale se vor indica clar, citeţ. Nu se admit alte înscrieri, ştersături şi adăugiri.
Înscrierile suplimentare, în caz de necesitate, vor fi efectuate în aşa fel încât sa fie clar la ce
element constructiv se referă.
În cazul în care la înscrierea datelor ce ţin de lucrările de măsurare
s-au comis unele erori, corectarea acestora se va face prin bararea
datelor eronate şi alături se va înscrie cifra corectă.

Precizia măsurărilor cadastrale la determinarea


poziţiei clădirii în planul geometric:

Toleranţa de poziţie
liniară planimetrică
Eroarea medie
Categoria terenurilor pe care sunt reciprocă a
patratică
amplasate clădirile punctelor de
EMP, (m)
cotitură a clădirii
E(R), m

1 Terenurile din intravilanul localităţilor urbane 0,1 0,2

Terenurile din intravilanul localităţilor


2 0,2 0,4
rurale,terenuri ocupate de întovărăşiri pomicole

3 Terenuri cu clădiri în extravilan 0,4 0,8


4 Alte terenuri decît cele menţionate la pct. 1-3 0,8 1,6
Elaborarea documentației:

În baza schiţei de lucru, executantul lucrărilor urmează să perfecteze certificatele, actele, planurile
solicitate de beneficiar..

Toate actele eliberate solicitantului (beneficiarului) urmează a fi cusute,


numerotate, semnate şi ştampilate de executantul lucrărilor.
Actele urmează a fi eliberate solicitantului (beneficiarului) după recepţia
acestora de către Întreprinderea de Stat „Cadastru”.

Toate actele eliberate solicitantului (beneficiarului) urmează a fi cusute, numerotate, semnate şi ştampilate de
executantul lucrărilor.
Actele urmează a fi eliberate solicitantului (beneficiarului) după recepţia acestora de către Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
Planul clădirii nivelului 2 al Facultății
Cadastru și Drept.
Importanța și beneficiile aplicării produsului final:

Lucrarea cadastrala este una dintre piesele principale pe care


un proprietar de imobil trebuie să le aiba. Este știut că niciun
imobil nu poate fi înstrăinat fără cadastru, fără ca un expert să fi
măsurat cu precizie elementele dimensionale ale proprietații.
Foarte des se întîmpla ca suprafața măsurată să nu coincidă cu cea
din acte.
Lucrarile de cadastru sunt importante pentru realizarea
sistemelor informationale ale teritoriului, capabile sa furnizeze
rapid date reale administratiei publice locale si centrale, precum si
altor sectoare interesate.
Servește la identificarea și evidența imobilelor pe categorii de
folosință, la planificarea producției agricole, la așezarea
impozitelor și la întocmirea și ținerea la curent a cărților funciare
și a altor registre de publicitate a drepturilor reale privind
imobilele
CONCLUZII ȘI RECOMADĂRI

Lucrările de creare a cadastrului bunurlor imobile au o contribuţie foarte


importantă in ceea ce privește îmbunătăţirea tuturor condiţiilor de viaţă pentru
oameni. și rolul şi însemnătatea cadastrului bunurilor imobile nu se limitează la
înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor. Înregistrarea
de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora nu este un scop în sine.
Rolul cadastrului este mai profund, deoarece, concomitent, îndeplineşte şi multe
alte sarcini şi funcţii.
Vă Mulțumesc Pentru Atenție !