Sunteți pe pagina 1din 16

Legea nr.140 din 14.06.

2013
“Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de
părinţi”
(în vigoare din 01.01.2014)

Lucia CACIUC – şef interimar al Direcţiei


municipale pentru protecţia drepturilor
copilului
Legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului

 Tratate internaţionale;
 Legi;
 Hotărâri de Guvern;
 Decizii ale Consiliului municipal Chişinău;
 Regulamente;
 Ordine, dispoziţii.
Legile specifice protecţiei drepturilor copilului

 Codul familiei al Republicii Moldova;


 Codul civil al Republicii Moldova;
 Legea nr.338_XII privind drepturile copilului;
Legea nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei;

Legea nr.140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în


situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi
Obiectivul Legii :

Stabileşte:
• procedurile de identificare, evaluare,
asistenţă, referire, monitorizare şi evidenţă a
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor
separaţi de părinţi,
• autorităţile şi structurile responsabile de
aplicarea procedurilor respective.
Autoritatea tutelară:
Autoritate centrală pentru protecţia copilului – Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale ;
Autoritate tutelară teritorială – secţiile/direcţiile asistenţă socială şi
protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia copilului
Chişinău.
Autoritate tutelară locală – primarii de sate (comune) şi de oraşe;

!!! În municipiile Bălţi şi Chişinău autorităţile tutelare teritoriale


exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia
unităţilor administrativ-teritoriale autonome din componenţa acestora,
în cadrul cărora atribuţiile de autoritate tutelară locală sînt exercitate
de primarii unităţilor administrativ-teritoriale.
Cadrul general de activitate al autorităţilor tutelare:

• Autorităţile tutelare trebuie să întreprindă toate măsurile


necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul
familial sau, după caz, în scopul (re)integrării acestuia în familie.

• Plasamentul copilului poate fi dispus numai în cazul în care, în


urma evaluărilor, se constată că menţinerea copilului alături de
părinţi nu este posibilă sau contravine interesului superior al
acestuia.

• În cazul separării copilului de familie, prioritatea plasamentului


este sub tutelă în familia extinsă, iar în cazul în care acest lucru
este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip
familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.
Atribuţiile autorităţii tutelare locale
a) asigură recepţionarea şi înregistrarea sesizărilor privind încălcarea drepturilor copilului, se
autosesizează în cazul identificării unor copii aflaţi în situaţie de risc;
b) coordonează examinarea sesizărilor privind încălcarea drepturilor copilului;
c) în limita atribuţiilor sale şi în cooperare cu autoritatea tutelară teritorială, întreprinde acţiunile
necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru (re)integrarea copilului
în familie;
d) asigură evaluarea familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
e) asigură luarea copilului de la părinţi sau de la persoanele în grija cărora se află acesta în cazul
existenţei unui pericol iminent pentru viaţa sau sănătatea lui;
f) asigură plasamentul de urgenţă al copiilor separaţi de părinţi;
g) asigură instituirea tutelei/curatelei asupra copiilor ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare;
h) asigură luarea şi scoaterea de la evidenţă a familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor
separaţi de părinţi;
i) participă la procedura de luare a copilului de la părinţi;
j) eliberează şi transmite autorităţii tutelare teritoriale avize privind plasamentul planificat al
copiilor;
k) cooperează, la nivel local, cu instituţiile, structurile şi serviciile cu atribuţii în domeniul protecţiei
copilului;
l) coordonează procesul de monitorizare a situaţiei familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a
copiilor separaţi de părinţi;
m) coordonează procesul de analiză a situaţiei la nivel local privind protecţia copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
n) planifică şi decide realizarea măsurilor de informare a populaţiei privind drepturile copilului;
o) în limita atribuţiilor sale, întreprinde măsurile necesare pentru respectarea drepturilor
patrimoniale ale copiilor rămaşi fără ocrotire părintească;
p) colaborează cu autorităţile tutelare teritoriale şi centrale în vederea protecţiei copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, inclusiv prin informarea reciprocă pe probleme de
interes comun.
Atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale
a) recepţionează, înregistrează şi transmite, conform competenţei, sesizările privind încălcarea
drepturilor copilului;
b) în limita atribuţiilor, acordă sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare
şi asistenţă a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi participă la acest proces în
caz de necesitate;
c) întreprinde, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea
separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;
d) asigură plasamentul planificat al copiilor separaţi de părinţi;
e) asigură stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de
copil rămas fără ocrotire părintească;
f) asigură stabilirea statutului de copil adoptabil;
g) ţine evidenţa copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi a copiilor rămaşi fără ocrotire
părintească aflaţi în plasament planificat, recepţionează/sistematizează datele privind copiii aflaţi în
evidenţa autorităţilor tutelare locale;
h) asigură reprezentarea intereselor şi a drepturilor copiilor în instanţa de judecată;
i) asigură, la nivel teritorial, cooperarea dintre instituţiile, structurile şi serviciile cu atribuţii în
domeniul protecţiei copilului;
j) determină necesităţile de formare profesională a specialiştilor implicaţi în protecţia copilului în
domeniul respectării drepturilor copilului;
k) efectuează analiza datelor privind situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă
şi prezintă propuneri consiliului raional/ municipal privind instituirea sau dezvoltarea serviciilor sociale
în conformitate cu necesităţile identificate;
l) întreprinde măsuri de informare a populaţiei privind drepturile copilului;
m) colaborează cu autorităţile tutelare locale, teritoriale şi centrale în vederea protecţiei copiilor aflaţi
în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, inclusiv prin informarea reciprocă pe probleme de
interes comun;
n) asigură stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din
contul bugetului de stat prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea;
o) în cooperare cu autorităţile tutelare locale, cu alte autorităţi şi instituţii care activează în domeniile
asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, precum şi cu organele de drept, întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea implementării prevederilor Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii
internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980.
Copiii aflaţi în situaţie de risc
copiii sînt supuşi violenţei copiii sînt victime ale infracţiunilor.

copiii sînt neglijaţi; copiii sînt lipsiţi de îngrijire şi


supraveghere din partea părinţilor
din cauza absenţei acestora de la
copiii practică vagabondajul, cerşitul, domiciliu din motive necunoscute;
prostituţia;

părinţii copiilor au decedat; în privința unuia dintre părinții


copilului este instituită o măsură de
ocrotire judiciară (ocrotire
provizorie, curatelă sau tutelă);
părinţii copiilor refuză să-şi exercite
obligaţiile părinteşti privind creşterea şi
copiii trăiesc în stradă, au fugit ori au fost
îngrijirea copilului; alungaţi de acasă;
Statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească
•părinţi lipsesc o perioadă mai mare de 30 de zile din cauza aflării la tratament în condiţii de staţionar
în instituţii medicale, fapt confirmat de certificatul medical eliberat de instituţia medicală corespunzătoare;

• părinţi nu au posibilitatea să-şi îndeplinească obligaţiile de creştere şi educare a copiilor din


cauza unor probleme grave de sănătate, fiind ţintuiţi la pat, fapt confirmat de certificatul consiliului de
expertiză medicală a vitalităţii sau de certificatul medical eliberat de instituţia medicală care
supraveghează pacientul;
• părinţi se află în arest, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată;

• luaţi de la părinţi fără ca aceştia să fie decăzuţi din drepturile părinteşti, fapt confirmat printr-o
hotărîre a instanţei de judecată;

• părinţi lipsesc, fiind anunţaţi în căutare de către organele de drept pentru comiterea de
infracţiuni, fapt confirmat printr-un act eliberat de organul de poliţie;

• părinţi au fost pedepsiţi cu privaţiune de libertate, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de
judecată;

• ale căror date de identitate nu sînt cunoscute;

• în privinţa părinţilor cărora se află în derulare procese judiciare privind decăderea din drepturile
părinteşti, privind instituirea măsurii de ocrotire judici
Statutul de copil rămas fără ocrotire părintească

• sânt decedaţi, fapt confirmat printr-un certificat de deces;

• au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, fapt confirmat printr-o hotărîre a


instanţei de judecată;

• sânt supuşi unei măsuri de ocrotire judiciare, fapt confirmat prin hotărîre
a instanței de judecată;
• au fost declaraţi dispăruţi fără urmă, fapt confirmat printr-o hotărîre a
instanţei de judecată;

• au fost declaraţi decedaţi, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de


judecată;

• i-au abandonat, fapt confirmat printr-o hotărîre a instanţei de judecată.


Luarea copilului de la părinţi sau de la persoanele în grija cărora acesta se
află

(1) În cazul în care, ca urmare a evaluării iniţiale, se constată existenţa unui pericol
iminent pentru viaţa sau sănătatea copilului, autoritatea tutelară în a cărei rază
este locul aflării acestuia dispune imediat luarea copilului de la părinţi sau de la
persoanele în grija cărora acesta se află, comunicînd acest fapt procurorului în
termen de cel mult 24 de ore.

(2) Procedura de luare a copilului de la părinţi sau de la persoanele în grija cărora acesta
se află se efectuează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale sau a
reprezentantului acesteia, a specialistului pentru protecţia drepturilor copilului, a
asistentului social comunitar, a medicului/asistentului medicului de familie şi a
ofiţerului de sector al poliţiei.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea tutelară locală, în termen de 3 zile
lucrătoare, va porni o acţiune în instanţa de judecată privind decăderea din
drepturile părinteşti sau privind luarea copilului de la părinţi fără ca aceştia să
fie decăzuţi din drepturile părinteşti. Dacă această cerinţă nu este îndeplinită,
copilul va fi înapoiat imediat părinţilor.
Copii ai căror părinţi/unicul părinte sânt plecaţi peste hotare

• Informaţia privind identificarea copiilor ai căror părinţi/unicul părinte sînt plecaţi/este


plecat la muncă peste hotare se prezintă autorităţii tutelare locale de către:
a) administraţia instituţiilor educaţionale – semestrial, pînă la data de 30 octombrie
şi, respectiv, 30 aprilie a fiecărui an;
b) specialistul în protecţia drepturilor copilului, asistentul social comunitar,
medicul/asistentul medicului de familie sau ofiţerul de sector al poliţiei – în termen de 3
zile de la data identificării copilului.

• În baza informaţiei menţionate, autoritatea tutelară locală dispune efectuarea evaluării


situaţiei copilului, şi emite, cu consimţămîntul părinţilor/unicului părinte, dispoziţia de
instituire a tutelei/curatelei conform prevederilor legislaţiei dacă în urma evaluării iniţiale se
constată că condiţiile de creştere şi educaţie a copilului sînt adecvate.

• Evaluarea situaţiei copilului se efectuează în termen de pînă la 30 de zile.

• Părinţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai
căror copii rămîn în Republica Moldova urmează să informeze în prealabil
autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămân copiii.
Date statistice (2018)

Nr.copii

Copii aflaţi în situaţie de risc 535

Copii plasaţi în servicii de tip rezidenţial 461

Copii plasaţi în servicii de tip familial 927


(tutelă/curatelă+APP) (898+29)
Copii ai căror părinţi/unicul este plecat peste 1247
hotare
Copii plasaţi în plasament de urgenţă 119

Copii plasaţi în plasament planificat 216


Apărarea drepturilor copiilor de către AT în instanţa de judecată
(2018)

Nr.copii

Numărul copiilor asistaţi în domeniul protecţiei drepturilor copiilor 2276

Numărul de şedinţe 4211

Luaţi de la părinţi cu decădere din drepturi părinteşti 45

Luaţi de la părinţi fără decădere din drepturi părinteşti 19

Restabilirea în drepturile părinteşti 6

Litigii cu privire la stabilirea domiciliului copilului 1459

Apărarea drepturilor patrimoniale ale copilului 49

Reprezentarea intereselor şi a drepturilor copiilor în calitate de 188


reprezentant legal (în 466 şedinţe)

În privinţa cărora au fost examinate litigii 408


(în 930 şedinţe)
16