Sunteți pe pagina 1din 12

Civilizaţii ale Orientului Antic

Primele civilizaţii au apărut în Orient


de-a lungul unor mari cursuri de apă
Apariţia primelor civilizaţii
• Primele civilizaţii au apărut în Orient de-a lungul
unor mari cursuri de apă. Regiunile unde s-a
practicat mai întăi agricultura, au fost leagănul
primelor civilizaţii.
Mesopotamia – leagănul civilizaţiei
• Leagănul primei civilizaţii
a fost Mesopotamia, ţara
situată între fluviile
Tigru şi Eufrat. Aici,
începând cu mileniul VIII
Î.H., s-a practicat mai întâi
agricultura şi o dată cu ea
s-a trecut la un mod de
viaţă sedentar. Cele două
fluvii, Tigru şi Eufrat, vor
da viaţă regiunii,
transformând-o, prin
efortul oamenilor, într-o
regiune fertilă.
Istoria începe în Sumer
Situat în sudul Irakului de azi, Sumerul este o regiune din Mesopotamia antică, termen care înseamnă ,,Ţara
dintre fluvii”(după cuvintele greceşti: mesos=mijloc şi potamus= fluviu. În Vechiul Testament această
regiune era denumită “Ţara Şinar”
Această regiune din Orient foarte însorită şi lipsită de ploi datorează numele său faptului că este traversată de 2
fluvii: Tigru şi Eufrat. Aceste fluvii au atras de timpuriu grupuri de oameni şi au favorizat dezvoltarea
agriculturii.
Aici apar de timpuriu, ca urmare a practicării agriculturii, numeroase sate. În mileniul IV se aşează în
această zonă sumerienii, primul popor cunoscut în istorie. Lor le datorăm invenţia roţii, a plugului,
agricultura bazată pe irigaţii, cunoştinţe ştiinţifice, în special de matematică şi astronomie, scrierea.
Oraşele - state
• Dintre aşezările existente, unele se dezvoltă mai puternic devenind oraşe. În jurul lor se vor grupa
satele din jur. Bogăţiile acumulate au atras atenţia populaţiilor nomade din jur, care vor încerca să
le jefuiască. Din această cauză oraşele se înconjoară cu ziduri puternice, în interiorul cărora
populaţia satelor din jur se putea refugia.
Nevoia apărării în faţa pericolelor din afară, a organizării muncii, în special a întreţinerii canalelor
de irigaţii cât şi diferenţierile de avere dintre oameni, vor duce la apariţia statului, adica a unor
instituţii care să asigure conducerea aşezărilor. Primele state au fost formate în jurul unor oraşe şi
s-au numit oraşe state.
• Ele cuprindeau oraşul şi satele din jurul lor. Aceste oraşe -state nu depăşeau câteva zeci
de mii de locuitori. Ele erau importante centre economice.
• Cel mai vechi oraş stat a fost Uruk. El ne va da legenda
lui Ghilgameş. Mai târziu vor apărea şi alte oraşe state,
ca de exemplu Ur, de unde era patriarhul Avraam.
Organizarea societăţii
• În fruntea acestor state se afla un
conducător, regele, care era socotit
locţiitor al zeilor pe pământ. De fapt
adevăratul conducător era socotit zeul
protector al oraşului. Regele este un
rege-preot. Titlul său patesi însemna
servitor(al zeului). Regele avea puteri
absolute asupra teritoriului şi a
locuitorilor. Pământul aparţinea regelui.
În ochii supuşilor el era fiul zeului.
Persoana sa era ferită de ochii
muritorilor de rând. Regele însă nu
conducea singur ţara. El era ajutat de
preoţi, funcţionari, dintre care un rol
important îl aveau scribii, şi militarii.Ei
primeau de la rege întinse suprafeţe de
pământ lucrate de ţărani. Ei formau
categoria oamenilor bogaţi –
aristocraţia. La baza societăţii se aflau
meşteşugarii, ţăranii, consideraţi
oameni liberi, dar care trebuiau să
plătească statului impozite sub forma
unui tribut. Existau şi sclavi, dar
numărul lor era redus, fiind în general
folosiţi la lucrările publice.
• Ce formă geometrică are organizarea
socială din Orient?
• Cine se afla în vârful piramidei?
• De cine era ajutat în conducerea ţării?
• Cum era considerat de supuşi?
• Cine forma majoritatea populaţiei în
Orient?
• Explicaţi forma de piramidă a organizării
sociale în Orient.
Între oraşele state era o luptă permanentă pentru supremaţie.
Regiunea va fi unificată în jurul Babilonului, ajungând la o mare înflorire
în timpul regelui Hammurabi, care ne va lăsa primul Cod de legi.

Assirienii, popor din N.Mesopotamiei vor făuri un mare imperiu,ce


cuprindea în perioada de mare înflorire: Mesopotamia, Siria, Fenicia,
Palestina şi Egiptul de Jos.
Pentru scurtă vreme se va ridica, din nou, Babilonul ce va făuri un întins
imperiu. Regiunea va fi cucerita apoi de perşi iar, în sec IV Î.H. de
Macedonia, condusă de Alexandru cel Mare.

Babilon
Religia
• Ei credeau în mai mulţi zei, de
aceea spunem că aveau o
religie politeistă(de la poli =
mulţi; theos = zei). Zeii jucau un
rol în viaţa locuitorilor. Zeii
protejau nu numai oamenii ci şi
cetatea. Zeul Nanna era, de
exemplu, zeul Lunii protector al
cetăţii Ur. Sumerienii gândeau
că era important a se supune
zeilor lor, de aceea era
important să le aducă ofrande.
• Fiecare oraş avea zeul protector
chemat să vegheze interesele
oraşului.
• Zeul protector al unei cetăţi era
pentru sumerieni şi proprietarul
cetăţii. În cinstea lor, în centrul
oraşului, se vor ridica
temple(construcţii unde aveau
loc ceremonii în cinstea zeilor).
Pe măsură ce se îmbogăţea
cetatea, templul era mai măreţ.
Din această înălţare a templelor
s-a ajuns la platforme din ce în
ce mai înalte, fapt ce va da
naştere zigurratului.
Zigurratul
Vocabular
• Orient: desemnează :
-în primul rând un punct cardinal- estul(partea orientală a unei regiuni-partea de est)
-În al doilea rând o regiune a lumii antice unde au apărut primele civilizaţii, ce
cuprinde N-E Africii şi întreaga Asie până la Oceanul Pacific;
• Mesopotamia – denumire dată regiunii cuprinsă între fluviile Tigru şi Eufrat( vine de
cuvintele: mesos-mijloc; potamos-fluviu);
• Sumer – denumire dată regiunii din sudul Mesopotamiei, unde s-a aşezat primul
popor cunoscut în istorie: sumerienii;
• Oraş-stat – state formate în jurul unor oraşe; cuprindeau oraşul şi teritoriul agricol din
jur;
• Regat – teritoriu mai întins condus de un rege;
• Imperiu – stat mai întins rezultat din cucerirea teritoriilor învecinate asupra cărora şi-a
extins stăpânirea;
• Politeism – credinţa în mai mulţi zei;
• Clasă socială – grup mare de oameni care au interese comune şi un mod de viaţă
asemănător;
• Monarhie – (din grecescul: monos-singur şi arhe- a conduce) exercitarea puterii de
către o singură persoană, care, de regulă o transmite ereditar(din tată în fiu);
• Templu – construcţie ridicată în cinstea unui zeu;
• Zigurat – turn cu mai multe etaje specific Mesopotamiei; închinat zeilor.
• Cod de legi – culegere de legi ce reglementa relaţiile dintre oameni într-un stat.
Redactarea unui text argumentat
,,De ce istoria începe în Sumer?”
Încep primul paragraf:
Leagănul primei civilizaţii a fost Mesopotamia(dau definiţia termenului şi
localizez regiunea) deoarece aici............ apoi continui fraza întrebuinţând
termenii: mil.VIII Î.Chr., agricultură, semiluna fertilă, sedentari, pământ fertil.
Redactez un al doilea paragraf în care explic cum a putut să se dezvolte prima
civilizaţie în Mesopotamia. Eu încep al doilea paragraf cu:
Istoria începe în Sumer(localizez regiunea) în mil.IV Î.Chr.. Apoi continui
paragraful utilizând termenii: sumerieni, oraşe-state(indic numele primelor
oraşe-state şi dau definiţia lor), scriere, 3400 Î.Chr, roata, plugul, agricultura
bazată pe irigaţii.
Redactez un al treilea paragraf referitor la organizarea oraşelor-state. Eu încep
al treilea paragraf cu:
Fiecare oraş-stat era condus de un ...... El era.......(indic atribuţiile folosind
termenii: judecător, armată, mare preot) El era considerat................. Regele
guverna împreună cu..............şi................. Marea masă a populaţiei formată
din.................., ...................şi.......................... era supusă regelui

S-ar putea să vă placă și