Sunteți pe pagina 1din 23

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

MASTERAT: MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI


ALIMENTELOR

PROIECT LA DISCIPLINA
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ

MASTERANZI,
MIHĂILĂ LARISA ELENA
DĂMOC ANDREEA
Conceptul de etică și integritate academică
ETICA reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul principiilor morale, cu legile lor
de dezvoltare istorică cu conţinutul lor de clasa şi cu rolul lor în viaţa socială;
totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unei anumite clase sau
societăţi;
INTEGRITATEA ACADEMICĂ presupune respectarea unui set de valori şi
principii etice de către studenţi, profesori şi personalul administrativ al instituţiei de
învăţământ.
PRINCIPII FUNDAMENTALE:
 libertatea academică,
 competenţă,
 integritatea morală,
 corectitudine intelectuală şi onestitate,
 colegialitate,
 loialitate,
 responsabilitate,
 transparenţă,
 meritocrație,
 respect şi
 toleranţă.
În activitatea de cercetare ştiinţifică, integritatea presupune:
a) acceptarea şi menţionarea ca autori ai unei opere doar a persoanelor care
au participat efectiv la elaborarea ei;
b) indicarea sursei din care a fost preluată o idee, o expresie, un rezultat al
unei cercetări anterioare, indiferent dacă acestea au fost sau nu publicate.
Această regulă priveşte şi elementele preluate din lucrări de orice natură ale
studenţilor sau doctoranzilor şi utilizate ulterior de un cadru didactic în
propriile cercetări;
c) recunoaşterea explicită a contribuţiei oricărei persoane care a participat în
mod real la o activitate de cercetare. În situaţia în care contribuţia a constat
doar într-o activitate de supervizare sau consiliere, nu este necesară o
recunoaştere formală a contribuţiei. În aceste cazuri însă se recomandă
includerea unei formule de mulţumire;
d) respectarea a destinaţiei fondurilor alocate unui proiect de cercetare.
Sursele de finanţare care au stat la baza unei cercetări vor fi menţionate în
publicaţiile în care s-au materializat rezultatele cercetării;
e) respectarea normelor speciale de etică referitoare la cercetarea efectuată pe
subiecţi umani sau prin experimente desfăşurate cu ajutorul animalelor şi a
oricăror altor elemente ce ţin de etica cercetării;
f) activitatea de cercetare trebuie să se desfăşoare să se desfășoare în spiritul
și cu respectarea eticii ecologice și biologice.
Constituie încălcări ale eticii în domeniul cercetării:
a) plagiatul;
b) omisiunea recunoaşterii, fie prin menţionare ca autor al unei opere,
fie prin indicarea sursei, acontribuţiei unor terţi la elaborarea unei
opere;
c) obligarea autorilor unei opere de a menţiona ca autori şi persoane
care nu au participat la elaborarea acesteia;
d) menţionarea ca autori ai unei lucrări a unor persoane care nu au
contribuit semnificativ la
elaborarea acesteia;
e)orientarea activităţii de cercetare a studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor în scopul obţinerii unui avantaj personal de către
îndrumător;
f) confecţionarea de rezultate, înlocuirea rezultatelor cu date fictive;
g) nerespectarea condiţiilor de confidenţialitate;
Noțiunea de plagiat și autoplagiat

Plagiatul este, conform dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d)


din Legea nr. 206/2004: ‘‘expunerea într-o operă scrisă sau o
comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte,
expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a
face trimitere la sursele originale (s.n.)’’.
Autoplagiatul este definit prin dispozițiile art. 4 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 206/2004 ca fiind ‘‘expunerea într-o operă
scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a
unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate
ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona
acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale (s.n.)’’.
ETICA UNIVERSITARĂ
Stabilește standardele de etică profesională la care comunitatea universitară se
raportează, sancțiunile care se pot aplica în cazul încălcării acestora și procedura în
fața Comisiei de etică universitară, în conformitate cu Legea educației naționale nr.
1/2011.
Articulează idealurile, principiile și normele morale care ghidează activitatea
membrilor comunității academice atât în contextul academic cât și în afara acestuia.
Codul de etică universitară funcţionează ca un contract moral între membrii
comunității academice, contribuind la coeziunea acesteia, la formarea unui climat
universitar bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte şi la creşterea
prestigiului universităţii. Totodată, Codul de etică reglementează modul în care
trebuie să se desfășoare relațiile dintre membrii comunității universitare și
colaboratorii externi și modul de raportare la comunitate în ansamblul ei.
urmărește dezvoltarea și menținerea unui climat intelectual și moral adecvat
desfășurării unor activități didactice și de cercetare competitive pe plan național și
internațional. În acest sens, Codul trebuie respectat în litera și spiritul său de către
toți membrii comunității academice și de către toate persoanele care contribuie,
ocazional sau cu titlu permanent, la desfășurarea procesului de învățământ.
Personalul de cercetare-dezvoltare din cadrul universității se supune normelor de
bună conduită în activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare
cuprinse în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
și Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare.
Controlul respectării eticii la nivelul universității revine, în special, conducerii
instituției, Comisiei de etică universitară și Consiliului facultății. (2) Prevederile
prezentului Cod referitoare la studenții de la ciclurile universitare de licență și master
se aplică în mod corespunzător și studenților-doctoranzi.
COMISIA DE ETICĂ UNIVERSITARĂ

La nivelul universităţii funcţionează Comisia de etică universitară.

Structura şi componenţa Comisiei de etică universitară este propusă de


Consiliul de administraţie, avizată de Senat şi aprobată de rector.

Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate


morală.

Studenții au un reprezentant în Comisia de etică.

Nu pot fi membri ai Comisiei de etică universitară persoanele care


ocupă vreuna dintre funcţiile: rector, prorector, decan, prodecan, director
administrativ sau director de departament.
Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:

 mediază toate diferendele care implică opțiuni morale în


activitatea didactică și de cercetare;
 analizează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor
primite sau prin autosesizare;
 urmărește respectarea eticii univeristare la nivelul instituției;
 realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii
universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă
rectorului și Senatului universitar. Raportul anual al Comisiei de
etică constituie un document public;
 numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor
referitoare la abaterile de la buna conduită în activitatea de
cercetare-dezvoltare;
 verifică și constată incompatibilitățile survenite în urma validării
mandatelor membrilor structurilor de conducere ori persoanelor
care ocupă funcții de conducere și semnalează cazurile de
incompatibilitate Senatului universitar.
 Orice persoană poate adresa Comisiei sesizări cu privire la
abateri de la etica universitară săvârşite de membri ai
comunităţii academice.
 Sesizarea va indica obligatoriu numele persoanei învinuite,
descrierea faptelor imputate, numele celui care face
sesizarea şi datele de contact ale acestuia din urmă (telefon,
e-mail sau adresă de domiciliu.
 În urma unei sesizări, comisia de etică universitară
demarează procedurile stabilite de Codul de etică şi
deontologie universitară, respectiv de Legea nr. 206/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
 Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile
de la primirea sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul
procedurilor, după încheierea acestora.
Sancţiunile care se pot aplica personalului didactic şi de
cercetare şi personalului didactic şi de cercetare auxiliar de către
Comisia de etică universitară pentru încălcarea eticii universitare
sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică
sunt următoarele:

 avertisment scris;
 retragerea sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea
normelor de bună conduită în cercetare-dezvoltare și creație
artistică;
 diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu
indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
 suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de
înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice
superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de
control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de
licenţă;
 destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
 desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Sancţiunile care se pot aplica de către Comisia de etică universitară
studenţilor pentru încălcarea eticii universitare sunt următoarele:
 avertisment scris;
 suspendarea bursei;
 rezilierea contractului de cazare în cămin, cu sau fără pierderea
dreptului de a încheia un nou contract de cazare în anii universitari
ulteriori;
 exmatricularea.
Coduri de etică și
integritate
academică din
universități
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI

Art. 1. Comisia de etică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi reprezintă


o structură subordonată Senatului, înfiinţată pe baza Ordinului Ministerului
Educaţiei şi Cercetării nr. 4492/6 iulie 2005, care are următoarele atribuţii
principale:
elaborarea Codului de etică universitară;
analiza şi soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la abaterile de
la etica universitară;
prezentarea unui raport anual în faţa Senatului.

Art. 5. Prevederile din Codul de etică al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”


Iaşi sunt aplicabile comunităţii universitare, respectiv:
 studenţilor, doctoranzilor;
 personalul didactic şi cercetătorilor;
 personalului de conducere;
 personalului administrativ.
Art. 15. Sancţiunile propuse de Comisia de etică pentru eventuale abateri de
la Codul de etică vor fi aplicate persoanei în cauză după aprobarea de către
Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Sancţiunile propuse de
Comisia de etică vor fi proporţionale cu abaterile comise.
a) pentru personalul din conducere, cadre didactice, cercetatori şi
personalul administrativ (personal contractual, personal didactic auxiliar),
sancţiunile sunt cele prevăzute de Codul muncii, Legea privind Statutul
personalului didactic, Regulamentele de ordine interioară, Regulamentele de
desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică;
b) pentru studenţi şi doctoranzi:
- mustrare scrisă;
- mustrare cu avertisment;
- exmatricularea cu drept de reînmatriculare;
- exmatricularea fără drept de reînmatriculare în cadrul Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi pentru studentii, doctoranzii care au savarsit
grave abateri de la etica universitara.
UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” CLUJ
Codul de etică reflectă vocaţia etică a Universităţii Babeş-Bolyai ca
instituţie de prestigiu angajată în dezvoltarea şi practicarea valorilor
naţionale, europene şi universale, a diversităţii şi alterităţii. Codul de etică
funcţionează ca un ghid de dezvoltare a relaţiilor etice în mediul profesional
ce implică membrii comunității universitare (studenţi, masteranzi, doctoranzi,
cadre didactice şi cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic).
Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit
calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a Senatului
universitar. Totodată, Codul de etică reglementează modul în care trebuie să
se desfăşoare relaţiile dintre membrii comunităţii universitare şi colaboratorii
externi şi modul de raportare la comunitate în ansamblul ei.
Are drept scop ghidarea şi reglementarea conduitei tuturor membrilor
comunităţii universitare, în interiorul Universităţii Babeş-Bolyai şi în relaţia
cu aceasta. Codul de etică al Universităţii Babeş-Bolyai este un instrument de
modelare a comunităţii universitare în spiritul unor principii şi valori, în
sensul prevenirii încălcării normelor eticii universitare. Codul de etică şi
deontologie profesională este un reper de evaluare a moralităţii acţiunilor
membrilor comunităţii universitare, furnizând principii pe baza cărora se pot
stabili modele de comportament, de coeziune şi de valorizare a potenţialului
comunităţii universitare
Lucrarea de diplomă
Lucrarea de licență/proiectul de diplomă şi disertația reprezintă
realizarea cu caracter ştiințific pe care absolventul o propune şi o susține
în fața comisiei în vederea obținerii diplomei de licență sau master în
specializarea pe care a urmat-o. Aceasta trebuie să conțină rezultate ale
propriilor cercetări şi investigații în domeniul temei alese, ce vor deține
ponderea principală în volumul lucrării, să demonstreze familiarizarea cu
literatura relevantă pentru tema abordată, corectitudine din punct de vedere
ştiințific şi metodologic, să aibă o structură logică şi să fie redactată
coerent, în stil ştiințific, iar forma grafică să respecte normele academice
aprobate.
Lucrarea de licență/proiectul de diplomă şi disertație trebuie să fie
rodul exclusiv al activității absolventului. Plagierea unor lucrări prezentate
în sesiunile anterioare, la USAMV Iaşi sau la oricare altă facultate din țară
sau străinătate, este interzisă şi sancționată conform reglementărilor în
vigoare, prin exmatriculare sau anularea diplomei dacă dovedirea
plagiatului s-a realizat după obținerea acesteia.
Analiza proiectului de diplomă I

Lucrarea de diplomă reprezintă un studiu privind caracteristicile


fizico-chimice și senzoriale ale unor sortimente de ciocolată neagră
obținute în condițiile de procesare practicate la fabrica de ciocolată
ICAM utilizată la obținerea torturilor/prăjiturilor de ciocolată în cadrul
S.C. SELECT GROUP S.A.
Obiectivul principal al lucrării este analiza calității
sortimentelor de ciocolată neagră luate în studiu, respectiv: Prestige,
Fondente Vanini și Fondente Negro.
Pentru realizarea cerințelor propuse privind analiza calității s-au
efectuat analize atât senzoriale, reprezentate de aspect și formă,
consistență, culoare, miros și gust, cât și analize de determinare a
parametrilor fizico-chimici, fiind reprezentați de umiditate, conținutul
de grăsime, conținutul de zahăr direct reducător, conținutul de zahărul
total și conținutul de proteine.
Lucrarea s-a încheiat prin trasarea unor concluzii plus bibliografia
aferentă folosită pentru elaborarea acesteia.
Analiza proiectului de diplomă II
Proiectul de diplomă ce are ca temă “Reducerea mortalității la purceii
întărcați” propune verificarea în condiții de producție a reacției purceilor
întărcați la diferite metode de recuperare a acestora.
În principal, în cadrul proiectului, am urmărit următoarele obiective:
• stabilirea mărimii optime a loturilor alcătuite din purcei înțărcați cu
afecțiuni ;
• determinarea efectului administrării unor furaje suplimentare proteice in
hrana purceilor înțărcați ;
• determinarea influenței cauzate de administrarea unor rețete furajere cât
mai echilibrate proteino-vitamino-mineral,cu o creștere ușoară a cantității
de celuloză
• aplicarea și respectarea cu strictețe a măsurilor sanitar-veterinare;
Practica a fost organizată în cadrul unității S.C Agrosuind S.R.L
Bașta, județul Neamț, efectivul de tineret luat spre observație fiind de 140
purcei înțărcați, cu diferite afecțiuni, aceștia aparținând hibrizilor PIC, fiind
preluați de la vârsta de 35 de zile această perioadă finalizându-se cu
atingerea vârstei de 90 zile.
De asemenea lucrarea s-a încheiat prin trasarea unor concluzii plus
bibliografia aferentă folosită pentru elaborarea acesteia.
Anexe
Concluzie

Fiecare dintre noi suntem datori, nouă și societății în


care trăim, să fim responsabili, să contribuim la crearea
unui mediu academic curat. De aceea, într-o lume în care
valorile suferă serioase transformări, puterea exemplului
personal, prin respectarea regulilor, a legilor,etc., prin
comportamente și atitudini corecte, poate contribui la
schimbare.
Bibliografie
1. ***https://www.unarte.org/resdoc/regulamente_pdf_ro_1
00.pdf
2. ***https://deontologieacademica.unibuc.ro/wp-
content/uploads/2018/11/Etica-si-integritate-academica.pdf
3. ***https://www.uaic.ro/wp-
content/uploads/2013/12/3CoduldeEtica.pdf
4. ***https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica
/Codul_Etic_al_UBB.pdf
5. ***http://www.prouniversitaria.ro/carte/etica-si-
integritate-academica/rasfoire/

S-ar putea să vă placă și