Sunteți pe pagina 1din 14

CONSFĂTUIREA INSPECTORILOR

ȘCOLARI PENTRU LIMBA ȘI


LITERATURA ROMÂNĂ
- SEPTEMBRIE 2019 -
CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA
PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN ANUL
ȘCOLAR 2019-2020:

Structura anului şcolar 2019-2020


Planuri-cadru, programe şcolare de trunchi comun
Oferta naţională pentru manuale școlare (cls. I-XII)
Metodologii ale examenelor naţionale 2020
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2019-2020
Structura anului şcolar 2019-2020 a fost aprobată prin OMEN nr. 3.191/20.02.2019.

Cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și însumează 35 de săptămâni de cursuri.
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie 2019 – 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-
lea (13 ianuarie 2020 - 13 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (21 decembrie
2019 – 12 ianuarie 2020), vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020) şi vacanţa de vară (13 iunie
2020 - data din septembrie 2020 la care încep cursurile anului şcolar 2020 – 2021).
 Elevii din clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă
în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru
clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.
 Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5
octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului.
 În perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, se desfăşoară Programul naţional “Şcoala altfel”, pe o
perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
 Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin 3
săptămâni înainte de finalizarea semestrului.
PLANURI-CADRU, PROGRAME ŞCOLARE DE
TRUNCHI COMUN

● OMENCS nr. 3590/5.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru


învăţământul gimnazial
● OMEN nr. 4828/30.08.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale și cercetării științifice nr. 3590/2016, privind aprobarea planurilor-
cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial
● Planurile - cadru și programele școlare valabile în anul şcolar 2019-2020 pot fi accesate
la adresa: http://programe.ise.ro/actuale.aspx
 OMEN nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului
educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(modificarea și completarea art. 66 – privind atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice
în elaborarea ofertei CDȘ și selectarea auxiliarelor didactice și a mijloacelor de
învățământ )
OFERTA NAŢIONALĂ PENTRU
MANUALE ȘCOLARE

 Oferta naţională pentru manuale școlare (cls. I-XII) pentru anul școlar 2019-2020 -
https://www.manuale.edu.ro/
 Mijloace de învățământ omologate în perioada ianuarie-iunie 2019, în vederea utilizării lor în
învățământul preuniversitar (www.edu.ro )
 Auxiliare didactice – https://www.edu.ro/auxiliare-didactice
METODOLOGII ALE EXAMENELOR NAŢIONALE 2020

 OMEN nr. 4.946/27.09.2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la


finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 725/2019.

OMEN nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei
a VIII-a în anul școlar 2019- 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29.08.2019.

Principalul element de noutate îl reprezintă intervenția asupra modalității de soluționare a


contestațiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare. Mai exact, „în cadrul etapei de
soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare
sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială. În situația în care se constată o
diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la
contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori
cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații.”
METODOLOGII ALE EXAMENELOR NAŢIONALE 2020

 OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 730/5.09.2019.
 Elementul de noutate - Art. 2 (10) La procesul de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar
2020-2021 participă numai elevii care au susținut evaluarea națională și a căror medie de admitere, calculată
conform pct. I al anexei nr. 2 la prezentul ordin, este minimum 5.00 (cinci).
 Absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului școlar 2020-2021 și care au participat la procesul de admitere în anii precedenți, dar nu au fost
înmatriculați într-o unitate de învățământ, se pot înscrie la procesul de admitere în învățământul liceal de stat
pentru anul școlar 2020-2021.

 OMEN nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea si desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020,
publicat în Monitorul Oficial nr. 734/ 6.09.2019.
METODOLOGII ALE EXAMENELOR NAŢIONALE 2020

 OMEN nr. 4.910/23.08.2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului


național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 737/
9.09. 2019.
 Sesiunea 2020 a examenului național de definitivare în învățământ se va desfășura în conformitate
cu prevederile OMEN nr. 5.211/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a
examenului național de definitivare în învățământ.
PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE
PREDAREA – ÎNVĂȚAREA – FORMAREA COMPETENȚELOR
 Elaborarea documentelor de proiectare curriculară conform programelor școlare în vigoare;
 Respectarea programelor școlare în raport cu criteriile de evaluare specifice examenelor finale de absolvire/de
admitere în învățământul liceal;
 Revizuirea studiului limbii, comunicării și textului literar în format integrat;
 Centrarea predării pe formarea competențelor;
 Dezvoltarea competențelor transversale în vederea susținerii exersării gândirii critice, reflexive și a creativității;
 Relaționarea formării competențelor cu evaluarea acestora;
 Accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, prin proiectarea activităților de învățare care să stimuleze gândirea
critică și creativă a elevilor;
 Valorificarea lecturii – ca proces de gândire;
 Crearea unor contexte de învățare care să determine exprimarea perspectivei personale și creativitatea;
 Elaborarea unor sarcini de lucru care să evite simpla reproducere a unor informații, a regulilor gramaticale, a
canoanelor;
 Utilizarea elementelor de noutate (input audio – video, sarcini de lucru diversificate, atractive, atipice etc.).
PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE
EVALUAREA (la clasă, la examenele naționale, la olimpiade și concursuri /competiții școlare) –
EVALUAREA COMPETENȚELOR
 Proiectarea și diversificarea activităților de evaluare astfel încât să stimuleze gândirea analitică, sintetică, creativă;
 Elaborarea itemilor/sarcinilor de evaluare pe competență;
 Utilizarea unor sarcini de lucru diverse, inedite, atractive, care să stimuleze participarea elevilor;
 Utilizarea diversificată a metodelor de evaluare.
 Model subiect - www.subiecte2020.edu.ro (oct - noiembrie 2019) - model pentru proiectarea testelor de evaluare
curentă și a celor pentru teze
 Revizuirea Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei naționale de limba și literatura
română (nivel gimnazial)
 Realizarea evaluării obiective a lucrărilor scrise la etapa locală/județeană/a sectoarelor municipiului București a
olimpiadei școlare de limba și literatura română, conform baremelor de evaluare și de notare.
PRIORITĂȚI EDUCAȚIONALE

FORMAREA PROFESORILOR
 Proiectul CRED (Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți)
Programul de formare urmărește
înțelegerea elementelor de noutate și inovație aduse de noile programe școlare și integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
încurajarea utilizării la clasă a unor noi metode și strategii didactice care să ofere contexte autentice de dezvoltare a competențelor elevilor;
dobândirea abilității de utilizator și dezvoltator de resurse educaționale deschise;
identificarea adaptărilor curriculare care să sprijine fiecare elev să își atingă potențialul.
 formarea cadrelor didactice din ciclul gimnazial : 7 octombrie - 7 decembrie 2019: 136 de grupe (aria curriculară „Limbă și comunicare”)
 Valorificarea inspecțiilor efectuate în proiectarea activităților de formare;
 Includerea, cu prioritate, în cursurile/sesiunile de formare a componentelor de
 conținut științific și
 metodică;
 Accentuarea dimensiunii creative a proiectării curriculare;
 Alocarea unui număr mai mare de ore activităților practice;
 Mentorat ;
 Organizarea activității de formare a cadrelor didactice care sunt nominalizate în grupurile de lucru pentru elaborare de subiecte/ cooptate pentru
evaluarea lucrărilor scrise la olimpiadele școlare/concursul de ocupare a posturilor didactice/examenul de definitivare în învățământ;
 Organizarea activităților de formare pentru profesorii din mediul rural.
UN AN ȘCOLAR RODNIC, CU OAMENI BUNI ALĂTURI!

MANUELA-DELIA ANGHEL RODICA-DIANA CHERCIU

S-ar putea să vă placă și