Sunteți pe pagina 1din 12

ACTIVITATEA INOVAȚIONALĂ LA STUDENȚI CA PROCES –

CONDIȚII LEGALE ȘI PSIHO-SOCIALE

Doctorandă | GORCEAC Cristiana,

Conducător de doctorat | RACU Jana, Dr. habil., prof. univ.


ACTUALITATEA SUBIECTULUI
 Activitatea inovațională prezintă interes social, politic, economic,
științific, etc.
 Conform Global Innovation Index 2018 rankings
Moldova - locul 48 la eficiența inovațională
din 126 de țări cercetate (reușind să urce 6 poziții).
 Information Society Development Institute remarcă evoluția
Moldovei la alți indicatori:
Inițierea unei afaceri (locul 20) | Cheltuieli pentru educație (locul 13) | Crearea
de cunoștințe (locul 16)

Primele locuri în Clasamentul Indicelui global al inovației sunt ocupate de:


Elveția, Olanda, Marea Britanie
Suedia, Singapore, SUA, Finlanda
Danemarca, Germania și Irlanda.
Inovația - completare, înnoire, schimare prin aducerea unei noutăți
într-un anumit domeniu sau sistem, prin înbunătățire

Activitatea Inovațională - proces de implementare


a proiectelor inovatoare, crearea infrastructurii inovatoare și
asigurarea activităților sale (J.Schumpeter)

Student - persoană care frecventează cursurile unei universități,


ale unui institut de învățământ superior,
sau care învață în cadrul unei facultăți din învățătmântul superior.
Inovația
 „Global Innovation Index 2013 rankings” - proces prin care ideile sunt generate şi
comercializate.
 Harrington H. J. şi Harrington J. S., - creştere şi supravieţuire.
 Mansfield, E. - proces global de creativitate tehnologică și comercială, care presupune
transferul unei noi idei/concepții până la stadiul final al unui nou produs.
 OECD (1981) - transformarea unei idei într-un produs vândabil nou/ înbunătățit, sau proces
operațional în industrie sau comerț, sau într-o metodă socială nouă.
 Ojegov, S. - proces complex pentru crearea, răspândirea, introducerea şi utilizarea
metodelor practice, concepţiei - înnoiri pentru satisfacţia cerinţelor sociale.
 I. Frăsineanu - rezultat, o finalitate a procesului inovațional, ce implică introducerea
invenţiei în practica socială.
Activitate inovațională
analizată în strânsă legătură cu inovația

Din perspectivă sociologică, este asociată cu transformarea ideilor, rezultatelorcercetării și dezvoltării științifice, realizări științifice și tehnologice într-un produs nou
sau îmbunătățit introdus pe piață, într-un proces tehnologic nou sau îmbunătățit utilizat
în practică sau o nouă abordare a serviciilor sociale.
 Din perspectiva științelor economice, Balabanova - proces care vizează dezvoltarea și
implementarea rezultatelor cercetării și dezvoltării finalizate sau a altor realizări
științifice și tehnologice într-un produs nou sau îmbunătățit vândut pe piață.
 Perspectiva psihologilor, V.E. Klochko și E.V. Galazhinsky - activitățile care oferă
servicii științifice și tehnice, cercetare de marketing, elaborarea de planuri de afaceri
pentru proiecte, evaluarea eficienței economice a inovațiilor, formare și recalificare a
personalului, activități organizaționale și financiare.
Student
 V. Castrilli - calificativul de student corespunde oricărei persoane
care a obținut admiterea pentru a învăța într-o instituție de învățământ
superior, subliniind în același timp că procesul de instruire în cadrul
acestora urmărește un dublu scop: cel al progresului științific și al
măiestriei profesionale
 Din punct de vedere juridic, student poate deveni orice persoană care
deține diploma de bacalaureat, diploma de studii profesionale (sau de
studii medii de specialitate), sau cei care dețin diploma de studii
superioare sau un act echivalent.
 Din perspectiva psihosocială, studentul este persoana care a absolvit
liceul sau școala profesională, având o vîrstă cuprinsă între 18 – 20
ani în mare parte, corespunzătoare vârstei – „adolescența prelungită”
sau „postadolescența”.
În Republica Moldova, activitățile inovaționale - perspectivă națională de
lungă durată.

La nivel de stat, abordată prin strategii și legi:


 Hotărârea de Guvern, cu privire la aprobarea Programului național
în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului
de acțiuni privind implementarea acestuia.
 Hotărârea de Guvern, cu privire la Strategia inovaţională a
Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru
Competitivitate”.
 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare (Art. 22).
 AGEPI. Studiu privind îmbunătățirea cadrului normativ-legislativ
național din domeniul proprietății intelectuale în vederea încurajării
activității inovaționale (2014).
CONDIȚII PSIHO-SOCIALE


Actualitatea temei
Statutul de student deschide posibilităţi de afirmare profesională.
 Dezvoltarea personalităţii în perioada studenţiei are o implicaţie pe
termen lung și prezintă interes la nivelul instituției, statului și a
organizațiilor profesionale.
 Disciplinele noi, întâlnite de adolescent la universitate, amplifică
curiozitatea față de anumite probleme și inspiră la căutarea soluțiilor
pentru rezolvarea lor.
 Datorită percepției mai complexe a fenomenelor se intensifică și
implicarea studenților în activități de cercetare asemenătoare celor
efectuate de către specialiști și împreună cu alți specialiști în domeniu.
PARTICULARITĂȚILE PSIHOLOGICE ȘI DE VÎRSTĂ

Personalitatea și însușirile de personalitate:


Personalitatea | Caracterul | Atitudinile | Temperamentul |
Aptitudinile
Afectivitatea și procesele reglatorii:
Afectivitatea | Voința | Motivația
Imaginația, creativitatea și inteligența:
Personalitatea creatoare:
Aptitudini creative speciale: receptivitatea faţă de nou, pasiune pentru a produsul final, creaţie,
instruire, imaginaţie, cultură, originalitate, pregătirea specială, etc.

Particularitățile de sex:
Anastasi (1969 - există diferențe specifice între aptitudinile și personalitatea celor două sexe,
care rezultă în urma factorilor culturali și al factorilor de experiență.

Bariere psihologice în activitatea inovațională:


Bariera psihologică, intrapersonală | Barierele creative | Bariere motivaționale și axiologice.
Bibliografie:
1. STRATAN, A. Dezvoltarea inovaţională a ştiinţei în Republica Moldova: probleme şi soluţii.
În Revista Intellectus 4/2013, p.70-75;
2. AGEPI. Studiu privind îmbunătățirea cadrului normativ-legislativ național din domeniul
proprietății intelectuale în vederea încurajării activității inovaționale. Chișinău: AGEPI,
2014.
3. CREȚU, T., elab. Psihologia vârstelor. Universitatea din București. București: Editura
Credis, 2011. p. 299, 313- 319.
4. OECD/Eurostat. elab. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation
Data, 3rd Edition. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Paris: OECD
Publishing, 2005.
5. PARLAMENTUL R.M. Codul educației al Republicii Moldova. Nr. 259 din 15.07.2004 și
nr. 152 din 17.07.2014.
6. SDROBIȘ, D. Elab. Limitele meritocrației într-o societate agrară. Șomaj intelectual și
radicalizare politică a tineretului în Romania interbelică. Iași: Polirom, 2015.
7. VINȚANU, N., elab. Educaţia Universitară. Bucureşti: Aramis Print, 2001.
Mulțumim
pentru atenție!