Sunteți pe pagina 1din 12

“ Să nu-i educăm pe copiii nostri Rămâne cadrul larg al timpului liber al

pentru lumea de azi. Această lume nu va copilului în care viata capătă alte
mai exista când ei vor fi mari si nimic aspecte decât cele din procesul de
nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. învătare. În acest cadru numerosi factori
Atunci să-i învătăm să se adapteze.” actionează, pozitiv sau nu, asupra
(Maria Montessori –,,Descoperirea copilului”) dezvoltării elevilor.
1. A c t ivitatea ex trasc olar ă - Grija fată de timpul liber al copilului,
c o mp on entă a atitudinea de cunoastere a dorintelor
p ro c es ului ed u cational copiilor si de respectare a acestora
trebuie să fie dominantele acestui tip de
Educatia depăseste limitele exigentelor si activităti. Acestea le oferă destindere,
valorilor nationale si tinde spre universa- recreere, încredere, voie bună iar unora
litate, spre patrimoniul valoric comun al dintre ei posibilitatea unei afirmări si
umanitătii. Un curriculum unitar nu mai recunoastere a aptitudinilor.
poate răspunde singur diversitătii umane
iar dezideratul educatiei permanente Activitătile extracurriculare contribuie
tinde să devină o realitate de necontestat. la descoperirea si stimularea talentelor
si aptitudinilor elevilor, la cultivarea
Fără a nega importanta educatiei de tip
interesului, la dezvoltarea deprinderilor
curricular, devine tot mai evident faptul
de-a elabora creatii originale. Elevul
că educatia extracurriculară îsi are locul
explorează, reconstruieste, redescoperă,
si rolul bine stabilit în formarea
ajunge la generalizarea si asimilarea
personalitătii tinerilor. Aceasta pentru că
adevărurilor prin eforturi proprii.
educatia realizată prin procesul de
Iar implicarea presupune si asumarea
învătământ nu epuizează sfera influen-
responsabilitătilor.
telor formative exercitate asupra lor.
Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o 2. Va le n tele f o r mative a le
functie complementară în raport cu in- a c t ivitătilor e x t r asc olare
struirea scolară lărgind orizontul elevilor a) Dezvoltă creativitatea elevilor prin:
si constituind o bază temeinică pentru  compozitii plastice
însusirea continutului instruirii scolare.  creatii literare
Este vital ca acest tip de activităti  colaje
eliberate de constrângerile programei  teatru scolar
scolare să se ghideze după principiile  carnaval
interdisciplinaritătii pentru a contribui în  dans
mod real la formarea deplină a persona-
litătii elevilor si la pregătirea lor pentru b) Dezvoltă personalitatea elevilor
viată. Experientele trăite de elevi în întrucât:
afara lectiilor au nu numai un caracter  angajează atât elevii timizi cât si pe
cognitiv ci si unul moral – afectiv. cei slabi;
Ca activităti complementare, cele  temperează pe cei impulsivi;
extrascolare prezintă unele particularităti  stimulează curentul de influente
ce se referă la participarea elevilor, la reciproce;
continutul si durata lor, la formele de  dezvoltă spiritul de cooperare;
organizare si metodele folosite.  autodisciplinează elevii prin acceptarea
De asemeni, mai mult decât în de bună voie a regulilor, prin asumarea
activitatea scolară, poate fi implicată responsabilitătilor;
comunitatea locală prin parteneriatele  cultivă capacitatea de comunicare;
încheiate cu diversele institutii locale. Iar  dezvoltă comportamente si atitudini
părintii au si ei un rol bine definit. democratice.
c) Familiarizează elevii cu trecutul 3. Tip u r i d e a c t ivităti
istoric al comunitătii prin:
 participarea la festivitătile dedicate a) S e r b ă r ile s i f e s t ivitătile -
evenimentelor istorice; marchează evenimentele importante din
 excursii tematice pentru cunoasterea viata scolarului. Importanta acestor
elementelor de istorie locală; activităti constă în dezvoltarea artistică a
 amenajarea unui colt muzeistic de elevului precum si în atmosfera
istorie locală; sărbătorească instalată cu acest prilej.
 concursuri pe teme de istorie; Prin continutul bogat si diversificat al
 întâlniri cu veteranii de război; programului pe care îl cuprinde, ser-
 lecturarea de monografii; barea scolară valorifică varietatea intere-
 cunoastrea valorilor traditionale locale. selor si gusturilor scolarilor. Ea eva-
luează talentul, munca si priceperea
d) Facilitează implicarea părintilor în colectivului clasei si transformă în
activităti educative organizate de scoală plăcere si satisfactie publică străduintele
prin: colectivului si ale fiecărui copil în parte.
 organizarea si participarea la diferite Este important ca fiecare copil să aibă
spectacole; un loc bine definit în cadrul programe-
 confectionarea de costume pentru lor pentru a se simti parte integrantă a
serbări; colectivului si pentru a fi constient că
 participarea la activităti în parteneriat si de participarea lui depinde reusita
cu alte scoli sau institutii; serbării scolare.
 sezători; Deosebit de educative sunt activitătile
 activităti comune părinti – copii. organizate cu ocazia sărbătorilor
nationale si internationale.
b) C o n cu rsu rile s co lare – c) Ex c u r s iile s i d r u m e tiile –
Sunt o metodă scolară de a stârni Ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a
interesul elevului pentru diferite arii copiilor, la educarea lor cetătenească si
curriculare având, în acelasi timp, o patriotică. Excursia îl reconfortează pe
importantă majoră si în orientarea copil, îi prilejuieste însusirea unei
profesională a acestora, făcându-le experiente sociale importante dar si
cunoscute toate posibilitătile pe care îmbogătirea orizontului cultural-stiintific.
acestia le au. Acestea oferă posibilitatea Excursia este o formă de activitate cu
să demonstreze practic ceea ce au caracter atractiv si mobilizator. Este o
învătat la scoală sau acasă. modalitate deosebită de educatie completă
Concursuri precum “Cangurul”, “Micul deoarece permite o abordare interdisci-
matematician” sau Olimpiadele scolare pot plinară a cunostintelor.
oferi cea mai bună sursă de motivatie, Lucrările realizate pe baza materialelor
determinând elevii să studieze în profun- culese, compunerile, desenele, portofoliile
zime si, prin urmare, să obtină rezultate oferă posibilitatea unei evaluări temeinice,
mai bune la scoală. Acelasi efect îl pot observându-se progresele obtinute de elevi
avea si concursurile organizate la nivelul în procesul complex al formării si
clasei sau al scolii. afirmării personalitătii lor.
Dacă sunt organizate într-o manieră În realizarea unei excursii scolare de
plăcută vor stimula spiritul de mică sau mare anvergură e nevoie de
competitivitate al copilului oferindu-i un plan de lucru cu abordare
ocazia să se integreze în diferite grupuri interdisciplinară, de prelucrarea normelor
pentru a duce la bun sfârsit munca si va de deplasare în grup, a cerintelor
asimila mult mai usor cunostintele. igienico – sanitare, a regulilor de
comportare civilizată.
Consider excursia ca pe cea mai Caracterul interdisciplinar al excursiei
complexă formă de educatie a elevilor, Lb. română
prin multitudinea de aspecte ale vietii - • spun povesti, recită poezii • citesc
istorice, sociale, geografice, civice, culturale • răsfoiesc pliante • scriu impresii, poezii
– pe care le înglobează.
O excursie în natură îi ajută pe elevi • scriu mesaje • aleg cărti, reviste
să înteleagă legătura dintre cunostintele Matematică
dobândite la diferitele discipline de studiu
si lumea din afara scolii, le oferă • calculează distante, durate de desfăsurare
posibilitatea de-a se implica si organiza • măsoară sau aproximează mărimi
prin investigarea individuală sau de grup
Educatie civică
autoconducându-si procesul de educatie, îi
pune în contact cu comunitatea si le • leagă noi prietenii • studiază grupurile
crează posibilitatea de a-si sustine în mod • identifică trăsături morale
public opiniile.
Elevii au posibilitatea de a se simti în Istorie si geografie
ipostaza de mici cercetători ai realitătii; • citesc inscriptii, vizitează muzee, expozitii,
se simt responsabilizati implicându-se cu monumente si locuri istorice
plăcere, urmare a sfaturilor date; înteleg •analizează si compară forme de relief,
semnificatia unor norme, dezvoltându-si climă, faună si floră, localităti
gustul pentru descoperirea adevărurilor si Arte
legilor naturii din jurul lor; învată cum • exprimă prin cântec si desen sentimente
să iubească si să respecte natura, în
ansamblul ei. Educatie fizică
• dezvoltă rezistenta la efort
d) Vizit ele – Un rol important îl au vizitele la
Vizitele programete la muzee, monumente bibliotecă. În actualul context
si locuri istorice, case memoriale, unităti educational cea mai mare parte a
economice constituie un mijloc de a pretui elevilor nu mai citesc sufiecient de mult
valorile culturale, folclorice, istorice si datorită, poate, invaziei informatiilor din
economice ale tării. mass-media si computer, informatie pe
Vizitele parcurg aceleasi etape ca si excur- care o obtin cu mult mai multă
siile si se pot desfăsura premergător studi- usurintă. De aceea este important să ne
erii unei teme, în timpul activitătii sau în străduim ca în scoală să le deschidem
faza recapitulării si evaluării acesteia. elevilor dragostea de lectură.
Pentru ca vizitele să-si atingă obiectivele
trebuie să se tină seama de: Obiectivele vizitei la bibliotecă pot fi:
 să fie bine organizate si să se desfăsoare  trezirea interesului scolarilor pentru
în conditii confortabile de deplasare; literatură;
 să fie din timp anuntate pentru ca  crearea respectului fată de carte si
personalul locului vizitat să nu fie luat cultivarea dorintei de-a o păstra în
prin surprindere si să fie cooperant; bună stare pentru a mai putea fi citită
 să se stabilească clar obiectivele vizitei de cât mai multi copii;
(de informare, de documentare, de  apropierea scolarilor de carte si de
orientare scolară si profesională); cuvântul scris;
 personalul abordat să fie de înaltă  constientizarea părintilor cu privire la
tinută profesională; rolul lor în formarea si dezvoltarea
 să se discute învătămintele, impresiile; deprinderilor de citire;
 să se includă rezultatele cunoasterii în  formarea obisnuintei de a merge la
experienta personală a elevilor. bibliotecă, de a împrumuta si citi cărti.
 se pot infiinta asociatii, cluburi,
d) Parteneriatele – grupuri de interese din comunitate;
Aria activitătilor extrascolare poate fi  se poate participa la luarea deciziilor
extinsă prin încheierea de către scoală de prin: consilii scolare, consilii locale ale
partene-riate cu alte instituții (scoli, muzee, elevilor, consilii ale părintilor;
institutii de cultură etc.) si comunitatea  se pot performa o serie de servicii în
locală. folosul comunitătii:
Parteneriatul educational cu comunitatea - de caritate (sprijin pentru persoane
este necesar deoarece: vârstnice, orfani, bolnavi);
 procesul de descentralizare în care se află - ecologice (de curătare a unor zone,
educatia presupune parteneriatul cu un de reciclarea deseurilor, plantarea
evantai de factori sociali care pot prelua de plante, îngrijirea spatiilor verzi);
roluri si responsabilităti la nivel local; - de voluntariat ( la diferite institutii
 contactul permanent al scolii cu diferiti din comunitate ).
parteneri sociali facilitează racordarea efecti- Parteneriatele educative realizate între
vă a scolilor la realitate; diferite scoli si diferite institutii ajută
 elevii au nevoie de o interpretare unitară elevii si cadrele didactice să intre în
a mesajelor care vin din medii diferite contact direct cu problemele noi ale
pentru a evita confuziile în orientarea lor societătii sau comunitătii din care fac
către adevăratele valori. parte. Îi ajută pe parteneri să
Se pot desfăsura actiuni diverse: lămurească unele probleme de mediu, să
 elevii pot merge în comunitate pentru a participe efectiv la luarea unor decizii, iar
cunoaste resursele disponibile; se pot initia prin activităti practice cu elevii, realizate
activităti ca: vizite la muzee, biblioteci, în natură pot contribui la modificarea
schimburi de experientă între scoli, întâl- aspectului localitătii.
niri cu reprezentanti ai comunitătii;
e) Vizionările – Numai că în ultimii ani, din
multitudinea de emisiuni TV, putine se
Vizionarea în grup de filme, spectacole
adresează direct elevilor. Rolul educativ
muzicale, de teatru, sau circ specifice
al emisiunilor TV s-a diminuat mult
vârstei lor poate constitui, de asemenea, o
crescând gradul de violentă al acestora.
sursă de informatii, dar în acelasi timp si
La fel, internetul. Pe lângă
un punct de plecare în organizarea unor
valen-tele sale educative el poate
activităti interesante. Copilul face astfel
constitui si un mijoc de captare a
cunostintă cu lumea artei, învată să o
interesului elevilor spre domenii
descifreze si să o îndrăgească.
interzise până nu demult. De aceea este
Aceste activităti vor pune elevul în rol de
foarte important ca părintii să
spectator si vor reprezenta pentru el o
supravegheze modul în care îsi petrec
inepuizabilă sursă de impresii puternice.
timpul liber copiii lor.
Stimulează afectivitatea copilului si, poate
cel mai important, pot dechide apetitul f) A lt e a ct ivităti
pentru artă (cărti, teatru, muzică).
Alte activităti pot fi alese de către
Emisiunile TV constituie si ele un aport
copii, participând la ele în timpul liber.
substantia la lărgirea orizontului cultural –
De obicei acestea sunt alese ca un
stiintific al elevului. Vizionarea emisiunilor
hobby personal, sau chiar cu scopul de
pentru copii (muzicale, de teatru,
a-si aprofunda cunostintele într-un
distractive si sportive) dar si a emisiunilor
anumit domeniu. Din păcate, în
documentare al programelor Animal
România, aria acestora nu este prea
Planet, Discovery etc. oferă micului scolar
dezvoltată. De această facilitate se
un mod plăcut de petrecere a timpului
bucură copiii din orasele în care există
liber dar si de asimilare de noi informatii,
cluburi sau palate ale elevilor.
în acelasi timp.
Activitătile extracurriculare mai sus  sunt caracterizate de optimism si
mentionate sunt apreciate atât de către umor;
elevi cât si de factorii educationali în  crează un sentiment de încredere si
măsura în care: sigurantă tuturor participantilor;
 valorifică si dezvoltă interesele si
aptitudinile copiilor;  urmăresc lărgirea si adâncirea
influentelor exercitate în procesul de
 organizează într-o manieră plăcută si învătământ;
relaxantă timpul liber al copiilor,  contribuie la dezvoltarea armonioasă
contribuind la optimizarea procesului a copiilor.
de învătământ;
În acelasi timp activitătile
 formele de organizare sunt din cele extracurriculare au un caracter colectiv
mai ingenioase, cu caracter recreativ; care conduce la “sudarea” legăturii
dintre cei mici, îi învată să trăiască în
 copiii au libertatea de a-si manifesta grup si să apartină unui grup.
în voie spiritul de initiativă;
“ A face un proiect si a-l duce la
 participarea este liber consimtită, îndeplinire sunt două lucruri deosebite,
neconditionată, constituind un suport si dovada o avem în faptul că e mai
puternic pentru o activitate sustinută; usor să făuresti un vis dar e mai greu
să-l realizezi.”
 au un efect pozitiv pentru munca
( Les Travailleurs de la Mer)
desfăsurată în grup;
Bibliografie:
① Livia Decun – “Contribuţia
activităţilor extraşcolare în optimizarea
procesului de învăţământ”, Învăţământul
Primar nr. 4, 1998
① Cernea Maria, Contribuţia
activităţilor extracurriculare la optimizarea
procesului de învătământ, în “
Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed.
Discipol, Bucureşti;
① Crăciunescu Nedelea, Forme de
activităţi extracurriculare desfăsurate cu
elevii ciclului primar, în “Învătământul
primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol,
Bucureşti;
① Teodor Gal, Ion Retegan, –
Valorificarea instructiv-educativă a
elementelor de istorie locală, Bucureşti,
1967
① w w w. d i d a c t i c . r o

S-ar putea să vă placă și