Sunteți pe pagina 1din 65

STANDARDE INTERNAȚIONALE DE

RAPORTARE FINANCIARĂ (IFRS)


Stagiu
Anul I Semestrul II

Copyright © 2019. CECCAR. All rights reserved


Proiect

În funcție de litera cu care începe numele de familie și litera cu


care începe primul prenume, fiecare stagiar se va încadra în
unul din următoarele cazuri:

PRIMA LITERĂ A
NUMELUI DE FAMILIE
CAZURI

A-G H-R S-Z

A–M 1 2 3
PRIMA LITERĂ A
PRIMULUI PRENUME
N–Z 4 5 6

IFRS 2019 2
Proiect
După identificarea cazului în care se încadrează fiecare stagiar, acesta
îl va menționa la începutul caietului de practică și va respecta în mod
obligatoriu cerințele specifice cazului pe care trebuie să îl
soluționeze. În acest sens se va întocmi un dosar care trebuie să țină
seama de următoarele aspecte:
a) În cadrul proiectului se va atașa balanța de verificare elaborată în
cadrul modulului Contabilitate financiară;
b) Entitatea economică dorește să aplice pentru prima dată
referențialul IAS/IFRS. În vederea retratării situațiilor financiare,
entitatea economică trebuie să efectueze o serie de ajustări (conform
IAS/IFRS - uri menționate la fiecare din cazurile următoare):

IFRS 2019 3
Proiect

1. Diferențe generate de aplicarea IAS 2 Stocuri:


1.1. Entitatea economică a evaluat stocurile la ieșire prin metoda ultimul intrat -
primul ieșit (LIFO) (potrivit reglementărilor naționale). Politica entității economice
este de utilizare a metodei costului mediu ponderat (CMP) pentru evaluare
astocurilor la ieșire. Schimbarea politicii antrenează o scădere a valorii stocurilor
cu 5% față de valoarea raportată potrivit reglementărilor contabile naționale
(Cazurile 2, 3 și 6);
1.2. Entitatea economică a evaluat stocurile la ieșire prin metoda ultimul intrat -
primul ieșit (LIFO) (potrivit reglementărilor naționale). Politica entității economice
este de utilizare a metodei primului intrat - primul ieșit (FIFO) pentru evaluare
astocurilor la ieșire. Schimbarea politicii antrenează o creștere a valorii stocurilor
cu 10% față de valoarea raportată potrivit reglementărilor contabile naționale
(Cazurile 1, 4 și 5);

IFRS 2019 4
Proiect

1.3. Pentru produsele finite aflate în stoc la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia
inventarierii, aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de 5%.
Conform noilor condiții existente pe piață, în urma estimării valorii realizabile nete această
ajustare nu trebuia înregistrată în contabilitate (Cazurile 1, 3 și 4);
1.4. Pentru produsele finite aflate în stoc la sfârșitul exercițiului financiar, cu ocazia
inventarierii, aplicând OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de 5%.
Conform noilor condiții existente pe piață, în urma estimării valorii realizabile nete această
ajustare trebuia să fie recunoscută în contabilitate pentru 10% din valoarea stocurilor
(Cazurile 2, 5 și 6).

IFRS 2019 5
Proiect

2. Diferențe generate de aplicarea IAS 16 Imobilizări corporale și IAS 8


Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile și erori
2.1. Pentru toate imobilizările corporale amortizabile se va estima o valoare
reziduală care va fi luată în considerare pentru determinarea valorii
amortizabile (conform IFRS) (Cazurile 1, 3 și 5). Pentru celelalte cazuri
valoarea reziduală estimată va fi zero;
2.2. Pentru toate imobilizările corporale amortizabile se va estima (conform
IFRS) o durată de viață utilă mai mică cu 2 ani decât durata de viață utilă
luată în consiederare potrivit reglementărilor contabile naționale (Cazurile 2,
4 și 6). Pentru celelalte cazuri durata de viață utilă va fi aceași ca în cazul
aplicării reglementărilor naționale.

IFRS 2019 6
Proiect

3. Diferențe generate de aplicarea IAS 37 Provizioane, datorii


contingente și active contingente:
3.1. Entitatea trebuie să recalculeze (conform IFRS)
valoarea provizion pentru litigii, rata de actualizare utilizată
pentru recalcularea valorii provizionului fiind de 10% pe o
perioadă de 2 ani (Cazurile 1, 2 și 3);
3.2. Entitatea trebuie să recunoască (conform IFRS) un
provizion pentru protejarea mediului înconjurator în valoare
de 25.000 lei (Cazurile 4, 5 și 6).

IFRS 2019 7
Proiect

4. Diferențe generate de aplicarea IFRS 16 Contracte de


leasing:
4.1. Entitatea economică folosește un utilaj în baza unui contract
de leasing de exploatare, pentru care are un contract pentru o
perioadă de 24 luni. Rata dobânzii utilizate pentru determianrea
valorii actualizate a dreptului de utilizare este de 10% (Cazurile
1, 3 și 6);
4.2. Entitatea economică folosește un utilaj în baza unui contract
de regim de leasing de exploatare, pentru care are un contract
pentru o perioadă de 24 luni. Rata dobânzii utilizate pentru
determianrea valorii actualizate a dreptului de utilizare este de
5% (Cazurile 2, 4 și 5).
IFRS 2019 8
Proiect

5. În luna noiembrie hala de producție a îndeplinit condițiile


pentru a fi clasificată ca activ deținut în vederea vânzării. Se va
estima valoarea justă și cheltuielile generate de vânzare astfel
încât în urma transferului să rezulte o pierdere din evaluare
(conform IFRS 5 Active deținute spre vânzare și activități
întrerupte). De asemenea, se vor analiza și justifica îndeplinirea
criteriilor de recunoaştere pentru ca activul să poaă fi clasificat
drept activ deţinut în vederea vânzării.

IFRS 2019 9
Proiect

c) Se va calcula impozitul amânat aferent retratărilor activelor și


datoriilor (conform IAS 12);
d) Se vor întocmi situațiile financiare după trecerea la IFRS
(conform IAS 1);
e) Prezentati politicile contabile specifice unei categorii de active
(Cazurile 4, 5 și 6) sau a unei categorii de datorii (Cazurile 1, 2 și
3);
f) Pornind de la analiza literaturii de specialitate, se vor
identificarea 3 avantaje ale aplicării referențialului IAS/IFRS
(Cazurile 1, 2 și 6), respectiv 3 dezavantaje ale aplicării IAS/IFRS
(Cazurile 3, 4 și 5);
IFRS 2019 10
Proiect

g) Alegeți un set de situații financiare ale unei firme cotate la Bursa de Valori
București (BVB) care raportează conform IFRS și identificați următoarele:
• g.1. Formatul bilanţului / situaţiei poziţiei financiare:
– Listă (vertical), cu punerea în evidență a egalității Active – Datorii =
Capitaluri proprii;
– Cont (orizontal), cu punerea în evidență a egalității Active = Capitaluri
proprii + Datorii
• g.2. Formatul contului de profit şi pierdere / situaţiei rezultatului global (natură-
destinaţii), detalierea acestor informaţii în notele la situaţiile financiare;
• g.3. Metoda utilizată pentru prezentarea Situaţiei fluxurilor de trezorerie (metoda
directă sau metoda indirectă).
• Notă: pentru punctul g) vor fi atașate și cele trei situații financiare analizate.

IFRS 2019 11
Aspecte abordate:

Cadrul Conceptual al Raportării Financiare: activele


IAS 2 Stocuri IFRS 5 Active imobilizate deținute
IAS 16 Imobilizări corporale în vederea vânzării și activități
întrerupte
IAS 40 Investiții imobiliare
IAS 20 Subvenții
IAS 36 Deprecierea activelor
IAS 41 Agricultura

IFRS 2019 12
Cadrul Conceptual IASB: activele

• Definiție: o resursă controlată de entitate ca rezultat al unor


evenimente trecute, de la care se așteaptă să genereze
beneficii economice viitoare pentru entitate.

• Criterii de recunoaștere: probabilitatea realizarii unui


beneficiu economic viitor, şi activul are o valoare
care poate fi evaluat(ă) în mod credibil.

IFRS 2019 13
IAS 2 Stocuri

OBIECTIVE:
• Calculul costului de achiziție;
• Calculul costului de producție;
• Prezentarea stocurilor în situația poziției financiare;
• Politici contabile privind stocurile.

IFRS 2019 14
IAS 2 Stocuri

Costul de achiziție include:


• Preţul de cumpărare +
• Taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care
entitatea le poate recupera ulterior de la autorităţile
• fiscale) +
• Costurile de transport, manipulare şi alte costuri care pot fi
atribuite direct achiziţiei de materii prime, materiale şi servicii–
• Reducerile comerciale, rabaturile şi alte elemente similare.

IFRS 2019 15
IAS 2 Stocuri

Costul de producție include:


• costurile directe aferente unităţilor produse (cum ar fi costurile
cu manopera directă, materii directe);
• alocarea rațională a regiei de producţie, fixă şi variabilă,
generată de transformarea materialelor în produse finite.

IFRS 2019 16
IAS 2 Stocuri

• Regia fixă de producţie constă în acele costuri indirecte de


producţie care rămân relativ constante, indiferent de volumul
producţiei, cum sunt: amortizarea, întreţinerea secţiilor şi
utilajelor, precum şi costurile cu conducerea şi administrarea
secţiilor.
• Regia variabilă de producţie constă în acele costuri indirecte
de producţie care variază direct proporţional cu volumul
acesteia, cum sunt consumurile indirecte cu materiile prime şi
materialele de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi secţiilor de
producţie şi cu forţa de muncă consumată pentru realizarea
acestor lucrări, etc.
IFRS 2019 17
IAS 2 Stocuri

NU sunt incluse în costul stocurilor:


• pierderile de materiale, manoperă sau alte costuri de producţie
înregistrate peste limitele normal admise;
• cheltuieli de depozitare, cu excepţia cazurilor în care astfel de
costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii
într-o nouă fază de fabricaţie;
• regii generale de administraţie care nu participă la aducerea
stocurilor în forma şi în locul în care se găsesc; şi
• costuri de desfacere.

IFRS 2019 18
IAS 2 Stocuri

Valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat ce ar


putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, mai
puţin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi a costurilor
necesare vânzării.

Regula de evaluare:
MIN (Cost, VRN)

IFRS 2019 19
APLICAȚII

IFRS 2019 20
IAS 16 Imobilizări corporale

OBIECTIVE:
• Calculul costului unei imobilizări corporale în cazul în care
plata este amânată peste termenele obișnuite de creditare;
• Calculul costului unei imobilizări corporale și a valorii
actualizate a cheltuielilor cu dezafectarea activului;
• Valoarea amortizabilă și durata de viață utilă;
• Cheltuieli ulterioare aferente recunoașterii inițiale:
• Amortizarea pe componente.

IFRS 2019 21
IAS 16 Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt acele elemente tangibile


care:
• sunt deţinute pentru a fi utilizate în producţia de bunuri
sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau
pentru a fi folosite în scopuri administrative;
• sunt preconizate a fi utilizate pe parcursul mai multor
perioade.

IFRS 2019 22
IAS 16 Imobilizări corporale

• Un element al imobilizărilor corporale care este recunoscut ca activ va fi


evaluat iniţial la costul său.
• Costul de achiziţie al unei imobilizări corporale cuprinde:
– preţul de cumpărare, inclusiv taxele vamale şi taxele nerecuperabile,
după deducerea reducerilor comerciale;
– orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locaţia şi
condiţia necesare pentru ca acesta să poată opera în modul dorit (ex:
costuri de amenajare a amplasamentului, costuri iniţiale de livrare şi
manipulare, costuri de instalare şi asamblare, costurile de testare a
funcţionării corecte a activului după deducerea încasărilor nete provenite
din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la parametrii
de funcţionare normali, onorariile profesionale)
– estimarea iniţială a costurilor de demontare şi de mutare a elementului şi
restaurarea amplasamentului unde va fi mutat.
IFRS 2019 23
IAS 16 Imobilizări corporale

Costul de producţie al unei imobilizări corporale cuprinde:


• cheltuielile cu materiile prime şi materialele directe
• cheltuielile cu salariile personalului direct productiv
• cota-parte din cheltuielile de producţie repartizate raţional
asupra costului de producţie
• cheltuielile cu dobânda atunci când societatea aplică
tratamentul de capitalizare din IAS 23.

IFRS 2019 24
IAS 16 Imobilizări corporale

• Valoarea amortizabilă este costul activului sau o altă valoare


substituită costului, din care s-a scăzut valoarea reziduală.

• Valoarea reziduală a unei imobilizări necorporale este suma


estimată pe care o entitate ar putea să o obţină în momentul
de faţă din cedarea unui activ, după deducerea costurilor
estimate ale cedării, dacă activul ar fi deja de vârsta şi
condiţiile preconizate pentru finalul duratei sale de viaţă.

IFRS 2019 25
IAS 16 Imobilizări corporale

Durata de viaţă este:


• perioada în care se aşteaptă ca un activ să fie disponibil pentru
utilizarea de către o entitate;
sau
• numărul de unităţi de producţie sau unităţi similare estimate a se
obţine dintr-un activ de către o entitate.

IFRS 2019 26
IAS 16 Imobilizări corporale

Valoarea reziduală, metoda de amortizare şi durata de viaţă


utilă ale unui activ vor fi revizuite cel puţin la fiecare sfârşit de
exerciţiu financiar, iar modificările survenite vor fi tratate conform
prevederilor IAS 8 pentru schimbările de estimări contabile.

IFRS 2019 27
IAS 16 Imobilizări corporale

În practica internațională, pentru amortizare există un număr de


alternative posibile privind recunoașterea amortizării:
• să fie înregistrată pentru tot anul în care are loc achiziția și
să nu înregistrăm deloc în anul în care este vândut activul;
• să fie înregistrată jumătate în anul în care a avut loc
achiziția și jumătate în anul vânzării;
• să fie înregistrată din luna următoare a achiziției;
• să fie înregistrată din ziua următoare achiziției (punerii în
funcțiune).

IFRS 2019 28
IAS 16 Imobilizări corporale

Pentru evaluarea ulterioară a activelor corporale, entitatea are două opţiuni:

1. Modelul costului, conform căruia după recunoaşterea iniţială, o imobilizare


corporală va fi evaluată la costul său minus orice amortizare acumulată şi orice
pierdere din depreciere acumulată.
2. Modelul reevaluării, conform căruia după recunoaşterea iniţială, o imobilizare
corporală va fi evaluată la valoarea reevaluată ca fiind valoarea sa justă la data
reevaluării minus orice amortizare ulterioară acumulată şi orice pierdere din
depreciere acumulată ulterior.

OBS. Reevaluările se vor realiza cu suficientă regularitate pentru a se asigura că


valoarea contabilă nu diferă prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea
valorii juste la data bilanţului.

IFRS 2019 29
IAS 16 Imobilizări corporale

Tratamentul amortizării în cazul reevaluărilor

a) recalculată proporţional cu schimbarea în valoarea brută a


activului, astfel încât valoarea contabilă a acestuia, după reevaluare,
să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este utilizată
în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice la
costul de înlocuire amortizat.

b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă


recalculată la valoarea reevaluată a acestuia. Această metodă este
adesea folosită pentru clădiri.
OBS. Dacă un element de imobilizări corporale este reevaluat, atunci întreaga clasă din care
face parte este reevaluată.

IFRS 2019 30
IAS 16 Imobilizări corporale

Derecunoaşterea imobilizărilor corporale

Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale va fi derecunoscută:


a) la cedare; sau
b) când nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sau cedarea sa.

Câştigul sau pierderea ce rezultă în urma derecunoaşterii unei imobilizări corporale va fi


inclus(ă) în profitul sau pierderea perioadei.
OBS. Câştigurile nu trebuie clasificate ca venituri.

Câştigul sau pierderea care rezultă din derecunoaşterea unei imobilizări corporale va fi
determinat(ă) ca diferenţă între încasările nete la cedare şi valoarea contabilă a
elementului.

IFRS 2019 31
APLICAȚII

IFRS 2019 32
IAS 40 Investiții imobiliare

Investiţiile imobiliare sunt formate din terenuri, clădiri sau terenuri şi


clădiri deţinute de către proprietar sau de către locatar în cadrul unui
contract de leasing financiar mai degrabă pentru a obţine venituri din
chirii sau pentru creşterea valorii capitalului decât pentru a fi
folosite în producţia sau furnizarea de bunuri sau servicii sau în scopuri
administrative sau pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării
normale a activităţii.

IFRS 2019 33
IAS 40 Investiții imobiliare

OBIECTIVE:
• Transferul imobilizărilor corporale în categoria investițiilor
imobiliare;
• Transferul investițiilor imobiliare în categoria imobilizărilor
corporale;
• Modelul evaluării la cost;
• Modelul evaluării la valoarea justă: câștiguri și pierderi din
evaluarea la valoarea justă a investițiilor imobiliare;
• Politici contabile privind investițiile imobiliare.
.

IFRS 2019 34
IAS 40 Investiții imobiliare

Următoarele elemente nu sunt investiţii imobiliare:


•Investiţii imobiliare deţinute pentru vânzare în cursul desfăşurării
normale a activităţii,
•Proprietăţi ocupate de deţinător,
•Proprietăţile care sunt în curs de construcţie sau dezvoltare pentru
utilizarea ca investiţii imobiliare în viitor.

IFRS 2019 35
IAS 40 Investiții imobiliare

O investiţie imobiliară trebuie evaluată iniţial la costul său, care


reprezintă valoarea justă a contraprestaţiei oferite şi va include
costurile de tranzacţionare.
Costul unei investiţii imobiliare achiziţionate conţine preţul de
achiziţie precum şi orice alte cheltuieli direct atribuibile (onorarii,
taxe de transfer al proprietăţii, etc).

Costurile curente de operare şi întreţinere a unei


investiţii imobiliare sunt recunoscute în profitul sau pierderea
perioadei pe măsură ce apar.
IFRS 2019 36
IAS 40 Investiții imobiliare

Evaluarea după recunoaştere


O entitate trebuie să aleagă fie modelul valorii juste, fie modelul costului şi să aplice
această politică tuturor investiţiilor sale imobiliare.
Modelul valorii juste
După recunoaşterea iniţială, o entitate care alege modelul valorii juste trebuie să
îşi evalueze toate investiţiile imobiliare la valoarea justă, cu excepţia cazului în
care valoarea justă nu poate fi măsurată credibil şi se apelează la modelul
costului.
Un câştig sau o pierdere care rezultă dintr-o schimbare a valorii juste a
investiţiei imobiliare trebuie inclusă în profitul sau pierderea perioadei în
care rezultă.

IFRS 2019 37
IAS 40 Investiții imobiliare

Un câştig sau o pierdere care rezultă dintr-o schimbare a valorii juste a
investiţiei imobiliare trebuie inclusă în profitul sau pierderea perioadei în care
rezultă.

Modelul costului
După recunoaşterea iniţială, o entitate care alege modelul costului trebuie
să utilizeze acest model pentru toate investiţiile sale imobiliare conform IAS 16,
respectiv cost mai puţin amortizările cumulate şi pierderile cumulate din depreciere.

IFRS 2019 38
IAS 40 Investiții imobiliare

TRANSFER
CAŞTIGURI/PIERDERI
Schimbarea utilizării
DE LA CĂTRE aferente valorii juste

a) Începerea utilizării de Imobilizări


către posesor Investiţii imobiliare NU EXISTĂ
corporale
b) Începerea procesului
de îmbunătăţire, în Investiţii imobiliare Stocuri NU EXISTĂ
vederea vânzării

c) Încheierea utilizării de Imobilizări Reevaluare conform IAS


către posesor Investiţii imobiliare 16
corporale
d) Începerea unui leasing Contul de profit şi
operaţional cu altă parte Stocuri Investiţii imobiliare pierdere

e) Definitivarea
Imobilizări Contul de profit şi
procesului de construcţie Investiţii imobiliare pierdere
sau îmbunătăţire corporale
IFRS 2019 39
APLICAȚII

IFRS 2019 40
IAS 36 Deprecierea activelor

OBIECTIVE:
• Calculul valorii recuperabile
• Recunoașterea unei pierderi din depreciere
• Testul de depreciere al activelor – reluarea pierderii din
depreciere

IFRS 2019 41
IAS 36 Deprecierea activelor

• O pierdere din depreciere trebuie recunoscută ori de câte


ori valoarea contabilă depăşeşte valoarea recuperabilă.

• O pierdere din depreciere va fi recunoscută imediat în


profitul sau pierderea perioadei, cu excepţia situaţiilor în
care activul este raportat la valoarea reevaluată, în
conformitate cu prevederile unui alt standard (de exemplu,
IAS 16).

IFRS 2019 42
IAS 36 Deprecierea activelor

• Valoarea recuperabilă este maximul dintre preţul net de


vânzare al unui activ şi valoarea lui de utilizare.
• Valoarea de utilizare este valoarea actualizată a fluxurilor
viitoare de numerar estimate, ce se aşteaptă să fie generate
din utilizarea continuă a unui activ şi din cedarea lui la sfârşitul
duratei de viaţă utilă.
• Valoarea justă minus costurile de vânzare este valoarea ce
se poate obţine din vânzarea unui activ sau a unei unităţi
generatoare de numerar, în cadrul unei tranzacţii desfăşurate
între părţi interesate, aflate în cunoştinţă de cauză, minus
costurile de cedare.
IFRS 2019 43
IAS 36 Deprecierea activelor

Indicii privind deprecierea:


• La fiecare dată de raportare, entităţile trebuie să verifice
dacă există indicii ale deprecierii activelor. În cazul identificării
unor astfel de indicii, entitatea va estima valoarea
recuperabilă a activului.
• După recunoaşterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala
cu amortizarea aferentă activului va fi ajustată în perioadele
următoare, în vederea repartizării valorii contabile revizuite a
activului, mai puţin valoarea sa reziduală (dacă există), în
mod sistematic, pe toată durata de viaţă utilă rămasă.

IFRS 2019 44
IAS 36 Deprecierea activelor
Indicii privind diminuarea valorii
La nivel extern La nivel intern

• Prăbușirea pieței •Defecte fizice


• Evoluții negative în mediul •Învechire vizibilă
economic şi tehnologic al •Randament vizibil mai slab
companiei decât cel preconizat
• Creșterea nivelului dobânzii •Performanță economică mai
mică decât cea preconizată

IFRS 2019 45
IAS 36 Deprecierea activelor

• Valoarea recuperabilă este determinată pentru un activ individual, cu


excepţia activului care nu generează intrări de numerar din folosirea lui
continuă, intrări ce sunt, în mare măsură, independente de cele provenind
din alte active sau grupuri de active. În această din urmă situaţie, valoarea
recuperabilă este determinată pentru unitatea generatoare de numerar
căreia îi aparţine activul.

• O unitate generatoare de numerar (UGN) este cel mai mic grup


identificabil de active care generează intrări de numerar din utilizarea
continuă, intrări care sunt, în mare măsură, independente de intrările de
numerar generate de alte active sau grupuri de active.

IFRS 2019 46
IAS 36 Deprecierea activelor

Identificarea unei unităţi generatoare de numerar implică


RAŢIONAMENTUL PROFESIONAL.

De exemplu, pentru un lanţ de restaurante, cel mai mic grup de active


poate fi grupul de active dintr-un singur restaurant, dar într-o companie
minieră, toate activele companiei pot reprezenta o unică unitate
generatoare de numerar.

IFRS 2019 47
APLICAȚII

IFRS 2019 48
IFRS 5 Active imobilizate
deținute în vederea vânzării și activități întrerupte

OBIECTIVE:
• Evaluarea activelor deținute în vederea vânzării;
• Transferul imobilizărilor în categoria activelor deținute în
vederea vânzării ;
• Transferul activelor deținute în vederea vânzării în categoria
activelor imobilizate;
• Politici contabile privind activele deținute în vederea
vânzării.

IFRS 2019 49
IFRS 5 Active imobilizate
deținute în vederea vânzării și activități întrerupte
Activele imobilizate deţinute în vederea vânzării:
 trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre valoarea
contabilă şi valoarea justă, minus costul de vânzare şi
 nu se amortizează.
O entitate trebuie să recunoască o pierdere din depreciere pentru
orice reducere iniţială sau ulterioară a valorii activului (sau grupului)
la nivelul valorii juste, minus costurile de vânzare.
O entitate trebuie să recunoască un câştig pentru orice creştere
ulterioară a valorii juste, minus costurile de vânzare a activului, dar
care să nu depăşească pierderea din depreciere cumulată care a
fost recunoscută anterior.
IFRS 2019 50
IFRS 5 Active imobilizate
deținute în vederea vânzării și activități întrerupte

Atunci când vânzarea este estimată a avea loc după mai


mult de un an, entitatea trebuie să evalueze costurile de
vânzare la valoarea actualizată. Creşterile valorii
actualizate a costurilor de vânzare care apar ca urmare a
trecerii timpului trebuie prezentate în contul de profit şi
pierdere drept cost de finanţare.

IFRS 2019 51
APLICAȚII

IFRS 2019 52
IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi
prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală

OBIECTIVE:
• Condiții privind recunoașterea subvențiilor;
• Subvenții aferente activelor - momentul recunoașterii
venitului în contul de profit și pierdere;
• Subvenții aferente veniturilor - momentul recunoașterii
venitului în contul de profit și pierdere;
• Metode de contabilizare: metoda recunoașterii subvenției ca
venit amânat și metoda deducerii din cost;
• Rambursarea subvențiilor.

IFRS 2019 53
IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi
prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală

Subvenţiile guvernamentale pot fi:


• subvenţii aferente activelor – subvenţiile guvernamentale a căror
condiţie principală este ca entitatea să cumpere, construiască
sau să dobândească într-un alt fel un activ pe termen lung;
• subvenţii aferente veniturilor, toate celelalte subvenţii care nu
sunt aferente activelor, de ex., bani primiţi pentru crearea unor
noi locuri de muncă.

IFRS 2019 54
IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi
prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală

IAS 20 are în vedere 2 principii atunci când stabileşte


tratamentul contabil al subvenţiilor:
• prudenţa – subvenţiile nu trebuie recunoscute până când
condiţiile pentru primirea acestora nu sunt îndeplinite şi până
când nu se obţine o asigurare rezonabilă că subvenţia va fi
primită;
• contabilitatea de angajamente – subvenţiile trebuie conectate
la cheltuielile pe care acestea trebuie să le compenseze.

IFRS 2019 55
IAS 20 subventii Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor
legate de asistenţa guvernamentală

IAS 20 permite ca subvenţiile aferente veniturilor să fie:


• prezentate ca venit în contul de profit şi pierdere, sau
• deduse din valoarea cheltuielilor pe care le compensează.

IAS 20 permite ca subvenţiile aferente activelor, sa fie:


• Deduse din costul activului non-curent dobândit şi amortizarea costului
astfel redus;
• Recunoscute ca venit amânat şi transferate la veniturile curente în
fiecare an, pe măsura amortizării activului.

IFRS 2019 56
APLICAȚII

IFRS 2019 57
IAS 41 Agricultura

OBIECTIVE:

• Evaluarea activelor biologice;


• Obținerea și recoltarea activelor biologice;
• Recunoașterea produselor agricole la valoarea justă minus
costurile generate de vânzare;
• Procesarea produselor agricole.

IFRS 2019 58
IAS 41 Agricultura

• Un activ biologic este un animal viu sau o plantă vie.

• Categorii de active biologice:


– active biologice productive;
– active biologice de natura stocurilor; si
– produse agricole.

IFRS 2019 59
IAS 41 Agricultura

• Activele biologice productive sunt acele active biologice care nu


se încadrează la stocuri, ci la imobilizări corporale.

• Exemple:
– Animalele de lapte;
– Viţa - de – vie;
– Pomii fructiferi şi copacii din care se obţine lemn de foc, dar care nu
sunt tăiaţi.

• Activele biologice productive nu sunt produse agricole ci, mai


degrabă, sunt active care se regenerează automat.

IFRS 2019 60
IAS 41 Agricultura

• Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea care urmează a fi


recoltate ca produse agricole sau vândute ca active biologice.
• Exemple:
- animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, etc.), în
vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie;
- animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare;
- coloniile de albine;
- animalele pentru producţie (carne, lână, lapte, blană).
- animalele deţinute în vederea vânzării;
- peştii din fermele piscicole;
- culturile (porumb, grâu, etc);
- copacii crescuţi pentru cherestea.

IFRS 2019 61
IAS 41 Agricultura

• Produsele agricole sunt cele rezultate la momentul recoltării de la


activele biologice ale entităţii.
• Exemple:
-lână;
-copaci tăiaţi;
-bumbac;
-lapte;
-struguri;
-fructe culese etc.
• Produsele agricole care sunt ataşate unor active biologice, ca de exemplu
lâna de oaie sau strugurii de viţa de vie, nu sunt recunoscute în mod
separat.
• Dacă entitatea prelucrează produsele agricole, rezultă produse finite.

IFRS 2019 62
IAS 41 Agricultura

Exemple de active biologice, produse agricole şi produse

Active biologice Produse agricole Produse finite


(animal viu / planta vie)
Viţa-de-vie Struguri Vin
Copacii dintr-o plantaţie Busteni Cherestea
Oi Lana Fire pentru tesut
Vacile de lapte Lapte Smantana, branza
Plantele Bumbac, Trestie de Articole vestimentare,
zahăr, Frunza Zahar, Ceai

IFRS 2019 63
APLICAȚII

IFRS 2019 64
VĂ MULȚUMESC!

IFRS 2019 65