Sunteți pe pagina 1din 27

DREPTUL AFACERILOR

PROIECTUL DIDACTIC AL CURSULUI (prelegerii)


Autor: Nicolae Roşca, dr. conf. univ.

TEMA 7. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului


persoanelor juridice cu scop lucrativ (1)
• Noţiunea de patrimoniu. Definiţia patrimoniului. Autonomia
patrimonială a persoanei juridice cu scop lucrativ.
• Componenţa patrimoniului. Clasificarea bunurilor.
• Sursele economice ale întreprinzătorului. Capital propriu şi
capital atras.
• Mijloacele economice ale întreprinzătorului. Active fixe şi active
circulante.
• Bunuri incorporale: denumirea de firmă şi funcţiile ei, emblema ca
atribut de identitate; clientela şi vadul comercial; mărcile de
producţie şi mărcile de serviciu; denumirea de origine şi indicaţia
geografică; invenţia; dreptul de autor.
Ore: 4 ore;
TEMA 7. Regimul juridic şi componenţa patrimoniului
persoanelor juridice cu scop lucrativ (2)

• Capitalul social. Definiţia capitalului social şi


delimitarea lui de alte noţiuni asemănătoare.
Funcţiile capitalului social. Formarea capitalului
social. Aporturi în numerar şi natură. Modul de
evaluarea aporturilor în natură. Mărimea
aportului, termenul de transmitere a aportului şi
efectul transmiterii aportului;
• Modificarea capitalului social. Majorarea şi
reducerea;
• Capitalul de rezervă. Modul de formare şi
utilizare a capitalului de rezervă;
Acte normative

• Codul civil;
• Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată;
• Legea nr. 1134/1997 cu privire la societăţile pe acţiuni;
• Legea nr. 220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
• Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor;
• Legea nr. 161/2007 privind protecţia desenelor şi modelelor
industriale;
• Legea nr. 50/2008 privind protecţia invenţiilor;
• Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţilor geografice,
denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
• Legea nr. 139/2011 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Bibliografie obligatorie
• Roşca Nicolae. Baieş Sergiu. Dreptul afacerilor. volumul I, Tipografia
Centrală, Chişinău – 2004. pag. 279-311.
• Roşca Nicolae. Baieş Sergiu. Dreptul afacerilor. Chişinău, 2011 p. 182-208;
• Roşca, Nicolae. Aspecte juridice ale noţiunii de capital social al societăţii cu
răspundere limitată şi formarea acestuia.// Analele ştiinţifice ale Universităţii
de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Serie nouă, nr.5, Chişinău, 2001,
p.94-103.
• ROŞCA, NICOLAE. Aporturile monetare şi nemonetare la formarea
captitalului social al societăţii comerciale.// Revista Institutului Naţional al
Justiţiei. 2011, nr.1. Pag.34-46.
• Băcanu Ion, Capitalul social al societăţilor comerciale, Lumina Lex
,Bucureşti, 1999;
• Bârsan Corneliu, Dobrinoiu Vasile, Ţiclea Alexandru, Toma Mircea,
Societăţi comerciale, organizarea, funcţionarea, răspunderea, Bucureşti -
1993, pag. 93-124.
• Pătulea Vasile. Patrimoniul societăţilor comerciale. Răspunderea juridică.
Bucureşti, 1994.
• Lulă Ion, Unele probleme privind noţiunea de patrimoniu. Revista “Dreptul”,
nr.1 din 1998.
Bibliografie recomandată (I)

• Cârcei Elena, Constituirea societăţilor comerciale pe


acţiuni, Bucureşti - 1995, pag. 44-74.
• Lefter Cornelia, Societatea cu răspundere limitată,
Bucureşti, 1996, pag. 156-200.
• Romul Petru Vonica, Dreptul societăţilor comerciale,
ediţia a II-a, revăzută şi completată, Lumina Lex,
Bucureşti, 2000, p.62-73.
• Căpăţână Octavian, Societăţi comerciale, ediţia a II-a
actualizată şi întregită, lumina Lex, Bucureşti, 1996,
p.181-212.
Bibliografie recomandată (II)

• Calenic A.V. Commercescoe pravo. Chişinău, 2004, p.124-160.


• Жамен С., Лакур Л., Торговое право, Moscova - 1993, pag. 41-
52.
• Гражданское и торговое право капиталистических государств,
Moscova - 1993, pag. 194-235.
• Коммерческое право, Под редакцией Попондопуло В. Ф. И
Яковлевой В. Ф.,Sanct-Peterburg - 1998, pag. 149-189.
• Елькин С. Состав имущества акционерного общества.
//Хозяйство и право, 1997 г. .№ 6.
• Основные средства предприятия. Понятия, износ, аренда и
налогообвожения. //Хозяйство и право 1997 г.., № 9.
• Жилинский С.Э., Предпринимательское право, Москва,
2000, p. 154-210;
• Ершова И.В., Иванова Т.М., Предпринимательское право,
Москва, 2000, p. 70-102.
Noţiunea de patrimoniu

• Definiţie: patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor


cu caracter economic ce aparţin persoanei juridice distinct şi
independent de cele ale altor subiecte de drept, inclusiv de cele ale
fondatorilor.
• Autonomia patrimonială a persoanei juridice cu scop lucrativ:
- patrimoniul persoanei juridice este distinct de patrimoniul fondatorilor
acesteia;
- bunurile aduse ca aport de fondatori ies din patrimoniul acetora şi
intră în patrimoniul persoanei juridice;
- obligaţiile persoanei juridice faţă de terţi nu se pot compensa cu
obligaţiile terţilor faţă de fondatori (asociaţi);
- aplicarea procedurii insolvabilităţii faţă de persoana juridică priveşte
numai patrimoniul acesteia;
Componenţa patrimoniului. Clasificarea
bunurilor
• Bunuri corporale şi incorporale;
• Bunuri mobile şi imobile;
• Întreprinderea ca un complex patrimonial unic;
• Fondul de comerţ;
Activul şi pasivul patrimoniului

• Activul – toate bunurile, inclusiv sumele băneşti


şi creanţele pe care le deţine persoana juridică
la un anumit moment (mijloace economice);
• Pasivul – sursele de finanţare/procurare a
activelor;
Sursele economice ale întreprinzătorului

• Sursele economice ale persoanei juridice


reprezintă modul de dobândire sau procurare a
acestora. Sursele economice pot fi proprii
(capital propriu) sau străine (capital atras)
• Capitalul propriu cuprinde: capitalul social,
capitalul de rezervă, beneficiile nerepartizate şi
alte fonduri care îi aparţin
• Capitalul atras – sumele de bani luate de la terţi
şi care urmează a fi restituite (datorii)
Mijloacele economice ale întreprinzătorului

• Mijloacele economice reprezintă toate activele folosite în


activitatea de întreprinzător.
• Active fixe – bunuri materiale care iau parte la mai multe
cicluri de producţie, consumându-se treptat şi
transferându-şi parţial valoarea asupra produselor
fabricate (clădiri, utilaje, maşini etc)
• Active circulante – bunurile materiale care se consumă
integral la un ciclu de producţie şi trec succesiv prin
fazele de producţie, comercializare (materia primă,
mărfurile, mijloacele băneşti).
Bunurile incorporale

• denumirea de firmă şi funcţiile ei, înregistrarea denumirii


de firmă şi dreptul asupra ei;
• emblema ca atribut de identitate;
• mărcile de producţie şi mărcile de serviciu. Deosebirea
dintre marcă şi emblemă;
• denumirea de origine şi indicaţia geografică; invenţia;
dreptul de autor;
• clientela şi vadul comercial.
Capitalul social

• Definiţie: Capitalul social este expresia valorică a tuturor


aporturilor – în numerar şi în natură – cu care
participanţii la o societate comercială contribuie la
constituirea patrimoniului acesteia, spre a asigura
mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţii şi
realizării scopurilor statutare
• Capitalul social determină valoarea minimă a activelor pe care
trebuie să le deţină societatea;
• Valoarea minimă a capitalului social pentru unele forme de
persoane juridice cu scop lucrativ este stabilită imperativ de
lege;

Funcţiile capitalului social:
• este baza materială a persoanei juridice;

• reprezintă garanţia creditorilor;

• exprimă legătura dintre persoana juridică


şi membrii săi;
Capital social minimal
• SA – 20 mii lei; SRL – leu;
• Bănci - cel puţin 100 mln MDL;
• casele de schimb valutar – cel puţin 500 000 MDL,
• companii de asigurare – cel puţin 15 milioane de lei, dacă
desfăşoară activitate de asigurări de viaţă va trebui să aibă un
capital de 22,5 milioane de lei, iar dacă va desfăşura activitate de
reasigurare exclusivă cel puţin 30 milioane de lei,
• bursele de mărfuri cel puţin 1 milion de lei,
• Societăţi ce importă produse petroliere – cel puţin 8 milioane lei;
• casele de amanet - cel puţin 250000 MDL pentru localităţile
municipale şi 150000 MDL pentru localităţile rurale,
• societăţile de investiţii, în funcţie de categoria licenţei deţinute, vor
trebui să deţină un capital social de la 8000 de euro până la 300 000
euro etc.
Delimitarea capitalului social de
alte noţiuni similare:
• Patrimoniu;
• Activ;
• Pasiv;
• capital propriu;
• capital vărsat;
Formarea capitalului social

• Aporturile;
• Evaluarea aporturilor;
• Transmiterea aporturilor,
• Consecinţele nevărsării aporturilor la capitalul
social;
Aport
• Termenul aport desemnează contribuţia patrimonială a
fondatorului la formarea capitalului social. Prin aport se
înţelege suma de bani sau bunul pe care asociatul se
obligă să-l transmită societăţii care se constituie.
• Sub aspect juridic, prin aport se înţelege obligaţia pe
care şi-o asumă fiecare asociat de a aduce în societate
un anumit bun, o valoare patrimonială.
• Operaţiunea este analizată ca un contract încheiat între
asociaţi şi viitoarea societate comercială (contractul de
aport).
• Un asociat se poate obliga să aducă în societate mai
multe aporturi. De exemplu aport în numerar şi aporturi
care au ca obiect bunuri corporale sau incorporale.
Forma aporturilor

• Aport poate fi orice bun aflat în circuitul civil;


• Aporturi monetare (în numerar); Art.252 alin.(1)
din C.civ. aportul la capitalul social se consideră
în bani, dacă actul de constit. nu prevede altfel.
• Aporturile monetare ale PF şi PJ din R. Moldova
se fac numai în monedă naţională. PF și PJ
străine fac aportul în monedă străină;
• Aporturi nemonetare (în natură) poate fi făcut
în natură, adică în industrie (muncă şi servicii)
sau în bunuri.
Evaluarea aporturilor
în natură (I)
• Aporturile în natură se evaluiază în bani de către un
evaluator independent și se aprobă de organul suprem
al PJ;
• O condiţie esenţială care trebuie respectată la
transmiterea aporturilor în natură este evaluarea lor
corectă care, potrivit reglementărilor existente, se face în
funcţie de preţurile libere existente pe piaţă, aprobate de
fondatori, până la semnarea şi autentificarea actelor
constitutive.
Evaluarea aporturilor în natură
(II)
• Legea nr.989/2002 cu privire la activitatea de evaluare:
evaluarea se efectuează de experţi care trebuie să fie:
• în primul rând, specialişti în domeniul de utilizare a bunului;
• în al doilea rând, independenţi faţă de societatea care se
constituie şi faţă de fondatorul care face acest aport;
• în al treilea rând, răspunzători juridici pentru evaluarea
eronată a bunurilor care fac obiectul aportului, alături de pers.
care il transmite.
• De exemplu, specialist în piaţa imobiliară, mobiliară,
proprietate industrială, tehnică de calcul, altă tehnică şi
tehnologii.
Transmiterea aportului.
• Regimul juridic al transmiterii aporturilor.
- dreptul de folosinţă;
- dreptul de proprietate;
• Restricţii privind aporturile la capitalul
social.
• Modul şi termenele de transmitere a
aporturilor.
Restricții privind aporturile în
natură:
• Prestațiile în muncă și servicii nu pot fi la formarea și maj. map. soc.;
• Bunurile consumptibile (art.21 (3) Legea nr.135/2007);
• evaluarea în bani a activităţii fondatorilor pentru înfiinţarea societăţii,
precum şi a activităţii de muncă a acţionarilor care lucrează în S.A.;
• obligaţiile (datoriile) fondatorilor, acţionarilor şi ale altor persoane;
• bunurile mobiliare şi imobiliare neînregistrate, inclusiv produsele
activităţii intelectuale, supuse înregistrării;
• bunurile aparţinînd achizitorului de acţiuni cu drept de administrare
economică sau gestionare operativă, fără acordul proprietarului
acestor bunuri;
• bunurile destinate consumului curent al populaţiei civile, bunurile a
căror circulaţie este interzisă ori limitată de actele legislative;
Modul și termenele de
transmitere a aportului:
• Cel mult 6 luni de la înregistrare PJ;
• în cazul majorării capit. social – în termen
de cel mult 60 de zile de la adoptarea
hotărârii;
• Aportul în natură al asociatului unic al SRL
va fi vărsat în cel mult 30 de zile de la
înregistrarea societăţii.
• S.A.: 30 de zile de la înregistrare;
Consecinţele nevărsării aporturilor
la capitalul social (Răspundere)
• Încasarea forţată • Excluderea
Excluderea
(art.252 alin.(4) și (5)
• 4) În cazul în care asociatul nu a vărsat în
termen aportul, oricare asociat are dreptul să-i
ceară în scris aceasta, stabilindu-i un termen
suplimentar de cel puţin o lună şi avertizîndu-l
că termenul este de decădere şi este posibilă
excluderea lui din societate.
• (5) Dacă nu varsă aportul în termenul
suplimentar, asociatul pierde dreptul asupra
părţii sociale şi asupra fracţiunii vărsate, fapt
despre care trebuie notificat.
Modificarea capitalului social

• Majorarea capitalului social:


- din contul activelor persoanei juridice;
- prin noi aporturi depuse de asociaţi sau de terţi;
• Reducerea capitalului social:
- prin împărţirea unor active între asociaţi;
- în cazul insuficienţei de active;
• Cerinţe de publicitate privind modificarea
capitalului social.