Sunteți pe pagina 1din 44

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ

Prevenirea epuizării
profesionale a cadrelor
didactice
Epuizare emoțională (sinonime: epuizare, epuizare
psihologică) -
Un anumit tip de deformare
profesională a persoanelor care în
timpul executării atribuțiilor lor
profesionale sunt în strânsă
legătură/conexiune cu oameni
Epuizarea profesională este rezultatul
acumulării a emotiilor negative, fără
"descărcare" sau "eliberare" de ele.
Epuizarea profesională duce la
epuizarea emoțională și energitică, și
al resurselor personale.
Psihiatrul american J. Freidenberger a introdus acest
termenul în 1974 pentru a caracterizat starea sănătății ale
oamenilor, care se află într-o interacțiune și comunicare
emoțională intensivă cu clienții.

Американский психиатр X. Дж.


Фрейденберг ввёл этот термин в 1974 г.
для характеристики состояния
здоровых людей, находящихся в
интенсивном, эмоциональном общении
с клиентами.
Epuizare emoțională este rezultatul acumulării interne a emoțiilor negative, fără
„descărcare”, „eliberare”emoțională.
Aceasta poate duce la epuizarea emoțională, energetică, și a resurselor personale
ale persoanei. Din punct de vedere al conceptului de stres (H. Selye), epuizarea
emoțională este un distres sau a treia etapă a sindromului de adaptare generală -
stadiul de epuizare.
Stresul - (engl. presiune, tensiune) - reacție nespecifică a organizmului asupra
influențelor externe nefavorabile. (H. Salye).
Эмоциональное выгорание возникает в результате
внутреннего накапливания отрицательных эмоций
без соответствующей «разрядки», или
«освобождения» от них.
Оно ведет к истощению эмоциональных,
энергетических и личностных ресурсов человека.
С точки зрения концепции стресса (Г. Селье),
эмоциональное выгорание, – это дистресс или
третья стадия общего адаптационного синдрома –
стадия истощения.
Стресс – (от англ.. – давление, напряжение)- не
специфическая реакция организма на
неблагоприятное внешнее воздействие. (Ганс Селье)
Fazele și simptomele stresului Фазы и симптомы стресса
Fazele și simptomele stresului
1. Tensiune nervoasă - reactie de alarmă - Нервное напряжение – реакция тревоги -
1. Tensiune nervoasă - reactie de alarmă - которое создают: отрицательная
care provacă: atmosfera psiho-emoțională психоэмоциональная атмосфера,
care provacă: atmosfera psiho-emoțională
negativă, un sentiment de responsabilitate ощущение повышенной
negativă, un sentiment de responsabilitate ответственности, трудные люди.
mărită, persoane dificile.
mărită, persoane dificile. Симптомы: переживание
Simptomele: experiența unor situații de психотравмирующих обстоятельств,
Simptomele: experiența unor situații de неудовлетворенность собой, ощущение
stres, nemulțumirea de sine, anxietate și загнанности в «клетку», тревога и
stres, nemulțumirea de sine, anxietate și
depresie. депрессия.
depresie.
2. Rezistență, în urma căreia persoană se Сопротивление, во время которого человек
2. Rezistență, în urma căreia persoană se пытается более или менее успешно
protejează de situații, impresii neplăcute, оградить себя от неприятных
protejează de situații, impresii neplăcute, впечатлений. Стремиться избежать
evitarea acțiunilor și factorilor emoționali.
evitarea acțiunilor și factorilor emoționali. действий эмоционального фактора.
Simptomele: răspuns emoționalselectiv Симптомы: неадекватное избирательное
Simptomele: răspuns emoționalselectiv
inadecvat, se economisesc emoțiile, эмоциональное реагирование,
inadecvat, se economisesc emoțiile, расширение сферы экономии эмоций,
funcțiile profesionale se îndeplinesc выборочное выполнение
funcțiile profesionale se îndeplinesc
selectiv. профессиональных функций.
selectiv. Истощение, характеризующееся оскудением
3. Epuizare, caracterizată prin sărăcirea
3. Epuizare, caracterizată prin sărăcirea психических ресурсов, снижением
resurselor psihice, fon emoțional redus, эмоционального тонуса, которое
resurselor psihice, fon emoțional redus, наступает вследствие того, что
care apare ca urmare a manifestării проявленное сопротивление оказалось
care apare ca urmare a manifestării
rezistenței ineficiente. . неэффективным.
rezistenței ineficiente. . Симптомы: эмоциональный дефицит,
Simptome: deficit emoțional, detașare
Simptome: deficit emoțional, detașare эмоциональная и личностная
emoțională și personală, tulburări отстраненность, психосоматические
emoțională și personală, tulburări нарушения.
psihosomatice.
De obicei, există trei componente principale:
 epuizare emoțională și/sau fizică;
эмоциональное и/или физическое
истощение
 depersonalizare (izolare de alte
persoane);
деперсонализация (отгораживание от
других людей);
 capacitate redusă de lucru.
сниженная рабочая
производительность
Trăsături de Личностные
personalitate ce особенности,
contribuie la "epuizare„ способствующие
«выгоранию»:
empatie,
эмпатия,
omenire, гуманность,
umanitate мягкость,
moliciune, увлекаемость,
idealizare, идеализированность,
интровертированность,
introversiune,
фанатичность.
fanatism.
Caracteristici care împiedică Особенности,
epuizarea: препятствующие выгоранию:
 Optimismul оптимизм,
 Comunicarea общительность,
 Căutarea permanentă de постоянный поиск новых
noi contacte
контактов,
 Orientarea spre
compromis
ориентация на компромисс,
 Cooperare în soluționarea сотрудничество при
conflictelor разрешении конфликтов,
 Creativitate în rezolvarea креативность при решении
sarcinilor profesionale профессиональных задач,
 Înțelegerea activității понимание особенностей
pedagogice педагогического труда
Simptome primare Типичные первичные симптомы выгорания:

продолжающиеся во времени плохое
dispoziție rea timp îndelungat, настроение,
stare emoțională negativă, 
эмоциональное опустошение,
depresie, 
подавленность,

усталость,
oboseală, 
ощущение физической слабости,
sentiment de slăbiciune fizică, 
снижение интереса к происходящим
событиям,
Interes scăzut față de evenimentele 
раздражительность,
curente, 
«девичья память».
iritabilitate, 
Понижение восприятия (недослышит, не
уловит смысл)
Scădea percepție (nu prea aude; nu
prea înțelege) 
Снижение концентрации внимания (ошибки)

Нарушения памяти (трудности
Concentrația redusă a atenției воспроизведения информации)
(erori) 
Замедленное мышление
Tulburări de memorie (dificultate în 
Эмоциональные нарушения (безразличие,
reproducerea informației) депрессия, повышенная раздражимость и
т.п.)
Gândire lentă 
Сенсомоторная координация (замедленная
Tulburări emoționale (apatie, реакция на внешние воздействия)
depresie, iritabilitate, etc)
Coordonarea senzorimotorie
(reacție lentă la stimulii externi)
Etapele de epuizare Стадии профессионального
выгорания:
profesională: 1 стадия:
Etapa 1:
Начинается приглушением
Stare emoțională negativă se эмоций, сглаживанием остроты
manifestă prin acuitatea чувств и свежести переживаний;
simțurilor vizuale și al emoțiilor;
Неожиданно можно заметить, что
Se poate remarca, că parcă este вроде бы пока все нормально,
totul bine, dar ... plictisitor și greu но… скучно и пусто на душе;
la suflet;
Исчезают положительные
Dispar emotiile pozitive, poate эмоции, появляется некоторая
apărea o anumită detașare în отстраненность в отношениях с
relațiile cu membrii familiei; членами семьи;
Apare starea de anxietate, Возникает состояние
frustrare, distanțarea în relații. тревожности,
Persoanele nu se mai uită în ochi неудовлетворенности, В
unul la altul общении чаще используется: «Не
În comunicare cel mai des лезьте ко мне, оставьте в покое!».
folosește expresia: "Nu te apropia
de mine, lasă-mă în pace!".
Etapele de epuizare Стадии профессионального
выгорания:
profesională: 1 стадия:
Etapa 1:
Начинается приглушением
Stare emoțională negativă se эмоций, сглаживанием остроты
manifestă prin acuitatea чувств и свежести переживаний;
simțurilor vizuale și al emoțiilor;
Неожиданно можно заметить, что
Se poate remarca, că parcă este вроде бы пока все нормально,
totul bine, dar ... plictisitor și greu но… скучно и пусто на душе;
la suflet;
Исчезают положительные
Dispar emotiile pozitive, poate эмоции, появляется некоторая
apărea o anumită detașare în отстраненность в отношениях с
relațiile cu membrii familiei; членами семьи;
Apare starea de anxietate, Возникает состояние
frustrare, distanțarea în relații. тревожности,
Persoanele nu se mai uită în ochi неудовлетворенности, В
unul la altul общении чаще используется: «Не
În comunicare cel mai des лезьте ко мне, оставьте в покое!».
folosește expresia: "Nu te apropia
de mine, lasă-mă în pace!".
Etapa 2: 2 стадия:
Neînțelegeri cu colegii din 
Возникают недоразумения с
cercul profesional коллегами,
Vorbește de colegi cu dispreț. 
В кругу своих коллег начинает с
Antipatie după care apare пренебрежением говорить о
iritare, acces de furie față de некоторых из них;
colegi. 
Неприязнь, может постепенно
проявляться в присутствии коллег.
manifestată ostilitatea
(dușmănie, ură) în prezența 
Антипатия, и вспышки
colegilor. раздражения по отношению к
коллегам.
Cu greu își stăpânesc,
controlează antipatia, В начале это с трудом
„manifestările de isterie, iritare„. сдерживаемая антипатия, а затем
«вспышки раздражения». Подобное
Un astfel de comportament - este поведение – это неосознаваемое им самим
o manifestare inconștientă de проявление чувства самосохранения при
autoapărare în timpul общении, превышающий безопасный для
организма уровень;
comunicării;
Etapa 3: 3 стадия:
Slăbesc reprezentările despre: Притупляются представления
 valorile vieții, о ценностях жизни,
эмоциональное отношение к
atitudinea emoțională a lumii миру «упрощается», человек
se „simplifică" становится опасно
persoana devine indiferent față равнодушным ко всему, даже к
de tot ceea cel înconjoară, собственной жизни;
inclusiv propria viață; Такой человек по привычке
persoana îți poate mențină может еще сохранять
respectabilitatea externă și внешнюю респектабельность
siguranță de sine (aplomb), dar и некоторый апломб, но его
ochii își pierd luciul lor; глаза теряют блеск, интересы к
 dispar interesele; чему бы то ни было, и почти
физически ощутимый холод
indiferența se stabilește în безразличия поселяется в его
suflet. душе.
Aspectele epuizării emoționale: Три аспекта эмоционального выгорания:
Первый — снижение самооценки.
I aspect - scăderea autoaprecierii, în urma Как следствие, такие «сгоревшие»

căreia persoana poate manifesta apatie și работники чувствуют беспомощность и


апатию. Со временем это может перейти в
disperare. агрессию и отчаяние.
Второй — одиночество.
II – sentimentul singurătății
Люди, страдающие от эмоционального
Persoanele nu sunt în stare să contacteze выгорания, не в состоянии установить
нормальный контакт с другими людьми.
normal cu alte persoane.
Третий — эмоциональное истощение,
III – epuizare emoțională, somatizare. соматизация.
Усталость, апатия и депрессия,
Oboseală, apatie și depresie, care este
сопровождающие эмоциональное
însoțită de epuizare emoțională, ceea ce выгорание, приводят к серьезным
физическим недомоганиям — гастриту,
duce la boli – gastrite, dureri de cap,
мигрени, повышенному артериальному
migrenă, hipertonie, sindromul oboselii давлению, синдрому хронической
усталости и т.д.
cronice, etc.
Cauzele epuizării: Причины
lipsa выгорания:
evenimentelor, недостаток
situațiilor pozitiv положительных
stres permanent подкреплений?
dificultăți în затяжной стресс
autorealizare трудности в
самореализации
Caracterul represiv Карательный
al relațiilor характер
(normă culturală) взаимоотношени
Caută greșelile și й
(культурная норма)
pedepsim!
Поймать на ошибке и
наказать!
Abordarea
Abordareapozitiv:
pozitiv: Позитивный
Позитивный
Observăm pozitivul подход:
подход:
Observăm pozitivul
și-l
și-lîncurajăm!
încurajăm! Поймать
Пойматьна
на
правильном
правильномии
поощрить
поощрить! !
Cel mai mare pericol pentru Наибольшую опасность для
sănătatea învățătorului prezintă: здоровья учителя
relații conflictuale cu elevii составляют:
"dificili" (64%), конфликтные отношения с
"трудными" учащимися (64%),
cu părinții de elevilor (51%), с родителями школьников (51%),
cu administrația școalii с с администрацией школы
(49%). (49%).
stabilirea relațiilor cu eleviii Довольно много энергии учитель
отдает налаживанию отношений
în timpul orelor (45%), с учащимися на своем предмете
(45%),
cu clasa (35%),
со своим классом (35%),
cu elevii supradotați (29%). с одаренными учениками (29%).
cu proprii copii (24%) Напряжение испытывает
учитель и со своими
собственными детьми (24%)
Care sunt cauzele Каковы причины
epuizării emoționale la возникновения
эмоционального
învățători și
выгорания
colaboratorii у преподавателей и
instituțiilor de сотрудников
învățământ? образовательного
 Neconcordanța dintre учреждения?
cerințele înaintate Несоответствие
învățătorului și между требованиями,
posibilitățile lui reale предъявляемыми к
работнику, и его
реальными
возможностями.
Cauzele apariției Причины возникновения
Implicare emoțională înaltă în высокая эмоциональная включенность в
activități - suprasarcină emoțională; деятельность – эмоциональная
перегрузка;
Lipsa unei legături clare între procesul отсутствие четкой связи между
de învățare și a rezultatele obținute, процессом обучения и получаемым
neconcordanța între rezultate și результатом, несоответствие результатов
puterile depuse; затраченным силам;
Limitare de timp (lecții, începutul – жесткие временные рамки деятельности
sfârșitul semestrului, anului), timp (пара, семестр, год), ограниченность
limitat pentru atingerea obiectivelor времени занятия для реализации
propuse; поставленных целей;
incapacitatea de a reglementa propriile неумение регулировать собственные
эмоциональные состояния;
stări emoționale;
неотрегулированность
Neorganizarea activității învățătorului: организационных моментов
programul de încărcare, orarul, преподавательской деятельности:
stimulentele morale și materiale; нагрузка, расписание, аудитория,
моральное и материальное
Responsabilitate față de administrație, стимулирование;
comunitatea, pentru rezultatul muncii
sale; ответственность перед администрацией,
обществом в целом за результат своего
lipsa abilităților de comunicare și труда;
capacitatea de a ieși din situații dificile, отсутствие навыков коммуникации и
comunicarea cu elevii, colegii și умения выходить из трудных ситуаций
administrația. общения со студентами, коллегами,
администрацией.
Unele procese psihologice, Перечень психологических
reacții comportamentale процессов, поведенческих
Iritarea реакций, проявляющихся в
Dezamăgire состоянии СЭВ
Jignire, dezavantajați Раздражительность
Ciudă, necaz Разочарование
Apatie Обида
Deprimare Досада
Neajutorare Апатия
Deprimare Подавленность
Devastare Беспомощность
Amărăciune Угнетенность
Stare de disperare Опустошенность
Conflictualitate Горечь
Disperare Отчаяние
Конфликтность
Безысходность
Grupul de risc Группа риска
Persoanele care permanent Люди,
постоянный
испытывающие
au simțul conflictului
intern, legat de lucru. внутриличностный конфликт
в связи с работой.

Femeile – care trăiesc Это — женщины,


conflictul intern, переживающие внутреннее
condiționat de contrazicerea противоречие между работой
între serviciu (activitate) și ижесткой
семьей, а также в условиях
familie, precum și мужчинами. конкуренции с
concurența dură cu bărbații.
Работники,
Lucrătorii, activitate профессиональная
profesională se desfășoară деятельность которых
în condițiile unei проходит в условиях острой
нестабильности и
instabilități și fricii cronice хронического страха потери
de a pierde serviciul. рабочего места.
Grupul de risc Показатели психического
Asumarea responsabilității здоровья
pentru propria viață. Принятие
ответственности за свою
Auto-înțelegerea și жизнь.
acceptarea propriei Самопонимание и
persoane. принятие себя.
Умение жить в
Priceperea de a trăi în настоящем времени.
timpul prezent. Способность к
пониманию и принятию
других.
Capacitatea de a înțelege
și accepta alte persoane.
Profilaxia epuizării profesionale

Профилактика
эмоционального выгорания
ABORDĂRI DE BAZĂ ALE EPUIZĂRII ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ С ЭВ
PROFESIONALE 1. Забота о себе и снижение уровня
1. Grijă de propria persoană și reducere a стресса:
stresului: стремление к равновесию и гармонии,
здоровому образу жизни,
lupta pentru echilibru si armonie, mod de удовлетворение потребности в
viață sănătos, satisfacerea necesității în общении;
comunicare; capacitatea de a se distrage de удовольствие;
la experiențele, retrăirile legate de locul de умение отвлекаться от переживаний,
muncă. связанных с работой.
2. Трансформация негативных
2. Transformarea convingerilor negative,
убеждений, чувства отчаяния, утраты
sentimentul de disperare, lipsa speranței și смысла и безнадежности:
pierderea sensului vieții și disperare - стремление находить смысл во всем –
dorința de a găsi sens în tot - atât în как в значительных событиях жизни,
evenimente importante din viață, cât și în так и в привычных, повседневных
grijile cotidiene; dorința de a lupta заботах;
împotriva convingerilor negative; стремление бороться со своими
негативными убеждениями;
ocupație sau apartenență la careva создание или принадлежность к
comunitate. какому-либо сообществу.
3. Îmbunătățirea competențelor 3. Повышение уровня
profesionale. профессионального мастерства.
PROFILAXIA EPUIZĂRII PUIZĂRII ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
PROFESIONALE Качества, помогающие избежать
1. Calitățile care evită EP профессионального выгорания
Во-первых:
În primul rând, sănătate bună și îngrijire хорошее здоровье и сознательная,
conștientă a stării fizice (exerciții fizice, целенаправленная забота о своем физическом
mod de viață sănătos). состоянии (постоянные занятия спортом,
здоровый образ жизни).
Autoapreciere înaltă și încrederea în sine, высокая самооценка и уверенность в себе,
abilități și posibilități. своих способностях и возможностях.
Во-вторых:
În al doilea rând, experiență pozitivă în опыт успешного преодоления
depășirea stresului profesional; профессионального стресса;
способность конструктивно меняться в
abilitatea de a se schimba constructiv în напряженных условиях;
condițiile stresului; mobilitate ridicată; высокая мобильность;
comunicabili; independenți; dorința de a se открытость;
baza pe propriile puteri. общительность;
самостоятельность;
În al treilea rând. стремление опираться на собственные силы.
В-третьих:
capacitatea de a forma și menține o
способность формировать и поддерживать в
atitudine pozitivă, afirmații optimiste și себе позитивные, оптимистичные установки и
valori - atât pentru ei, cât și pentru alte ценности — как в отношении самих себя, так
persoane și față de viață în general. и других людей и жизни вообще.
ABORDĂRI DE BAZĂ ALE ИЗМЕНЕНИЕ
EPUIZĂRII PROFESIONALE НАПРАВЛЕННОСТИ
СОЗНАНИЯ
Abaterea (sustragerea - Отклонение (отвлечение)
atenției) - Переключение
Schimbarea - Заземление
- Снижение значимости
Contact cu pământul предстоящей деятельности
Reducerea importanței a или полученного результат
activităților care vor avea - Использование
loc sau rezultatele acesteia контрафактического
мышления (контрфактов)
Folosirea gândirii
(kontrafakt)
Более успешны люди, научившиеся
владеть собой, имеющие развитую
психотехнику личной саморегуляции
Oameni de succes s-au învățat
să se controleze, они знают свои сильные и слабые
стороны,
cunosc psihotehnici de умеют вовремя сдержаться,
autoreglare personală проявить терпение,
își cunosc laturile tari și cele затормозить свои внутренние
slabe; «взрывы»
pot să se rețină; и сохранить самообладание.
manifestă răbdare;
pot să-și regleze "exploziile"
interne;
să se stăpânească pe sine, să-
și mențină calmul.
Reguli de Правила
auto-reglare în саморегуляции в
condiții de stres la условиях
locul de muncă профессионального
стресса
Prima regula: este util să faceți Первое правило: полезно
observări asupra Dvs. наблюдать за самим собой.
Ce simti la prima etapă a Что Вы чувствуете на первой
stresului? стадии стресса?
Ce schimbări evidente apar în Какие ощутимые изменения
starea de sănătate și dispoziție? происходят в Вашем состоянии и
настроении?
Cât timp durează prima etapă de
stres? Сколько времени длится первая
стадия Вашего стресса?
Se manifestă imediat sau treptat, Это происходит сразу, как
abia vizibil dar simțitor? говорят, с «пол-оборота», или
Ce se întâmplă cu Dvs. atunci постепенно, с едва заметным, но
când ați pierdut stăpânirea de ощутимым нарастанием?
sine? Что с Вами происходит, когда Вы
теряете самообладание?
A doua regulă: trebuie să Второе правило: необходимо
caute modalități de a vă opri/ искать способы остановки
stăpâni (”să luăm o pauză”, și самого себя («взять перерыв»
cu puterea voinței de a stăpâni и усилием воли прервать свои
acțiunile sale) действия):
să se facă o pauză de câteva сделать паузу в общении,
minute în comunicare, în loc помолчать несколько минут,
să se răspundă cu iritare; вместо того чтобы
отвечать с раздражением;
ieșiți din cameră (clasa);
выйти из комнаты
deplasați-vă în altă parte (класса);
(mai îndepărtată) al
camerii/clasei;
переместиться в другую,
отдаленную часть
câteva ori inspirați încet și помещения;
adânc. несколько раз медленно,
глубоко вздохнуть.
A treia regulă : a transfera energia în Третье правило: перевести свою энергию
altă formă de activitate, să se в другую форму деятельности, заняться
efectueze alte activități, ce va diminua чем-нибудь другим, что даст возможность
снять напряжение:
tensiunea :
перебрать бумаги на столе, полить
a alege lucrurile, hârtii pe birou, să цветы на подоконнике, заварить чай;
udați florile de pe pervaz, să pregătiți выйти в коридор и поговорить с
un ceai ; симпатичными коллегами на
нейтральные темы (о погоде, покупках и
ieși în hol și vorbiți cu colegii pe др.);
teme neutre ( meteorologice,
cumpărături, etc. ) ;
подойти к окну и посмотреть на небо и
деревья, порадоваться солнцу, дождю
apropiați-vă de fereastră și priviți la или снегу;
cer și pomi , bucurați-vă de soare, обратить внимание на идущих по улице
ploaie sau zăpadă ; людей, попробовать вообразить, о чем
думают проходящие мимо люди;
atrageți atenția la oamenii care зайти в туалетную комнату и на две-
merg pe stradă, si încercați să vă три минуты опустить ладони под
imaginați ce gândesc oamenii care холодную воду.
trec pe stradă;
pe două sau trei minute lăsați mânile
sub apa rece
Acestă "pauză", poate fi Такой «перерыв»
practicată cât mai des можно практиковать
posibil în acele как можно чаще в те
momente, când există o моменты, когда
pierdere de auto-control. происходит потеря
Este important că самоконтроля. Важно,
acțiunea "stop", să чтобы действие
devenă un obicei. «остановки самого
себя» вошло в
привычку.
A patra regulă: trebuie Четвертое правило: следует
înțelegeți ce activități vă ajută серьезно задуматься над тем,
să scoateți stresul какие моменты в работе
ce vă bucură cel mai помогают снять напряжение
mulțumit? Что Вас больше всего
cu ce vă ocupați cu pasiune? радует?
Încercați în fiecare zi să Чем Вы занимаетесь с
rezervați ceva timp pentru увлечением?
activitățile care Vă aduc И стараться каждый день
satisfacție și bucurie. иметь немного времени на
занятия, которые приносят
удовлетворение и радость.
Metoda de enunțurilor pozitive Метод позитивных
abilitatea
abilitatea de
de aa recunoaște
recunoaște nunu numai
numai утверждений
valoarea
valoarea și
și semnificația
semnificația proprie,
proprie, dar,
dar, și
și
valoarea, și semnificația altei persoane,
valoarea, și semnificația altei persoane, это
это способность
способность признать
признать не
не только
только свою
свою
indiferent ценность
ценность и значимость, но и ценность и
и значимость, но и ценность и
indiferent de
de atitudinile
atitudinile sale,
sale, значимость
convingerile
convingerile șiși acțiunile.
acțiunile. значимость другого
другого человека,
человека, не
не зависимо
зависимо
от его взглядов, убеждений и действий.
от его взглядов, убеждений и действий.
Relatați
Relatați cât
cât mai
mai mult:
mult: Как
Как можно
можно больше
больше говорите
говорите следующее:
следующее:
Îmi place să lucrez cu Dvs. Мне
Мне сс вами
вами очень
очень хорошо
хорошо работать.
работать.
Mă bucur că am un serviciu Я
Я рада,
рада, что
что уу меня
меня интересная
интересная и
и
interesant насыщенная
насыщенная работа.
работа.
Sunt recunoscător că pot afla ЯЯ благодарна,
благодарна, что
что много
много
multe lucruri interesante și pot интересного
интересного яя могу
могу изучить.
изучить.
învăța. Мне
Мне так
так нравиться,
нравиться, каждый
каждый день
день
Îmi place fiecare zi din viața mea. моей жизни.
Mă bucur că există dificultăți, ЯЯ радуюсь,
радуюсь, что
что есть
есть трудности,
трудности,
care pot fi depășite. которые
которые можно
можно преодолевать.
преодолевать.
Ce minunată este ziua de azi, Какой
Какой замечательный
замечательный сегодня
сегодня день,
день,
atâtea lucruri noi si interesante voi столько
столько нового
нового и
и интересного
интересного
предстоит
предстоит увидеть
увидеть ии узнать.
узнать.
vedea și învăța.
Как
Как хорошо,
хорошо, что
что есть
есть люди,
люди,
Ce frumos că există oameni care которые меня понимают,
которые меня понимают,
mă înțeleg, sprijină și iubesc. поддерживают,
поддерживают, любят.
любят.
Trening de relaxare Тренинг расслабления
(релаксации)
(relaxare)
Цель тренинга расслабления
Scopul trainingului este состоит в том, чтобы
de a învăța să vă научиться контролировать
relaxați, controlul și мышечное напряжение или
gestionarea tensiunii управлять им.
musculare. Наиболее известными
Metodele de relaxare приемами тренировки
релаксации являются:
sunt:
аутогенная тренировка и
training autogen și
прогрессивная релаксация
relaxarea progresivă Джекобсона
Jacobson
ОPTIMISTUL
SUCCESUL INSUCCESUL

își atribuie propriei  îl atribuie circumstanței


își atribuie propriei îl atribuie circumstanței
persoane;
persoane; împrejurării;
împrejurării;
este extins în spațiu; este strict localizat în
este extins în spațiu; este strict localizat în
este extins în timp. spațiu;
spațiu;
este extins în timp.
este strict localizat în timp.
este strict localizat în timp.
INSUCCESUL
INSUCCESUL SUCCESUL
SUCCESUL

PISIMISTUL
PISIMISTUL
ОПТИМИСТ
УСПЕХИ НЕУДАЧИ

 приписывает себе,  приписывает стечению


обстоятельств,
 широко в пространстве,
 локально в пространстве,
 широко во времени
 локально во времени

НЕУДАЧИ УСПЕХИ

ПЕССИМИСТ
SUCCES!!!

tintiuc@iic.md