Sunteți pe pagina 1din 25

Biologia - știința vieții

Ce este BIOLOGIA?
Biologia este o știință
naturală.
Biologia este știința care se
ocupă de studiul tuturor
organismelor vii, și
fenomenelor legate de acestea.
Termenul a fost creat și
introdus în știință in 1802 de
către Jean-Baptiste de
Lamarck și G. Treviranus și
provine din cuvintele grecești
βίος / bios, « viață » și λόγος /
logos, « cuvânt, discurs,
știință ».
Cele mai vechi cunoștințe
scrise din domeniul biologiei
datează de la Aristotel și
Teofrast
Ramurile biologiei studiate in ciclul gimnazial clasele 5-8
sunt:
 Botanica este știința plantelor, studiază plantele din punct de
vedere anatomic (anatomia plantelor), morfologic (morfologia
plantelor), fiziologic (fiziologia plantelor), clasificare
(taxonomia plantelor).
Zoologia este o ramură a
biologiei care se ocupă cu
studiul organismelor care sunt
încadrate în regnul Animalia.
Actual, organismele sunt
clasificate în 5 regnuri: Monera,
Protozoa, Fungi, Plantae și
Animalia.
Termenul de zoologie
provine de la cuvintele grecești
zoon = animal și logos = știința
Anatomia (ana=prin și
tomein=tăiere) este o ramură a
biologiei care studiază forma
și structura organismelor, ca și
ale părților lor componente.
Ecologia provine (din cuvintele
grecești: ecos - casă și logos - știință, adică
"știința studierii habitatului") este o
știință biologică de sinteză ce studiază
interacțiunea dintre organisme, plante și
mediul în care ele trăiesc.
Diversitatea în lumea plantelor.
Exista doua tipuri de medii de
viață:
 natural: pădurea, lacul, râul
,delta etc.
 artificial: grădina, livada,
grădina cu flori, heleșteu,
acvariul, parcul etc.
Mediul de viață = este un
concept strict biologic, este o parte
a mediului geografic, a naturii,
care înconjoara un organism viu si
are un permanent contact cu
acesta, este acea parte a planetei
care satisface necesitatile
fiziologice ale vietii (hrana, apa,
nutrienti)
În natură plantele trăiesc
pretutindeni, populând toate
mediile de viață (terestru, acvatic,
aerian).
Ele își desfășoară ciclul de viață
sub influența factorilor de mediu.
În decursul dezvoltării istorice a
plantelor (deci într-un timp
îndelungat) acestea au fost supuse
marilor variații ale factorilor
abiotici(apa, aer, sol).
Pentru a supraviețui, plantele și-
au modificat în timp structurile,
forma organelor și înfățișarea,
aceasta fiind adaptarea plantelor la
mediul de viață . Spunem că ele s-au
adaptat la mediul de viață în care
trăiesc.
În concluzie putem clasifica mediile de viață în :
 Terestre;
 Acvatice:
 Aeriene
În aceste medii pe lângă plante trăiesc și multe specii de
plante și animale iar toate acestea conviețuiesc cu omul.
Plante care trăiesc în
mediul terestru sunt:
 mușchii de pământ
(briofitele);
 ferigile (pteridofitele);
 plantele superioare cu flori
(angiospermele si gimnospermele);
Plante care trăiesc în mediul
aerian sunt: Bromelia, Clorophytum,
Hedera helix.
Plante care trăiesc în mediul
acvatic (hidrofitele) sunt:
 plante adaptate strict la viaţa
acvatică fără să fie fixate de substrat:
Lemna minor, Lemna trisulca,
Salvinia natans, Utricularia sp. ş.a.;
 -plante acvatice fixate de
substrat prin intermediul
rădăcinilor adventive; acestea
pot fi: natante: Nymphaea
alba, Nuphar luteum, Trapa
natans;
 submerse: Vallisneria
spiralis, Potamogeton
lucens, Ceratophyllum
demersum;
Mediul de viață al plantelor
cuprinde doua componente care se afla
în strânsă legătură cu factorii ecologici?
 Mediul abiotic;
 Mediul biotic;
Mediul abiotic cuprinde:
 Factorii abiotici: apa, aer, sol
Mediul biotic cuprinde:
Factorii biotici: plantele,
animalele si oamenii;
În concluzie mediul de viață
cuprinde ansamblul factorilor abiotici
si biotici care se află în strânsă
interacțiune.
Sfârșit