Sunteți pe pagina 1din 36

CONSIDERATII ASUPRA APLICĂRII

PROCESULUI BOLOGNA IN
SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC
UNIVERSITAR DIN ROMÂNIA

Prof. dr. ing. Ioan Vida-Simiti


Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. dr. ing. Viorel-Aurel Serban
Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Conferinta CREDING-Bucuresti 2014


• CONTINUT:

• Oportunităţi şi argumente
• Structura invatamantului tehnic de lunga durata (inainte de procesul
Bologna)
• Sistemul de invatamant tip Bologna
• Sistemul de invatamant tehnic in Romania (aplicat dupa varianta Bologna)
• Lista domeniilor si specializarilor de licenta din domeniul fundamental: ”
Stiinte Ingineresti” - Comentarii
• Unele propuneri de îmbunătăţire a sistemului de domenii şi specializări
• Concluzii
Oportunităţi şi argumente
• Aplicarea reală si eficientă a procesului Bologna prin cele 3 cicluri de studii:
licenţă, master, doctorat;
• Armonizarea procesului de invatamant superior tehnic cu realitatile noi
impuse de dezvoltarea productiilor industriale in intreprinderile mici şi
mijlocii;
• Corelarea competenţelor şi abilităţilor dobândite cu cerinţele şi evoluţia
pieţei muncii;
• Asigurarea unui cadru coerent de definire a calificarilor superioare in
domeniul tehnic;
• Asigurarea desfăşurării în condiţii optime a mobilităţilor studenţilor în
universităţi din UE (parte integrantă a procesului Bologna);
• Expertiza autorilor dobândită în:
• activitatea de producţie;
• activitatea de cercetare;
• activitatea de instruire inginerească din învăţământul superior;
• activităţile de proiectare şi construcţie a planurilor de învăţământ;
• experţi evaluatori ARACIS.

• În nomenclatorul domeniilor şi specializărilor au fost introduse noi domenii şi


specializări în scopul asigurării unor interese personale şi de grup pentru
asigurarea normelor didactice suplimentare.
Discipline de
specialitate

Discipline fundamentale
+
Discipline de domeniu

Structura invatamantului tehnic de lunga durata


(inainte de procesul Bologna)
Doctorat

Masterat

1 2 3 …… n
Discipline de
specialitate

Discipline fundamentale
+
Discipline de domeniu
Licenta

Sistemul de invatamant tip Bologna


Doctorat

..…
1 2 3 4 n

Masterat

Discipline
fundamentale
+
Discipline de
domeniu
+
Discipline de
specialitate

Licenta 1 2 3 …… n

Sistemul de invatamant tehnic in Romania


(aplicat dupa varianta Bologna)
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DE LICENTA DIN
DOMENIUL FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“

Inginerie aerospatiala: 6 programe/specializari

Nr.
Domeniul de licenţă Specializări
credite
Construcţii aerospaţiale
Sisteme de propulsie
INGINERIE Echipamente şi instalaţii de aviaţie
240
AEROSPAŢIALĂ Inginerie şi management aeronautic
Aeronave şi motoare de aviaţie
Navigaţie aeriană
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie chimica: 14 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia
mediului
Chimia şi ingineria substanţelor organice,
petrochimie şi carbochimie
Ştiinţa materialelor oxidice şi nanomateriale
Ştiinţa şi ingineria polimerilor
Ingineria şi informatica proceselor chimice şi
biochimice
Inginerie chimică
INGINERIE CHIMICĂ 240 Controlul şi securitatea produselor alimentare
Inginerie biochimică
Ingineria fabricaţiei hârtiei
Tehnologia chimică a produselor din piele
şi înlocuitori
Tehnologie chimică textilă
Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
Prelucrarea petrolului şi petrochimie
Chimie militară
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Ingineria civila: 10 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Construcţii civile, industriale şi agricole
Căi ferate, drumuri şi poduri
Construcţii şi fortificaţii
Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Construcţii miniere
INGINERIE CIVILĂ 240
Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
Inginerie civilă
Inginerie urbană şi dezvoltare regională
Infrastructura transporturilor metropolitane
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Ingineria electrica: 6 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Electrotehnică
INGINERIE ELECTRICĂ 240
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Electromecanică
Inginerie electrică şi calculatoare
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie electronica si telecomunicatii: 7 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Electronică aplicată
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele software de telecomunicaţii
INGINERIE Microelectronică, optoelectronică şi
ELECTRONICĂ ŞI 240 nanotehnologii
TELECOMUNICAŢII
Telecomenzi şi electronică în transporturi
Echipamente şi sisteme electronice
militare
Transmisiuni
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL„ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie energetica: 6 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Ingineria sistemelor electroenergetice
Hidroenergetică
INGINERIE Termoenergetică
240
ENERGETICĂ Energetică industrială
Energetică şi tehnologii nucleare
Managementul energiei
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie industriala: 14 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
Ingineria şi managementul calităţii
Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
INGINERIE Tehnologia şi designul produselor textile
240
INDUSTRIALĂ
Tehnologia şi designul confecţiilor din piele
şi înlocuitori
Ingineria sistemelor de energii regenerabile
Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
Ingineria prelucrării materialelor polimerice,
textile şi compozite
Logistică industrialӑ
Inginerie industrială
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Ingineria produselor alimentare: 6 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Ingineria produselor alimentare
Tehnologia prelucrării produselor agricole
INGINERIA Controlul şi expertiza produselor
PRODUSELOR 240 alimentare
ALIMENTARE Pescuit şi industrializarea peştelui
Protecţia consumatorului şi a mediului
Extracte şi aditivi naturali alimentari
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Ingineria autovehiculelor: 5 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Construcţii de autovehicule
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
autovehicule
INGINERIA
240 Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi
control pentru autovehicule
Blindate, automobile şi tractoare
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie mecanica: 15 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria
alimentară
Utilaje petroliere şi petrochimice
Utilajul pentru transportul şi depozitarea
INGINERIE MECANICĂ 240
hidrocarburilor
Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcţii
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice
în construcţii
Utilaje pentru textile şi pielărie
Vehicule pentru transportul feroviar
Utilaje şi instalaţii portuare
Ingineria designului de produs
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Ingineria mediului: 8 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
Ingineria şi protecţia mediului în industria
chimică şi petrochimică
INGINERIA MEDIULUI 240 Inginerie şi protecţia mediului în agricultură
Ingineria dezvoltării rurale durabile
Ingineria mediului
Ingineria valorificării deşeurilor
Reconstrucţie ecologică
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie si management: 12 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Inginerie economică industrială
Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie economică în construcţii
Inginerie şi management naval şi portuar
Inginerie economică în domeniul
transporturilor
INGINERIE ŞI
240 Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT
electronic şi energetic
Ing.ec. în industria chimică şi de materiale
Inginerie şi management în industria
turismului
Inginerie şi management forestier
Inginerie şi managementul afacerilor
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Stiinte ingineresti aplicate: 12 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Inginerie medicală
Optometrie
Inginerie fizică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
240 Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Fizică tehnologică
Bioinginerie
Biomateriale şi dispozitive medicale
Echipamente şi sisteme medicale
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Ingineria materialelor: 4 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Stiinta materialelor
Ingineria elaborarii materialelor metalice
INGINERIA
240 Ingineria procesarii materialelor
MATERIALELOR
Informatica aplicata in ingineria
materialelor
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Calculatoare si tehnologia informatiei: 5 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Calculatoare
Tehnologia informatiei
Calculatoare si tehnologia
240 Calculatoare si sisteme informatice pentru
informatiei
aparare si securitate nationala
Ingineria informatiei
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie de armament rachete si munitii: 4 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Armament, rachete, munitii de aviatie si
sisteme de salvare
Inginerie de armament, Munitii, rachete, explozivi si pulberi
240
rachete si munitii Armament, aparatura artileristica si
sisteme de conducere a focului
Sisteme integrate de armament si munitie
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Inginerie geologica: 4 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Inginerie geologica
Geologia resurselor miniere
Inginerie geologica 240
Geologia resurselor petroliere
Geofizica
LISTA DOMENIILOR ŞI SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL
FUNDAMENTAL „ ŞTIINŢE INGINEREŞTI“
Mine Petrol si Gaze: 5 programe/specializari

Domeniul de licenţă Nr. credite Specializări


Inginerie miniera
Prepararea substantelor minerale utile
Topografie miniera
Mine, petrol si gaze 240
Inginerie de petrol si gaze
Transportul, depozitarea si distributia
hidrocarburilor
In domeniile ingineresti:
 34 domenii de studii de licenţă şi 187 specializări, număr în continuă
creştere în fiecare an universitar la solicitările mai mult sau mai relevant
argumentate.
Există specializări/programe de studii dintr-un domeniu care se regăsesc
cu denumiri apropiate în alt domeniu.

Exemple:

- Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanostructurale (în domeniul


"Inginerie chimică") - Ştiinţa materialelor (în domeniul "Ingineria
materialelor");

- Inginerie sanitară şi protecţia mediului (în domeniul "Construcţii civile") –


Ingineria şi protecţia mediului (în domeniul "Ingineria mediului");

- Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale (în domeniul "Inginerie


industrială") – Mecanică fină şi nanotehnologii (în domeniul "Inginerie
mecanică"); Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii (în domeniul
"Inginerie electronică şi telecomunicaţii");

- Design industrial, în domeniul "Inginerie industrială" – Ingineria designului


de produs, în domeniul "Inginerie mecanică“.
În cadrul aceloraşi domenii există denumiri de specializări din care se
poate intui suprapunerea conţinutului.

Exemple:

- În domeniul “Inginerie industrială” - specializările “Tehnologia şi designul


produselor textile” şi “Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor”;

- În domeniul “Ingineria mediului” - specializările “Ingineria şi protecţia


mediului în industrie” şi “Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică
şi petrochimică”;

- În domeniul “Inginerie navală şi navigaţie” - specializările “Sisteme şi


echipamente navale, Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale”.
Număr mare de specializări dintr-un domeniu îngustează extrem de mult
conţinutul programului şi al competenţelor primite de absolvent.

Exemple:

- Aproape toate specializările de la domeniul "Inginerie civilă";


- Specializările din domeniul "Inginerie mecanică";
- Specializările din domeniul "Ingineria mediului";
- Ingineria sistemelor de energii regenerabile (domeniul "Inginerie
industrială");
- Ingineria securităţii în industrie (domeniul "Inginerie industrială");
- Chimie militară (domeniul "Inginerie chimică");
- Extracte naturale alimentare (domeniul "Inginerie chimică");
- Tehnologie chimică textilă (domeniul "Inginerie chimică");
- "Logistică industrială" (domeniul "Inginerie industrială).
În cadrul unor domenii există specializări cu aceeaşi denumire ca a
domeniului.

Exemple:

- Domeniul "Inginerie mecanică" – specializarea "Inginerie mecanică“;


- Domeniul "Ingineria mediului" – specializarea "Ingineria mediului“;
- Domeniul "Inginerie chimică" – specializarea "Inginerie chimică".

În aceste situaţii este firească întrebarea:


Care este rostul şi conţinutul celorlalte specializări din acelaşi domeniu?
Se pot avansa câteva întrebari, firesti:

• Cum se poate respecta criteriul ARACIS ca un program de


studiu să difere prin conţinutul planului de învăţământ cu mai
mult de 20% faţă de celelalte programe de studiu din domeniu,
dacă acesta cuprinde în cele mai multe cazuri peste 5
specializări?

• Cum va arăta nomenclatorul calificărilor? - Se va atribui fiecărei


specializări o calificare?

• Cum va fi compatibil acest nomenclator cu cel al ţărilor din


Uniunea Europeană?
Unele propuneri de îmbunătăţire a sistemului de domenii şi specializări
• Analiza nomenclatorului actual de domenii şi specializӑri cu depistarea
limitelor şi neajunsurilor privitoare la realizarea unui proces instructiv
eficient în inginerie;
• Luarea în studiu a unor variante posibile de modificare şi gӑsirea unei soluţii
optime de construcţie a noului nomenclator;
• Numirea unor comisii de specialişti cu realӑ expertizӑ şi opinie în
problematica abordatӑ pentru reconstrucţia unui nou nomenclator de
domenii şi specializӑri bazată pe urmӑtoarele principii:
 asigurarea unei coerenţe în instruirea inginereascӑ privitoare la
dobândirea compentenţelor, aptitudinilor şi abilitӑţilor inginereşti;
 asigurarea necesitӑţilor şi solicitӑrilor pieţei muncii din mediul
economic;
 corelarea programelor de licenţӑ cu programele de masterat în sensul
dobândirii şi desӑvârşirii specializӑrilor inginereşti la nivelul
masteratului;
 asigurarea egalitӑţii de şanse prin finanţarea unui numӑr corespunzӑtor
de locuri la masterat, astfel încât oricare dintre absolvenţii unui
program de licenţӑ sӑ poatӑ continua şi asigura specializarea printr-un
masterat de aprofundare sau dintr-un domeniu complementar celui de
licenţӑ;
Unele propuneri de îmbunătăţire a sistemului de domenii şi specializări

• Consultarea şi analiza posibilitӑţilor de aplicare ale unor sisteme şi


nomenclatoare de domenii şi specializӑri din ţӑri ale UE.
• Exprimarea conştientӑ a comunitӑţilor academice din domeniile
inginereşti prin organizarea de dezbateri publice (cadre didactice
din departamente, facultӑţi, universitӑţi tehnice şi agricole), de
necesitatea unui nou nomenclator de domenii şi specializӑri adaptat
la cerinţele pieţei muncii, racordabil la învӑţӑmântul superior tehnic
din ţӑrile UE.
• Proiectarea nomenclatorului de domenii şi specializӑri, pe baza
analizei recomandӑrilor şi observaţiilor apӑrute în urma dezbaterilor
publice;
• Transmiterea propunerii noului nomenclator de domenii şi
specializӑri în profilul ingineresc la MEC, cu scopul final de adoptare
prin Hotӑrâre de Guvern;
Concluzii

• Procesul de reformă a învăţământului superior trebuie să demareze


tocmai cu fondul acestuia adică cu structura nomenclatorului de
domenii şi specializări.

• Necesitatea luării unei decizii de conducerea ministerului (fie ea şi cu


caracter şi asumare politică) de reconsiderare a actualei structuri a
actualului nomenclator al studiilor universitare.

• Numirea unei comisii formată din specialişti cunoscători ai procesului


de instruire superioară inginerească, cunoscători ai cerinţelor pieţei
muncii, fără a fi purtători de opinie ale unor interese personale şi de
grup, neconforme cu adevărata reformă în învăţământ.

• Intocmirea unui nomenclator de domenii şi specializări compatibil cu


cele din ţările UE şi cu calificările superioare din UE. În plus, un alt
efect ar fi reducerea substanţială a cheltuielilor bugetare.

• Necesitatea reducerii chiar şi a numărului domeniilor.


Concluzii

• O abordare şi mai radicală (autorii agreând acest mod) poate demara


prin desfiinţarea actualelor specializări şi eliminarea lor din nomenclator.

• Specializările din actualul nomenclator care rezistă judecăţilor de valoare


în urma analizei oportunităţii existenţei lor ar putea deveni programe de
masterat.

• Autosesizarea comisiilor permanente ARACIS care au avut ocazia să


constate adevărata stare a sistemului în procesul de evaluări efectuate.

Măsurile ce se impun - o parte dintre ele ne-am permis să le


sugerăm în acest material - devin imperios necesare şi de urgenţă
aplicate. Suntem deja la cateva promoţii de absolventi la ciclul de
licenţă în domeniul tehnic şi efectele negative sunt vizibile indeosebi
asupra programelor de master care par scăpate de sub control.
Vă mulţumesc cu respect colegial !