Sunteți pe pagina 1din 30

CONCORDANȚA DINTRE

OBIECTIVELE/
COMPETENȚELE
PROGRAMEI ȘI
OBIECTIVELE EVALUĂRII

Coordonator: Prof. Univ. Dan Iordăchescu


Studente: FĂGĂRAȘ LUSIANA
FLOREA IOANA
FLOREA TABITA
GOG VALENTINA

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts


Cuprins

SPECIFICUL OBIECTIVELOR/
CLASIFICAREA OBIECTIVELOR
01 COMPETENȚELOR 02 EDUCAȚIONALE
CURRICULUMULUI ȘCOLAR

CONCORDANȚA DINTRE
ANALIZA COMPETENȚELOR OBIECTIVELE
03 ȘI PROIECTAREA 04 CURRICULUMULUI ȘI
OBIECTIVELOR DE OBIECTIVELE EVALUĂRII
EVALUARE
SPECIFICUL
OBIECTIVELOR/
COMPETENȚELOR
CURRICULUMULUI
ȘCOLAR
Obiectivele educaționale reprezintă o variabilă
fundamentală a procesului de învățământ deoarece ele
concretizează intențiile care se au în vedere în
organizarea activităților instructiv-educative.

În funcție de natura obiectivelor educaționale se


configurează toate celelalte elemente:
Conținuturile procesului de
învățământ

Metodele de instruire folosite

Modalitățăile de organizare

Modalitățile de evaluare
Astfel, din perspectivă
curriculară, există o unitate între
obiectivele educaționale,
prelucrarea conținuturilor,
elaborarea strategiilor didactice,
elaborarea strategiilor de
evaluare.
Întotdeauna, când se pune problema
renovării sistemelor de învățământ,
primul element luat în considerare îl
constituie obiectivele educaționale

regândite

reanalizate

redimensionate
CLASIFICAREA
OBIECTIVELOR
EDUCAȚIONALE
 OBIECTIVE DE GENERALITATE MEDIE:
SPECIFICE FIECĂRUI CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT – sunt concepute în asa
fel încât atingerea unor obiective de la ciclul inferior să constituie
premise care susțin realizarea unor obiective din ciclul superior.
SPECIFICE DIVERSELOR TIPURI DE ȘCOLI ȘI PROFILURI – fac referire
la competențele pe care le vor forma elevii în cazul parcurgerii unui
anumit tip de școală.
OBIECTIVELE SPECIFICE FIECĂREI DISCIPLINE – fac referire la tipurile
de competențe și abilități pe care și le vor forma elevii ca urmare a
parcurgerii fiecărei discipline inclusă în planul de învățământ și apar
la nivelul programelor școlare
 OBIECTIVELE OPERAȚIONALE (CONCRETE)
Constituie ultima verigă din
lanțul finalităților educației si au
un grad scăzut de generalitate.
Acestea se convertesc in
comportamente observabile,
măsurabile, oferind profesorului
posibilitatea să constate ce
achiziții au dobândit elevii în
cadrul unei lecții sau secvențe de
lecții.
b) după domeniile comportamentale:

• obiective cognitive - se referă la


asimilarea de cunoştinţe, la formarea
de capacităţi intelectuale;
• obiective afective - vizează formarea
convingerilor, sentimentelor, atitudinilor
• obiective psihomotorii - se referă la o
peraţii manuale, la formarea de
conduite motrice, practice.
c) după perioada de timp afectată
pentru atingerea obiectivelor:

• Obiectivele ciclurilor curriculare


• Obiectivele cadru
• Obiectivele de referință
Toate vizează formarea unor capacități și
atitudini specifice, precum și progresia în
achiziția de competențe de la un an la altul
.
ANALIZA
COMPETENȚELOR ȘI
PROIECTAREA
OBIECTIVELOR DE
EVALUARE
Obiectivele de evaluare sunt obiectivele
care permit o măsurare educațională cât
mai obiectivă pentru a fi validă și fidelă.
Acest lucru se realizează cu ajutorul i
nstrumentelor de evaluare.
Instrumentele de evaluare sunt create pe baza
unor obiective operaționale care răspund la cele
3 întrebări clasice:

Ce se evaluează?
Cum se evaluează?
Cât se evaluează?
Formularea obiectivelor de evaluare trebuie să îndeplinească trei
condiții:
Obiectivele sunt un element cheie
în construirea instrumentului de
evaluare de aceea ele trebuie să fie
foarte clar formulate, în termeni
operaționali astfel încât să fie
măsurabile cu eficiența dorită.
Definirea conceptului de evaluare pedagogică în sens curricular,
presupune raportarea evaluării la finalităţile pedagogice asumate î
n plan macro şi micro structural.
Astfel, se au în vedere:
 evaluarea planului de învăţământ,
 evaluarea programelor şcolare,
 evaluarea activităţii didactice bazată pe transpunerea
obiectivelor generale ale planului de învăţământ,
 a obiectivelor specifice programelor şcolare la nivelul concret al
clasei de elevi (Radu I. T., 1981, p. 278- 279).
Pornind de la obiective cadru – competențe generale relaționate cu
obiective de referință – competențe specifice, în procesul de evaluare
se stabilesc următoarele etape:
1.Obiectivele/competențele de evaluare
2.Metodele și instrumentele de evaluare însoțite de bareme de c
orectare și criterii de notare
3.Acordarea notelor
CONCORDANȚA DINTRE
OBIECTIVELE
CURRICULUMULUI ȘI
OBIECTIVELE EVALUĂRII
Evaluarea trebuie abordată în
strânsă legătură cu

Finalitățile educației

Conținuturile

Strategiile de predare-învățare

Mijloacele de învățare

Timpul școlar
• Obiectul evaluării pedagogice vizează
toate componentele (funcţionale,
structurale, operaţionale) ale activităţii
de instruire, determinate la nivelul
interacţiunii proiectate între finalităţile
macro structurale ale sistemului (ideal
- scop) şi cele micro structurale ale
procesului de învăţământ (obiective
generale, specifice, concrete).
Astfel, pornind de la obiectivele
cadru și de referință (preluate din
programele școlare), obiectivul
de evaluare formulat precizează
ce, cum și cât trebuie să fie
capabil să realizeze elevul.
Ex: Matematică clasa a IV-a

• OBIECTIV CADRU: Cunoașterea și


utilizarea conceptelor specifice matematicii
• OBIECTIVE SPECIFICE: Efectuarea de operații
de adunare și scădere a numerelor natural
cu utilizarea algoritmilor de calcul și a
proprietăților operațiilor
• OBIECTIVUL EVALUĂRII: Elevul va fi capabil să r
ezolve corect, din testul dat, 9 din 10 exerciții
de adunare și scădere respectând ordinea
efectuării operațiilor și folosirea corectă a
parantezei, încadrându-se în 40 de minute.
Eficiența procesului instructiv-educativ depinde în mare măsură de îmbunătățirea
activităților evaluative .În acest sens pot fi avute în vedere următoarele măsuri
ameliorative a activității de evaluare:

Utilizarea tuturor formelor de evaluare în activitatea de


instruire-învățare.

Utilizarea tuturor metodelor de examinare

Promovarea modalităților alternative de evaluare

Eliminarea/ diminuarea efectelor factorilor perturbatori


a inotării sau a altor factori care pot influența negativ
desfășurarea procesului evaluativ.
CONCLUZII

Relația dintre curriculum și


evaluare este deosebit de complex,
ceea ce implică abordarea procesului
de predare-învățare-evaluareîn mod
unitar.
Orice schimbare la nivelul uneia
dintre aceste activități influențează m
odalitățile de realizare a celorlalte și i
mpune reveniri și revizuiri permanente.
BIBLIOGRAFIE
1. Creţu, C., (1999), Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei, Iaşi, Editura Universităţii „Al.
I.Cuza"
2. Cucoş, C., (2002), Pedagogie, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,Iaşi, Editura Polirom
3. Cucoş C.,( 2008), Teoria şi metodologia evaluării, Iaşi, Editura Polirom
4. Frunza V., (2007), Evaluare şi comunicare în procesul de învăţământ, Constanţa, Ovidius
University Press
5. Lisievici, P., (2002), Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Bucureşti, Editura
Aramis
6. Manolescu, M., (2002), Evaluarea şcolară-un contract pedagogic, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale „D. Bolintineanu”
7. Meyer G., (2000), De ce şi cum evaluăm, Iasi, Editura Polirom
8. Potolea, D., Neacşu, I., Radu, I.T., (1996), Reforma evaluării în învăţământ. Concepţii şi strategii
, Bucureşti
9. Radu, I. T., (1981), Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, Bucureşti, E.D.P
10. Radu, I. T., (2000), Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, E.D.P
11. Consiliul Naţional pentru Curriculum – M.E.N., (1998), Curriculumul Naţional pentru învăţăm
ântul obligatoriu. Cadru de referinţă, Bucureşti.
12. MEN-CNC (2001-2002), Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare/ Ghiduri

S-ar putea să vă placă și