Sunteți pe pagina 1din 24

A.

Informații sintetizate despre societate

Conform contractului încheiat, trebuie realizat auditul situaţiilor financiare aferente


anului 2017 la S.C. Puișor SA. Concluziile privind entitatea auditată obţinute de către
auditorii financiari în etapa de planificare a auditului sunt:
 managementul cuprinde 2 din cei 3 acţionari ai societăţii, care deţin funcţii cheie în
conducere acesteia;
 unul dintre acţionari care fac parte din managementul societăţii este anchetat într-
un dosar de corupţie;
 din discuţiile cu directorul economic a rezultat că nu există un control formalizat al
managementului;
 în anul auditat, conform proceselor verbale de control au fost identificate o serie
de încălcări ale legilor şi reglementărilor legale;
 politica societăţii este de a renumera personalul salariat conform salariului tarifar
negociat la angajare
 societatea are implementată activitatea de control financiar
preventiv, control financiar de gestiune şi audit intern;

 din analiza fişelor de post ale personalului salariat din cadrul


compartimentului contabil s-au constatat cazuri în care aceştia nu
au pregătirea profesională corespunzătoare postului ocupat, dar
că există o bună comunicare.

 societate nu dispune de politici contabile implementate;

 realizarea activităţii contabile se face în baza OMFP 1802/2014


privind reglementările contabile conforme cu directivele europene;

 societate nu a mai fost auditată;

 societatea prezintă următoarele situaţii financiare:


nr. Indicatori bilant 31.12.2016 31.12.2017
1. Active imobilizate 1.085.000 887.864
2. Active circulante, din care: 1.890.722 2.380.000
- stocuri 1,075.722 1.450.000
- creante 770.000 850.000
- disponibil in conturi la banci 45.000 80.000
3 Active totale (1+2) 2.975.722 3.267.864
Datorii 1.090.000 980.000
4. Capitaluri proprii 1.885.722 2.287.864
Date extrase din contul de profit si pierdere
1. Cifra de afaceri/Total venituri 3.782.640 3.789.640
- venituri din vanzare marfă 2.520.442 2.289.000
- venituri din prestari servicii 1.262.198 883.060
2. Costul vanzarii, din care 2.629.045 3.363.224
-cumparari 2.440.045 3.006.524
- salarii si indemnizatii 189.000 356.700
3. Profit brut 543.015 426.416
Cerinţe:

1. Calculul pragului de semnificatie în etapa de planificare a auditului.

2. Stabilirea nivelul riscului de audit şi argumentarea raţionamentului


profesional.

3. Stabililirea dimensiunii eşantionului pentru activele imobilizate și activele


circulante: stocuri, creanțe, disponibil la bănci având în vedere că au
existat tranzacţii complexe privind activitatea de evidenţiere în
contabilitate a unor active (contracte de leasing financiar, investiţii privind
achiziţiile de imobilizări corporale din fonduri europene) iar personalul
salariat nu are studii de specialitate.

4. Definirea obiectivelor de audit pentru a obţine o asigurare rezonabilă


privind sumele înscrise în conturile de active. Menţionarea procedurilor de
audit aplicate pentru fiecare obiectiv de audit urmărit.
1. Calculul pragului de semnificaţie pentru situatiile financiare ca întreg in
momentul planificarii auditului ISA 320 -,,Pragul de semnificatie în planificarea şi
desfăşurarea unui audit”:

Nume client : PUISOR SA Perioada contabilă: 31.12.2017 B 5/1

Determinarea pragului de Situatii financiare Situatii Financiare


semnificaţie 31.12.2012 31.12.2011
Lei Lei
Active totale inainte de scaderea
datoriilor 3.267.864 2.975.722
2% (1) 65.357 59.514
1% (2) 32.678 29.757
Cifra de afaceri; 3.789.640 3.172.060
2% (3) 75.793 33.441
1% (4) 37.896 31.720
Profit inainte de impozitare 426.416 543.015
10% (5) 21.320 27.150
5% (6) 42.642 54.301
Pragul de semnificatie 29.757
Etapa de planificare
2. Determinarea riscului inerent general şi specific.

Riscul inerent general - derivă din elemente în relaţie cu


managementul, funcţia contabilă, natura afacerii şi experienţa
trecută a auditorului cu acest client.
Factor de risc 1 2 3 4 5 OBS
FS S M R FR
1. Elemente manageriale (13)
1.Măsura în care managementul cuprinde şi acţionari √
2.Poziţia financiară a clientului √
3.Lichiditatea clientului √
4.Evaluarea noastră asupra integrităţii managementului √ √
5.Măsura în care sunt folosite situaţiile financiare de către o

terţă parte
6.Experienţa de management şi cunoştinţele de operare a

activităţilor
7.Măsura cifrei de afaceri a managementului √
8.Accentul pus pe păstrarea nivelului veniturilor √
9.Atitudinea managementului asupra raportării financiare √
10.Schimbarea frecventă a consultanţilor
11.Experienţă trecută asupra competenţei controlului
managementului √

12.Istorie despre încălcări ale legilor sau regulamentelor √


13.Niveluri adecvate ale remunerării pentru natura şi

performanţele activităţilor
Total 1 3 5 5 0 0
2. Mediul contabil (10)
1.Competenţa personalului contabil √
2.Atitudinea personalului contabil √
3.Probabilitatea unor informaţii financiare eronate,
inadecvate sau întârziate √

4.Măsura în care tranzacţii materiale sau ajustări apar


la sau în apropierea încheierii perioadei contabile √

5.Dovezi mai vechi asupra cosmetizării situaţiilor √


6.Frecvenţa şi importanţa tranzacţiilor grele de audit √
7.Politici contabile noi sau complexe √
8.Complexitatea structurii corporative şi contabile, √
aferente dimenensiunii clientului
9.Întreruperi sau căderi ale sistemului contabil √
10.Dovezi ale probabilităţii apariţiei unor probleme în √
evidenţele şi înregistrările contabile
Total 2 3 3 4 0 0
PONDERE DIN TOTAL( 10) % 30% 30% 40% 0% 0%
3. Mediul operaţional (12)
1.Natura domeniului de activitate – creştere/scădere, √
nou/vechi
2.Afirmaţii şi/sau acţiuni iniţiate împotriva societăţii √
sau conducerii de către părţi terţe /reglementatori
3.Modificări ale profitabilităţii/lichidităţii √
4.Conformitatea cu termenele finanţării externe √
5.Relaţia cu banca/finanţatorii externi √
6.Probabilitatea cedării unei părţi semnificative a √
activităţilor, sau vânzarea de interese de către un
investitor semnificativ
7.Ameninţări comerciale ale activităţilor √
8.Intenţia de a spori noile finanţe semnificative √
9.Evidenţa comercializării excesive √
10.Planuri privind achiziţii semnificative/ investiţii √
externe
11.Nivelul de performanţă aferent unui sector, ca √
întreg
12.Client cu un profil ridicat √
Total 3 3 5 4 0 0
PONDERE DIN TOTAL( 12) % 25% 41,67% 33,33% 0% 0%
Aspecte de audit (5)
RISC SPECIFIC
1.Înregistrarea calificărilor sau modificărilor √
anterioare
2.Raportarea incertitudinilor fundamentale, √
inclusiv aspectele legate de continuitatea
activităţii
3.Relaţia cu conducerea superioară √

4.Aşteptarea de dificultăţi în obţinerea de probe de √


audit
5.Tranzacţii neobişnuite sau specifice domeniului √
de activitate şi practice care sunt dificile pentru
audit
Total 4 0 2 3 0 0

PONDERE DIN TOTAL( 5) % 0% 40% 60% 0% 0%


TOTAL GENERAL (1+2+3+4) 9 15 16 0% 0%

PONDERE ÎN TOTAL 22,50% 37,50% 40% 0% 0%


GENERAL(13+10+12+5)=40
Evaluarea generală – încercuiţi, după caz Foarte scăzută (1) Scăzută (2 ) Medie (3)
Ridicată (4) Foarte ridicată (5)
Riscul inerent specific reprezintă susceptibilitatea
apariţiei unei erori semnificative într-un anumit
segment auditat.

Pentru evaluarea riscului inerent specific, în general,


auditorul financiar analizează răspunsurile la
următoarele şase întrebări, astfel:
Domeniu de
Factor de risc inerent specific 1 2 3 4 5 OBS.
auditat
Active Evaluare
imobilizate FS S M R FR
1.Sistemele sunt predispuse erorii
neadecvate/ manuale √
necomputerizate?
2.Contabilii responsabili de acest
domeniu sunt slab pregătiţi?
√ √
3.Tranzacţii complexe (natura
tranzacţiilor, nu modul în care sunt √ √
înregistrate?
4.Suspiciuni privind existenţa
fraudelor/pierderilor?
5.Pierderea foilor de calcul
/schemelor de raţionament ale
clientului?
6.Tranzacţii neobişnuite (natura
tranzacţiei sau natura procesului din √
afara sistemului?
Total 0 2 4 0 0
PONDERE DIN TOTAL( 6) % 0% 33% 67% 0% 0%
Evaluarea generală – încercuiţi, Foarte scăzută (1) Scăzută (2) Medie (3)
după caz Ridicată (4) Foarte ridicată (5)
Active circulante, din
FS S M R FR
care: Stocuri
1.Sistemele sunt predispuse erorii
neadecvate/ manuale √
necomputerizate?
2.Contabilii responsabili de acest
domeniu sunt slab pregătiţi? √
3.Tranzacţii complexe ( natura
tranzacţiilor, nu modul în care sunt √
înregistrate?
4.Suspiciuni privind existenţa
fraudelor/pierderilor? √
5.Pierderea foilor de calcul
/schemelor de raţionament ale √
clientului?
6.Tranzacţii neobişnuite (natura
tranzacţiei sau natura procesului √
din afara sistemului?
Total 0 0 2 4 0
PONDERE DIN TOTAL( 6) % 0% 0% 33% 67% 0%

Evaluarea generală – încercuiţi, Foarte scăzută (1) Scăzută (2)


după caz Medie (3) Ridicată (4) Foarte
ridicată (5)
Active circulante,
FS S M R FR
din care: Creanţe
1.Sistemele sunt predispuse erorii
neadecvate/ manuale √
necomputerizate?
2.Contabilii responsabili de acest
domeniu sunt slab pregătiţi? √
3.Tranzacţii complexe ( natura
tranzacţiilor, nu modul în care sunt √ √
înregistrate?
4.Suspiciuni privind existenţa
fraudelor/pierderilor? √
5.Pierderea foilor de calcul
/schemelor de raţionament ale √
clientului?
6.Tranzacţii neobişnuite (natura
tranzacţiei sau natura procesului din
afara sistemului?
Total 0 4 2 0 0
PONDERE DIN TOTAL( 6) % 0% 67% 33% 0 0%
%
Evaluarea generală – încercuiţi, Foarte scăzută (1) Scăzută (2)
după caz Medie (3) Ridicată (4) Foarte
ridicată (5)
Active circulante,
din care: Disponibil FS S M R FR
la bănci
1.Sistemele sunt predispuse
erorii neadecvate/ manuale √
necomputerizate?
2.Contabilii responsabili de acest

domeniu sunt slab pregătiţi?
3.Tranzacţii complexe ( natura
tranzacţiilor, nu modul în care √ √
sunt înregistrate?
4.Suspiciuni privind existenţa

fraudelor/pierderilor?
5.Pierderea foilor de calcul
/schemelor de raţionament ale √
clientului?
6.Tranzacţii neobişnuite (natura
tranzacţiei sau natura procesului
din afara sistemului?
Total 0 4 2 0 0
PONDERE DIN TOTAL( 6) % 0% 67% 33% 0% 0%
Evaluarea generală – încercuiţi, Foarte scăzută (1) Scăzută (2) Medie
după caz (3) Ridicată (4) Foarte ridicată (5)
Sumarul evaluării riscului şi a planului de eşantionare

Inerent Foarte Scăzut Mediu Ridicat Foarte


scăzut ridicat
Specific
1 2 3 4 5

Foarte scăzut 5 4 3 2 1
Scăzut 4 3.25 2.5 1.75 1

Mediu 3 2.5 1.75 1.5 1


Ridicat 2 1.75 1.5 1.25 1

Foarte ridicat 1 1 1 1 1
Rolul eşantionării este acela de a trage concluzii despre întreaga populaţie
analizată, scop în care auditorul va trebui să selecteze un eşantion
reprezentativ prin alegerea elementelor de eşantionare care au caracteristici
asemănătoare cu populaţia din care a fost extras, în aşa fel încât subiectivismul
să fie evitat, pentru a putea furniza o bază rezonabilă.

Factorul de risc de control se determină în funcţie de aprecierea sistemului de


control intern , daca nu va bazaţi pe controlul intern se optează pentru un
control redus = 1

Relevanta acordata revizuirii analitice reprezintă măsura în care auditorul se


bazează pe revizuirea analitică, atunci când procedurile analitice pot fi utilizate
efectiv pt obţinerea probelor de audit privind o afirmaţie poate fi adecvată o
reducere a eşantionării.

Amploarea acordată acestor proceduri necesită raţionamentul profesional. Un


factor de 3 este acordat în cazul unei credibilităţi totale, 2 pt credibilitate
relativa şi 1 pentru lipsa credibilităţii.
Afirmaţia din Valoarea Pragul de Factorul Factor Relevanţa Este Dimen- Motivul
situaţia financiară aprox. a semnifica de risc de risc acordată necesar siunea lipsei
populaţiei -ţie inerent de revizuirii eşanti- min. eşantio-
şi control analitice onul? a nului
specific eşanti-
onului

A se 1 risc 3 total :1 Da/Nu


vedea ridicat: niciuna
tabelul 5 risc
de mai scăzut
sus
Active imobilizate 887.864 8.085 1,75 3 3 Da 7
Active circulante, 2.380.000
din care:

- stocuri 1.450.000 13.203 1,5 3 3 Da 8


- creante 850.000 7.741 2,5 3 3 Da 5
- disponibil in 80.000 728 2,5 3 3 Nu 5
conturi la banci
Determinare prag de semnificaţie funcțional / domenii audit:

Total Active = 3.267.864 lei

Active imobilizate =887.864 / 3.267.864 = 27,17% * 29.757 = 8.085

Active circulante = 2.380.000/3.267.864 = 72,83% *29.757 = 21.672

Stocuri = 1.450.000 / 2.380.000 = 60,92% * 21.672 = 13.203

Creanţe = 850.000/2.380.000 = 35,72% * 21.672 = 7.741

Disponibil la bănci = 80.000/2.380.000 = 3,36% * 21.672 = 728


Elementele selectate în cadrul eşantionului vor fi supuse:

Teste ale operaţiunilor


teste de detaliu ale soldurilor
teste ale mecanismelor de control în vederea testării
criteriilor obiectiv ale fiecărei aserţiuni pentru detectarea
denaturărilor semnificative.

Selectarea elementelor eşantionului depinde de aplicarea


eşantionării utilizând sondajele statistice sau nestatistice. In cazul
sondajelor statistice, selectarea eşantionului se realizează pe baza
metodelor probabilistice, cum ar fi: eşantionarea aleatorie simplă,
sistematică.
4. Obiective de audit pentru imobilizari.

Luati Ghidul pentru un audit de calitate, sectiunea E ”Imobilizari


corporale ” și urmariti obiectivele de audit din program.
Conform datelor din bilant pe anul 2016, 2017 avem o diminuare a
activelor imobilizate cu 197.136 lei

Nr.c Indicatori 2016 2017 ∆ ∆


rt absolute relative
1. Imobilizări 1.085.000 887.864 197.136 81,8%
corporale

Initiale Data Ref.


Client: PUISOR SA Intocmit AD 08.01.2018 E
Perioada auditata : 01.01.2017-31.12.2017 Revizuit PR 10.01.2018 6.2.1.
Obiectiv de audit
Obtineti registrul mijloacelor fixe si efectuati recalculul cheltuielii cu
amortizarea pentru anul 2017. Reconciliati rezultatul astfel obtinut cu rulajul
contului 6811 si de asemeni cu cheltuiala aferentă amortizării din contul de
profit si pierdere (121)
Obiectiv de audit
Obtineti registrul mijloacelor fixe si efectuati recalculul cheltuielii cu amortizarea pentru anul 2017.
Reconciliati rezultatul astfel obtinut cu rulajul contului 6811. Comparati ch cu suma din contul 121.

Metoda de audit
Am obtinut registrul mijloacelor fixe si l-am reconciliat cu balanta de verificare pe solduri si rulaje.
Pragul de semnificatie functional pentru imobilizari corporale este de 8.085 lei. (vezi slaid nr.19)
Am efectuat recalculari ale duratelor de amortizare,ale valorii amortizarii lunare si a datei limita de
amortizare completa si am stabilit valoarea amortizarii de inregistrat in cursul anului.
Am reconciliat rezultatul astfel obtinut cu calculele inregistrate de client precum si cu rulajul
contului 6811 iar diferentele obtinute consideram a fi nemateriale.
Verificăm dacă cheltuiala cu amortizarea pe 2017 se regaseste si in contul de profit si pierddre
Rezultat
Calcul Auditor Toate sumele in lei
Cont rulaj creditor REG.FIS RECALCUL Dif. col.(B-C) Dif. Col.(B-D)
2812.0 8.653,00 8.653,00 8.653,00 0,00 0,00
2813.1 115.363,00 115.363,00 115.000,00 0,00 363,00
2813.2 16.455,00 16.450,00 16.540,00 5,00 -85,00
2814.1 23.865,00 23.803,00 28.303,00 62,00 -4.438,00
2814.2 15.844,00 15.845,00 15.985,00 -1,00 -141,00
2814.3 16.956,00 16.956,00 16.956,00 0,00 0,00
Total 197.136,00 197.070,00 201.437,00 66,00 -4.301,00
0,00 0,00
6811 196.148,00 197.870,00 198.570,00 -1.722,00 -2.422,00

Diferente -988,00 800,00 -2.867,00


cont 121 pe 2017 client 212.345,00
recalcul Auditor 201.437,00
diferente -10.908,00 material > 8.085 psf

Concluzie

In urma calculelor si a reconcilierilor efectuate, am identificat diferente materiale în sumă de 10.908


lei, mai mare decat psf de 8.085 lei. Recomandăm societății să corecteze aceasta eroare de 10.908 lei

6811 = 2813.1 10.908 lei


După exemplul de mai sus, vă rog să continuați obiectivele de audit
Pentru fiecare domeniu de audit.

Succes !