Sunteți pe pagina 1din 39

• UCC Organizarea agenţiei de turism

• Unitatea de învăţare: Instrumente de


organizare a activităţii unei agenţii de turism

• Conţinutul învăţării:
• „Organigrama agenţiei de turism”
• Tipul lecţiei: Achiziţii de noi cunoştinţe
• Competenţe specifice:
• C1: Analizeaza principalele componente ale
structurii organizatorice
• C2: Stabileste birourile si compartimentele ce
formeaza structura tehnica a unei agentii de
turism
• C3: Elaboreaza instrumente specifice
structurii organizatorice specifice agentiei de
turism
Obiectivele lecţiei
• O1: să definim în mod corect organigrama
folosind cunoştinţele nou acumulate;
• O2: să identificăm toate componentele SO
utilizând modelele din fişele de lucru
• O3: să întocmim corect organigrama unei
agenţii de turism pe baza pe baza noilor
achiziţii;
• O4: să analizăm organigrama agenției de
turism utilizând modelele propuse
• O5: să analizăm eficienţa unei structuri
organizatorice pe baza cunoştinţelor
interdisciplinare anterioare.
Organigrama agenţiei de turism
Definiţia

• Organigrama este o reprezentare grafica a

structurii organizatorice a agenţiei de turism si

constituie unul dintre instrumentele

managementului firmei
• În limba greacă, ,,organon” înseamnă
armonie.
•În dicţionarul limbii române, verbul a
organiza este definit astfel: ,,a face un grup
social, o instituţie, să funcţioneze sau să
acţioneze organic, repartizând sarcinile şi
coordonându-le conform unui plan adecvat
Rolul organigramei

• Organigrama evidenţiază elementele


componente ale structurii organizatorice :
• -posturile
• -niveluri ierarhice
• -funcţiile
• -ponderea ierarhica
• -compartimente
• -relatiile dintre compartimente
Proiectarea organigramei
• Fiecare post sau compartiment va fi
reprezentat printr-o căsuţă dreptunghiulară

• Mărimea dreptunghiurilor va reflecta


importanţa obiectivelor, sarcinilor și a
responsabilităților implicate
• Dreptunghiurile vor fi plasate astfel încât să
reflecte nivelurile ierarhice și relațiile de
subordonare.

• Toate posturile şi compartimentele aflate pe


acelaşi nivel ierarhic vor fi plasate pe acelaşi
plan orizontal, la aceeaşi distanţă faţă de
conducere
.
• Dreptunghiurile reprezentand posturile sau
compartimentele vor fi legate prin linii
verticale - pentru ilustrarea relaţiilor de
subordonare şi prin linii orizontale - pentru
ilustrarea relaţiilor de colaborare de pe acelaşi
nivel ierarhic
• Pentru fiecare compartiment se specifică
numărul total de persoane, din care numărul
de persoane cu funcții de conducere şi cele cu
funcții de execuţie
1/4

1111
1- 1/3
1/3 1/4 1/3
• Din punctul de vedere al sferei de
cuprindere, organigramele pot fi:

• Generale
• Parţiale
Organigrama generală a unei agenţii de turism:

Adunarea generală a
acţionarilor

Consiliul de
administraţie

Director

Director economic Director de turism Director resurse umane

Trafic accesoriu
Contabilitate

Normare şi
Transporturi

Recrutare,

salarizare
Secretariat
Financiar

Dezvoltare

angajare
Marketing
Ticketing
Turism

compartiment compartiment secţia secţia


producţie recepţie contracte materiale
Organigrama parţială
• În funcţie de modul de aranjare a elementelor se
identifică următoarele tipuri de organigrame:

• ¤ organigramă de la stânga la dreapta – care presupune


aranjarea posturilor de conducere şi a compartimentelor de
muncă de la stânga la dreapta, începând cu Adunarea
Generală a Acţionarilor/Asociaţilor şi terminând cu
compartimentele operaţionale;

• ¤ organigramă de tip piramidă – în care compartimentele sunt


ordonate pe verticală;

• ¤ organigramă circulară – presupune constituirea unor cercuri


concentrice pe care se amplasează compartimentele, iar în
centru se află Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor.
Organigramă orientată de la stânga la dreapta
Organigrama piramidală
• Organigrama circulară
• Organigrama oferă informații imediate
referitoare la structura organizatorică a
agenției de turism :
• - nr de posturi
- nr de niveluri ierarhice
• - tipul funcțiilor
- ponderea ierarhică a funcțiilor de conducere
• - nr compartimentelor
- tipul relaţiilor organizatorice
• - tipul compartimentelor
- mărimea agenţiei de turism
• Organigrama, alaturi de fişa postului şi de

Regulamentul de organizare şi funcţionare

sunt documente de formalizare a agenţiei de

turism.
Activitate pe grupe
ADEVAR

1. Ce este structura 4 Care sunt factorii de influenţă ai


organizatorică a unei structurii organizatorice ai
agenţii de turism? agentiei de turism?
2. Care sunt 5. Cum se realizeză formalizarea
caracteristicile acesteia? structurii organizatorice?
3. De câte feluri pot fi
structurile organizatorice? 6. Ce este organigrama ?
7 Care este rolul organigramei?
8.Cum se pot clasifica
organigramele după sfera
de cuprindere?
9. Cum se pot clasifica
organigramele după modul
de aranjare a
compartimentelor?
10. Când se întocmeşte
organigrama agenţiei de
turism?
11. Ce elemente ale SO pot
fi evidenţiate prin
intermediul organigramei?
15. Ce este
departamentul?

12.Ce este postul? 16. După importanţa lor,


departamentele pot fi:
13.Ce este funcţia?

17. Ce este ponderea


14. De câte tipuri pot fi
ierarhică?
funcţiile?
18.Ce este nivelul
Ierarhic?
23. Ce birouri importante ale
21. Ce sunt relaţiile
agenţiei de turism se pot
organizatorice?
regăsi în organigrama
acesteia?
22. Care sunt categoriile de
relaţii organizatorice?
24. Ce birouri opţionale ale
agenţiei de turism se pot
regăsi în organigrama
acesteia
PROVOCARE 1
PROVOCARE 2
PROVOCARE 3
PROVOCARE 4
PROVOCARE 5
TEMĂ
TEMĂ